Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió d'aula 13 14 avui

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió d'aula 13 14 avui

 1. 1. REUNIÓ D'AUL A 4t A CURS 2013-2014
 2. 2. Benvinguts i benvingudes! Com cada curs, ens embarquem en un nou viatge pel món dels l'aprenentatges! En voleu saber més? ACOMPANYAU-ME!
 3. 3. QUÍ SOM?
 4. 4. SOM LA CLASSE DELS RODAMÓNS, COMPOSTA PER 26 ALUMNES. I HEM TRIAT AQUEST NOM PERQUÈ... -Volem viatjar pel món i descobrir tot el que hi ha ( paisatges, ciutats, edificis, monuments, animals, costums...). -Volem saber quin és el millor país del món per viure. I el pitjor? -Volem saber de què està fet el nostro planeta. -Volem viatjar per L'Univers i descobrir altres móns com el nostro. N'hi deu haver cap? -Volem saber com seria el planeta ideal per viure. -Volem saber per què hi ha animals i plantes que viuen a un continent i als altres no. -Volem crear una companyia de teatre que es diu “rodamóns”
 5. 5. Quí està amb noltros? -TUTORA: ELI -E.F.: TINA -MÚSICA: (Mariabel) EVA -ANGLÈS: SOFI -REFORÇ: NURI I CORRETJA.
 6. 6. EL GRUP Quins són els nostres punts forts? Soc simpàtica i amable amb els altres. Se escoltar als altres. M'agrada molt jugar Soc ordenada Me sé concentrar per fer feina M'agrada molt participar en tot Xerrar, cantar i escriure Soc divertida M'agrada col.laborar Soc bo en mates Soc molt feinera Soc molt carinyosa Soc feiner Sé concentrar -me molt bé M'agrada fer feina Tenc moltes idees per escriure i dibuixar Tenc bona lletra Ajudar als altres M'agraden molt ses matemàtiques Tenc moltes idees Se me dóna bé escriure
 7. 7. i els punts dèbils? Soc un poc comandona Me costa fer feina totsol Perdre el temps xerrant Tenc poca paciència, no sé esperar. Soc molt nerviosa Soc lent per fer ses feines Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius M'esvalot amb els companys Xerrar en públic Soc lent per llegir Tard molt per fer ses coses M'angoix si una cosa no em surt bé Soc tímida A vegades molest a sa gent Me costa fer els deures Me despist fàcilment Respectar el torn de paraula Me costa escoltar ses explicacions Sempre vull ser la primera M'enfad i els altres de s'equip no fan feina A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades Me desanim sinó entenc alguna cosa
 8. 8. OBJECTIUS DE MILLORA Fer feina totsol Fer les feines més ràpid Jugar amb els companys sense molestar Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina Fer cal.ligrafia per millorar sa lletra Ser més amistós Aprendre a resumir millor Jugar amb més gent Conèixer millor tots els companys Estar més atenta Fer cas als consells de n'Eli Controlar el caràcter Llegir més a casa Demanar ses coses que no entenc Fer nous amics Concentrar-me en les feines i quan llegeix No enfadarme tant Participar més en les converses No córrer tant Animar als companys a fer feina i no enfadar-me He de ser més oberta amb els altres Posar-me tranquila i intentar fer ses coses fins que me surtin Escriure més Millorar sa lletra Treballar millor en equip Fer millor ses feines a casa Practicar més ses operacions i es problemes No xerrar tant i escoltar més Jugar més amb altre gent No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant No rendirme si me costa Esforç ar-me més
 9. 9. LEMA D'AQUEST CURS: QUÈ SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PÈTALS? VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PÈTAL D'UNA MATEIXA FLOR. CADA PÈTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUÈ LA FLOR SIGUI LA MÉS BELLA. AIXÍ CADA FILLET I FILLETA APORTA, AMB LA SEVA PERSONALITAT, UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT..
 10. 10. QUÈ VOLEM ACONSEGUI R?
 11. 11. AUTONOMIA A L'ESCOLA I A CASA TENIR L'ESPAI EL MÀXIM D'ORGANITZAT PER NO HAVER D'ANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MÉS AUTÒNOMS. RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS. RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL CAPACITAT D'ESCOLTA CAPACITAT ESFORÇ EN LES FEINES HÀBITS D'ESTUDI RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER PARTICIPACIÓ ACTIVA EN TOTES LES TASQUES. PRESENTACIÓ ACURADA DE LES TASQUES.
 12. 12. QUÈ FEM A L' ESCOLA?
 13. 13. QUÈ FEM AL'ESCOLA?
 14. 14. LA MESTRA ENS LLEGEIX LECTURA SILENCIOSA UN COMPAN Y ENS LLEGEIX FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA DIGUES POESIA CLUB DE LECTURA PRÉSTEC DE LLIBRES LLEGIM EN PARELLA 2n TRIMESTRE.
 15. 15. Revisió de textos Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana: Treballam i ens fem conscients de... -L'estructura dels textos: *coherència (idees clares i ordenades) *cohesió (mecanismes que donen unitat al text) *adequació(vocabulari, expressions...) *presentació. *ortografia -Les diferents tipologies textuals
 16. 16. ECOA RT -S'OFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARÀ TRES. -CADA TALLER TÉ UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES. ESCULT URA -ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t. -ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA. TALLERS CUINA CREATI VA FIL I AGULLA
 17. 17. TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A L'AULA (PROJECTES, BIBLIOTECA D'AULA, NOTÍCIA, CONFERÈNCIA...). SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE L'INFORMACIÓ: COMPRENSIÓ LECTORA, ESCRIPTURA DE TEXTOS, RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS, EXPRESSIÓ PLÀSTICA... RACONS
