Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ρωσικη επανασταση

346 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ρωσικη επανασταση

 1. 1. ΘΔΜΑ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢:ΡΧ΢ΗΚΖ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ 1917
 2. 2. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ Α.Π.Θ ΜΑΘΗΜΑ:ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΓΙΓΑ΢ΚΟΤ΢Α: ΜΑΡΙΑ ΡΔΠΟΤ΢Η ΢ΗΑΣΡΑΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ΑΔΜ:7007 ΢ΗΟΤΠΖ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ ΑΔΜ:6882 ΢ΟΤΛΣΑΝΖ ΑΝΝΑ ΑΔΜ:6927
 3. 3. ΠΟΙΔ΢ ΟΙ ΢ΤΝΘΗΚΔ΢ ΠΟΤ ΟΓΗΓΗ΢ΑΝ ΢ΣΗ ΡΩ΢ΙΚΗ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Η ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΚΒΑ΢Η ΣΗ΢;
 4. 4. ΠΗΓΗ 1 «Ζ εξγαηηθή ηάμε,πνπ εγθαηαζηάζεθε πνιχ αξγά ζηηο πνιηηείεο θαη ε ζάξθα ηεο έθεξλε αθφκα ηα ζεκάδηα ησλ θαθψζεσλ ηεο δσήο ηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, εκπλεφηαλ απφ γλήζηα επαλαζηαηηθή δηάζεζε. Εψληαο ζε γεηηνληέο φπνπ αηζζαλφηαλ ζαλ λα δεη ζε μέλν ηφπν, δνχζε κηα δσή πνπ κφλν ε εξγαζία ηε ξχζκηδε, φπσο επίζεο θαη νη δηαδειψζεηο θαη νη απεξγίεο. Γηα ην Ρψζν εξγάηε,”δσ”ζήκαηλε “δελ έρσ πεζάλεη”.Γνχιεπαλ 12 ψξεο ηελ εκέξα, ζην ζηαζκφ ηεο Κνξζφβθα, εθεί ζην Βνξξά, 11 ½ ψξεο ηα παηδηά ηνπο ζηελ Πεηξνχπνιε, θαη φινη παίξλαλε κηζζνχο πείλαο.» Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο ,κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori- Milano), ζ.130 ΠΗΓΗ 2 «Ο πφιεκνο, νη θαηαζηξνθέο θαη ε πείλα έπεζαλ κε φιν ηνπο ην βάξνο πάλσ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη πξνπάλησλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Σν πξαγκαηηθφ κεξνθάκαην ησλ εξγαηψλ ζηα 1917 ήηαλ κφλν ην 57,4% ηνπ κεξνθάκαηνπ ηνπ 1913. Οη ηηκέο ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο ζηε Μφζρα ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ έγηλαλ 9,5 θνξέο αθξηβφηεξεο θαη ζηα είδε πιαηηάο θαηαλάισζεο 12 θνξέο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο, ζ.28
 5. 5. ΠΖΓΖ 3 «Δίλαη ηξία ρξφληα ηψξα πνπ νη εξγάηεο δνπιεχνπλ ζε πξσηνθάλεξεο ζπλζήθεο: ππεξβνιηθά πνιχσξε εξγάζηκε εκέξα, ππεξβνιηθή ππεξέληαζε θαη ηεξάζηηα ηαρχηεηα εξγαζίαο. Γηα ηνπο εξγάηεο θάζε δπλαηφηεηα λα αλαπαπηνχλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο έρεη θαηαξγεζεί. Καη απηφ γίλεηαη αθξηβψο ηψξα πνπ ε ζσκαηηθή θζνξά θαη θφπσζε νινέλα κεγαιψλνπλ. Αλάκεζα ζε κεξηθνχο απφ ηνπο εξγάηεο απηνχο ππάξρεη κηα αμηνιχπεηε αβεβαηφηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πνιέκνπ θαη ππνςίεο ζρεηηθά κε απηά.