Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Judaism

Judaism Overview Powerpoint

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Judaism

 1. 1. Judaism Júdaizmus
 2. 2. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Ethnic Jews - Zsidó nemzet </li></ul><ul><ul><li>Atheist - Ateisták </li></ul></ul><ul><ul><li>Agnostic - Agnostikusok </li></ul></ul><ul><ul><li>Non-Practicing - Vallási gyakorlat nélkül </li></ul></ul>
 3. 3. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom B. Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) Key Events: Destruction of the Temple and cessation of sacrificial system, no priests. Kulcs események: A templom elpusztítása az áldozati rendszer megszűnése, nincsenek többé papok
 4. 4. <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>Early Rabbinic Judaism Korai rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul>Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom
 5. 5. <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches - Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Orthodox Judaism- Emphasis upon tradition and strict observance of the Law of Moses as interpreted by the rabbis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ortodox júdaizmus- A hagyományok hangsúlyozása és a mózesi törvény sigorú betartása a rabbik értelmezése szerint. </li></ul></ul></ul></ul>Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom
 6. 6. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches – Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reformed Judaism- Developed in Germany in the 18 th century as a result of the enlightenment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reform júdaizmus- Németországban alakult ki a 18. században, a felvilágosodás hatására. </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches – Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conservative Judaism- A middle ground between Orthodox and Reformed established in Germany in the 19 th century </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Konzervatív júdaizmus- Egy köztes terület az ortodox és reform júdaizmus között, amely No.-ban alakult ki a 19. században. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reconstructionists- American version of Conservative Judaism, emphasizes the importance of adapting one’s religious lifestyle to contemporary life. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rekonstrukcionisták- A konzervatív júdaizmus amerikai változata, amely hangsúlyozza a vallási élet egyesítését egy kortárs életstílussal. </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hasidic- An ultra-orthodox movement, emphasizes very strict obedience to the law, and involves separation from society </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Haszídok- Egy ultraortodox mozgalom, egy nagyon szigorú alkalmazását a törvénynek és a társadalomtól való elkülönülést tartja fontosnak. </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>Later Rabbinic Judaism </li></ul></ul><ul><ul><li>Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zionism- A political movement starting in the 19 th century in order to return Jews to the land of Israel. Started by Theodore Hertzel. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cionizmus- Egy politikai mozgalom, amely a 19. században vette kezdetét azzal a céllal, hogy vissza- térjenek a zsidók Izráel földjére. Herzel Tivadar kezdeményezte. </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 13. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Rosh ha-shanah- The Jewish New Year. </li></ul><ul><li>Ros Hasana- A zsidó Újév. </li></ul>
 12. 14. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Yom Kippur (Day of Atonement)- The 10 th day of the new year celebration in which Jews seek forgiveness of sins. </li></ul><ul><li>Jom Kippur (Az engesztelés napja)- Az újévi ünnep 10. napja, amikor a zsidók a bűneik bocsánatát kérik. </li></ul>
 13. 15. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Hanukah- Commemorates the Maccabean revolt and rededication of the Temple in 165BC. </li></ul><ul><li>Hanuka- A makkabeusi lázadás Kr.e.165-ben, és a templom felszentelésének megemlékezése. </li></ul>
 14. 16. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Purim- Commemorates the deliverance of the Jews, recorded in the book of Esther. </li></ul><ul><li>Purim- Megemlékezés az Eszter könyvében olvasható zsidó nép megszabadulásáról. </li></ul>
 15. 17. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Passover- Commemorates God’s deliverance of the Israelites from Egypt. </li></ul><ul><li>Páska- Megemlékezés Isten Izráel népének Egyiptomból való megszabadításáról. </li></ul>
 16. 18. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Pentecost- Commemorates God’s giving of the Law at Mt. Sinai </li></ul><ul><li>Pünkösd - Megemlékezés Isten törvényadásáról a Sínai hegynél. </li></ul>
 17. 19. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Festival of Tabernacles- Commemorates the 40yrs. Of wandering of the Jewish people in the wilderness. </li></ul><ul><li>A sátorok ünnepe- Megemlékezés a zsidó nép 40 évig tartó pusztai vándorlásáról. </li></ul>
 18. 20. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Circumcision (Brit Milah)- On the 8 th day Jewish boys are circumcised. </li></ul><ul><li>Körülmetélés (Brit Milá)- A zsidó kifiúk körülmetélése a születésük utáni 8. napon. </li></ul>
 19. 21. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Bar Mitzvah/Bat Mitzvah- Celebration of the boy/girl becoming a man/woman on his/her 13 th birthday. </li></ul><ul><li>Bar Micva/Bat Micva- egy fiú/lány férfivé/nővé válásának megünneplése a 13. születésnapján. </li></ul>
 20. 22. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Jewish Wedding - A zsidó esküvő </li></ul><ul><li>Jewish Funeral- Followed by seven days of morning. </li></ul><ul><li>A zsidó temetés- amelyet egy hét napos gyász követ. </li></ul>
 21. 23. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>Torah- First five books of the Old Testament Tóra- Az Ószövetség első öt könyve. </li></ul><ul><li>B. The remainder of the Old Testament. Az ószövetség többi része. </li></ul>
 22. 24. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>C. Talmud </li></ul><ul><ul><li>Mishnah- legal rulings and interpretations compiled around AD 200. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mishna- Kr.u. 200 körül összegyűjtött szabályzatok és értelmezések. </li></ul></ul>
