Ελίντα ΓκιοντεντάιMagicNet Apps & Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑΣμαράγδα Σ. ΡαπαδοποφλουAppanimus & Κζντρο Ζρε...
Αρχαίασ τζχνθτθσ αφιγθςθσΣφνολοεργαλείωνςφνκεςθσπροςωπικϊνιςτοριϊν μεεικόνεσγραφικά,μουςικι, φωνιΨθφιακιαφιγθςθΑν και θ αφ...
Από τισ ποικίλεσ τεχνολογίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθδθμιουργία και το διαμοιραςμό ψθφιακϊν ιςτοριϊν, οι ςφγχρον...
Γενικι Ιδζα και ΣτόχοσΕΛΙΝΤΑ ΑΝΔ΢ΕΑΣδθμιουργία μιασ εφχρθςτθσεφαρμογισ, θ οποία κα προςφζρειςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να...
ΓονείσΜακθτζσΕκπαιδευτικοίΡροςδιοριςμόσ Τυπικϊν ΧρθςτϊνΡρωτεφοντεσ ΔευτερεφοντεσΜακθτζσΕκπαιδευτικοίΓονείσ
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 απλό και άμεςο ςτυλ αλλθλεπίδραςθσ τα αντικείμενα ενδιαφζροντοσ του χριςτθπεριλαμβάνονται ςτθν οκόνθ, ϊςτε να είναι ςε ...
Συςκευζσ ΑλλθλεπίδραςθσΣυςκευζσ ΕιςόδουΣυςκευζσ Εξόδου
Σχεδιαςτικά ΧνάριαΜενοφ λίςτασανικει ςτθν κατθγορία των ςχεδιαςτικϊν χναριϊν πλοιγθςθσ όπου τα ςτοιχείατθσ λίςτασ είναι ζν...
Σχεδιαςτικά Χνάριαζνα ςχεδιαςτικόχνάρι είναι μιαπροςπάκειακακιζρωςθσ τθσ«βζλτιςτθσπρακτικισ» (bestpractice) όςοναφορά ζνας...
Μεταφοράτο μοντζλο εμφάνιςθσ αντικατοπτρίηει αλλθγορικά το κζμα τθσ εφαρμογισΣχεδιαςτικά Χνάρια
Εργαλειοκικθονομάηεται επίςθσ μπάρα ενεργειϊν και περιλαμβάνει εργαλεία οκόνθσ ςεεπίπεδο ενεργειϊν που εκτελοφνται ςτθ ςυγ...
Επίδειξθ τρόπουαπλζσ επεξθγιςεισ για το πϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ εφαρμογι, όπουαξιοποιείται ζνασ ςυνδυαςμόσ εικονιδί...
Εργαλεία ανάπτυξθσXCode IDE(Intergrated Development Environment)Πργανα για απόδοςθ καιανάλυςθ ςυμπεριφοράσΕξομοιωτισ (simu...
Απαιτιςεισ & Χαρακτθριςτικά Εφαρμογισ20> 25UI
Απιχθςθ Εφαρμογισ: Στατιςτικά
Για εκπαιδευτικι χριςθ
Εμπλουτιςμόσ ΔυνατοτιτωνΜελλοντικζσ Επεκτάςεισεμπλουτιςμόσ γκαλερί φόντων με επιπρόςθετεσ εικόνεσεμπλουτιςμόσ γκαλερί χαρα...
Μελλοντικζσ Επεκτάςεισ
Τρόποι ΑξιοποίθςθσΡροορίηεται κυρίωσγια τθν πρωτοβάκμιαεκπαίδευςθ προκειμζνουνα ενδυναμϊςειτθ διδαςκαλία τουγλωςςικοφ μακι...
Ρεριγραφι O εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί μια ψθφιακι ιςτορίακαι τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσκαλοφνται να μελετιςουν τ...
Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί μια ψθφιακιιςτορία και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ ςε μθλογικι ςειρά. Οι μακθτζσ καλοφν...
Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ αφθγείται μιαιςτορία/παραμφκι ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσκαλοφνται ατομικά ι ςε ομάδεσ ναοπτικοποι...
Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί το τζλοσ μιασιςτορίασ και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οιμακθτζσ καλοφνται ατομικά ι ςε...
Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί τθν αρχι μιασιςτορίασ και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οιμακθτζσ καλοφνται ατομικά ι ςε...
Alexander, B. (2011). The new digital storytelling: Creating narratives with new media. California: PraegerBrand, J. & Kin...
