Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

φε1 διάθλαση του φωτός

15,105 views

Published on

φε1 διάθλαση του φωτός

 1. 1. ΦΕ1 Διάκλαςθ του φωτόσεπιμζλεια: Παπανικολάου Γεϊργιοσ
 2. 2. Μάκαμε πζρςι ότι όταν το φωσ ςυναντά μια λεία επιφάνεια ανακλάται ενώ ότανςυναντά μια τραχιά επιφάνεια διαχζεται ΚΛΙΚ. Επίςθσ όταν ςυναντά μιαςκουρόχρωμθ επιφάνεια, μεγάλο μζροσ του απορροφάται ΚΛΙΚΣι κα γίνει όμωσ αν πζςει ςε ζνα διαφανζσ ςώμα π. χ. όταν πζφτει ςτθν επιφάνειαενόσ υγροφ ι ενόσ γυαλιοφ;Δεσ τισ παρακάτω εικόνεσ. Πώσ φαίνεται το μολφβι και το καλαμάκι; ΢ου φαίνεταικάτι παράξενο;
 3. 3. Πράγματι, τα αντικείμενα φαίνονται ςα να είναι κομμζνα.
 4. 4. Βέβαηα έλα κόλν κέξνο αιιάδεη πνξεία αθνύ ην ππόινηπν αλαθιάηαη.Η δηάζιαζε ηνπ θσηόο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη όηαλ ην θσο πεξλάεη από έλα δηαθαλέο ζώκα ζε έλα άιιν, αιιάδεη ε ηαρύηεηα δηάδνζήο ηνπ. Απηή ε αιιαγή ζηελ ηαρύηεηα δηάδνζήο ηνπ πξνθαιεί θαη ηελ αιιαγή ηεο πνξείαο ηνπ θσηόο. Πξνζνκνίσζε δηάζιαζεο Πεηξακαηίζνπ κόλνο ζνπ ΚΛΙΚ Πεηξακαηίζνπ θαη δεο ηε δηάζιαζε ηνπ θσηόο ζε δηάθνξα κέζα. Πξόζεμε ζε πνηα ζέζε πξέπεη λα είλαη ν θαθόο, γηα λα κε δεκηνπξγεζεί δηάζιαζε ΚΛΙΚΚαη ζην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο νθείιεηαη ζην όηη όηαλ θνηηάκε κέζαζε κηα πηζίλα λνκίδνπκε όηη ν ππζκέλαο ηεο είλαη πην ςειά από ηνπξαγκαηηθό βάζνο ηεο, δειαδή όηη είλαη πην ξερή.
 5. 5. Μάζε γηα ηε δηάζιαζε, δεο κεξηθά παξαδείγκαηα θαη θάλε εμάζθεζε ΚΛΙΚΕπίςθσ ψάρια που βρίςκονται μζςα ςτθ κάλαςςα, φαίνονται πιο ψθλά από ότι πραγματικά είναι. Τϊρα μπορείσ να καταλάβεισ ότι τα πουλιά για να πιάνουν τα ψάρια, καταλαβαίνουν και υπολογίηουν τθ διάκλαςθ του φωτόσ ςτο νερό...
 6. 6. Το φαινόμενο τθσ διάκλαςθσ, όπωσ είπαμε ςτο προθγοφμενο μάκθμα, ςυναντάται ςυχνά ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν κακθμερινι ηωι μασ και αξιοποιείται για τθν καταςκευι φακϊν.Αυτοί χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορα οπτικά όργανα, όπωσκιάλια, τθλεςκόπια, μικροςκόπια, φωτογραφικζσ και κινθματογραφικζσμθχανζσ,ςε γυαλιά που διορκϊνουν προβλιματα όραςθσ κλπ
 7. 7. Φακοφσ χρθςιμοποιοφμε ακόμα για να δοφμε καλφτερα τισ λεπτομζρειεσ ςεμικρά αντικείμενα ι μικρά γράμματα ι γραμματόςθμα(μεγεκυντικοί)Δείτε τθ λειτουργία των μεγενκυντικϊν φακϊν δηαδξαζηηθά ΚΛΙΚΤο πιο ςυνθκιςμζνο υλικό πουκαταςκευάηουμε φακοφσ είναι τοκρφςταλλο. Μποροφμε όμωσ ναφτιάξουμε και απλοφσ φακοφσ με πιοαπλά μζςα:Μποροφμε εφκολα π. χ. νακαταςκευάςουμε ζνα φακό, ανκάνουμε μια τρφπα ςε ζνα χαρτόνι καιβάλουμε μία ςταγόνα νερό ςε αυτι τθντρφπα ι αν γεμίςουμε ζνα μπουκάλι μενερό και κοιτάξουμε μζςα από τθντρφπα ι το μπουκάλι ςε ζνα βιβλίο.Τότε κα παρατθριςουμε ότι το νερό καςυμπεριφερκεί ςαν ζνασ μεγεκυντικόσφακόσ.
