Rettighetskatalog

2,547 views

Published on

En oversikt over de fleste viktige rettigheter for elever og lærlinger i Norge.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rettighetskatalog

 1. 1. Elev- og lærlingombudet i Oslo Oslo kommune Elev- og lærlingombudet
 2. 2. Lover og regler som gjelder for ulike grupper <ul><li>Elev i offentlig videregående </li></ul><ul><ul><li>Opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift til opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreplanverket (generell del, prinsipper for opplæringen, faglæreplanene) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forvaltningsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Oslo kommunes ordensreglement </li></ul></ul><ul><ul><li>Driftsstyrereglementet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommuneloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. </li></ul></ul><ul><li>Lærling </li></ul><ul><ul><li>Opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift til opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreplanverket </li></ul></ul><ul><ul><li>Forvaltningsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsmiljøloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferieloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Skatteloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Likningsloven </li></ul></ul><ul><li>Elev i privat videregående </li></ul><ul><ul><li>Privatskoleloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift til opplæringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift til privatskoleloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreplanverket eller læreplaner godkjent for skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolens inntaksreglement </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolens ordensreglement </li></ul></ul><ul><ul><li>Markedsføringsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtaleloven og Chr. Vs Norske Lov </li></ul></ul><ul><ul><li>Forvaltningsloven </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. </li></ul></ul>
 3. 3. Rettigheter og plikter Offentlig videregående skole
 4. 4. Elevrettigheter – Tilpasset opplæring <ul><li>Alle har krav på opplæring tilpasset sine evner og forutsetninger. (oppl.l. § 1-2) </li></ul><ul><li>All opplæring skal følge læreplanene, både i forhold til timer brukt og mål. Men hvordan du skal lære, det skal du være med på å bestemme. (oppl.l. §§ 1-2, 3-4) </li></ul><ul><li>Gruppestørrelse må ta hensyn til ditt behov for sosial tilhørighet </li></ul><ul><li>Skolen skal stimulere deg til å utvikle egne læringsstrategier og fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (prinsipper for opplæringen) </li></ul>
 5. 5. Elevrettigheter – Tilpasset opplæring <ul><li>Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, kan du ha krav på spesialundervisning (oppl.l. § 5-1) etter en sakkyndig vurdering (oppl.l. § 5-3). </li></ul><ul><li>Du eller foreldrene dine kan kreve at skolen undersøker hva du trenger, og du må være enig i at man setter i gang (oppl.l. § 5-4) </li></ul><ul><li>Du har krav på en individuell opplæringsplan hvis du får spesialundervisning (oppl.l. § 5-5) </li></ul>
 6. 6. Elevrettigheter - Elevmedvirkning <ul><li>Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning, fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (prinsipper for opplæringen) </li></ul><ul><li>Du skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og må derfor få kjennskap til valgmuligheter og deres konsekvenser (prinsipper for opplæringen) </li></ul>
 7. 7. Elevrettigheter - elevmedvirkning <ul><li>Det skal være godt samarbeid mellom deg og lærer (oppl.l. § 1-2) </li></ul><ul><li>Du skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid, ha minst en elevsamtale i halvåret og være i jevnlig dialog med lærer om din utvikling (forskr. § 4-5 og 4-5a) </li></ul><ul><li>Du har krav på – og plikt til – å være aktivt med i opplæringa (oppl.l. § 1-2) </li></ul>
 8. 8. Elevrettigheter - elevmedvirkning <ul><li>Hver skole skal ha et driftsstyre med to elever og 3 varaelever. I tillegg kan skolen ha et samarbeidsutvalg/skoleutvalg. (oppl.l. § 11-5, driftsstyrereglementet for Osloskolen pkt. 1-4) </li></ul><ul><li>Møtene er åpne (regl. pkt. 2-3) </li></ul><ul><li>Elevrepresentantene skal være tilstede, selv om taushetsbelagte saker behandles (regl. pkt. 2-9) </li></ul><ul><li>I tillegg kan elevrådet møte med to med talerett </li></ul><ul><li>Driftsstyret har ansvar for budsjett, strategisk plan og føre tilsyn med skolen </li></ul>
 9. 9. Elevrettigheter - elevmedvirkning <ul><li>Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg der elevene har flertall. Hvis skoleutvalget er skolemiljøutvalg, skal elevene ha flertall når det behandles sånne saker. (oppl.l. § 11-5a) </li></ul><ul><li>Alle skoler skal ha elevråd med minst ett medlem per tjuende elev. Elevene kan også holde allmøte som binder elevrådet. (oppl.l. § 11-6) </li></ul><ul><li>Elevrådet skal jobbe for læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elevene. (oppl.l. § 11-6) </li></ul>
 10. 10. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Alle som jobber i skolen skal hindre at du kommer til skade eller blir utsatt for krenkende handlinger (oppl.l. § 1-2) </li></ul><ul><li>Kommunen gir ordensreglement, skolen kan utfylle det. Fysisk refsing eller krenkende tiltak kan ikke benyttes. (oppl.l. § 3-7) </li></ul><ul><li>Du skal være knyttet til en kontaktlærer (oppl.l. § 8-2) </li></ul>
 11. 11. Elevrettigheter – skolemiljø <ul><li>Du har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og studiefinansiering (oppl.l. § 9-2, forskr §§ 22-1 – 22-3) </li></ul><ul><li>Skolen skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel (oppl.l. § 9-3), og alle digitale læremidler og utstyr går under dette (oppl.l.§ 3-1) </li></ul><ul><li>Du skal ikke utsettes for reklame som skaper kommersielt press, eller som kan påvirke holdninger, atferd og verdier (oppl.l. § 9-6) </li></ul>
