Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I punktform
Andas
Doppa
Glida
Hoppa
Balansera
Förflytta
Rotera
Flyta
Första steget/First step
Första steget för barnen är att ta sig ner i
vattnet. Att byta element, från luft till
vatten, på...
1.Andas/BreatheFör att simma behöver man andas, och
övningarna riktas på att andas in och
blåsa ut. Inandningen sker autom...
2.Doppa/Dip
När barnen ska lära sig simma behöver de
kunna doppa hela kroppen inklusive hela
huvudet, obehindrat från vatt...
3.Glida/Slide
Att kunna glida är ett steg närmare att kunna
simma. Denna färdighet är en förutsättning
för att sim inlärni...
4.Hoppa/Jump
Att hoppa i vattnet innebär att
man byter från ett element till ett
annat. Till en början krävs det
en del mo...
5.Balansera/Balancing
Att öva balansen i vattnet har stor betydelse för
hur barnen senare klarar av att finna bra
kroppslä...
6.Förflytta/Move
Genom att röra sig på olika
sätt i vattnet lär sig barnen
att känna vattnets motstånd.
Att röra sig i vat...
7.Rotera/Rotating
Att kunna rotera från magläge
till ryggläge och från ryggläge
till magläge är viktigt för att
kunna kont...
8.Flyta/Floating
Det är inte nödvändigt att kunna flyta för att lära sig
simma men det är bra att kunna behärska det. De
f...
De åtta grundstenarna
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De åtta grundstenarna

379 views

Published on

Presentation om de åtta grundstenarna.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De åtta grundstenarna

