Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samhällets
legitima
intressen vs.
verksamhetens
excellens
Elisabet Ahlqvist Nationell bibliotekssamverkan
Foto: Elisabet A...
SOU 2005:110 Jämförelsevis
”Kvalitet är inte ett enkelt entydigt begrepp utan sammansatt av
flera komponenter med olika ab...
SOU 2005:110 Jämförelsevis
För de tjänster som bedrivs inom den offentliga sektorns olika
verksamheter vård, skola och oms...
SOU 2005:110 Jämförelsevis
Slutsatsen är att de tre begreppen
• kvalitet,
• produktivitet,
• effektivitet
tillsammans kan ...
Utveckling inom kvalitetsområdet
David Gavin; Strategic Quality Mangement,1988
http://office.microsoft.com/sv-se/images/
S...
Garvins fem definitionssätt
• Transcendent
Medfödd excellens
Tidlös, objektiv och absolut,
det skönas/godas idé som
omöjli...
Garvins fem definitionssätt
• Produktbaserat
– Kvalitet är en exakt och mätbar
variabel, kvalitetskillnaderna finns i
kvan...
Garvins fem definitionssätt
• Tillverkningsbaserat
– Hur man går tillväga, det som utförs
följer gällande kvalitetsfordrin...
Samhällets legitima intresse (Accountability, kvantitet)
• Tvingande, central planering och kontroll
• Kontrollen ligger u...
Verksamhetens excellens (improvement, kvalitet)
• Självpåtaget, utgår från verksamhetens behov
• Självreglerande
• Baserat...
Uppföljning
Bör vara ett förhållningssätt
Vara stöd för verksamhetsförbättringar
Följa en frekvens, periodicitet
Hur påver...
Mål kräver mätbarhet och riktning och tid
• Var går gränsen för att ha ”tillgång till”?
När har man inte tillgång?
• Vad ä...
Styrmodeller
http://office.microsoft.com
Målmodellen (mål-resultatmodellen)
Undersöker hur väl organisationens mål har nåtts.
Målarbetet följer en förutbestämd pro...
Processmodellen
• Processmodellen baseras på de inre processernas effektivitet
tillsammans med personalens arbetsorganisat...
Marknadsmodellen (constituency satisfaction model)
• Analys av behoven hos de olika grupper
som har intressen eller invest...
System-resursmodellen
• Mängden resurser som organisationen/verksamheten får från
sin finansiär blir måttet på framgång oc...
Samhällets legitima intressen
https://www.flickr.com/photos/lionsthlm/7691524326/
Den nuvarande statliga modellen
Mål – och resultatstyrning
• Ska bidra till förverkligandet av de
politiska målen.
• Ge un...
Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet
Organisations-
profil/varumärke
Resurser Aktiviteter Prestationer Effekt...
Prestation eller resultat?
• Inre effektivitet = produktivitet Prestation
Beskriver relationen mellan satsade resurser och...
Verksamhetens kvalitet - excellens
Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet
Organisations-
profil/varumärke
Resurser Aktiviteter Prestationer Effekt...
Upplevd kvalitet – ett av de viktigaste måtten
Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet
Organisations-
profil/varumärke
Resurser Aktiviteter Prestationer Effekt...
Tillämpning - sagostund
Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
Accountability – kvantitet ”hur mycket?” Improvement – kvalitet ”hurudan?”
Realiseras politiken/uppdragen?
Lagar, föreskri...
Effektiv styrning? Statskontorets rapport 2006:2
Bilaga 2 och 3
Mått på välfärdens tjänster – en antologi
Jämförelsevis. S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samhällets legitima intressen vs verksamhetens excellens

478 views

Published on

Ett försök att bringa klarhet i begreppen kvalitet, effektivitet och produktivitet, resultat- och målmodellen som styrform och begreppen accounability och excellence.