 12. 12. Elevrettigheter – skolemiljø <ul><li>Du har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring (oppl.l. § 9a-1) </li></ul><ul><li>Skolen skal drives slik at det tar hensyn til din trygghet, helse, trivsel og læring, og det fysiske miljøet skal være i samsvar med anbefalte fagnormer og helsemessig tilfredsstillende. (oppl.l. § 9a-2, forskr mhvbs § 7, § 12) </li></ul><ul><li>Du skal ha en arbeidsplass tilpasset behovene dine (oppl.l. § 9a-2) </li></ul>
 13. 13. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Funksjonshemmedes behov skal være ivaretatt (forskr mhvbs § 9) </li></ul><ul><li>Det skal være mulig å dekke behov for aktivitet og hvile (forskr mhvbs § 10) </li></ul><ul><li>Det skal være egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner (forskr mhvbs §11) </li></ul><ul><li>Det skal være forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder, og årlig hovedrengjøring innendørs (forskr mhvbs §13) </li></ul>
 14. 14. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Det skal være rutiner og utstyr for ulykker og faresituasjoner, og du skal være kjent med dem. Det skal også være nok førstehjelpsutstyr (forskr mhvbs § 14, § 15) </li></ul><ul><li>Du skal oppfordres til å opplyse om forhold ved din helse som personalet bør ta hensyn til (forskr mhvbs § 16) </li></ul><ul><li>Inneklimaet må være tilfredsstillende, og det må ikke være så fuktig at det kan bli muggdannelser (forskr mhvbs § 19) </li></ul>
 15. 15. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Lyd og lys må være tilfredsstillende (forskr mhvbs § 20 og 21) </li></ul><ul><li>Det skal være tilgang på hygienisk betryggende drikkevann (forskr mhvbs § 22) </li></ul><ul><li>Det skal være tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker, og de må ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard (forskr mhvbs § 23) </li></ul>
 16. 16. Elevrettigheter – skolemiljø <ul><li>Ansatte ved skolen plikter å varsle skoleledelsen og om nødvendig gripe inn hvis de får mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, diskriminering eller rasisme. (oppl.l. § 9a-3) </li></ul><ul><li>Hvis du eller foreldre ber om tiltak for å rette på det fysiske eller psykososiale i skolemiljøet, så skal skolen behandle saken, og vedtaket kan klages over. Du kan også klage hvis skolen ikke gjør noe når du har bedt om tiltak. Da klager du til Fylkesmannen. (oppl.l. § 9a-2 og 9a-3) </li></ul>
 17. 17. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Du har krav på å bli engasjert i både planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. (oppl.l. § 9a-4) </li></ul><ul><li>Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som skal ivareta elevenes interesser og møte i arbeidsmiljøutvalget (oppl.l. § 9a-5). Disse har rett til opplæring og fritak fra undervisningstimer for å gjøre jobben sin. </li></ul><ul><li>Elevrådet skal holdes løpende informert om hendelser som påvirker skolemiljøet. (oppl.l. §9a-6) </li></ul><ul><li>De som bryter reglene i kapittel 9a i opplæringsloven kan straffes med bøter eller fengsel. (oppl.l. § 9a-7) </li></ul>
 18. 18. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Du skal kunne delta i vurderinga av eget arbeid (forskr § 4-5) </li></ul><ul><li>Du skal ha god tilbakemelding og rettledning og kunne gjøre god egenvurdering (forskr § 4-1) </li></ul><ul><li>Vurdering underveis kan du få både med og uten karakter, og den skal hjelpe deg å lære, utvikle kompetansen din og gi grunnlag for tilpassa opplæring (forskr § 4-4) </li></ul><ul><li>Vurdering uten karakter skal være en beskrivende vurdering av hvordan du står i forhold til måla i læreplanene (forskr § 4-5) </li></ul>
 19. 19. Elevrettigheter – vurdering <ul><li>Du skal ha karakter i fag, i orden og i atferd. (forskr §4-6) </li></ul><ul><li>Fagkarakter skal vise hva du kan når karakteren blir satt ut fra hva som er forventet. Forutsetningene dine, orden og atferd skal ikke trekkes inn i fagkarakter. (forskr § 4-7) </li></ul><ul><li>Uansett grunn til fravær, kan du miste karakter på grunn av høyt fravær (forskr § 4-7) </li></ul>
 20. 20. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Terminkarakterer skal du få midt i skoleåret. Alle karakterer skal suppleres med begrunnelse og rettledning (forskr § 4-6) </li></ul><ul><li>Standpunktkarakterer settes ved slutten av skoleåret, og kan klages på (forskr § 4-6) </li></ul>
 21. 21. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Karakterskalaen: </li></ul><ul><ul><li>1 = svært lav kompetanse i faget (ikke bestått) </li></ul></ul><ul><ul><li>2 = lav kompetanse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>3 = nokså god kompetanse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>4 = god kompetanse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>5 = veldig god kompetanse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>6 = fremragende kompetanse i fag </li></ul></ul><ul><ul><li>(forskr § 4-8) </li></ul></ul><ul><li>Karakterer i orden og i atferd: </li></ul><ul><ul><li>God (G) – Vanlig god orden og vanlig god atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Nokså god (Ng) – Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Lite god (Lg) – I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>(forskr § 4-9) </li></ul></ul>
 22. 22. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Ordenskarakteren: Tar hensyn til arbeidsinnsats og om du følger ordensreglene. Ugyldig fravær kan gi nedsatt. (forskr § 4-9) </li></ul><ul><li>Atferdskarakteren: Hvordan du ter deg når skolen har ansvaret for deg, og på skoleveien, og om du følger ordensreglene. (forskr § 4-9) </li></ul><ul><li>Begge skal ta hensyn til dine forutsetninger, og vanligvis ikke avgjøres av enkelthendelser. Standpunktkarakteren skal baseres på siste halvår. (forskr § 4-9) </li></ul>
 23. 23. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden/atferd, må du og foreldre/foresatte få skriftlig varsel i tide til at du kan forbedre deg. (forskr § 4-10) </li></ul><ul><li>Å sette et bestemt antall timer som grense for å miste standpunktkarakter, vil være i strid med grunnlaget for fagkarakteren – at karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen du har oppnådd, på tidspunktet for vurderinga (forskr § 4-7) </li></ul><ul><li>Å sette et bestemt antall anmerkninger som grense for nedsatt i orden eller i atferd vil være i strid med grunnlaget for disse karakterene – at en skal ta hensyn til eleven sine forutsetninger (forskr § 4-9) </li></ul>
 24. 24. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Ved trekking av fag til eksamen skal du få vite hvilket fag det er 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager og høytidsdager teller ikke med. (forskr § 4-15) </li></ul><ul><li>Du skal få vist både bredde og dybde i det du kan på eksamen. (forskr §4-15) </li></ul><ul><li>Får du 1 i standpunkt, har du rett til særskilt eksamen hvis du ikke er trukket ut til eksamen og det normalt blir gitt eksamen i faget (forskr § 4-20) </li></ul>
 25. 25. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen. (forskr § 4-21) </li></ul><ul><li>Har du dokumentert gyldig forfall til en eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Du må ha vært hindra fra å møte, det må ha vært uforutsigbart, og du må ikke kunne klandres for forfallet (forskr § 4-22) </li></ul><ul><li>Du må selv melde fra til skolen om at du skal opp til særskilt, ny eller utsatt eksamen (forskr § 4-16) </li></ul>
 26. 26. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Fusk eller forsøk på fusk fører til annullering av eksamen, men du har rett til å fullføre på eksamensdagen. Vedtak om annullering kan påklages til Fylkesmannen (forskr § 4-25) </li></ul><ul><li>Formelle feil gjør at du kan prøve å få eksamen annullert av Utdanningsdirektoratet (forskr § 4-27) </li></ul><ul><li>Hvis du ikke retter deg etter reglene for eksamen, kan du bli bortvist. Vedtak om bortvisning kan du klage på til Fylkesmannen (forskr § 4-26) </li></ul>
 27. 27. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Du har rett til dokumentasjon, til ny dokumentasjon hvis du får nye karakterer, og til ny dokumentasjon hvis den gamle går tapt (forskr § 4-30) </li></ul><ul><li>For å få vitnemål må du ha bestått alle fag og eksamener, bortsett fra de du har fritak for (forskr § 4-31) </li></ul><ul><li>Førstegangsvitnemål får du bare hvis du har bestått på normal tid (forskr § 4-31a) </li></ul><ul><li>Yrkesfagselever som har hatt fritak for vurdering med karakter i et fag eller som har spesifikke lærevansker, kan få vitnemål selv om de mangler bestått i inntil to fellesfag (forskr § 4-32) </li></ul>
 28. 28. Elevrettigheter - vurdering <ul><li>Hvis du ikke kan få vitnemål, har du krav på kompetansebevis (forskr § 4-33) </li></ul><ul><li>Hvis du tar en privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget hvis du velger det (forskr § 4-34) </li></ul>
 29. 29. Elevrettigheter – fravær <ul><li>Alt fravær skal føres i dager og timer. Du kan kreve å få årsaken til fraværet påført dokumentasjonen (f.eks sykdom), men da må du selv dokumentere grunnen (forskr §4-35) </li></ul><ul><li>Hvis du avtaler studiearbeid med faglærer eller rektor, eller skoleadministrative gjøremål, skal det ikke regnes som fravær (forskr § 4-35) </li></ul>
 30. 30. Elevrettigheter - fravær <ul><li>Rektor kan gi fri i opptil 14 skoledager i året, som ikke føres som fravær. Det er opp til rektor å avgjøre om du får fri etter søknad. Eksempler på slik fri er: tillitsvalgtarbeid (elevråd), politisk arbeid (partier og organisasjoner), hjelpearbeid (Røde Kors), lovpålagt oppmøte (sesjon, retten) og fravær av helse- og velferdsgrunner (sykdom, død i nær familie etc.). Du må normalt søke på forhånd. Hvis du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har du rett til å bruke to av disse dagene til religiøse høytider. Skolen bør legge til rette for at du kan kompensere for dette, slik at du kan få karakter i alle fag. (forskr § 4-35) </li></ul>
 31. 31. Elevrettigheter – klage på vurdering <ul><li>Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve og vedtak om ikke å sette karakter (forskr § 5-1) </li></ul><ul><li>Du kan klage, du kan gi noen fullmakt til å klage for deg, og foreldrene dine kan klage (når du er under 18) (forskr § 5-2) </li></ul><ul><li>Klagen kan føre til at karakteren blir stående, eller går opp eller ned, og du kan ikke klage på resultatet av klagen (forskr § 5-3) </li></ul>
 32. 32. Elevrettigheter – klage på vurdering <ul><li>Du skal få beskjed om reglene for å klage (forskr § 5-4) </li></ul><ul><li>Klagen sendes til skolen (forskr § 5-4) </li></ul><ul><li>Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager fra du får vite om eller burde gjøre deg kjent med resultatet (forskr § 5-5) </li></ul><ul><li>Du kan be om begrunnelse, og da løper fristen på nytt fra du har mottatt begrunnelsen (forskr § 5-5) </li></ul>
 33. 33. Elevrettigheter – klage på vurdering <ul><li>Klagen må være skriftlig og underskrevet, den må nevne hva det klages på og være datert (forskr § 5-6) </li></ul><ul><li>Du kan kreve begrunnelse for standpunktkarakterer, muntlig eksamenskarakter, praktisk eksamenskarakter og karakter i orden og i atferd, og for at du ikke har fått karakter. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen. (forskr § 5-7) </li></ul>
 34. 34. Elevrettigheter – klage på vurdering <ul><li>Du har rett til å gjøre deg kjent med svaret ditt på skriftlig eksamen og få kopi av det, samt å få eventuelle retningslinjer for sensorene. (forskr § 5-8) </li></ul><ul><li>Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Får du medhold, annulleres eksamen, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor. Ved trekkeksamen trekkes faget på nytt (forskr § 5-10) </li></ul>
 35. 35. Elevrettigheter – klage på vurdering <ul><li>Ved klage på standpunktkarakter eller at du ikke har fått karakter, kan du klage på at reglene for karakterfastsetting ikke er fulgt (for eksempel at du ikke er bedømt etter læreplanen, at læreren har trukket inn orden og atferd eller forutsetningene dine, at du ikke har fått begrunnelse og rettledning osv.) (forskr § 5-12) </li></ul><ul><li>Får du medhold, setter faglærer og rektor sammen en ny karakter (forskr § 5-12) </li></ul>
 36. 36. Elevrettigheter - inntak <ul><li>Vedtak om inntak kan klages på (forskr § 6-6) </li></ul><ul><li>Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for særskilt-søkere) (forskr § 6-7) </li></ul><ul><li>Du må ha lovlig opphold i landet og ha norsk grunnskole eller tilsvarende (forskr §§ 6-9 og 6-10) </li></ul>