[…] Σα λεχξα ησλ εξγαηψλ θαη ησλ δηθψλ ηνπο έρνπλ ζπάζεη απφ ηνπο θαηαζιηπηηθνχο φξνπο εξγαζίαο, απφ ηηο άζρεκεο ζηεγαζηηθέο θαη βηνηηθέο ζπλζήθεο, απφ ζιίςεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν πφιεκνο θαη νη βαξηέο απψιεηεο, απφ ηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο ηηκέο ζηα είδε δηαηξνθήο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΣΗ΢ ΠΖΓΔ΢ 1,2 ΚΑΗ 3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΣΗ΢ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΕΧΖ΢ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΠΡΟΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΗΚΖ ΡΧ΢ΗΑ
 6. 6. ΗΓΗ 1 Αγξόηηζζεο ξπκνπιθνύλ έλα θαξάβη θαηά κήθνο ελόο πνηακνύ ΠΖΓΖ 1 Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο ,κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.112
 7. 7. ΠΗΓΗ 2 «Ο Ρψζνο αγξφηεο πάεη γηα χπλν ζηηο έμη ή θαη ζηηο πέληε ε ψξα ην ρεηκψλα γηαηί δελ κπνξεί λα αγνξάζεη πεηξέιαην γηα λα αλάςεη ηηο ιάκπεο ηνπ.Γελ έρεη θξέαο,απγά,βνχηπξν,γάια θαη ζπρλά νχηε ιαραληθά θαη δεη θπξίσο κε καχξν ςσκί θαη παηάηεο.Εεη;Αξγνπεζαίλεη κε ηελ αλεπαξθή πνζφηεηα ηξνθίκσλ πνπ δηαζέηεη.» Ζ καξηπξία αλήθεη ζηνλ Γξ.Δκίι Σδφδεθ Νηίινλ,πνπ έδεζε ζηε Ρσζία απφ ην 1877 εσο ην 1914.Ζ αζιηφηεηα κέζα ζηελ νπνία δνχζε ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο Ρσζίαο πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ Οθηψβξε είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ θιήζεθε λα αληηκεπησπίζεη ην Κφκκα ησλ κπνιζεβίθσλ. Ο θχξηνο φγθνο ηεο αγξνηηάο παξέκελε θαζπζηεξεκέλνο θαη εμαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο μχιηλα εξγαιεία. Σν 1913 ε αγξνηηθή νηθνλνκία απαζρνινχζε πάλσ απφ ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αξηζκνχζε 20 εθαηνκκχξηα αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ απφ απηά 30% ρσξίο δψα, 30% ρσξίο εξγαιεία νξγψκαηνο, 15% ρσξίο ρσξάθηα. Σα πνιχ θησρά λνηθνθπξηά έθηαλαλ ην 65% ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ, ηα κεζαία ην 20%, ησλ εχπνξσλ αγξνηψλ (θνπιάθνη) ην 15%. ΢ηνπο γαηνθηήκνλεο, ζηνπο απιηθνχο θαη ζηα κνλαζηήξηα αλήθε ην 42% ηεο γεο θαη ζηνπο αγξφηεο ην 58% θαη απφ απηά ην 37% ζηνπο θνπιάθνπο. Πεξηζζφηεξν απφ 88% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο θάιππηε θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ. Σν θχξην κέξνο ησλ εκπνξεχζηκσλ ζηηεξψλ παξαγφηαλ απφ ηα λνηθνθπξηά ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θνπιάθσλ. ΢ηελ πξνεπαλαζηαηηθή Ρσζία δελ ππήξρε βηνκεραλία θαηαζθεπήο ηξαθηέξ θαη απηνθηλήησλ. Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ κεραλψλ γηλφηαλ ζε κηθξά ρεηξνηερληθά θαη εκηρεηξνηερληθά εξγαζηήξηα θαη κεγάιν κέξνο ησλ αγξνηηθψλ κεραλψλ θαη εξγαιείσλ αγνξάδνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ.» Σν απόζπαζκα πξνέξρεηαη από ηελ εθεκεξίδα Κπξηαθάηηθνο Ρηδνζπάζηεο θπθινθνξίαο 16 Γεθεκβξίνπ 2007. ΢ΣΟΤ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΖΜΔΝΟΤ΢ ΔΡΓΑΣΔ΢ ΔΝ΢ΧΜΑΣΧΘΖΚΔ ΚΑΗ Ζ ΜΑΕΑ ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΧΝ.ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ΢ ΣΖΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΓΡΑΠΣΖ ΠΖΓΖ (2) ΚΑΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ΢ ΤΠΟΦΖΝ ΚΑΗ ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ(ΠΖΓΖ 1), ΝΑ ΔΞΖΓΖ΢ΔΣΔ ΠΟΗΟΗ ΛΟΓΟΗ ΣΟΤ΢ ΧΘΖ΢ΑΝ ΢Δ ΑΤΣΟ. ΒΑ΢ΔΗ ΣΧΝ ΠΟ΢Ο΢ΣΧΝ ΢ΤΓΚΡΗΝΔΣΔ ΣΖ ΘΔ΢Ζ ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΧΝ ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΚΑΣΟΥΧΝ ΓΖ΢.ΠΧ΢ ΚΡΗΝΔΣΔ ΣΟ ΢ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΜΔΡΗ΢ΜΟ ΣΖ΢ ΓΖ΢;(ΠΖΓΖ 2) *Κνπιάθνη=νη θάηνρνη κηθξήο έθηαζεο γαηώλ ζηε ηζαξηθή Ρωζία
 8. 8. ΠΗΓΗ 1 Μεηά ην Φεβξνπάξην ηνπ 1917 ε θαηάζηαζε έγηλε πνιύ δύζθνιε θαη ε έιιεηςε ηξνθίκσλ ήηαλ αηζζεηή κε δξακαηηθό ηξόπν.΢ηε θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη νπξά ζηελ Πεηξνύπνιε πνπ πεξηκέλεη ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ. Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.112
 9. 9. ΠΗΓΗ 2 «΢ηελ πξνεπαλαζηαηηθή Ρσζία δελ ππήξρε θξαηηθή πξνζηαζία πγείαο. Ζ πεξίζαιςε γηλφηαλ απφ ηδησηηθνχο γηαηξνχο, νη νπνίνη ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηηο κεγάιεο πφιεηο., ελψ ε επαξρία νπζηαζηηθά ήηαλ αθεκέλε ζηελ ηχρε ηεο. Σν 1913 ε αλαινγία ήηαλ έλαο γηαηξφο αλά 5.656 άηνκα. Λφγσ, φκσο, ηεο αληζνκεξνχο θαηαλνκήο, ζε πεξηνρέο φπσο,γηα παξάδεηγκα ην Σαηδηθηζηάλ θαη ε Κηξγηδία, ε αλαινγία έθηαλε ηνλ έλα γηαηξφ αλά 50.000. Γελ ήηαλ ινηπφλ ηπραίν πνπ ε ρψξα θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ εμάπισζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ. Ζ παλνχθια, ε ρνιέξα, ε επινγηά θαη άιιεο επηδεκίεο απνδεθάηηδαλ ηνλ πιεζπζκφ θαη πξνθαινχζαλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία. Σν 1912, πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είραλ πξνζβιεζεί απφ επηδεκηθέο αζζέλεηεο. Μφιηο 23 κεγάιεο πφιεηο ζε φιε ηελ αραλή έθηαζε ηεο ηζαξηθήο απηνθξαηνξίαο είραλ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, ελψ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ έπηλε αθαηάιιειν λεξφ. Πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ πφιεσλ δελ είραλ λνζνθνκείν. Αιιά θαη απφ απηά πνπ ππήξραλ , κφλν ην 21% είραλ πάλσ απφ 20 θξεβάηηα.» ΡΗΕΟ΢ΠΑ΢ΣΖ΢ 11/11/2007 ΢ει.12
 10. 10. Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ- ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.112 Μηα θαιύβα ζ’ έλα ρσξηό ΠΟΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΗΥΑΝ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢ΟΤΝ ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ΢ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΑ΢ ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΖΓΔ΢ 1,2 ΚΑΗ 3; ΠΟΗΔ΢ ΖΣΑΝ ΟΗ ΢ΤΝΖΘΔΗ΢ Α΢ΘΔΝΔΗΔ΢ ΠΟΤ ΚΑΣΔΒΑΛΛΑΝ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΟΗΚΟΤ΢ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΓΗΑ ΠΟΗΟΤ΢ ΛΟΓΟΤ΢ ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΢ΤΝΔΒΑΗΝΔ ΑΤΣΟ; ΢ΤΜΦΧΝΟΤΝ Ο΢Α ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΢ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΠΖΓΖ 2 ΜΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΜΑ΢ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑΕΟΤΝ ΟΗ ΓΤΟ ΔΗΚΟΝΔ΢ (ΠΖΓΔ΢ 1 ΚΑΗ 3); ΠΗΓΗ 3
 11. 11. ΠΗΓΗ 1 MAΡΗΑ ΡΔΠΟΤ΢Ζ. Ο 1νο παγθφζκηνο-ν κεγάινο πφιεκνο φπσο ηνλ απνθαινχζακε πξηλ απφ ην 2ν παγθ. Πφιεκν- ππήξμε θαηαιχηεο γηα απηήλ ηελ επαλάζηαζε έηζη δελ είλαη; ΒA΢ΗΛΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ΢: Τπήξμε παξαπάλσ απφ θαηαιχηεο. Τπήξμε ν ηξνθνδφηεο, ν παξαγσγφο απηήο ηεο επαλάζηαζεο. Γειαδή, φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζηελ Σζαξηθή Ρσζία καδί κε ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο ησλ αληηπάισλ ηνπ απηαξρηθνχ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο, φια απηά είραλ ζπζζσξεπηεί κέζα ζε ζπλζήθεο πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε εθεί απηφ ην πξσηφγλσξν γεγνλφο θαη φρη αιινχ. Γειαδή ην εξψηεκα γηαηί ε επαλάζηαζε εθεί θαη φρη αιινχ, γηα κέλα ζα κπνξνχζε λα αληηζηξαθεί θαη λα δηαηππσζεί αιιηψηηθα. Γειαδή, φηη εθείλε ε επαλάζηαζε πεξίκελε ηνλ 1ν παγθφζκην γηα λα εθδεισζεί θαη ρσξίο απηφλ ίζσο δελ ζα εθδεισλφηαλ πνηέ. Δθεί πνπ πεξίκελε θαλείο ηελ επαλάζηαζε δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, αιιά, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν εθεί πνπ δελ ηελ πεξίκελε θαλείο. Απηή είλαη πεξηπινθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα ηα βιέπνπκε γξακκηθά, έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ινγηθή. [...] Ηζηνξία:ιφγνο θαη εηθφλα (εθπνκπή 11ε ) απνκαγλεηνθψλεζε panorama.ert.gr/ekpompes 15/04/2009 ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΡΔΠΟΤ΢Ζ-ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΗΟ΢ ΑΛΛΟ΢ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ΢ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖ΢Δ ΢ΣΖΝ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΑΝΑΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ; ΣΗ ΔΗΓΟΤ΢ ΠΖΓΖ ΔΗΝΑΗ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ΢-ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ΢/ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ΢-;ΣΔΚΜΖΡΗΧ΢ΣΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ΢Α΢. ΠΗΓΗ 2 «1914-1919.΢ηηο ζπκθνξέο ηνπ ξσζηθνχ ιανχ ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη νη πνιεκηθέο.΢ε ηξία ρξφληα,έλαο ζηνπο ηξεηο πνιεκηζηέο ήηαλ λεθξφο,πιεγσκέλνο ή αηρκάισηνο.» Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.113  ΒΑ΢ΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑΣΟ΢ ΠΟΗΔ΢ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ Α’ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΢ΣΟ ΡΧ΢ΗΚΟ ΛΑΟ;
