Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E Administració

257 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E Administració

 1. 1. Conselleria d’Educació i Cultura Direcció General de Personal Docent e-Administració
 2. 2. OBJECTIU PRINCIPAL <ul><li>“ Apropar als ciutadans a l’administració educativa (e-Administració) aprofitant els avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, permetent gestions fluïdes i transparents ” </li></ul>
 3. 3. EINES <ul><li>els docents i l’Administració </li></ul>Permeten la relació entre… <ul><li>els centres i l’Administració </li></ul><ul><li>les famílies i l’Administració </li></ul>
 4. 4. EINES <ul><li>Processos informatitzats </li></ul>Relació Docents-Administració Portal del personal Concurs de trasllats Adjudicació de places Gestió de la llista d’interins Nòmines Nomenaments Enviament d’informació (e-mail, sms) Centralització d’informació pròpia
 5. 5. EINES <ul><li>Gestib Web </li></ul>Relació Centres-Administració Gestió del professorat Gestió de l’alumnat Altres gestions Dades personals Avaluacions Assistència Departaments Disciplina Horaris Horaris Permisos Quotes Personal no docent Llibres Càrrecs Espais EcoIB: gestió econòmica dels centres
 6. 6. EINES Relació Famílies-Administració Gestib Web Missatges d’interès (e-mail, sms) Escolarització Informació d’interès Expedients acadèmics Informes personals Beques, concursos, etc.
 7. 7. DADES Tramitació telemàtica dels processos <ul><li>més de 750.000 visites als diferents microsites de la DGPD: </li></ul><ul><ul><li>250.000 adjudicació destinacions provisionals, </li></ul></ul><ul><ul><li>300.000 convocatòries interins </li></ul></ul><ul><ul><li>200.000 altres processos </li></ul></ul>Visites a la pàgina web de la DG Personal Docent
 8. 8. DADES MAGNITUD DEL PROCÉS 3867 places adjudicades Adjudicació automàtica ADJUDICACIONS 2009 8219 participants FUNCIONARIS 1287 INTERINS 2580 3867 FUNCIONARIS DE CARRERA desplaçats 6 expectativa 190 opositors 418 reingressats 7 suprimits 2 comissions de serveis 662 en pràctiques 2 1287 INTERINS amb pacte 1252 en places vacants 1328 2580
 9. 9. DADES PORTAL DEL PERSONAL Formació Expedient Dades econòmiques Nomenaments Estalvi (curs 2008-2009): Documents impresos i logística de distribució de nomenaments, preses de possessió, cessaments i nòmines ( més de 200.000 documents ) Més de 8.000 usuaris i amb una mitjana de 1.500 visites diàries.
 10. 10. DADES GESTIB WEB 151.574 alumnes 399 centres 16.000 docents Permet la gestió de ….
 11. 11. <ul><li>Més de 250.000 noms d’usuari i contrasenyes de pares i mares i tutors. </li></ul><ul><ul><ul><li>Accés a l’expedient dels seus fills </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accés immediat en temps real a les faltes d’assistència dels fills </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accés a les qualificacions i informes d’avaluació </li></ul></ul></ul>DADES GESTIB WEB Permet la gestió de … <ul><ul><ul><li>més de 800.000 SMS (curs 2008/09) </li></ul></ul></ul>Permetrà en un futur la gestió de … Formació … <ul><ul><ul><li>766 persones </li></ul></ul></ul>
 12. 12. EFECTES Relació Docents-Administració <ul><li>L’obertura del portal ha permès: actualització i millora de les dades: qualitat i permanència de les dades que estan a l’administració, utilitzables per a qualsevol procés actual o futur, baremacions automàtiques, eliminació de paper i transparència i publicitat </li></ul><ul><li>Processos informatitzats: permet una sistematització, integració i per tant una simplificació dels processos, així com un accés no presencial: facilitat per als ciutadans </li></ul><ul><li>La repetició cada any dels diferents processos fa que els esforços en la informatització siguin rendibles a curt, mitjà i llarg termini. </li></ul>
 13. 13. EFECTES Relació Centres-Administració <ul><li>El programa Gestib Web permet la gestió de tots els paràmetres que intervenen tant en el procés de gestió del centre com el del propi procés d’ensenyament-aprenentatge. La utilització d’una plataforma web elimina les barreres físiques que lligaven aquestes activitats a la xarxa local del centre. </li></ul><ul><li>La utilització d’una única base de dades permet l’assignació instantània d’un alumne determinat a un centre determinat juntament amb el seu expedient acadèmic i informes pertinents. </li></ul>
 14. 14. EFECTES Relació Famílies-Administració <ul><li>El programa Gestib Web permet la consulta del pares, mares i tutors legals de tota la informació acadèmica dels seus fills. </li></ul><ul><li>La comunicació entre famílies i centres traspassa els límits imposats per les reunions presencials gràcies a la comunicació bidireccional dels correus electrònics i els SMS’s. </li></ul>
 15. 15. [email_address] IMPULS PLA D’UTILITZACIÓ INTEGRAL DE LES TIC PER A LA MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU <ul><li>Connectivitat: WIFI als centres i augment de l’ample de banda. </li></ul><ul><li>Aula digital: Dotació d’ordinadors i pissarres digitals a les aules. </li></ul><ul><li>CAU: Centres d’assistència a l’usuari per donar support tècnic. </li></ul><ul><li>Formació: Preparació específica del professorat. </li></ul><ul><li>Portal Educatiu: Que faciliti l’accés als recursos educatius. </li></ul><ul><li>Programari lliure: Aposta pel programari de códi obert. </li></ul><ul><li>Escuela 2.0: Integració del projecte estatal amb l’autonòmic. </li></ul>

×