 8. 8. Αν πλθςιάςουμε κοντά ςε μια εικόνα το φακό, κα δοφμε ότι θ εικόνα φαίνεται κανονικι και μεγαλφτερθ
 9. 9. ενϊ όταν θ εικόνα είναι μακριά του φακοφ φαίνεται μικρότερθ και ανεςτραμμζνθ.
 10. 10. Όταν το χαρτονάκι είναι κοντά ςτο βιβλίο, βλζπω τα γράμματαμεγαλφτερα. Όταν το χαρτονάκι είναι μακριά από το βιβλίο, βλζπω ταγράμματα μικρότερα και ανάποδα
 11. 11. Όταν ο φακόσ είναι κοντά ςτο βιβλίο, βλζπω τα γράμματαμεγαλφτερα. Όταν κρατϊ το φακό μακριά από το βιβλίο, βλζπω ταγράμματα μικρότερα και γυριςμζνα ανάποδα..
 12. 12. Οι φωτεινζσ ακτίνεσ μετά το ποτιρι πλθςιάηουν θ μία τθν άλλθκαι ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα ςθμείο.
 13. 13. Οι φακοί, ανάλογα με το ςχιμα τουσ και τοντρόπο με τον οποίο εκτρζπουν τισ φωτεινζσακτίνεσ μιασ δζςμθσ από τθν πορείατουσ, διακρίνονται ςε ςυγκλίνοντεσ καιαποκλίνοντεσ.Οι ςυγκλίνοντεσ είναι παχφτεροι ςτο μζςο καιλεπτότεροι ςτα άκρα θαη νη θωηεηλέο αθηίλεοπνπ πεξλνύλ κέζα απόαπηνύο, ζπγθιίλνπλ, δειαδή πιεζηάδνπλ θαηζπγθεληξώλνληαη ζε έλα ζεκείν.
 14. 14. Γηαδξαζηηθά θάληε ΚΛΙΚ θαη ΚΛΙΚ Δζηία θαθνύ Κύξηνο άμνλαο Κφρια τομιΣπγθιίλωλ θαθόοΤνπνζεηνύκε έλα αληηθείκελν, γηα παξάδεηγκα έλαθεξί, ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηεο εζηηαθήο.Αλ ηνπνζεηήζνπκε κηα νζόλε πίζω από ηνθαθό, παξαηεξνύκε όηη πάλω ζε απηή ζα ζρεκαηίδεηαηην είδωιν αληεζηξακκέλν θαη κηθξόηεξν ηνπαληηθεηκέλνπ
 15. 15. Οι φωτεινζσ ακτίνεσ μετά το μπουκάλι απομακρφνονται θ μίααπό τθν άλλθ.
 16. 16. Διαδραςτικά ΚΛΙΚ ΚΛΙΚ Κύξηνο άμνλαο Κφρια τομι Δζηία θαθνύΑπνθιίλωλ θαθόοΤνπνζεηνύκε έλα αληηθείκελν, γηα παξάδεηγκαέλα θεξί, ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηεοεζηηαθήο.Τν είδωιν ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεέλα απνθιίλνληα θαθό είλαη πάληνηεθαληαζηηθό, όξζην θαη κηθξόηεξν από ην αληηθείκελναλεμάξηεηα από ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπΈλαο απνθιίλωλ θαθόο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην ζθόπεπηξν κηαοθωηνγξαθηθήο κεραλήο. Όηαλ θνηηάδεηο ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηο λαθωηνγξαθίζεηο κέζα από ην ζθόπεπηξν ηεο κεραλήο, βιέπεηο ηνθαληαζηηθό όξζην είδωιό ηνπ
 17. 17. Οη απνθιίλνληεο είλαη ην αθξηβώοαληίζεην. Γειαδή είλαη ιεπηόηεξνηζην κέζν θαη παρύηεξνη ζηα άθξαθαη όηαλ πεξλάεη κηα δέζκεθσηόο από κέζα ηνπο ηόηεαπνκαθξύλνληαη ε κία από ηελάιιε, δειαδή απνθιίλνπλ.
