Successfully reported this slideshow.

KORG2011: Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata

0

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

KORG2011: Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata

 1. 1. Norsk webDewey<br />Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata<br />Elise Conradi og Ingebjørg Rype<br />
 2. 2. En rose er en rose er en rose<br />Banksianae<br />Bracteatae<br />Caninae<br />Carolinae<br />Chinensis<br />Gallicanae<br />Gymnocarpae<br />Laevigatae<br />Pimpinellifoliae<br />Synstylae<br />Rosa (latinsk)<br />Rose (norsk)<br />583.734<br />Rose (engelsk)<br />Ros (svensk)<br />Tăng (vietnamesisk)<br />
 3. 3. MARC 21 Format for klassifikasjonsdata<br />Den underliggende strukturen<br /><mx:datafield tag="084" ind1="0" ind2=" "><br /> <mx:subfieldcode="a">ddc</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="c">22</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="e”>nor</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> <mx:datafield tag="153" ind1=" " ind2=" "><br /> <mx:subfield code="a">583.734</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="e">583.73</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="g">*</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="j">Rosa (Roses)</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=en</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=eh</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> <mx:datafield tag="750" ind1=" " ind2="7"><br /> <mx:subfieldcode="a">Rosa (Roses)</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="2">ddcri</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=ieh</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ps=PE</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">och00107206</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> <mx:datafield tag="750" ind1=" " ind2="7"><br /> <mx:subfieldcode="a">Roses</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="x">botany</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="2">ddcri</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=ieh</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ps=PE</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">och00107232</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br />Klassifikasjonsskjema<br />Utgave<br />Språk<br />Klassifikasjonsnummer<br />Overordnet nummer<br />Klassebetegnelse<br />583.73<br />Registerterm<br />Kilde<br />Registerterm<br />Generell inndeling<br />Kilde<br />
 4. 4. Knytter klassifikasjonsnummeret til ord<br />153 $a583.734<br /> $iRosa (Roses)<br />750 $aRosa (Roses)<br /> $2ddcri<br />750 7$aRoses<br /> $xbotany<br /> $2ddcri<br />153 Felt for klassenummeret (NR)<br />$a Klassenummeret<br />$i Klassebetegnelsen<br />750 Felt for indeksterm (emne) (R)<br />$a Term<br />$2 Kilde<br />$z Generell inndeling<br />(kvalifikator)<br />
 5. 5. Knytter klassifikasjonsnummeret til ord<br />Worktraining<br />Job training<br />Fagopplæring<br />Fackskolor<br />Yrkesutdanning<br />Education ofemployees<br />Medarbetarutveckling<br />Vocationaleducation<br />Omskolning<br />-yrkesutbildning<br />Yrkesopplæring i arbeidslivet<br />Yrkesutvikling<br />Vocationalschools<br />Occupationaltraining<br />Fagutdanning<br />Omskolering<br /> -yrkesutdanning<br />370.113<br />Yrkesutbildning<br />Praktik<br />-medarbetarutbildning<br />Utdanningav ansatte<br />Human resourcedevelopment<br />Fackutbildning<br />Employeedevelopment<br />Yrkesopplæring<br />Retraining<br />-vocationaleducation<br />Personalutvikling<br />Vocationaltraining<br />Careereducation<br />Personalutveckling<br />Utbildning av anställda<br />Opplæring<br /> -utdanning av ansatte<br />Careerdevelopment<br />Training<br />-employeeeducation<br />Staff development<br />Yrkespraktik<br />Yrkesrettede skoler<br />Yrkesutveckling<br />Arbetsträning<br />Arbetspraktik<br />
 6. 6. Knytter klassifikasjonsnummeret til ord:Sluttbrukertjenesten MelvilSearch<br />
 7. 7. Mapping mellom klassenummer og andre vokabularer<br /><ul><li>Hjelp for den som klassifiserer</li></ul> - til å klassifisere<br /> - til å sette emneord<br /><ul><li>Kan lage sluttbrukertjenester basert på mapping mellom eksterne emneord og Dewey</li></li></ul><li>
 8. 8. English-language results (2)<br />
 9. 9. German-language results (2)<br />
 10. 10. Mapping for å bedre emnegjenfinning<br /><ul><li>Får flere innganger til et emne
 11. 11. Gjør det mulig å søke på emne i samlinger som er indeksert eller klassifisert etter ulike systemer eller på ulike språk
 12. 12. Klassifikasjon er særlig egnet som nøkkel da det er språkuavhengig – man kan mappe emneord på ulike språk til samme Deweynummer</li></li></ul><li><ul><li>Sjelden én-til-én-forhold mellom emneord og klassenummer
 13. 13. De er strukturert forskjellig, de har ulike relasjoner, og ulik spesifisitet
 14. 14. Metoder for å uttrykke grad av overensstemmelse</li></li></ul><li>Mapping i Tyskland<br /><ul><li>Tysk oversettelse av Dewey i 2005 (Melvil) – stor vekt på sluttbrukertjenester
 15. 15. SWD – tyske emneord - samarbeid mellom Tyskland, Sveits og Østerrike
 16. 16. Store deler av SWD er mappet til Rameau ogLCSH.
 17. 17. Mappinger fra SWD til tysk Dewey (Melvil)
 18. 18. Linked data</li></li></ul><li>Mapping i Sverige<br /><ul><li>Svensk WebDewey lansert i år
 19. 19. Konkordansetabell SAB – Dewey