 23. 25. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>C. Talmud </li></ul><ul><ul><li>2. Gemara- comments on the Mishnah compiled around AD 550 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemára- A Misna kommentárja Kr.u. 550 körül megszerkesztve. </li></ul></ul>
 24. 26. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The first five books (Torah) are inspired </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az első öt könyv (Tóra) ihletett. </li></ul></ul></ul>
 25. 27. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Torah is more important than the rest of the Old Testament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Tóra fontosabb, mint az Ószövetség többi része. </li></ul></ul></ul>
 26. 28. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oral Law is also very important, believed to be given by Moses and passed on orally. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A szóbeli törvény is nagyon fontos, mert hiszik, hogy Mózes kapta és szóban adta tovább. </li></ul></ul></ul>
 27. 29. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Conservative - Konzervatív </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neither the Torah nor the rest of the Old Testament is inspired. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sem a Tóra, sem az ÓSZ többi része nem ihletett. </li></ul></ul></ul>
 28. 30. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Conservative - Konzervatív </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Old Testament is believed to be from God and man. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Azt vallják, hogy az ÓSZ Istentől és embertől származik. </li></ul></ul></ul>
 29. 31. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Reformed - Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Old Testament is a human document. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az ÓSZ egy emberi dokumentum. </li></ul></ul></ul>
 30. 32. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Reformed - Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>It is valuable for moral and ethical insights. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasznos a erkölcsi és etikai ismeret kialakításához. </li></ul></ul></ul>
 31. 33. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Orthodox- god is “one” and is personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortodox- Isten “egy” és személy </li></ul></ul>
 32. 34. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Conservative- God is “one” but is impersonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzervatív- Isten “egy”, de nem személy </li></ul></ul>
 33. 35. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Reformed- Wide range of views and interpretations, if they do believe in God at all. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reform- Nézetek és értelmezések széles spektruma, ha egyáltalán hiszik Isten létezését. </li></ul></ul>
 34. 36. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morally neutral, we have both a good and evil tendency. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkölcsileg semleges, hajlamosak vagyunk mind a jó, mind a rossz megcselekvésére. </li></ul></ul></ul>
 35. 37. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man can be perfected by obedience to the law. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az ember tökéletessé válhat a törvény betartása által. </li></ul></ul></ul>
 36. 38. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man is naturally good. - Az ember természeténél fogva jó. </li></ul></ul></ul>
 37. 39. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He/She can reach his/her potential through education and evolution. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Képességeit megvalósíthatja oktatás és fejlődés által. </li></ul></ul></ul>
 38. 40. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Orthodox: Sin is committed when one breaks the Law. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortodox: A bűn a törvény megszegése. </li></ul></ul>
 39. 41. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Conservative: Sin is committed by moral wrong doing. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzervatív: Bűn az erkölcsileg helytelen viselkedés. </li></ul></ul>
 40. 42. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Reformed: Hesitant to label anything as sin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reform: Tétovázik a bűn megnevezésével. </li></ul></ul>
 41. 43. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salvation: Right standing before God. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üdvösség: Helyes helyzet Isten előtt. </li></ul></ul></ul>
 42. 44. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Involves: Repentance, prayer, and obedience to the law. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magába foglalja a megtérést, imádságot, és a törvénynek való engedelmességet. </li></ul></ul></ul>
 43. 45. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Conservative - Konzervatív : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salvation is the betterment of society, social improvement. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az üdvösség a társadalom javulása, a szociális fejlődés. </li></ul></ul></ul>
 44. 46. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Conservative - Konzervatív : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Must maintain Jewish identity. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A zsidó identitást meg kell őrizni. </li></ul></ul></ul>
 45. 47. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Reformed: Salvation is the betterment of society, social improvement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reformed: Az üdvösség a társadalom javulása, a szociális előmenetel. </li></ul></ul>
 46. 48. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Messiah is entirely human. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A messiás teljesen ember. </li></ul></ul></ul>
 47. 49. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He will restore the nation of Israel to her land. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vissza fogja vezetni Izráel népét annak földjére. </li></ul></ul></ul>
 48. 50. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He will judge wrong doing. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megítéli a rossz cselekedeteket . </li></ul></ul></ul>
 49. 51. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do not believe in a literal Messiah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nem hisz egy szószerinti messiásban. </li></ul></ul></ul>