 37. 37. Elevrettigheter - inntak <ul><li>Du har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 (forskr § 6-13) </li></ul><ul><li>For å bli tatt inn på Vg2 må du ha bestått Vg1-fag i samme utdanningsprogram eller tilsvarende som det blir bygget videre på, eller skolen må vurdere at du har tilstrekkelig kompetanse til å gå videre (forskr § 6-22) </li></ul><ul><li>For å bli tatt inn på Vg3 gjelder det samme i forhold til Vg2. (forskr § 6-23) </li></ul><ul><li>Hvis du har rett til videregående opplæring, men ikke får læreplass, har du rett til inntak på et Vg3-programområde som bygger videre på Vg2-området ditt (forskr §6-23) </li></ul>
 38. 38. Elevrettigheter - inntak <ul><li>Du har rett til inntak på ett av programområdene som bygger på Vg1-området ditt (forskr §6-25) </li></ul><ul><li>Du har ikke rett til å komme inn på den skolen du ønsker eller til førstevalget ditt </li></ul><ul><li>Utdanningsetaten formidler læreplass hvis du har bestått Vg2 og tilfredsstiller kravene bedriften stiller. Du har ikke rett på læreplass eller på å komme i den bedriften du ønsker. (forskr § 6-37) </li></ul>
 39. 39. Elevrettigheter - inntak <ul><li>Du kan miste rett til videregående opplæring: </li></ul><ul><ul><li>Når du har gått for lenge – dvs mer enn tre år (du har rett til ett år ekstra hvis du tar omvalg) – fire år hvis du skal i lære (oppl.l. § 3-1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis du bruker mer enn fem år på å ta ut retten din (unntaket er hvis du er inne på særskilt grunnlag – da er det egne regler) – seks år hvis du skal i lære (oppl.l. § 3-1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis du blir over 24 år (oppl.l. § 3-1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis du blir utvist for resten av skoleåret (oppl.l. § 3-8) </li></ul></ul>
 40. 40. Elevrettigheter - utvisning <ul><li>Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet, kan utvises av rektor i inntil fem dager. Rektor skal rådføre seg med elevens lærere (oppl.l. § 3-8) </li></ul><ul><li>Hvis eleven vedvarende viser atferd som i alvorlig grad går ut over ro og orden på skolen, kan Utdanningsetaten vedta utvisning for resten av skoleåret, og evt. tap av rett til videregående (oppl.l. §3-8) </li></ul><ul><li>Før det blir gjort vedtak om utvisning eller tap av rettigheter, skal man vurdere andre hjelpe- eller refsingstiltak (oppl.l. § 3-8) </li></ul>
 41. 41. Elevrettigheter – sanksjoner (ordensregl. § 5) <ul><li>Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt, og hvorfor du må straffes </li></ul><ul><li>Du skal gis mulighet til å gjøre opp for deg </li></ul><ul><li>Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til hva du har gjort </li></ul><ul><li>Du skal bare ilegges sanksjoner som står i lov eller reglement, men mindre inngripende sanksjoner kan være tillatt </li></ul>
 42. 42. Elevrettigheter – sanksjoner forts. <ul><li>Fysisk refsing er ikke tillatt, men fysisk arbeid som reparasjon, vasking etc. er ikke å regne som fysisk refs </li></ul><ul><li>Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt når bare noen står bak handlingen </li></ul><ul><li>Straffbare forhold skal skolen anmelde til politiet etter å ha snakket med foreldre/foresatte til offeret (ordensregl § 6) </li></ul>
 43. 43. Elevrettigheter – sanksjoner, forts. <ul><li>Skolen eller Utdanningsetaten kan ilegge følgende sanksjoner: </li></ul><ul><li>Oppgaver for å rette opp skader </li></ul><ul><li>Tilstedeværelse før/etter skolen for samtale og/eller utføring av pålagte oppgaver </li></ul><ul><li>Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer </li></ul><ul><li>Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor </li></ul><ul><li>Utvisning fra timen – etter rektors avgjørelse – lærer kan ikke bestemme dette. </li></ul><ul><li>Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse </li></ul><ul><li>Midlertidig eller permanent klassebytte </li></ul><ul><li>Midlertidig eller permanent skolebytte </li></ul><ul><li>Bortvisning i inntil 5 dager </li></ul><ul><li>Bortvisning resten av året </li></ul><ul><li>Tap av retten </li></ul><ul><li>Anmeldelse av ulovlig forhold </li></ul><ul><li>Nedsatt karakter i orden/oppførsel </li></ul>
 44. 44. Elevrettigheter – sanksjoner forts. <ul><li>Hvis du kommer for seint og/eller har fravær som går ut over din læring og virker forstyrrende på klassen, skal kontaktlærer ha samtale med deg. Der skal det settes opp referat som inneholder mål og tiltak for forbedring. Hvis det ikke blir bedre, skal skolen ta kontakt med dine foreldre/foresatte hvis du er umyndig (ordensregl. § 7-2) </li></ul><ul><li>Stort fravær kan føre til at du blir bortvist fra resten av året og kan miste retten til videregående (ordensregl § 7-2) </li></ul>
 45. 45. Elevrettigheter – sanksjoner forts. <ul><li>Trusler om vold, bruk av vold eller mobbing kan medføre bortvisning. (ordensregl § 7-3) </li></ul><ul><li>Elevmegling, konfliktråd eller andre tiltak skal være prøvd først (ordensregl § 7-3) </li></ul><ul><li>Skolen kan beslaglegge farlige gjenstander, og disse kan overleveres til politiet eller foreldre (ordensregl § 7-4) </li></ul><ul><li>Ulovlig tobakk eller alkohol kan overlates foresatte, og ulovlige rusmidler (narkotika) til politiet (ordensregl § 7-5) </li></ul>
 46. 46. Elevrettigheter – sanksjoner forts <ul><li>Ved hærverk kan du bli pålagt å rydde opp/utbedre skaden – men bare når det er noe du har forutsetning for å klare, og det står i rimelig forhold til hva du har gjort (ordensregl § 7-6) </li></ul><ul><li>Hærverk vil gjøre deg erstatningsansvarlig, og foresatte vil bli kontaktet hvis du er umyndig (ordensregl § 7-6) </li></ul>
 47. 47. Elevrettigheter – sanksjoner forts. <ul><li>Driftsstyret har lov til å vedta at mobiltelefoner skal være avslått i hele skolebygningen (ordensregl § 7-7) </li></ul><ul><li>Brudd på skolens regler for mobilbruk, kan gjøre at skolen kan konfiskere telefonen for hele dagen, og ved gjentatte brudd for en uke. Mer enn tre lengre beslag skal føre til nedsatt ordenskarakter. (ordensregl § 7-7) </li></ul><ul><li>Hvis du bryter reglene for bruk av internett, kan du miste nettilgang, og i alvorlige tilfeller bli utvist (ordensregl § 7-8) </li></ul>