 1. 1. I punktform Andas Doppa Glida Hoppa Balansera Förflytta Rotera Flyta
 2. 2. Första steget/First step Första steget för barnen är att ta sig ner i vattnet. Att byta element, från luft till vatten, påverkar kroppen. Vissa kan uppleva det ansträngande att andas, vilket beror på vattentrycket. Låt barnen pröva olika sätt att gå i vattnet. De kan gå ifrån en trappa, en stege eller klättra ifrån bassängkanten. Öva på att gå i både framlänges och baklänges. De kan hålla i kanten, eller försöka gå i utan att hålla i någonting. The first step for kids is to get into the water. Changing elements, from air to water, affects the body. Some may experience the strenuous breathing, which depends on the water pressure. Let the kids try different ways to go into the water. They can walk away from a staircase, a ladder or climbing from the pool deck. Practice walking in both forward and backward. They can keep hold to the edge, or try to go in without holding anything.
 3. 3. 1.Andas/BreatheFör att simma behöver man andas, och övningarna riktas på att andas in och blåsa ut. Inandningen sker automatiskt, men det kan vara värre för små barn att blåsa ut. Det är ansträngande att ta djupa andetag, och vattentrycket gör att andningen blir lätt och ytlig. Små barn håller därför andan, och både andas in och blåser ut ovanför vattenytan, detta fungerar under korta sträckor men under långa sträckor måste andningen vara regelbunden. Detta kan barnen träna på genom att blåsa både på land och i vattnet. Det är vanligt med kallsupar dvs. att man får vätska i luftstrupen så man hostar, detta är dock helt ofarligt. Lär man sig att blåsa ut luften under vattnet får man inte kallsupar och det blir då lätt att vara under vattnet. Lär barnen detta tidigt så blir det undervisningen roligare och många spännande lekar blir möjliga. To swim, you need to breathe, and exercises directed to breathe in and breathe out. Inspiration is done automatically, but it can be worse for small children to blow out. It is exhausting to take deep breaths, and the water pressure makes breathing becomes easy and superficial. Small children are therefore spirit, and both breathing in and blowing out of the water, this works over short distances but for long stretches, respiration must be regular. The children can train on by blowing both on land and in the water. It´s common submerging which means that you get fluid in the trachea as coughing, this is completely harmless. Learn to blow out the air under the water to avoid submerging and it then becomes easy to be under water. Teach your children this early and it will make the teaching more fun and many exciting games become possible.
 4. 4. 2.Doppa/Dip När barnen ska lära sig simma behöver de kunna doppa hela kroppen inklusive hela huvudet, obehindrat från vattnet. Om de samtidigt blåser ut luft under vattnet blir det en förövning till att kunna andas när de simmar. Det är viktigt att börja öva på utandningen tidigt. När barnen behärskar att doppa hela huvudet under vattnet är det också lämpligt att öva på att titta under vattnet. En del barn gör det med lätthet även utan att öva, andra upplever obehag över att titta under vattnet. Gör övningarna roliga och spännande, genom att till exempel använda kroppen och olika leksaker i vattnet som de kan titta på. When the children learn to swim, they need to dip the entire body including the head, unhindered from the water. About the same time blowing out the air under the water there will be a preliminary exercise to be able to breathe while they swim. It´s important to start practicing on exhalation early. Once the kids have mastered dipping the head under the water, it´s also advisable to practice to look under the water. Some children do it with ease even without practice, others are experiencing discomfort over to look under the water. Do the exercises fun and exciting, for example by using the body and different toys in the water that they can watch.
 5. 5. 3.Glida/Slide Att kunna glida är ett steg närmare att kunna simma. Denna färdighet är en förutsättning för att sim inlärningen ska bli effektiv. Till en början kan barnen använda någon form av handstöd, som en simplatta eller liknande. Barnen skjuter ifrån bassäng-väggen med ansiktet i vattnet samtidigt som hen blåser ut vattnet under vattnet. I början övar barnen med platta, tills de är säkra och vågar släppa plattan. Utöka gärna övningen med benspark osv. När de släpper plattan är det viktigt att först öva med korta sträckor och låt barnen känna att kroppen bär. Först kan de få stödja sig på din arm eller hand. Om barnen bara vill doppa ansiktet kan du ha gått för fort fram. Öva då mer på att doppa, blåsa och glida med platta. Låt barnen lita på sin egen förmåga att klara sig i och under vattnet. Men du måste alltid finnas där, visa gärna då de kan härma dig. Being able to glide is one step closer to being able to swim. This skill is a prerequisite for the swim learning to be effective. At first, the children use some form of hand support, as a Kickboard or similar. Children pushing off the pool wall with his face in the water while they are blowing out water underwater. In the beginning, practice the children with flat, until they are safe and dare to let the plate go. Expand exercise with leg kick, etc. When dropping the plate, it´s important to first practice with short distances and let the children know that the body carries. First, they may have to rely on your arm or hand. If the kids just want to dip your face, you have gone too fast. Practice then more of dipping, blow and drift with the plate. Let the children rely on their own ability to cope in and under the water. But you must always be there, show them so they can imitate you.
 6. 6. 4.Hoppa/Jump Att hoppa i vattnet innebär att man byter från ett element till ett annat. Till en början krävs det en del mod. Då kan barnen hålla i din hand, kanske bara i ett finger, tills det på egen hand kan hoppa i vattnet. Låt barnen ha hela huvudet under vattnet och öva på att ta sig upp till vattenytan. När de blivit modigare kan de hoppa på olika sätt, både framlänges och baklänges. To jump in the water means that switching from one element to another. Initially, it requires some courage. Then the children can hold your hand, maybe just in one finger, until there on their own can jump into the water. Let the kids have the whole head under the water and practice to get up to the surface. When they become bolder, they can jump in different ways, both forwards and backwards.
 7. 7. 5.Balansera/Balancing Att öva balansen i vattnet har stor betydelse för hur barnen senare klarar av att finna bra kroppsläge i simningen. I vattnet påverkas kroppen av flytkraften, som inte finns på land. Balansera behövs för att kunna flyta och behärska sin kropp i vattnet. Att tappa balansen kan upplevas som obehaglighet om barnet inte tidigare tränat på hur balansen återfås. Börja med lätta balansövningar och öka svårighetsgraden i takt med ökad vattenvana. Börja med att låta dem röra sig på olika sätt i bassängen – sidledes, baklänges osv. Låt dem prova att släppa botten genom att dra upp benen mot kroppen. Prova även övningar med lätta flytredskap som en simplatta, en boll eller en simkorv. Barnen kan även hålla fast i något som flyter och prova att ta sig fram i vattnet både på rygg och mage och ändra riktning. To practice balance in the water it´s very important for the children later able to find good body position in the swim. In the water body affected by buoyancy, not on land. Balancing is important for your ability to flow and control his body in the water. Losing your balance can be experienced as unpleasantness if the child has not previously trained on how the balance is regained. Start with the easy balance exercises and increase the severity with increasing water habit. Start by letting them move in different ways in the pool - sideways, backwards, etc. Let them try to release the bottom by pulling up the legs toward the body. Try the exercises with ease flotation devices as a Kickboard or a ball. Children can also adhere to something that flows and try to get around in the water both on the back and stomach, and change direction.
 8. 8. 6.Förflytta/Move Genom att röra sig på olika sätt i vattnet lär sig barnen att känna vattnets motstånd. Att röra sig i vattnet är annorlunda än på land; rörelserna går långsammare, och barnen måste hela tiden hålla balansen för att inte välta och komma under vattenytan. Små barn som är mindre vana kan behöva öva mycket för att våga doppa sig. By moving in different ways in the water, children learn to feel the water resistance. To move in the water is different than on land; the movement is slower, and the children have to constantly keep the balance to not fall over and get under the water surface. Young children who are less experienced may need to practice a lot to dare dip.
 9. 9. 7.Rotera/Rotating Att kunna rotera från magläge till ryggläge och från ryggläge till magläge är viktigt för att kunna kontrollera kroppen i vattnet. Genom att röra armarna fram och tillbaka längs vattenytan, och skovla med händerna, kan barnen hålla sig flytande och rotera i vattnet. Det går att vända sig med ytterst små rörelser. Prova också hur det är att hjälpa till med benen, och med kroppen, för att vända sig. To rotate from the prone position to the supine position and from the supine to prone is important to control the body in the water. By moving your arms back and forth along the surface of the water, and pillage with their hands, children can stay afloat and rotate in the water. It is possible to turn with very small movements. Try also how it is to help with the legs, and body, to turn to.
 10. 10. 8.Flyta/Floating Det är inte nödvändigt att kunna flyta för att lära sig simma men det är bra att kunna behärska det. De flesta människor kan flyta utan att röra en kroppsdel alls. Om man kan det har det med kroppens densitet att göra – det har ingenting med om man spänner sig eller inte. Öva på att flyta genom att barnen håller i kanten eller i något annat stöd. Balansen är viktig för att kunna flyta på olika sätt. Barnen måste också känna att hen kan lita på att vattnet bär. För att våga lägga sig i horisontellt läge i vattnet, behöver de öva på att ändra läge från liggande till stående – både i mag- och ryggläge. It´s not necessary to be able to float to learn to swim but it's good to be able to master it. Most people can float without touching a part of the body at all. If you can do that, it has with body density to do - it has nothing to do with whether it spans or not. Practice to flow through to the children at the edge or in any other support. The balance is important to be able to flow in various ways. Children must also feel that they can be confident with that the water carries. For daring to interfere in a horizontal position in the water, they need to practice to change the mode from landscape to portrait - both in the stomach and back position.

×