 20. 20. SvenskaÄmnesord med mappinger til SAB og LCSH
 21. 21. Mapping SÄO – Dewey
 22. 22. Semantisk interoperabilitet særlig viktig i LIBRIS etter overgang fra SAB til Dewey</li></li></ul><li>Mapping i Sverige<br /><ul><li>Tatt utgangspunkt i de mest brukte emneordene i Libris
 23. 23. Mål: Mappe 40 000 av de mest brukte emneordene til Dewey
 24. 24. Mapper også Deweynummer til navn i korporasjons- og personregisteret</li></li></ul><li>Mapping til Dewey i Norge?<br /><ul><li>Ulike utgaver av Dewey i bruk
 25. 25. Ikke nasjonalt emneordssystem
 26. 26. NB bruker i liten grad emneord
 27. 27. Bibbi-emneord allerede knyttet til Dewey
 28. 28. Lokale norske emnesystemer innen bestemte fagområder
 29. 29. Samarbeid med ”eierne” av aktuelle systemer med tanke på mapping?</li></li></ul><li>Registrerer endringer i nummeret<br /> <mx:datafield tag="153" ind1=" " ind2=" "><br /> <mx:subfield code="a">370.153</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="e">370.15</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="j">Personlighet og emosjoner</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=en</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=eh</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> <mx:datafield tag="685" ind1="2" ind2="2"><br /> <mx:subfieldcode="i">Nummeret er opphørt for</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="t">underbevisste prosesser, oversiktsverker om atferd</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="i">klassifiseri</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="a">370.15</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=ndp</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /><mx:datafield tag="685" ind1="2" ind2="0"><br /> <mx:subfieldcode="t">Atferdsendring</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="i">klassifiseres nå i</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="a">370.1528</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=nrp</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> </mx:record><br />370.153<br />Personlighet og emosjoner(DDC22)<br />Atferd og emosjoner(DDC21)<br />Underbevisste prosesser<br />Oversiktsverker om atferd<br />Atferdsendring<br />370.1528<br />370.15<br />
 30. 30. Henvisninger til DDK5?<br /><mx:datafield tag="153" ind1=" " ind2=" "><br /> <mx:subfield code="a">370.1532</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="e">370.153</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="j">Personality </mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=en</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="9">ess=eh</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /> <mx:datafieldtag= ”673” ><br /> <mx:subfield code=”a">370.153/2</mx:subfield><br /> </mx:datafield><br /></mx:record><br />370.153/2<br /><ul><li>Felt 673 $a viser forkortelsesangivelse (/) på DDK5-nivå</li></li></ul><li>Mapping til DDK5og tidligere utgaver?<br />370.153<br />webDewey @ 21.utg.<br />closeMatch<br />370.153<br />(DDK5)<br />broader<br />?<br />(DDK4)<br />broader<br />370.1532<br />webDewey @ 21. utg.<br />broader<br />A ?<br />(Arnesen)<br />
 31. 31. Viser nummerets overordnede nummer<br />Lærerlag: 331.88113711<br /><mx:datafield tag="153" ind1=" " ind2=" "><br /> <mx:subfield code="a">331.88113711</mx:subfield><br /> <mx:subfield code="e">331.8811</mx:subfield><br /> <mx:subfieldcode="j">Lærerlag</mx:subfield><br />Lærerlag er underordnet: <br />Arbeidstakerorganisasjoner innen andre virksomheter og yrker enn råvareutvinning, industri, bygg og anlegg: 331.8811<br />
 32. 32. Registrerer fasettene i sammensatte numre <br />153 $a 331.881137110481    (Lærerlag i Norge)<br />            <br />765 02 $b 331.881<br /> $a 331.8811001<br /> $c 331.8811999<br /> $f 0<br /> $z 2<br /> $t 481<br /> $u 331.81137110481<br />765 02 $b 331.8811<br /> $a 331.8811001<br /> $c 331.8811999<br /> $s 371.1<br /> $u 331.8113711<br />
 33. 33. Nye klassifikasjonsfelt i Marc 21 for bibliografiske data (og Normarc?)<br />083 <br /><ul><li>Repeterbart klassifikasjonsfelt
 34. 34. Kan vise alternative numre
 35. 35. Kan vise fasetter av bygde numre
 36. 36. Kan vise numre fra hjelpetabeller</li></ul>085<br /><ul><li>Samme funksjon som felt 765 i Marc 21 for klassifikasjonsdata</li></li></ul><li>WebDewey som Linked data<br />http://dewey.info/class/58<br />skos:narrower<br />http://dewey.info/class/583<br />dct:hasVersion<br />dct:hasVersion<br />http://dewey.info/class/583/2009/03/about.no<br />http://dewey.info/class/583/2009/03/about.de<br />skos:prefLabel<br />skos:prefLabel<br />Tofrøbladete planter<br />Magnoliopsida<br />(Zweikeimblättrige)<br />
 37. 37. Tysk webDewey som Linked data<br />http://dewey.info/class/583<br />http://d-nb.info/ddc/class/583<br />owl:sameAs<br />d-nb:hasCoordinatedConcept-of<br />http://stitch.cs.vu.nl..../rameau.../cb11890d...<br />http://id.loc.gov/authorities/sh85112...<br />http://d-nb.info/gnd/41220080...<br />skos:closeMatch<br />skos:closeMatch<br />
 38. 38. Koblinger til norsk webDewey<br />Bibbi?<br />Humord?<br />MeSH<br />Norsk<br />webDewey<br />LCSH<br />WebDewey<br />RAMEAU<br />Amerikansk<br />webDewey<br />Tysk webDewey<br />Svensk webDewey<br />SWD<br />SÄO<br />http://www.nb.no/webdewey<br />
 39. 39. Norsk webDewey i den semantiske veven?<br />http://www.nb.no/webdewey<br />
 40. 40. Takk for oss!<br />www.nb.no/webdewey<br />

×