 48. 48. Elevrettigheter – sanksjoner forts <ul><li>Papirpenger i skolen må være vedtatt av driftsstyret (ordensregl § 7-9) </li></ul><ul><li>Du har krav på å bli varslet og forelegges alle relevante opplysninger og ha rett til å uttale deg før avgjørelsen treffes (ordensregl § 10) </li></ul><ul><li>Avgjørelsen bør begrunnes, og skal alltid begrunnes når det gjelder utvisning eller beslag av mobiltelefon (ordensregl § 10) </li></ul>
 49. 49. Rettigheter og plikter Privat videregående skole
 50. 50. Elevrettigheter - elevmedvirkning <ul><li>Det skal legges til rette for et godt samarbeid mellom lærere og elever (pskl § 1-1) </li></ul><ul><li>Skolen skal drive etter læreplaner godkjent av departementet – for de aller fleste gjelder de samme læreplanene som i Kunnskapsløftet (pskl § 2-3) </li></ul><ul><li>For øvrig står skolen fritt til å legge opp undervisningen (pskl § 2-3) </li></ul><ul><li>Du skal kunne gjøre god egenvurdering og læreren skal ha jevnlig dialog med deg om utviklingen din (pskl § 4-1 og 4-5) </li></ul>
 51. 51. Elevrettigheter - elevmedvirkning <ul><li>Alle skoler skal ha et elevråd på minst 5 medlemmer med varaer, valgt senest tre uker etter skolestart (pskol §5-3) </li></ul><ul><li>Elevrådet skal bl.a. fremme fellesinteressene til elevene og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø (pskol § 5-3) </li></ul><ul><li>Elevrådet har møte- og talerett, men ikke stemmerett, i styret, også under taushetsbelagte saker (men bare hvis representanten er myndig), og har rett til å få meninger i protokollen (pskol § 5-1) </li></ul>
 52. 52. Elevrettigheter – tilpasset opplæring og vurdering <ul><li>I all hovedsak er bestemmelsene i privatskoleloven lik bestemmelsene i opplæringsloven for de skolene som følger ordinære læreplaner når det gjelder tilpasset opplæring, vurdering og bortvisning (se pskl §2-3 og forskrift til pskl kapittel 4) </li></ul><ul><li>Også de som følger andre læreplaner må følge reglene om underveisvurdering og sluttvurdering, vurdering uten karakter, grunnlaget for vurderinga, karakterer i orden og atferd, varsling, fritak, hjelpemiddel til eksamen, tilrettelegging av eksamen og prøver, dokumentasjon, vitnemål og kompetansebevis (forskrift til pskl §§ 4-4, 4-5, 4-7, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-20, 4-21, 4-27, 4-28, 4-30) og alle andre regler i kapittel 4 som passer. </li></ul>
 53. 53. Elevrettigheter – saksbehandling <ul><li>Utdanningsetaten behandler saker om spesialundervisning og tap av rett til videregående etter bortvisning (pskl §§ 3-6 og 3-10) </li></ul><ul><li>Oslo kommune skal sørge for helsetjenesten på skolen (pskl § 3-8) </li></ul><ul><li>Skolens styre har ansvar for at skolen driver i samsvar med loven (pskl § 5-2) </li></ul><ul><li>Fylkesmannen fører tilsyn med at skolen gjør det den skal (pskl § 7-2) </li></ul><ul><li>Utdanningsetaten behandler karakterklager (forskr kap 5) </li></ul>
 54. 54. Elevrettigheter - Skolepenger <ul><li>Skolen får 85% av et tilskuddsgrunnlag per elev i offentlig støtte, og kan ta inntil 15% av tilskuddsgrunnlaget i skolepenger, pluss et tillegg for husleie på inntil 4000,- (pskol § 6-1, forskr § 10-1). Hva grunnlaget er varierer med utdanningsprogram ( Udir.no ). Billigst i 2007 er allmenn (R 94) med maksimale skolepenger på 16734,- og dyrest er naturbruk med maksimale skolepenger på 27003,- per år. </li></ul><ul><li>Alle penger skolen har skal komme elevene til gode – eierne kan ikke ta ut utbytte, og skolen kan ikke leie lokaler av eierne (pskol § 6-3) </li></ul><ul><li>Skolene kan heller ikke drive annen virksomhet som ikke henger naturlig sammen med undervisninga (pskol § 2-2) </li></ul>
 55. 55. Elevrettigheter - skolemiljø <ul><li>Opplæringsloven kapittel 9a gjelder for privatskolene fullt ut (pskol § 2-4) </li></ul><ul><li>Hvis skolen ikke behandler klager om skolemiljøet, eller du skal klage på skolens behandling av en klage, er Fylkesmannen klageinstans (pskol § 2-4) </li></ul><ul><li>Du skal ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som kan påvirke holdninger, atferd og verdier, verken på skolens område, i lærebøker eller læremidler (pskol § 7-1a) </li></ul>
 56. 56. Elevrettigheter - forbrukerrettigheter <ul><li>Du har rett til å få den tjenesten du har betalt for (markedsføringsloven § 2, Christian Vs norske lov 1. cap. 2art) </li></ul><ul><li>Du har krav på skikkelig veiledning om hva du kjøper (markedsføringsloven § 3) </li></ul><ul><li>Markedsrådet og Forbrukerombudet kan hindre villedende markedsføring eller straffe skolen for feil markedsføring (markedsføringsloven §§12-14) </li></ul><ul><li>Ellers må du gå til privat søksmål for å få tilbake penger hvis du ikke har fått det du har krav på, og for erstatning hvis du må gå om igjen pga utilstrekkelig opplæring. </li></ul>
 57. 57. Rettigheter og plikter Lærling
 58. 58. Lærlingrettigheter - opplæring <ul><li>Som lærling er du både arbeidstaker og under opplæring – arbeidsmiljøloven, eventuelle tariffavtaler og opplæringsloven gjelder (oppl § 4-2) </li></ul><ul><li>Du har krav på opplæring og tilgang på PP-tjenesten (oppl § 4-2) </li></ul><ul><li>Opplæringen skal være tilpasset evnene og forutsetningene dine (oppl § 1-1) </li></ul>
 59. 59. Lærlingrettigheter - medvirkning <ul><li>Som lærling skal du delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Du skal få erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning både i daglig arbeid og i demokratiske prosesser. Du har også som arbeidstaker en medvirkningsplikt i HMS-arbeidet, og har rett til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. (oppl § 1-2, 3-4, prinsipper for opplæringen, aml §2-3 og 4-2) </li></ul><ul><li>Lærlingene skal gjennom Elevorganisasjonen være representert i yrkesopplæringsnemnda, som har viktige oppgaver knyttet til organisering av fagopplæringen (oppl § 12-3) </li></ul>
 60. 60. Lærlingrettigheter – krav til lærebedriften <ul><li>Lærebedriften må være godkjent av Utdanningsetaten (oppl § 4-3) </li></ul><ul><li>Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven og ha slik virksomhet og slikt utstyr at det er mulig (oppl § 3-4, 4-3, forskr § 1-3 og § 11-1) </li></ul><ul><li>Lærebedriften må jevnlig vurdere hvordan organiseringa, tilrettelegginga og vurderinga av opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanene (oppl § 2-1) </li></ul>
