Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual

 1. 1. VIURE, CONVIURE <br />(I SOBREVIURE)<br />EN UNA CULTURA AUDIOVISUAL<br />
 2. 2. Nousmitjans, noumedi, nousmodels<br />Les activitatsvitals es realitzen en un mediintangible.<br />Elsmissatges es guien per la sevaimportànciaeconòmica. <br />El model de persona el determina el valor de mercat.<br />Elsmitjanssón una causa de risc de fractura social, totocasionantl’aparició de noves exclusions: laborals, formatives, culturals... <br />Elsmitjansaudiovisualsofereixenpossibilitats de promoció de les persones senseprecedents, però també formes de control i modelatgetotalmentnoves.<br />
 3. 3. No és analí tic<br />a, sinó sintètica i global<br />Combina divers osmitjans iprocedències<br />La cultura mosaic<br />La informacióes presentafragme ntada.Elsconeixements, elsvalo rs i les destr eses s’adq uir eixen al llarg de la vida,ajun tant, de maner a desor denada i no co nscient , les peces d’<br />Hi predomina el món audiovisual, que no es limita a posar imatges a les paraules, sinó que constitueix un llenguatge diferent<br />?<br />Ups!<br />
 4. 4. La cultura mosaic<br /><ul><li>No és analítica, sinósintètica i global.
 5. 5. La informació es presenta fragmentada. Els coneixements, els valors i les destresess’adquireixen al llarg de la vida, ajuntant, de manera desordenada i no conscient, les peces d’untot.
 6. 6. Combina diversos mitjans i procedències.
 7. 7. Hi predomina el món audiovisual, que no es limita a posar imatges a les paraules, sinó que constitueix un llenguatgediferent.</li></li></ul><li>Quinmóndescobrim a través de la televisió infantil?<br />1- Modelsinfantils per a un públic infantil.<br />2- Nous models: <br />Violents<br />Transgressors<br />Seductors<br />Delirants<br />3-Guerra d’audiències: <br />Fidelització de l’audiència<br />Accès a programació d’adults<br />Models adults en horari infantil <br />4-Els adults incorporen els nous models <br /> adolescents<br />
 8. 8. I a l’escola, què?<br /><ul><li>El professoratd’avui no pot triar, no potsomniar a crear un móntancatamb els seusalumnes, diferent i separat del món real de l’exterior. Perquèés el propi alumnat que el porta a dins.
 9. 9. Els mestrestendim a buscar models, a aprendremés per modelització que per experimentació, exactament al revés que el nostrealumnat, que s’avorreix dels models i prefereix experimentar i jugar directament. Per aixòels alumnesestanmés ben preparats per sobreviure en aquestmóntecnològic.</li></ul>Però, caldrà seguir educant...<br />
 10. 10. La competència en comunicació audiovisual<br />RACIONALITAT<br />EMOTIVITAT<br />Espectador ambcapacitat de convertir l’emoció en reflexió i la reflexió en emoció<br />EXPRESSIÓ CREATIVA<br />LECTURA CRÍTICA<br />Persona capaçd’interpretarcríticamentelsmissatgesaudiovisuals i de produir-ne de senzills, totexpressant-se de manera comprensible i comunicativamenteficaç<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Proposta per al curs 2010-2011:<br />Agressivitat i violència<br />Tractament de gènere i sexualitat<br />Consumisme<br />Modelsfamiliars i relacionsinterpersonals<br />Ús i abús de les pantalles<br />

×