 18. 18. PROJECTES DE TREBALL PODEN SORGIR D'UNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP. ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTÍCIES, CONFERÈNCIES, LECTURA...). ES REALITZA UN TREBALL D'INVESTIGACIÓ I DE RECERCA I DESPRÉS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES. RODAMÓNS ANAM DE COLÒNIES! SOM PADRINS! PROCÉS ELECTORAL
 19. 19. ASSEMBLEA A L'ASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA … -PER A QUÈ VOLEM UN BLOC. -QUINS CÀRRECS SÓN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS... TAMBÉ S'EXPOSEN, PER PART DEL DELEGAT, LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PRÒXIM.
 20. 20. REVISIÓ DE PROBLEMES REVISAM I POSAM EN COMÚ PROBLEMES DIFÍCILS I LES ESTRATÈGIES UTILITZADES. FEM CÀLCUL MENTAL DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR. FEM ALGUNA CORRECCIÓ CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS.
 21. 21. NOTÍCIA AQUESTA SITUACIÓ ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MÓN REAL I, A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE. ÉS NECESSARI: -ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR. -ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA. -FER RECERCA D'INFORMACIÓ PER ENTENDRE ALGUNS TEMES. -ENTENDRE UNA INFORMACIÓ QUE , A VEGADES ÉS DIFÍCIL. -APRENDRE A SINTETITZAR. -ADQUIRIR UNA OPINIÓ PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS. -PARTICIPAR EN UN DEBAT. CONFERÈNCIA ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA, PLANIFICACIÓ, RECERCA D'INFORMACIÓ, TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, PREPARACIÓ DE MATERIAL DE SUPORT, CMUNICACIÓ DELS RESULTATS, AVALUACIÓ COMJUNTA.) NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS. A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SÓN LES BASES DE TOT APRENENTATGE: COMPRENSIÓ LECTORA, RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS D'UN TEXT, EXPRESSAR OPINIONS, IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS, COL.LABORAR AMB UN COMPANY...
 22. 22. JOCS COL-LECTIUS JOCS MATEMÀTICS JOCS DE LLENGÜA fonologia gramàtica ortografia Estratègies de càlcul Càlcul mental Operacions bàsiques Es una situació lúdica que serveix per reforçar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions.
 23. 23. CURRÍCULUMCOMPETÈNCIES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES CONTINGUTS MÍNIMS DE CICLE CRITERIS DE PROMOCIÓ PROGRAMACIÓNS D'AULA CRITERIS DE QUALIFICACIÓ RÚBRIQUES
 24. 24. COM PODEM AJ UDAR LES FAMÍ LI ES?
 25. 25. -Revisar amb ells diàriament l'agenda i la carpeta dels deures. -Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte. -Vigilar que preparin la motxilla la nit abans. -Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi, esbarjo,activitats extraescolars...) de forma equilibrada. -Vetllar pel compliment de l'horari de feina diari, encara que no tenguin deures. -Vetllar perquè en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai d'estudi amb les condicions necessàries. -Recordar de no deixar les feines més llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia). -Recordar-los la importància de la bona presentació en les feines. -En cas de dur una nota a l'agenda, signau-la. Així sabré que l'heu vista. -Assegurau-vos que s'emporta tot el material que toca (E.F., flauta) i entrega els deures el dia que toca.
 26. 26. -Valorau l'esforç i la feina ben feta i feu-li saber. -Interesseu-vos pel que va aprenent a l'escola i intentau que ho apliqui a la vida diària. -Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir al'escola. -Eviteu parlar malament d'un mestre o un company de l'escola, parlant sempre des del respecte. -Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les conseqüències dels seus actes. -Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts. RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR ÉS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES! -Ajudau al vostre fill a acceptar les seves pròpies limitacions i a aprendre dels seus errors. -Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema.
 27. 27. deures DEURES PUNTUALS: DEURES SETMANALS: ENTRENAMENTS SÓN FEINES D'ENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA S'HAN TREBALLAT A CLASSE. -ÉS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES. -SI ALGUN DIA NO ELS PORTA S'ELS DONARÀ L'OPORTUNITAT DE FERLOS A L'HORA DE PATI -RECERCA D'INFORMACIÓ. -NOTÍCIA. -CONFERÈNCIA -ACTIVITATS DE LECTURA -PRÉSTEC DE LLIBRES. -DEURES VOLUNTA RIS -FEINES EXTRA EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT ÉS MAJOR PERQUÈ ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA.
 28. 28. I SI NO TENIM DEURES? -Correccions quadernets -Escriure les normes ortogràfiques del quadernet a un full per la llibreta de normes. -Escriure (miniconte, notícia, poema...) -Copiar algun text per millorar la caligrafia i l'ortografia. -Llegir (llibre, revista...). -Fullejar el diari per cercar alguna notícia interessant per aportar a la bústia). -Fer activitats d'entrenament del bloc. -Cercar informació sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest... -Deures voluntaris
 29. 29. Noves tecnologies. BLOC DE L'AULA PINTEREST ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC: ceipmf2004a@gmail.com GOOGLE DRIVE
 30. 30. HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA: DIJOUS DE 8 A 9 DEL MATÍ. GRÀCIES PER HAVER VINGUT! Els rodamóns

×