 12. 12. ΠΗΓΗ 3 «Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκέξεο, πξσηεξγάηεο ηεο επαλαζηάζεσο ζηελ Πεηξνχπνιε, ππήξμαλ νη ζηξαηηψηεο. Οη ζηξαηηψηεο εθθξάζαλε θη εθείλνη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηηο εθπξνζσπήζεψο ηνπο θαη ηεο εζσηεξηθήο πεηζαξρίαο ηνπ ζηξαηνχ.«΢ην ζηξαηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, νη ζηξαηηψηεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ πην απζηεξή πεηζαξρία. Δθηφο ππεξεζίαο φκσο, ζηελ πνιηηηθή ηνπο δσή, θνηλσληθή ή ηδησηηθή, νη ζηξαηηψηεο δελ πξέπεη λα ζηεξεζνχλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο. Ζ ζηάζε πξνζνρήο θαη ν ππνρξσηηθφο ραηξεηηζκφο ησλ αλσηέξσλ θαηαξγήζεθαλ γηα ηνπο εθηφο ππεξεζίαο ζηξαηηψηεο». ΢ηα αηηήκαηά ηνπο πξνζηέζεθαλ εθείλα ησλ πνιεκηζηψλ φισλ ησλ ρσξψλ. Εεηνχζαλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο γηα ηελ θαιχηεξε δηαβίσζή ηνπο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θαθήο ηξνθήο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβξνρζίδνπλ. Θπκίδνληαο ηηο ζηεξήζεηο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ ζπρλά δελ είραλ λα θάλε απφ ηφηε πνπ ζηξαηεχζεθαλ, δεηνχζαλ βειηίσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο, αχμεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, εγγπήζεηο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα θαηαζηνχλ αλίθαλνη γηα εξγαζία, γηαηί έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπο ζα μαλαγχξηδε ζε θαηάζηαζε αλαπεξίαο θαη δελ ζα κπνξνχζαλ πηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο αλάγθεο.» Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.132 ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΣΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΡΧ΢ΧΝ ΢ΣΡΑΣΗΧΣΧΝ ΠΧ΢ ΦΑΗΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ΢ ΕΧΖ΢ ΣΧΝ ΢ΣΡΑΣΗΧΣΧΝ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΗ΢ ΢ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ΢ ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢; ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ΢ ΤΠΟΦΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ 3:
 13. 13. ΠΟΗΟ΢ Ο ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ΢ ΣΖ΢ ΠΖΓΖ΢; ΢Τ΢ΥΔΣΗ΢ΣΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ΢ ΠΖΓΖ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤ ΣΖ΢ ΢Δ ΠΟΗΟΤ΢ ΔΝΑΝΣΗΧΝΔΣΑΗ; ΛΔΝΗΝ: «Οη ερζξνί ησλ εξγαδνκέλσλ , νη γαηνθηήκνλεο θαη νη θαπηηαιηζηέο ιέλε φηη νη εξγάηεο θαη νη ρσξηθνί δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο απηνχο. „‟Αλ δελ ήκαζηαλ εκείο‟‟,ιέλε,‟‟ δε ζα ππήξρε θαλείο λα επηβάιιεη ηελ ηάμε, λα δψζεη δνπιεηά θαη λα αλαγθάζεη ηνπο αλζξψπνπο λα δνπιέςνπλ. Αλ δελ ήκαζηαλ εκείο, φια ζα θαηέξξεαλ θαη ην θξάηνο ζα γηλφηαλ θνκκάηηα. Έρνπκε εθδησρζεί , φκσο ην ράνο ζα καο θέξεη πάιη πίζσ‟‟. Αιιά ηέηνηνπ είδνπο ιφγηα απφ ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ηνπο θαπηηαιηζηέο δελ ζα κπεξδέςνπλ, κηκεζνχλ ή εμαπαηήζνπλ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ρσξηθνχο. Έλαο ζηξαηφο απαηηεί ηελ απζηεξφηεξε πεηζαξρεία.