Litteraturlista:
Effektiv styrning? Statskontorets rapport 2006:2 Bilaga 2 och 3 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_Bilaga2-3.pdf

Resultat och styrning i statsförvaltningen. ESV 2007:23
http://www.esv.se/contentassets/47aa5e8026224e1db8c11e42cd95ef71/resultat-och-styrning.pdf

Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning. SKL. 2014
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/978-91-7585-116-7.pdf

Förutsättningar för effektivitet i kommuner och landsting – en kombination av flera perspektiv.
i: Mått på välfärdens tjänster – en antologi om produktivitet och effektivitet i kommunala verksamheter. Rapport till ESS 2006:2.
http://www.regeringen.se/contentassets/fdd3efd7f2984f44b28100f7e3682e8d/matt-pa-valfardens-tjanster---en-antologi-om-produktivitet-och-effektivitet-i-kommunala-verksamheter-ess-20062

Jämförelsevis. Styrning och uppföljning med nyckeltal I kommuner och landsting. SOU 2005:110.
http://www.regeringen.se/contentassets/f8ea1d68021440e69993e8a6e27db0a8/jamforelsevis---styrning-och-uppfoljning-med-nyckeltal-i-kommuner-och-landsting

Managing Quality. The Strategic and Competitive Edge. David A. Garvin. London. 1988.
(ISBN 0-02-911380-6)

Leonards plåster. Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund. Borrman, Hedenmark.
Regionbibliotek Stockholm. 2015.
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Leonards_plaster_utskrift.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

