Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

პროექტი ფიზიკაში

3,791 views

Published on

ბურთვული კვლევების შესახებ პროექტი განხორციელდა 11-ეკლასში

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

პროექტი ფიზიკაში

 1. 1. fizika birTvuli kvlevebi proeqti fizika
 2. 2. samizne jgufi XI klasi pedagogi: eliso nadiradZe
 3. 3. G gakveTilis mizani *gamokiTxvis gziT informaciis Segroveba *kvleviTi unar-Cvevebi ganviTareba
 4. 4. aqtivobebi <ul><li>rogor SeiZleba gamovarkvioT mosaxleobis damokidebuleba birTvuli iaraRis mimarT? </li></ul><ul><li>ra saxis SeiZleba SevagrovoT informacia? </li></ul><ul><li>ra unda ganvsazvRvroT kiTxvari Sedgenamde? </li></ul><ul><li>klasi gansazRvravs respodenta jgufs. </li></ul>
 5. 5. მ ო ს ა ლ ო დ ნ ე ლ ი შ ე დ ე გ ე ბ ი <ul><li>Moswavle gamoavlens respodentis informirebulebas da sakiTxisadmi mis damokidebulebas. </li></ul><ul><li>Proeqtis danergvis Semdeg, gaizrdeba swavlis xarisxi </li></ul>
 6. 6. kiTxvari <ul><li>1. რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ბირთვული იარაღის გამოყენებას ა) რადიაციული ფონის მომატება; ბ) გარემოს ჟანგბადით გადიდება; გ) არაფითარი ცვლილება ; </li></ul><ul><li>2. რა ეკოლოგიური ცვლილებები შეიძლება გამოიცვიოს ბირთვული იარაღის გამოყენებამ? ა) ეკოლოგიური კატასტროფა; ბ)ცოცხალი სამყაროს აყვავება; გ)არაფითარი ცვლილება; </li></ul><ul><li>3. როდის იქნა გამოყენებული ბირთვული იარაღი მშვიდობიანი მოსახლეობის საწინააღმდეგოთ? ა) 1939 წელს; ბ) 1945 წელს; გ) 1972 წელს. </li></ul><ul><li>4. რომელ ქვეყანაში იქნა გამოყენებული ბირთვული იარაღი? ა) რუსეთი; ბ) იაპონია; გ) აშშ. </li></ul>
 7. 7. kiTxvari <ul><li>5. ramdeni saxelmwifoa birTvuli iaraRis mwarmoebeli? </li></ul><ul><li>ა) 5-ზე ნაკლები; ბ) 5-დან 10-მდე; გ) 10-ზე მეტი. </li></ul><ul><li>6 .xarT Tu ara momxre birTvuli iaraRis warmoebis? </li></ul><ul><li>7. xarT Tu ara momxre birTvuli iaraRis gamocdis ? </li></ul><ul><li>8. rogor fiqrobT, aris Tu ara qveynisaTvis birTvuli iaraRi erTad erTi Tavdacvis saSualeba ? </li></ul>
 8. 8. k i T x v a r i <ul><li>9. gamoricxavT Tu ara SesaZleblobas, rom birTvuli iaraRi teroristebs CauvardeT xelSi? </li></ul><ul><li>10. xarT Tu ara momxre saqarTvelos teritoriaze birTvuli iaraRis warmoebisa da gamocdis? </li></ul><ul><li>11. gamoricxavT Tu ara SesaZleblobas, rom birTvuli iaraRis warmoeba mosaxleobis sasikeTod warimarTos? </li></ul><ul><li>12.flobT Tu ara informacias saqarTveloSi radiaciuli dabinZurebebis Sesaxeb? </li></ul>
 9. 9. gamokiTxulTa raodenoba <ul><li>1. moswavleebi-----------44 </li></ul><ul><li>2. maswavleblebi-------26 </li></ul><ul><li>3. pensionrebi------------30 </li></ul>
 10. 10. diagramebi
 11. 11. დიაგრამები
 12. 12. gmadlobT yuradRebisaTvis! proeqtze muSaobdnen 114-e sajaro skolis XI klaselebi

×