 61. 61. Lærlingrettigheter – krav til lærebedriften <ul><li>Lærebedriften må ha en eller flere faglige ledere som har ansvaret for å se at opplæringsloven blir fulgt, og en eller flere instruktører som står for opplæringen (oppl § 4-3) </li></ul><ul><li>Lærebedriften plikter å legge til rette produksjonen og opplæringa slik at målene i læreplanen blir nådd, og skal ha en intern plan for dette (oppl § 4-4, forskr § 11-1) </li></ul><ul><li>Lærebedriften må melde fra til Utdanningsetaten med en gang hvis den stanser eller ikke kan gi opplæring (oppl § 4-4) </li></ul><ul><li>Hvis lærebedriften ikke lenger fyller kravene eller gir tilfredsstillende opplæring, kan den miste godkjenninga (forskr § 11-4) </li></ul><ul><li>Lærebedriften må ha et tilfredsstillende system for kontroll med om opplæringa er god nok, og dette skal gjøres sammen med en eller flere representanter for arbeidstakerne (oppl § 4-7) </li></ul>
 62. 62. Lærlingrettigheter - Vurdering <ul><li>Du har rett til vurdering etter opplæringsloven, og har krav på god rettledning og tilbakemelding. Du skal kunne gjøre god egenvurdering (forskr §4-1) </li></ul><ul><li>Du har krav på beskrivende vurdering av hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen for å hjelpe deg til å nå målene, og minst en gang i halvåret skal du gjennom en medarbeidersamtale. Bedriften må dokumentere at vurdering er gitt (forskr § 4-5) </li></ul><ul><li>Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid (forskr § 4-5) </li></ul>
 63. 63. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Lærebedriften eller skolen skal melde deg opp til praktisk del av fag-/svenneprøve, og lærebedriften skal melde deg opp til kompetanseprøve (forskr § 4-47) </li></ul><ul><li>For at fag-/svennebrev skal utstedes, må du ha bestått alle fellesfag og programfag (forskr § 4-48) </li></ul><ul><li>Prøven skal avvikles innen to måneder etter at du er ferdig som lærling (forskr § 4-52) </li></ul>
 64. 64. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Hvis du ikke består, kan du ta ny prøve, og du kan avtale med lærebedriften å forlenge læretida (forskr § 4-56) </li></ul><ul><li>Har du gyldig forfall, kan du få utsatt prøven (forskr § 4-57) </li></ul><ul><li>Hvis du har særlig behov for det, kan kommunen samtykke i særlig tilrettelegging av prøven (forskr §4-58) </li></ul>
 65. 65. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Hvis du fusker eller forsøker å fuske, blir prøven annullert, og ikke bestått (forskr § 4-59) </li></ul><ul><li>Hvis du gjør gjennomføringen av prøven for andre vanskelig gjennom oppførselen din, kan du vises bort, men du må ha blitt advart først (forskr § 4-60) </li></ul>
 66. 66. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Karakterskala på fagprøven: </li></ul><ul><ul><li>Bestått meget godt: Meget tilfredsstillende måloppnåelse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestått: Tilfredsstillende og middels måloppnåelse i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke bestått: Meget svak eller ingen måloppnåelse i faget </li></ul></ul><ul><li>Tallkarakterer på teoridelen (1-6) (forskr § 4-8 og 4-63) </li></ul>
 67. 67. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Har du bestått fag-/svenneprøven, skal du ha både vitnemål og fag-/svennebrev (forskr §4-64 og 4-65) </li></ul><ul><li>Du kan klage på karakteren på fag-/svenneprøven (forskr § 5-1 og 5-2) </li></ul><ul><li>Klagen kan føre til at karakteren endres fra ”Ikke bestått” til ”Bestått” (forskr § 5-3), klagen kan avvises, eller du kan få ny prøve (forskr § 5-14) </li></ul><ul><li>Klagen sendes til yrkesopplæringsnemnda i kommunen (forskr § 5-4) </li></ul>
 68. 68. Lærlingrettigheter - vurdering <ul><li>Klagefristen på fag-/svenneprøven er 3 uker fra du får vite karakteren eller har fått begrunnelse for karakteren (forskr § 5-5, 5-7) </li></ul><ul><li>Formelle feil som har påvirket resultatet fører til at du får opphevet prøven, og får ta ny prøve så snart som mulig (forskr § 5-14) </li></ul>
 69. 69. Lærlingrettigheter - Arbeidsmiljø <ul><li>Opplæringsloven: Alle knyttet til lærebedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger (§ 1-2) </li></ul><ul><li>Arbeidsmiljøloven: Vern som vanlige arbeidstakere! </li></ul>
 70. 70. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Du kan ikke avtale dårligere vilkår enn i loven (aml § 1-9) </li></ul><ul><li>Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeidet (§ 2-3) </li></ul><ul><li>Du og alle rundt deg skal si fra til arbeidsgiver og verneombud straks du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, eller du oppdager trakassering eller diskriminering (§ 2-3) </li></ul><ul><li>Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold (Arbeidstilsynet, Elev- og lærlingombudet m.fl.). Gjengjeldelse fra arbeidsgiver er strengt forbudt! (§ 2-4 og 2-5) </li></ul>
 71. 71. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Arbeidsgiver skal sørge for et systematisk HMS-arbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (§ 3-1) </li></ul><ul><li>Bedriften har ansvaret, også for at arbeidstakere som leder andre kan det de trenger for å lede forsvarlig (§ 3-2) </li></ul>
 72. 72. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Kap 4 i arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet: </li></ul><ul><ul><li>Fullt forsvarlig, skal utvikles og forbedres kontinuerlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Forebygge skader og sykdommer. Organisering, tilrettelegging, arbeidstid, teknologi, lønnssystemer osv. skal ikke utsette deg for uheldige fysiske eller psykiske belastninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilrettelegging for funksjonshemmede </li></ul></ul><ul><ul><li>Løpende informasjon om systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet, få opplæring i disse og medvirke ved utformingen av dem </li></ul></ul>