Ε. Γκιοντεντάιelindagjondedaj@gmail.comΣ. Σ. Ραπαδοποφλουsmapapad@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Eφαρμογής Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών στο iPad

387 views

Published on

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Eφαρμογής Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών στο iPad - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη & Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Eφαρμογής Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών στο iPad

 1. 1. Ελίντα ΓκιοντεντάιMagicNet Apps & Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑΣμαράγδα Σ. ΡαπαδοποφλουAppanimus & Κζντρο Ζρευνας για τη Διδασκαλία Ξζνων Γλωσσών καιτην Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας ΕΚΠΑ3ο Ρανελλινιο Συνζδριο «Ζνταξθ & Χριςθ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία»«Σχεδιαςμόσ & ΑνάπτυξθΕφαρμογισ ΔθμιουργίασΨθφιακϊν Ιςτοριϊνςτο iPad»10 -12Μαΐου2013
 2. 2. Αρχαίασ τζχνθτθσ αφιγθςθσΣφνολοεργαλείωνςφνκεςθσπροςωπικϊνιςτοριϊν μεεικόνεσγραφικά,μουςικι, φωνιΨθφιακιαφιγθςθΑν και θ αφιγθςθ ιςτοριϊν ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ αποτελεςματικόμζςο διδαςκαλίασ πολλάκισ κατά το παρελκόν, είναι αξιοςθμείωτοπωσ με τθν ψθφιακι διάςταςθ που ζχει λάβει τα τελευταία χρόνιαενδείκνυται ακόμθ περιςςότερο ωσ μζςο για τθν επίτευξθμακθςιακϊν ςτόχων.Ειςαγωγι
 3. 3. Από τισ ποικίλεσ τεχνολογίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθδθμιουργία και το διαμοιραςμό ψθφιακϊν ιςτοριϊν, οι ςφγχρονεσκινθτζσ ςυςκευζσ (mobile devices) φαίνεται να ζχουν τθ δυναμικινα αποτελζςουν το απόλυτο εργαλείο και όχθμα για τθν ψθφιακιαφιγθςθ ιςτοριϊν (Alexander, 2011).Ειςαγωγι
 4. 4. Γενικι Ιδζα και ΣτόχοσΕΛΙΝΤΑ ΑΝΔ΢ΕΑΣδθμιουργία μιασ εφχρθςτθσεφαρμογισ, θ οποία κα προςφζρειςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα ναδθμιουργοφν, με τρόπο απλό καιδιαςκεδαςτικό, ψθφιακζσ ιςτορίεσςτο iPad και να τισ μοιράηονται μεάλλουσ
 5. 5. ΓονείσΜακθτζσΕκπαιδευτικοίΡροςδιοριςμόσ Τυπικϊν ΧρθςτϊνΡρωτεφοντεσ ΔευτερεφοντεσΜακθτζσΕκπαιδευτικοίΓονείσ
 6. 6. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 7. 7. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 8. 8. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 9. 9. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 10. 10. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 11. 11. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 12. 12. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 13. 13. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 14. 14. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 15. 15. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 16. 16. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 17. 17. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 18. 18. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 19. 19. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 20. 20. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 21. 21. Καταγραφι Βαςικϊν Εργαςιϊν
 22. 22.  απλό και άμεςο ςτυλ αλλθλεπίδραςθσ τα αντικείμενα ενδιαφζροντοσ του χριςτθπεριλαμβάνονται ςτθν οκόνθ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ νατα χειρίηεται απευκείασ, με τθ χριςθ του δακτφλου του ιάλλθσ δεικτικισ ςυςκευισ για οκόνεσ αφισ(π.χ. γραφίδα). απαιτεί ελάχιςτθ εκπαίδευςθ και παρουςιάηειςθμαντικά πλεονεκτιματα για πρωτόπειρουσ χριςτεσ(Dix, 2003)Απευκείασ ΧειριςμόσΣτυλ αλλθλεπίδραςθσ
 23. 23. Συςκευζσ ΑλλθλεπίδραςθσΣυςκευζσ ΕιςόδουΣυςκευζσ Εξόδου
 24. 24. Σχεδιαςτικά ΧνάριαΜενοφ λίςτασανικει ςτθν κατθγορία των ςχεδιαςτικϊν χναριϊν πλοιγθςθσ όπου τα ςτοιχείατθσ λίςτασ είναι ζνασ ςφνδεςμοσ από ζνα ςθμείο τθσ εφαρμογισ ςε ζνα άλλο.