 18. 18. Όταν οι φωτεινζσ ακτίνεσ περνοφν μζςα από ζνα ςυγκλίνονταφακό,όπωσ το κυλινδρικό ποτιρι, πλθςιάηουν θ μία τθν άλλθ καιςυγκεντρϊνονται ςε ζνα ςθμείο, ενϊ όταν περνοφν μζςα από ζνααποκλίνοντα φακό, όπωσ το διαφανζσ πλαςτικόμπουκάλι, απομακρφνονται θ μία από τθν άλλθ. Συγκλίνων Παχφσ ςτθ μζςθ και ΢υγκλίνουν, δθλαδι ςυγκεντρώνονται λεπτότεροσ ςτα άκρα. ςε ζνα ςθμείο. Παχφσ ςτα άκρα και Αποκλίνουν, δθλαδι απομακρφνονται Αποκλίνων λεπτότεροσ ςτθ μζςθ. θ μία από τθν άλλθ.
 19. 19. Οι ςυγκλίνοντεσ φακοί είναι παχφτεροι ςτθ μζςθ και λεπτότεροι ςταάκρα, ενϊ οι αποκλίνοντεσ το αντίκετο. Με τουσ ςυγκλίνοντεσ φακοφσ οιακτίνεσ ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα ςθμείο, ενϊ με τουσ αποκλίνοντεσαπομακρφνονται θ μία από τθν άλλθ.
 20. 20. Σπγθιίλνληεο θαθνί: 1, 4, 6Απνθιίλνληεο θαθνί: 2, 3, 5
 21. 21. ΑΝΑΚΛΑ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΤ΢Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ΢ Όταν βάλουμε μπροςτά από μια πθγι φωτόσ ζνα χαρτόνι με μια μικρι ςχιςμι, τότε κα δοφμε ότι πίςω από τθ ςχιςμι κα ςχθματιςτεί μια φωτεινι ακτίνα.ΎιεΣη΄
 22. 22. ΑΝΑΚΛΑ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΤ΢Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ΢ Αν ςτθ ςυνζχεια βάλουμε ζνα κακρζφτθ πίςω από το χαρτόνι ςτο μζροσ πουπζφτει θ ακτίνα, κα παρατθριςουμε ότι αυτι αλλάηει κατεφκυνςθ μόλισ πζςει πάνω ςτον κακρζφτθ. Σο φαινόμενο τθσ αλλαγισ τθσ κατεφκυνςθσ του φωτόσ, όταν πζφτει ςε μια λεία και γυαλιςτερι επιφάνεια λζγεται ανάκλαςθ του φωτόσ.ΎιεΣη΄
 23. 23. ΑΝΑΚΛΑ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΤ΢Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ΢ Η γωνία, ωσ προσ τθν κατακόρυφο, με τθν οποία οι φωτεινζσ ακτίνεσ προςπίπτουν ςτθν επιφάνεια ονομάηεται γωνία πρόςπτωςθσ. Η γωνία με τθν οποία οι φωτεινζσ ακτίνεσ ανακλώνται ονομάηεται γωνία ανάκλαςθσ και είναι ίςθ με τθ γωνία πρόςπτωςθσ.ΎιεΣη΄
 24. 24. ΑΝΑΚΛΑ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΤ΢Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ΢ΔΙΑΔΡΑ΢ΣΙΚΟ (Βάλε τουσ κακρζφτεσ κατάλλθλα, ώςτε να "πζςει" θ ακτίναφωτόσ ςτα αντικείμενα ςφνδεςθ με το διαδίκτυο)Αν ςτθ κζςθ του κακρζφτθ βάλουμε ζνα τςαλακωμζνο αλουμινόχαρτο καπαρατθριςουμε ότι το φωσ κα διαςκορπιςτεί ςε πολλζσ κατευκφνςεισ.ΎιεΣη΄
 25. 25. ΑΝΑΚΛΑ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΧΤ΢Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ΢Σο φαινόμενο τθσ ανάκλαςθσ του φωτόσ ςε πολλζσ τυχαίεσ κατευκφνςεισ, όταν πζφτει ςε μια τραχιά επιφάνεια, ονομάηεται διάχυςθ του φωτόσ Όςο πιο τραχιά είναι θ επιφάνεια, τόςο πιο ζντονο είναι το φαινόμενο τθσ διάχυςθσ.Οι περιςςότερεσ επιφάνειεσ δεν είναι λείεσ, ακόμα κι αν αυτό δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Ζτςι, ςτα περιςςότερα ςώματα το φωσ διαχζεται.ΎιεΣη΄
 26. 26. ΦΕ1 Διάκλαςθ του φωτόσεπιμζλεια: Παπανικολάου Γεϊργιοσ

×