 73. 73. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><ul><li>Din arbeidssituasjon skal legge til rette for faglig og personlig utvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal ha selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal ha variasjon og kunne se sammenhengen mellom ulike oppgaver </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne gjøre jobben når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon </li></ul></ul>
 74. 74. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><ul><li>Din integritet og verdighet skal ivaretas </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal ha mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal ikke utsettes for trakassering eller utilbørlig opptreden </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre </li></ul></ul>
 75. 75. Lærlingrettigheter – arbeidsmiljø <ul><ul><li>Bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lys, støy, stråling og lignende skal være fullt forsvarlig ut fra helse, miljø, sikkerhet og velferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsplassen skal utformes og innredes slik at du skal unngå uheldige fysiske belastninger, og du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal slippe ensformig gjentakelsesarbeid, tunge løft og du skal ha variasjon, og du skal slippe uheldige belastninger ved vibrasjoner, ubekvem arbeidsstilling osv </li></ul></ul><ul><ul><li>Du skal være vernet mot skader fra maskiner </li></ul></ul>
 76. 76. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><ul><li>Innkvartering (bolig) som arbeidsgiver stiller skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt </li></ul></ul><ul><ul><li>Særlige regler for kjemisk og biologisk helsefare </li></ul></ul><ul><li>Alle virksomheter skal også ha verneombud hvis de har flere enn 10 arbeidstakere (aml § 6-1) </li></ul><ul><li>Virksomheter med mer enn 50 arbeidstakere skal også ha arbeidsmiljøutvalg (aml § 7-1) </li></ul>
 77. 77. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Arbeidstid er all tid du står til disposisjon for arbeidsgiver (aml § 10-1) </li></ul><ul><li>I virksomhet uten tariffavtale, skal arbeidstida ikke overstige ni timer i døgnet og 40 timer i uka (8 timer hvis du er under 18 – inkludert tid du jobber hos andre) (aml § 10-4) </li></ul><ul><li>For nattarbeid, skiftarbeid osv. er ukentlig maksimal arbeidstid 38 timer (aml § 10-4) </li></ul>
 78. 78. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Arbeid utover avtalt arbeidstid skal ikke gjennomføres uten at det er et ”særlig og tidsavgrenset” behov for det (aml § 10-6) </li></ul><ul><li>Arbeid utover lovens grense er overtid, og skal ikke være mer enn: </li></ul><ul><ul><li>Ti timer per uke </li></ul></ul><ul><ul><li>25 timer over fire sammenhengende uker </li></ul></ul><ul><ul><li>200 timer i året </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillitsvalgte kan avtale noe høyere antall timer når man har tariffavtale, og Arbeidstilsynet kan tillate mer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Du kan si deg villig til å arbeide mer, men ikke over 13 timer per dag og 48 timer på en uke. </li></ul></ul>
 79. 79. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Overtid skal godtgjøres med minst 40% tillegg (aml § 10-6) </li></ul><ul><li>Overtiden kan tas ut som avspasering (aml § 10-6) etter skriftlig avtale </li></ul>
 80. 80. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet (12 timer hvis du er under 18) (aml § 10-8) </li></ul><ul><li>I løpet av en uke skal du ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer, og denne bør helst omfatte søndag (aml § 10-8) </li></ul><ul><li>Det kan avtales noe kortere perioder mellom tillitsvalgte der hvor det er tariffavtale, men da må du sikres kompenserende hvileperiode eller annet passende vern (aml § 10-8) </li></ul><ul><li>Du skal ha minst en halv times pause når arbeidsdagen er over 5,5 time, og hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen er pausen en del av arbeidstiden. Du har også krav på ekstra pause når du arbeider mer enn to timer mer-/overtid (aml § 10-9) </li></ul>
 81. 81. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Nattarbeid og søndagsarbeid er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak når arbeidets art gjør det nødvendig og det er drøftet med tillitsvalgte (aml § 10-10 og 10-11) </li></ul><ul><li>Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan være til skade for din sikkerhet, helse eller utvikling (aml § 11-1) </li></ul>
 82. 82. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Er du gravid, har du rett til fri fra arbeidet med lønn for svangerskapskontroll, og rett til 12 uker permisjon under svangerskapet (aml § 12-1 og 12-2) </li></ul><ul><li>Far (eller en annen som bor med moren) har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen (aml § 12-3) </li></ul><ul><li>Mor skal ha permisjon i seks uker etter fødselen (aml § 12-4) </li></ul>
 83. 83. Lærlingrettigheter – arbeidsmiljø <ul><li>Til sammen har foreldrene krav på permisjon i inntil 12 måneder, og i tillegg har de krav på en tilleggspermisjon på 12 måneder hver (aml § 12-5) </li></ul><ul><li>Kvinner som ammer kan ta ut ammefri i den grad det er nødvendig – ca en time per dag (aml § 12-8) </li></ul><ul><li>Foreldre har ekstra permisjonsrettigheter når barn eller den som passer barn blir syke (aml § 12-9) </li></ul><ul><li>Ved pleie av nære pårørende som er døende, i hjemmet, har du rett til 20 dagers permisjon for pleie (aml § 12-10) </li></ul><ul><li>Du har rett til permisjon ved avtjening av verneplikt og for møteplikt i offentlige organer (aml § 12-12) </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen må samtykke i avbrudd i læretida for permisjon (oppl § 4-6) </li></ul>
 84. 84. Lærlingrettigheter - arbeidsmiljø <ul><li>Du har vern mot diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder, fordi du er lærling, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn (aml § 13-1, likestillingsloven, diskrimineringsloven, menneskerettighetsloven) </li></ul>
 85. 85. Lærlingrettigheter – avtale og kontrakt <ul><li>Du skal ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa di, og som fylkeskommunen godkjenner og som er skrevet på kontraktsskjema laget av departementet (oppl § 4-5 og forskr § 11-7) </li></ul><ul><li>I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale (aml § 14-5) </li></ul>