Samhällets legitima intressen vs verksamhetens excellens

 1. 1. Samhällets legitima intressen vs. verksamhetens excellens Elisabet Ahlqvist Nationell bibliotekssamverkan Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 2. 2. SOU 2005:110 Jämförelsevis ”Kvalitet är inte ett enkelt entydigt begrepp utan sammansatt av flera komponenter med olika abstraktionsnivå. Kvalitet är ett relativt begrepp och definieras ofta som förmågan att tillfredsställa marknadens och kundens förväntningar, behov och krav. Frågor om kvalitet i den offentliga sektorn utgår i allmänhet från hur verksamheten bedrivs med hänsyn till de förutsättningar som finns för verksamheten och vad man uppnår i verksamheten. I den offentliga verksamheten har de nationella målen en central funktion vid diskussion av kvaliteten och i många fall sätts också en hög grad av måluppfyllelse lika med en hög kvalitet. (SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting s. 59, 61)
 3. 3. SOU 2005:110 Jämförelsevis För de tjänster som bedrivs inom den offentliga sektorns olika verksamheter vård, skola och omsorg finns ingen egentlig kund i den bemärkelsen att man köper tjänster. Offentlig verksamhet • Saknar pris • Brukaren har begränsade möjligheter att väja utförare, kan oftast inte välja kvalitet. Däremot finns det krav på dem som bedriver offentligt finansierade tjänster att detta ska göras med god kvalitet, och att verksamheterna också ska följas upp och utvärderas med hänsyn till kvalitetsaspekter. (SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting s. 61)
 4. 4. SOU 2005:110 Jämförelsevis Slutsatsen är att de tre begreppen • kvalitet, • produktivitet, • effektivitet tillsammans kan ge en betydligt bättre bild av den offentliga sektorns resultat tillsammans än varje mått var för sig.
 5. 5. Utveckling inom kvalitetsområdet David Gavin; Strategic Quality Mangement,1988 http://office.microsoft.com/sv-se/images/ Samla kvantitativa data, indikatorer Sammansatta system, prestationsmått Kvalitetsstyrning, kvalitetsledning
 6. 6. Garvins fem definitionssätt • Transcendent Medfödd excellens Tidlös, objektiv och absolut, det skönas/godas idé som omöjligt kan beskrivas. (Koppling till Platons idévärld) Foto: Elisabet Ahlqvist
 7. 7. Garvins fem definitionssätt • Produktbaserat – Kvalitet är en exakt och mätbar variabel, kvalitetskillnaderna finns i kvantiteten en specifik variabel. • Användarbaserat – ”kvalitet ligger i betraktarens öga”, det som tillfredsställer kunden håller hög kvalitet. https://www.flickr.com/photos/agaumont/ https://office.com
 8. 8. Garvins fem definitionssätt • Tillverkningsbaserat – Hur man går tillväga, det som utförs följer gällande kvalitetsfordringar Producentperspektiv, kostnads- effektivitet. • Värdebaserat – Kvaliteten bestäms i relationen värde och pris, är produkten prisvärd? (Exempel viner, möbler, mat etc.) https://www.flickr.com/photos/slimjim/ https://www.flickr.com/photos/rpeschetz/ https://www.flickr.com/photos/defenceimages/
 9. 9. Samhällets legitima intresse (Accountability, kvantitet) • Tvingande, central planering och kontroll • Kontrollen ligger utanför den egentliga verksamheten • Bygger på ett ansvarsutkrävande • Utgår från perspektivet ”värde för pengarna” • Undersöker kostnadseffektivitet och måluppfyllelse (effektivitet och produktivitet) gärna med performance indicators Drivs oftast av ett starkt politiskt tryck!
 10. 10. Verksamhetens excellens (improvement, kvalitet) • Självpåtaget, utgår från verksamhetens behov • Självreglerande • Baserat på utvecklingsbehov, verksamhetsutveckling • Arbetar utifrån principer för quality enhancement • Ofta genom utvecklingsprojekt • Inifrån styrd kvalitetsutveckling
 11. 11. Uppföljning Bör vara ett förhållningssätt Vara stöd för verksamhetsförbättringar Följa en frekvens, periodicitet Hur påverkar mätmetoden verksamheten? Hur uppfattas mätningen i verksamheten? Har mätmetoden samband med hur bra man är på att mäta? Vad leder mätningen till? Förekommer målförskjutning orsakat av de valda mätningarna? www.flickr.com/photos/8011986@N02
 12. 12. Mål kräver mätbarhet och riktning och tid • Var går gränsen för att ha ”tillgång till”? När har man inte tillgång? • Vad är ”särskild uppmärksamhet” jämfört vanlig eller ingen uppmärksamhet? • … och hur vet man att man ”främjat” klart? • Målen behöver en – riktning (öka, minska), – tidsperiod och i vissa fall ett – målvärde (om tre år ska X % ha fått Y). Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 13. 13. Styrmodeller http://office.microsoft.com
 14. 14. Målmodellen (mål-resultatmodellen) Undersöker hur väl organisationens mål har nåtts. Målarbetet följer en förutbestämd process. Med resultat menar utförda prestationer och uppnådda effekter som uppfyller målen. En verksamhet som når goda resultat, grundat på fakta, kan hävda att man har god kvalitet. https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/14493078900/
 15. 15. Processmodellen • Processmodellen baseras på de inre processernas effektivitet tillsammans med personalens arbetsorganisation för att bedöma hur effektivt investerade resurser används. Mäter och letar rationaliseringar och ökad produktivitet vilket förutsätts skapa bättre kvalitet (ISO 9000 och TQM) http://office.microsoft.com/sv-se/images/
 16. 16. Marknadsmodellen (constituency satisfaction model) • Analys av behoven hos de olika grupper som har intressen eller investeringar i verksamheten. • Mål, riktlinjer och sätt att mäta anpassas efter de mest betydande intressenterna. - Servicekvalitet och användartillfredställelse - ISO 9000, TQM, BSC, business excellence, kvalitetsutmärkelser Variant: Gap-analyser • Undersöker gapet mellan förväntan och utförande Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 17. 17. System-resursmodellen • Mängden resurser som organisationen/verksamheten får från sin finansiär blir måttet på framgång och ändamålsenlighet i verksamheten. • Exempel: forskningsgrupper, innovationsprojekt etc. http://office.microsoft.com/sv-se/images Foto. Mikael Wallerstedt http://imagebank2.brandgate.no/uu_press/#1453553345364_11