 50. 52. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Not human, but rather a reference to a Utopian Age. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nem ember, hanem egy utopisztikus korszakra való utalás. </li></ul></ul></ul>
 51. 53. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humanity is progressive and will eventually receive this Messianic Age. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberiség fejlődést tapasztal, és végül elnyeri a messiási korszakba való bemenetelt. </li></ul></ul></ul>
 52. 54. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>There will be a resurrection. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesz feltámadás. </li></ul></ul></ul>
 53. 55. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The righteous will live with God for eternity. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az igaz örökké Istennel fog élni. </li></ul></ul></ul>
 54. 56. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The unrighteous will suffer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az igazságtalan szenvedni fog. </li></ul></ul></ul>
 55. 57. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed – Kozervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No life after death </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nincs halál utáni élet. </li></ul></ul></ul>
 56. 58. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed – Kozervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The dead live on in his/her accomplishments. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A halottak saját teljesítményeik szerint fognak élni. </li></ul></ul></ul>
 57. 59. Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval <ul><li>Recognize their World-View </li></ul><ul><li>Értsd meg a világnézetüket </li></ul>
 58. 60. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>The belief in one God. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az egyistenhit. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 59. 61. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Reverence for the Hebrew Bible (Old Testament). </li></ul></ul><ul><ul><li>A héber Biblia tisztelete (ÓSZ). </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 60. 62. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Belief in the Messiah (either figurative or literal). </li></ul></ul><ul><ul><li>Messiásba vetett hit (képletes vagy szószerinti) </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 61. 63. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Man sins. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az ember k övet el bűnt. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 62. 64. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Know the Hebrew Bible well. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismerd jól a héber Bibliát. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 63. 65. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Know the Jewish holidays which are from the Hebrew Bible (especially Yom Kippur). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismerd a héber Bibliában szereplő zsidó ünnepeket (Különösen Jom Kippur) </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 64. 66. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Point to Messianic prophecies from the Hebrew Bible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mutass rá messiási próféciákra a héber Bibliában </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 65. 67. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Man is sinful in his entire being, we cannot do good on our own. Isa.64:5,6; 1Ki. 8:46 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az ember teljes természete bűnös, nem cselekedhetünk jót önmagunktól. Ézs 64:5,6; 1 Kir 8:46 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 66. 68. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Man needs atonement for sin. Lev. 17:11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az embernek szüksége van a bűneiért engesztelésére 3 Mózes 17:11; </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 67. 69. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Born in Bethlehem of Judea. Macah 5:1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A júdeai Betlehemben született. Mikeás 5:1 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 68. 70. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Despised and rejected by man. Isa.53:3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberek elutasították és kivetették. Ézs 53:3 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 69. 71. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Died for the sins of the Jewish people. Isa.53:8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meghalt a zsidó nép bűneiért. Ézs 53:8 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 70. 72. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Died by crucifixion. Ps.22:15-18 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keresztrefeszítés által halt meg. Zsolt 22:15-18 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 71. 73. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Executed with thieves. Isa.53:12 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rablókkal együtt végezték ki. Ézs 53:12 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 72. 74. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Men divided his garments by the casting of lots. Ps.22:19 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberek sorsvetés által osztoztak ruháin. Zsolt 22:19 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 73. 75. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rose from the dead. Ps.16:10; 110:1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feltámadt a halálból. Zsolt 16:10;110:1 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 74. 76. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the perfect spotless lamb who has made atonement for us. Isa.53:6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus a tökéletes, hibátlan bárány, aki engesztelést szerzett bűneinkért. Ézs 53:6 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 75. 77. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>The only requirement for eternal life is faith in Christ’s provision. Joel 3:5; Acts. 16:31 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az üdvösség egyetlen feltétele a Krisztus gondviselésébe vetett hit Jóel 3:5; Apcsel 16:31 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 76. 79. brought to you by

×