 86. 86. Lærlingrettigheter – avtale og kontrakt <ul><li>Arbeidsavtalen skal inneholde (aml § 14-6): </li></ul><ul><ul><li>Partenes identitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsplassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Forventet varighet (til læretida går ut) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuelle prøvetidsbestemmelser hvis du er over 21 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rett til ferie og feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunktet </li></ul></ul><ul><ul><li>(Oppsigelsesfrister – egne regler) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lønn, tillegg og godtgjøringer – hvordan lønnen er fordelt i opplærings- og verdiskapingstida </li></ul></ul><ul><ul><li>Lengde og plassering av avtalt daglig og ukentlig arbeidstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Lengde av pauser </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuelle avtaler om særlig arbeidstidsordning </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet </li></ul></ul>
 87. 87. Lærlingrettigheter – avtale og kontrakt <ul><li>Arbeidsavtalen kan bare heves hvis lærekontrakten heves (oppl § 4-2) </li></ul><ul><li>Når læretida er over, må du tegne ny arbeidsavtale om du skal fortsette (oppl § 4-2) </li></ul><ul><li>Begge parter kan være enige om å heve kontrakten, men da faller retten til videregående opplæring i utgangspunktet bort (oppl §4-6) </li></ul><ul><li>Ellers må Utdanningsetaten gi samtykke før en part hever lærekontrakten, og det skjer bare hvis den andre parten har gjort vesentlige brudd på pliktene sine, ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet, eller lærlingen sier skriftlig det er en urimelig ulempe å stå ut kontrakttida (oppl § 4-6) </li></ul>
 88. 88. Lærlingrettigheter – avtale og kontrakt <ul><li>Hvis læretida avbrytes har du krav på en attest for delen av kontraktstida du har gjennomført (oppl § 4-6) </li></ul><ul><li>Hvis lærebedriften stanser eller ikke lenger er godkjent, eller hvis Utdanningsetaten mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal Utdanningsetaten finne ny læreplass (oppl § 4-6) </li></ul>
 89. 89. Rettigheter og plikter Oppl æring tilrettelagt for voksne
 90. 90. Voksenrettigheter - virkeområde <ul><li>Et tilbud som kun gis voksne, og som ikke også tilbys barn/unge, er unntatt fra mesteparten av opplæringsloven (opl §1-1) </li></ul><ul><li>Hvis du går på vanlig videregående skole i vanlig klasse, er du omfattet av opplæringsloven som helhet (opl § 1-1) </li></ul><ul><li>I forhold til videregående opplæring for voksne, gjelder likevel opplæringsloven §§13-1 til 13-3a, 13-10, 10-1 med forskrift, læreplaner etter 1-3, 3-4 og 6-4; 14-1, 15-1 første ledd, 15-2, 1-4 </li></ul><ul><li>Forskriftens deler som gjelder: § 1-10 til 1-13, 4-4, 4-7, 4-8, 4-10, 4-11 og kapittel 5 </li></ul>
 91. 91. Voksenrettigheter - inntak <ul><li>Du har rett til videregående opplæring etter søknad hvis du er født før 1. januar 1978 (opl §4A-3) </li></ul><ul><li>Er du tatt inn til videregående, har du rett til å fullføre løpet, uansett om du har rett til videregående eller ikke (opl §4A-3) </li></ul><ul><li>Du har rett til vurdering av din realkompetanse og til kompetansebevis – vurderinga er godkjent eller ikke godkjent i forhold til læreplanen (opl §4A-3; forskr §4-37) </li></ul>
 92. 92. Voksenrettigheter - gratisprinsippet <ul><li>Opplæringa skal være gratis, og Oslo kommune skal holde deg med trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr – men ikke kalkulator, kladdebøker og lignende (opl §4A-3) </li></ul>
 93. 93. Voksenrettigheter - tilpasning <ul><li>Du har rett til opplæring tilpasset ditt behov, f.eks i form av kveldsundervisning, komprimert løp, avkortet tilbud etc (opl §4A-3) </li></ul><ul><li>Hvis du ønsker det, kan Oslo kommune tilby opplæring som avslutters med eksamen som privatist, i stedet for standpunktkarakter (forskr §4-36) </li></ul><ul><li>Du har rett til fritak fra opplæring og vurdering i praktisk del av kroppsøving (forskr § 4-38) </li></ul><ul><li>Du har rett til fritak fra kravet om fellesfag (allmennfag) for å få vitnemål i yrkesfaglig program hvis du har minst 5 år allsidig praksis, evt inkludert opplæring i faget. (forskr § 1-13) </li></ul><ul><li>Du har rett på fritak fra vurdering i norsk sidemål hvis du (forskr § 4-11): </li></ul><ul><ul><li>På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon har problemer med å greie begge målformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke har ungdomstrinn i norsk grunnskole </li></ul></ul><ul><ul><li>Hadde fritak i grunnskolen, eller skulle hatt det </li></ul></ul>
 94. 94. Voksenrettigheter - vurdering <ul><li>Du har krav på underveisvurdering og sluttvurdering (forskr § 4-4) </li></ul><ul><li>Underveisvurdering skal gis løpende, og skal hjelpe deg itl å fremme læring, utvikle kompetansen din og gi grunnlag for tilpassa opplæring (forskr § 4-4) </li></ul><ul><li>Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået ditt ved avslutning av opplæringa (forskr § 4-4) </li></ul>
 95. 95. Voksenrettigheter - vurdering <ul><li>Grunnlaget for karakter er kompetansemål i læreplanen ut fra hva slags kompetanse du har oppnådd i forhold til hva som er forventa. Forutsetningene dine, orden og atferd skal ikke trekkes inn. (forskr § 4-7) </li></ul><ul><li>Det brukes vanlig karakterskala fra 1-6 (forskr §4-8) </li></ul><ul><li>Du har rett på varsling (forskr § 4-10) hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av høyt fravær. </li></ul><ul><li>Du har vanlig klagerett på karakterer etter kapittel 5 i forskriften. </li></ul>
 96. 96. Voksenrettigheter – medvirkning <ul><li>Du skal få ta aktivt del i arbeidet med å fremme godt læringsmiljø og utdanningstilbud (opl §4A-4) </li></ul>
 97. 97. Voksenrettigheter - bortvisning <ul><li>Bortvisning for resten av kurset må vedtas av Utdanningsetaten, og kan bare skje når eleven har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro, eller i alvorlig grad forsømmer pliktene sine. Dette kan bare skje etter en vurdering av om andre hjelpe- eller refsingstiltak er mulig. (opl §4A-9) </li></ul>

×