კლიმატის ცვლილების ჰიპოთეზები

2,934 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

კლიმატის ცვლილების ჰიპოთეზები

 1. 1. saqarTvelos erovnuli samecniero fondi Georgia National Science Foundation Ogori 13 noemberi, 2009
 2. 2. klimatis cvlilebis hipoTezebi
 3. 3. (animacia 4)
 4. 4. klimatis cvlilebis gamomwvevi ZiriTadi mizezebi dedamiwis klimati Mmzis aqtivobis cvlileba AsaplanetaTSoriso mtveri da nislovanebebi Aastronomiuli parametrebis cvlileba vulkanuri amofrqveveb i Kkontinentebis dreifi Aatmosferos qimiuri Semadgenlebis cvlileba
 5. 5. ra aris mzis laqebi?
 6. 6. gazafxulis dReRamtoloba Semodgomis dReRamtoloba zafxulis mzebudoba romeli varskvlaviskenaa mimarTuli dedamiwis brunvis RerZi? 21 marti 23 dekemberi 22 ivnisi dedamiwa mzes gars Semouvlis 365 dRe-Ramis, 5 saaTis, 48 wuTi da 46 wamis ganmavlobaSi. zamTris mzebudoba 23 seqtemberi dedamiwis brunva mzis garSemo Pperiheliumi 3 ianvari afeliumi 4 ivlisi 152 171 500km 147 166 480 km ra manZiliTaa daSorebuli saSualod Cveni planeta dedamiwa mzidan? 149,6 mln. km
 7. 7. dedamiwis brunvis RerZi ekliptikis sibrtye ekvatori ekliptikis sibrtyis marTobi daxris kuTxe 23,5 0 N S
 8. 8. zafxulis mzebudobis mdgomareoba ra aris terminatori? Rame dRe CrdiloeT tropikebi 23,5 0 Mmzis sxivebi Mmzis sxivebi
 9. 10. dReRamtoloba Mmzis sxivebi Rame dRe ekvatori
 10. 11. zamTris mzebudobis mdgomareoba Rame dRe ekvatori Mmzis sxivebi Mmzis sxivebi samxreT tropikebi 23,5 0
 11. 12. (animacia 1)
 12. 18. <ul><li>icvleba Tu ara droTa ganmavlobaSi dedamiwis elifsuri orbitis forma? </li></ul><ul><li>dedamiwis brunvis RerZi yovelTvis polaruli varskvlaviskenaa mimarTuli? </li></ul><ul><li>icvleba Tu ara kuTxe dedamiwis brunvis RerZsa da ekliptikis sibrtyes Soris? </li></ul><ul><li>ra aris mizezi orbitis elementebis aseTi cvlilebebis? </li></ul><ul><li>SesaZloa Tu ara orbitis elementebis aseTma cvlilebebma gamoiwvios dedamiwis klimatis cvlileba? </li></ul>
 13. 19. <ul><li>100 000 wliani perioduli cvlileba axasiaTebs dedamiwis elifsur orbitas. </li></ul>klimatis cvlilebis astronomiuli hipoTeza. <ul><li>rogor fiqrobT, Seicvleba Tu ara weliwadis xangrZlivoba? </li></ul>
 14. 20. dedamiwis RerZis daxriloba amJamad 23,5 o -s Seadgens igi 41 000 wlis ganmavlobaSi icvleba 22,1 o dan 24,5 o - mde. rac ufro daxrilia brunvis RerZi, miT ufro maRal ganedebze matulobs temperatura, xolo tropikebze – klebulobs da piriqiT.
 15. 21. dedamiwis RerZi brunavs da icvlis mimarTulebas 25 800 wlis periodiT, rac iwvevs dReRamtolobis dadgomis TariRebis winswrebas (precesias) da umniSvnelovanes gavlenas axdens dedamiwaze dacemuli radiaciis raodenobaze.
 16. 22. klimatis cvlilebis geologiuri hipoTeza ( animacia 8) (animacia 14)
 17. 23. <ul><li>naxSirorJangis raodenobis momateba an dakleba atmosferoSi rogor moqmedebs klimtur sistemaze? </li></ul><ul><li>ratom vsaubrobT maincdamainc naxSirorJangze? </li></ul><ul><li>SesaZlebelia naxSirorJangis Semcvelobis cvlilebas gamoewvia warsulis gamyinvarebis epoqebi? </li></ul><ul><li>ra mizeziT moimatebda naxSirorJangis koncentracia? </li></ul>(animacia 4) klimatis cvlilebis fizikuri hipoTeza warsulSi klimatis cvlilebis mizezs zogierTi mecnieri atmosferos Semadgenlobis cvlilebaSi eZebs. es exeba ZiriTadad wylis orTqls, naxSirorJangs ( CO 2 ) da vulkanuri warmoSobis mtvris da ferflis koncentracias atmosferoSi.
 18. 25. ram gamoiwvia dinozavrebis gadaSeneba dedamiwaze 65 milioni wlis win?
 19. 26. wminda elenes mTidan vulkanis amofrqveva 1980 wlis 18 maiss
 20. 27. 1991 wels 12 ivniss pinatubos vulkanis amofrqvevis Sedegad tenmperatura mniSvnelovnad daeca
 21. 28. gogirdis orJangis gavrceleba, Tanmgzavruli suraTi
 22. 29. sasargeblo internet saiTebi <ul><li>http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7y.htm </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change </li></ul><ul><li>http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3792209.stm </li></ul><ul><li>World Meteorological Organization – http://www.wmo.int/ </li></ul><ul><li>http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html </li></ul><ul><li>http://daphne.palomar.edu/jthorngren/tutorial.htm </li></ul>
 23. 30. <ul><li>Semdegi leqcia – </li></ul><ul><li>Tanamedrove globaluri daTboba </li></ul><ul><li>18 dekemberi </li></ul><ul><li>G gmadlobT yuradRebisaTvis! </li></ul>

×