 25. 25. Σχεδιαςτικά Χνάριαζνα ςχεδιαςτικόχνάρι είναι μιαπροςπάκειακακιζρωςθσ τθσ«βζλτιςτθσπρακτικισ» (bestpractice) όςοναφορά ζναςχεδιαςτικόηιτθμα
 26. 26. Μεταφοράτο μοντζλο εμφάνιςθσ αντικατοπτρίηει αλλθγορικά το κζμα τθσ εφαρμογισΣχεδιαςτικά Χνάρια
 27. 27. Εργαλειοκικθονομάηεται επίςθσ μπάρα ενεργειϊν και περιλαμβάνει εργαλεία οκόνθσ ςεεπίπεδο ενεργειϊν που εκτελοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ οκόνθ τθσ εφαρμογισΣχεδιαςτικά Χνάρια
 28. 28. Επίδειξθ τρόπουαπλζσ επεξθγιςεισ για το πϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ εφαρμογι, όπουαξιοποιείται ζνασ ςυνδυαςμόσ εικονιδίων και κειμζνου για τθν επικοινωνία μετουσ χριςτεσ και τθν παροχι διευκολφνςεων.Σχεδιαςτικά Χνάρια
 29. 29. Εργαλεία ανάπτυξθσXCode IDE(Intergrated Development Environment)Πργανα για απόδοςθ καιανάλυςθ ςυμπεριφοράσΕξομοιωτισ (simulator)ςυςκευϊν iOS
 30. 30. Απαιτιςεισ & Χαρακτθριςτικά Εφαρμογισ20> 25UI
 31. 31. Απιχθςθ Εφαρμογισ: Στατιςτικά
 32. 32. Για εκπαιδευτικι χριςθ
 33. 33. Εμπλουτιςμόσ ΔυνατοτιτωνΜελλοντικζσ Επεκτάςεισεμπλουτιςμόσ γκαλερί φόντων με επιπρόςθετεσ εικόνεσεμπλουτιςμόσ γκαλερί χαρακτήρων με επιπρόςθετεσ φιγοφρεσδυνατότητα προςθήκησ χαρακτήρων τησ επιλογήσ του χρήςτηδυνατότητα αποθήκευςησ των ςκηνϊν τησ ιςτορίασ ςε ενςωματωμζνηεικονοθήκη μζςα ςτην εφαρμογή,δυνατότητα καταγραφήσ ηχητικϊν ςχολίων (voice recording) και ηχητικϊνεπιςημειϊςεων ςτισ εικόνεσ (voice annotation)δυνατότητα καταγραφήσ τησ οθόνησ (screen recording) καιεξαγωγήσ τησ ιςτορίασ ςε μορφή video
 34. 34. Μελλοντικζσ Επεκτάςεισ
 35. 35. Τρόποι ΑξιοποίθςθσΡροορίηεται κυρίωσγια τθν πρωτοβάκμιαεκπαίδευςθ προκειμζνουνα ενδυναμϊςειτθ διδαςκαλία τουγλωςςικοφ μακιματοσ.Μπορεί να αξιοποιθκείςτθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθγια τα επίπεδα γλωςςομάκειασΑ1 και Α2, που αντιςτοιχοφνςτουσ βαςικοφσ χριςτεσ τθσ ξζνθσγλϊςςασ, ςφμφωνα με το ΚοινόΕυρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσγια τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ (CEFR).
 36. 36. Ρεριγραφι O εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί μια ψθφιακι ιςτορίακαι τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσκαλοφνται να μελετιςουν τθν ιςτορία και νααπαντιςουν ςε ερωτιςεισ/αςκιςεισ προφορικϊσ ιγραπτϊσ.Γλωςςικζσ δεξιότητεσ κατανόηςη γραπτοφ λόγου και γλωςςική επίγνωςηΤφποι αςκήςεων ςφντομη απάντηςη, πολλαπλή επιλογή, αντιςτοίχιςη,ςωςτό-λάθοσ, ςυμπλήρωςη κενοφΑντικείμενα ελζγχου κατανόηςη γενικήσ πληροφορίασ, εντοπιςμόσ ειδικήσπληροφορίασ, ςημαςία και χρήςη μίασ λζξησπεριεχομζνου (ςυνϊνυμων, πολφςημων, λεξικϊνςυνάψεων, ιδιωματιςμϊν), ςημαςία και χρήςηγραμματικϊν λζξεωνΤρόποι Αξιοποίθςθσ
 37. 37. Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί μια ψθφιακιιςτορία και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ ςε μθλογικι ςειρά. Οι μακθτζσ καλοφνται ατομικάι ςε ομάδεσ να βάλουν ςτθ ςωςτι ςειρά τισςκθνζσ ϊςτε να παρουςιάηουν λογικιαλλθλουχία.Γλωςςικζσ δεξιότητεσ κατανόηςη γραπτοφ λόγουΤφποι αςκήςεων εφρεςη ςειράσΑντικείμενα ελζγχου ςυνοχή κειμζνου βάςει νοήματοσΤρόποι Αξιοποίθςθσ
 38. 38. Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ αφθγείται μιαιςτορία/παραμφκι ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσκαλοφνται ατομικά ι ςε ομάδεσ ναοπτικοποιιςουν το παραμφκι και νααναδιθγθκοφν τθν ιςτορία κάνοντασ χριςθ τθσεφαρμογισ.Γλωςςικζσ δεξιότητεσ κατανόηςη προφορικοφ λόγου, παραγωγήγραπτοφ λόγου, παραγωγή πολυτροπικϊνκειμζνωνΤφποι αςκήςεων γραπτή παραγωγή βάςει ερεθιςμάτων ςτηνελληνική ή τη γλϊςςα-ςτόχοΑντικείμενα ελζγχου αφήγηςη προςωπικοφ βιϊματοσ, ιςτορίασ,πραγματικοφ ή φανταςτικοφ γεγονότοσΤρόποι Αξιοποίθςθσ