 18. 18. Samhällets legitima intressen https://www.flickr.com/photos/lionsthlm/7691524326/
 19. 19. Den nuvarande statliga modellen Mål – och resultatstyrning • Ska bidra till förverkligandet av de politiska målen. • Ge underlag för att bedöma hur utvecklingen ser ut på olika områden i förhållande till dessa mål. • Resursfördelning i enlighet med politiska prioriteringar. • Resultatstyrningen ska ge myndigheterna långsiktiga förutsättningar att förverkliga regeringens politik. http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_Bilaga2-3.pdf
 20. 20. Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisations- profil/varumärke Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter IndikatorerKvalitetsparametrar: tjänster • Pålitlighet • Lyhördhet • Kompetens • Tillgänglighet • Tillmötesgående • Kommunikation • Trovärdighet • Trygghet • Rättelse • Påtagliga faktorer • Förståelse/ kunskap om kunden Effektkedjan Statistik, nyckeltal etc. Observationer, självvärdering etc. Mätning/ uppföljning Svarar mot medborgarnas legitima behov och krav Svarar mot uppdragen Uppfyller lagen/ den politiska intentionen Y Konceptuell modell © Elisabet Ahlqvist, KB 2016 • Resurser • Förutsättningar • Ramar • Utförande av tjänsten: Arbetssätt, bemötande, innehåll, arbetsklimat
 21. 21. Prestation eller resultat? • Inre effektivitet = produktivitet Prestation Beskriver relationen mellan satsade resurser och resultat (X kr sätts i relation Y producerade enheter eller X timmar mot Y utförda tjänster) ”Göra saker på rätt sätt” Fokus ligger på själva resursomvandlingen, att göra den så effektiv som möjligt. • Yttre effektivitet = effektivitet Resultat Sätter resursomvandlingens relevans i förhållande till intentionen med verksamheten, mot målen eller uppdragen. ”Göra rätt saker och göra saker på rätt sätt” Analyseras ofta i relation till politiska målsättningar
 22. 22. Verksamhetens kvalitet - excellens Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 23. 23. Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisations- profil/varumärke Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter IndikatorerKvalitetsparametrar: tjänster • Pålitlighet • Lyhördhet • Kompetens • Tillgänglighet • Tillmötesgående • Kommunikation • Trovärdighet • Trygghet • Rättelse • Påtagliga faktorer • Förståelse/ kunskap om kunden Effektkedjan Statistik, nyckeltal etc. Observationer, självvärdering etc. Mätning/ uppföljning Svarar mot medborgarnas legitima behov och krav Svarar mot uppdragen Uppfyller lagen/ den politiska intentionen Y Konceptuell modell © Elisabet Ahlqvist, KB 2016 • Resurser • Förutsättningar • Ramar • Utförande av tjänsten: Arbetssätt, bemötande, innehåll, arbetsklimat
 24. 24. Upplevd kvalitet – ett av de viktigaste måtten Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 25. 25. Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisations- profil/varumärke Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter IndikatorerKvalitetsparametrar: tjänster • Pålitlighet • Lyhördhet • Kompetens • Tillgänglighet • Tillmötesgående • Kommunikation • Trovärdighet • Trygghet • Rättelse • Påtagliga faktorer • Förståelse/ kunskap om kunden Effektkedjan Statistik, nyckeltal etc. Observationer, självvärdering etc. Mätning/ uppföljning Svarar mot medborgarnas legitima behov och krav Svarar mot uppdragen Uppfyller lagen/ den politiska intentionen Y Konceptuell modell © Elisabet Ahlqvist, KB 2016 • Resurser • Förutsättningar • Ramar • Utförande av tjänsten: Arbetssätt, bemötande, innehåll, arbetsklimat
 26. 26. Tillämpning - sagostund Foto: Elisabet Ahlqvist, KB
 27. 27. Accountability – kvantitet ”hur mycket?” Improvement – kvalitet ”hurudan?” Realiseras politiken/uppdragen? Lagar, föreskrifter, förordningar etc. Utgår från professionen, strävar mot excellens. Synsätt, arbetssätt och värderingar. Grad av måluppfyllnad, levererar resultaten mot målen (uppdragen)? Statistik, nyckeltal, indikatorer. Budgetutfall. Fokuserar på individerna verksamheten är till för. Användarcentrerade metoder. Verifierbara och rimliga resultat? Finns dokumentation som går att kontrollera? Kontinuerlig uppföljning -> snabb korrigering, rätt insats vid rätt tillfälle. Är insatsen effektiv? Går resurserna till rätt insatser ur ett samhällsperspektiv? Förverkligas en politik? Indikatorer. Är insatsen effektiv? är insatsen det bästa sättet att nå målet, det önskade läget? Brukarundersökningar. Hög produktivitet? (ur värde för pengarna- perspektivet) Exempel antal lektionstillfällen per vecka och pedagog. Hög produktivitet? (ur värde för användarna-perspektivet) processkvalitet t.ex. bemötande, tidhållning, noggrannhet. Laguppfyllnad ses som lägsta godtagbara nivå Mäter på individnivå, ska gå att aggregera till högre nivåer av grupperingar. Kan använda standarder för att styra och kontrollera verksamheten. Statistik, nyckeltal, performance indicators. Benchmarking, jämföra sig med de som är bättre. Beskrivande undersökningsmetoder, Brukarundersökningar, fokusgrupper, dialoger osv.
 28. 28. Effektiv styrning? Statskontorets rapport 2006:2 Bilaga 2 och 3 Mått på välfärdens tjänster – en antologi Jämförelsevis. SOU 2005:110 Resultat och styrning i statsförvaltningen. ESV 2007:23 Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning. SKL. 2014 Managing Quality. The Strategic and Competitive Edge. David A. Garvin Leonards plåster. Regionbibliotek Stockholm. 2015. Frågor? Skriv till elisabet.ahlqvist[at]kb.se Presentationen finns på Slideshare/eliahl https://www.flickr.com/photos/thirtyfootscrew/

×