Παξ‟ φια απηά, νη ηαμηθά ζπλεηδεηνί εξγάηεο πέηπραλ λα ελψζνπλ ηνπο ρσξηθνχο, πέηπραλ λα πάξνπλ ηνπο παιηνχο ηζαξηθνχο ππαιιήινπο ζηελ ππεξεζία ηνπο, πέηπραλ λα ρηίζνπλ έλα ληθεθφξν ζηξαηφ. Ο θφθθηλνο ζηξαηφο θαζηέξσζε κηα πξσηνθαλή ζθιεξή πεηζαξρεία, φρη ράξε ζην καζηίγην, αιιά βαζηζκέλε ζηελ επθπία, ηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαηψλ θαη ησλ ρσξηθψλ. Έηζη ινηπφλ γηα λα ζψζνπκε ηνλ εξγαηηθφ ιαφ απφ ην δπγφ ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θαπηηαιηζηψλ, απφ ηελ αλαζηχισζε ηεο δχλακήο ηνπο, είλαη αλαγθαίν λα ρηίζνπκε έλαλ θφθθηλν ζηξαηφ ηεο εξγαηηάο. Απηφο ν ζηξαηφο ζα είλαη αλίθεηνο αλ είλαη ζηεξεσκέλνο κε εξγαηηθή πεηζαξρεία. Οη εξγάηεο θαη νη ρσξηθνί ζα απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ νξζά λα δηακνηξάζνπλ ηελ εξγαζία, λα θαζηεξψζνπλ αθνζησκέλε πεηζαξρεία θαη λα εμαζθαιίζνπλ πίζηε ζηελ εξγαζία γηα ην θνηλφ θαιφ θαη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ κφλνη ηνπο ρσξίο ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη αληίζεηα κε απηνχο, ρσξίο ηνπο θαπηηαιηζηέο θαη αληίζεηα κε απηνχο. Δξγαηηθή πεηζαξρεία, ελζνπζηαζκφο γηα δνπιεηά, εηνηκφηεηα γηα απηνζπζία, ζηελή ζπκκαρία αλάκεζα ζε εξγάηεο θαη ρσξηθνχο. Απηφ είλαη πνπ ζα ιπηξψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θαπηηαιηζηψλ γηα πάληα ΠΖΓΖ 1
 14. 14. ΠΗΓΗ 2 «Ο Λέληλ είρε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ππνγξακίζζεη φηη ε αζηηθή ηάμε,ζηνλ αγψλα ηεο ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ρξεζηκνπνίεζε δχν κεζφδνπο: «[...]Καη νη δχν απηνί κέζνδνη πφηε εθαξκφδνληαη ρσξηζηά θαη πφηε ελψλνληαη ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο.Δίλαη πξψηα απ‟φια,ε κέζνδνο ηεο βίαο,ε κέζνδνο ηεο άξλεζεο λα θάλεη ηελ παξακηθξή παξαρψξεζε ζην εξγαηηθφ θίλεκα,ε κέζνδνο ηεο δηαηήξεζεο φισλ ησλ παιηψλ ζπζηεκάησλ,ε κέζνδνο ηεο αλέλδνηεο άξλεζεο θάζε κνξθήο κεηαξξύζκηζεο.Ζ δεχηεξε κέζνδνο είλαη απηή ηνπ «θηιειεπζεξηζκνχ»,ηεο παξαρψξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.» (1982),Ζ Ρσζηθή επαλάζηαζε: πώο νξγαλώζεθε, πώο εμεξξάγε, πώο επηθξάηεζε 1904-1924, θξίζεηο Λέληλ-Κξνύπζθαγηα, πξφινγνο Μ. Απγέξε, επεμ. χιεο Σ. Μηραιαθέα Κξαλαφο, ηνκ. 1νο,ζ.164 *Μεηαξξύζκηζε= ε αιιαγή ηνπ ξπζκνύ, κνξθήο, ηάμεο, ν κεηαζρεκαηηζκόο, ε ηξνπνπνίεζε Ζ Α΢ΣΗΚΖ ΣΑΞΖ ΓΡΟΤ΢Δ ΜΔ «ΣΟ ΚΝΟΤΣΟ ΢ΣΟ ΔΝΑ ΥΔΡΗ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΓΛΤΚΗ΢ΜΑ ΢ΣΟ ΑΛΛΟ», ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΛΑΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ.ΠΧ΢ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΝΔΣΑΗ ΑΤΣΟ ΒΑ΢ΔΗ ΣΖ΢ ΠΖΓΖ΢ 2 ΚΑΗ ΣΖ΢ ΟΜΗΛΗΑ΢ ΣΟΤ ΛΔΝΗΝ (ΠΖΓΖ 1); *Κλνύην = καζηίγην