 39. 39. Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί το τζλοσ μιασιςτορίασ και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οιμακθτζσ καλοφνται ατομικά ι ςε ομάδεσ ναετοιμάςουν μια ιςτορία με τθ ςυγκεκριμζνθπροδιαγεγραμμζνθ κατάλθξθ κάνοντασ χριςθτθσ εφαρμογισ.Γλωςςικζσ δεξιότητεσ παραγωγή γραπτοφ λόγου, παραγωγήπολυτροπικοφ κειμζνουΤφποι αςκήςεων προςδιοριςμζνη γραπτή παραγωγήΑντικείμενα ελζγχου αφήγηςη προςωπικοφ βιϊματοσ, ιςτορίασ,πραγματικοφ ή φανταςτικοφ γεγονότοσΤρόποι Αξιοποίθςθσ
 40. 40. Ρεριγραφι Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί τθν αρχι μιασιςτορίασ και τθ διανζμει ςτουσ μακθτζσ. Οιμακθτζσ καλοφνται ατομικά ι ςε ομάδεσ ναςυνεχίςουν τθν ιςτορία κάνοντασ χριςθ τθσεφαρμογισ.Γλωςςικζσ δεξιότητεσ παραγωγή γραπτοφ λόγουΤφποι αςκήςεων προςδιοριςμζνη γραπτή παραγωγήΑντικείμενα ελζγχου αφήγηςη προςωπικοφ βιϊματοσ, ιςτορίασ,πραγματικοφ ή φανταςτικοφ γεγονότοσΤρόποι ΑξιοποίθςθσΔιευκρινίηεται πωσ ο αρικμόσ των δυνατϊν τρόπων χριςθσ τθσ εφαρμογισ δενπεριορίηεται ςε όςουσ ενδεικτικά αναφζρκθκαν εδϊ και επιςθμαίνεται πωσ, κακϊστα χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ κα εμπλουτίηονται, ταυτόχρονα κα αυξάνονται καιοι δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
 41. 41. Alexander, B. (2011). The new digital storytelling: Creating narratives with new media. California: PraegerBrand, J. & Kinash, S. (2010). Pad-agogy: A quasi-experimental and ethnographic pilot test of the iPad in a blended mobile learningenvironment. In C.H. Steel, M.J. Keppell, P. Gerbic & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknownfuture. (pp.147-151) Sydney.Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Harvard University Press, Cambridge, MA.Dix, J., Finlay, G., Abowd and Beale, R. (2003). Επικοινωνία ανθρϊπου – υπολογιςτή, Αθήνα: Εκδόςεισ ΓκιοφρδασDorner, R., Grimm, P., & Abawi, D. (2002). Synergies between interactive training simulations and digitastorytelling: a component-basedframework. Computers & Graphics, 26, 45–55.Hutchison, A., Beschorner, B., & Schmidt-Crawford, D. (2012). Exploring the use of the iPad for literacy learning. Reading Teacher, 66(1), 15-23.Kleckner, M. & Duvall, S. (2007). A Picture is Worth a Thousand Words: Using Digital Storytelling in the Classroom, Proceedings of the 48thAnnual Meeting of the International Association for Computer Information Systems, Vancouver, CA.Neil, T. (2012). Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Mobile Applications, O’ Reilly.Pedersen, E. (1995). Storytelling and the art of teaching. English Teaching Forum, 33(1).Porter, B. (2005). Digitales: The art of telling digital stories. Denver: Colorado, USA: Bernajean Porter ConsultingRobin, B. R. (2008). Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220–228.Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational TechnologyResearch and Development, 56(4), 487–506.Spaniol, M., Klamma, R., Sharda, N., Jarke, M. (2006). Web-Based Learning with Non-linear Multimedia Stories. ICWL 2006: pp.249-263.Van Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd Twente Student Conference on IT, University of Twente,Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede.Βιβλιογραφία
 42. 42. Ε. Γκιοντεντάιelindagjondedaj@gmail.comΣ. Σ. Ραπαδοποφλουsmapapad@gmail.com

×