 15. 15. ΠΗΓΗ 1 «Δμάιινπ ν Ρσζνταπσληθφο πφιεκνο ηνπ 1904 έζηξεςε θαη κεγάιν ηκήκα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαηά ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο θαη ν ηζάξνο Νηθφιανο Β΄ θάλεθε φηη δε ζα έθαλε ηελ παξακηθξή παξαρψξεζε ζηνπο αγξφηεο θαη ηνπο εξγάηεο, πνπ θπξηνιεθηηθά είραλ εμαζιησζεί.» www.wikipedia.org 10/03/2009ΠΗΓΗ 2 «΢ηελ χπαηζξν νη αγξφηεο δνπιεχνπλ ζαλ δνπινπάξνηθνη θαιιηεξγψληαο ηε γε κεγαινηζηθιηθάδσλ, ελψ ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα ζηελ επαξρία αγγίδεη ην 30%. ΢ηηο κεγάιεο πφιεηο ε θηψρεηα είλαη αλππφθνξε, νη επηδεκίεο ρνιέξαο ζπρλέο, ελψ ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα αλχπαξθηα. Παξά ην αζθπθηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην, γηα πνιινχο ξψζνπο ν ηζάξνο Νηθφιανο ήηαλ αθφκα ν «Παηεξνχιεο», πνπ απιψο δελ είρε ελεκεξσζεί γηα απηά πνπ ζπλέβαηλαλ.» www.topontiki.gr 10/03/2009 *δνπινπάξνηθνη= νη δνχινη πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζην αθεληηθφ, πνπ θαιιηεξγνχλ ηα θηήκαηα ηνπ θπξίνπ κε πνζνζηά ΠΧ΢ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΗ΢ ΠΖΓΔ΢ 1 ΚΑΗ 2 Ζ ΠΑΡΑΚΜΖ ΣΟΤ Σ΢ΑΡΗΚΟΤ ΚΑΘΔ΢ΣΧΣΟ΢; ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ Ζ ΑΓΑΝΑΚΣΖ΢Ζ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΢ΣΟΝ Σ΢ΑΡΟ;
 16. 16. ΠΗΓΗ 3 ΠΑΡΑΣΖΡΧ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΧ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ(ΠΖΓΖ 3) O Σζάξνο Νηθόιανο Β’ επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνύ.Ππξήλαο ηνπ ζηξαηνύ ππήξμαλ νη αγξόηεο. www.1917.gr
 17. 17. “[…]Ζ Λνχμεκπνπξγθ πίζηεπε φηη ε απηνδηάζεζε ζηελ νπζία εμαζζέληδε ην παγθφζκην ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα θαη άιιν δελ έθαλε παξά λα εληζρχεη ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηα θξάηε πνπ απνθηνχζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Γηα ηε Λνχμεκπνπξγθ ε κεγάιε δχλακε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ ν δηεζληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ[...] Αιινο ζηφρνο ηεο δηαθσλίαο ηεο Λνχμεκπνπξγθ ππήξμε ν γεξκαλφο ζνζηαιδεκνθξάηεο Δληνπαξλη Μπεξλζηάηλ, ν παηέξαο ηνπ ξεβηδηνληζκνχ, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε καξμηζηηθή ζεσξία είρε αλάγθε απφ ξηδηθή αλαζεψξεζε, θπξίσο σο πξνο ην ζέκα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο επαλάζηαζεο. Ο Μπεξλζηάηλ δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη, θπξίσο ζηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε επαλάζηαζε σο κέζνλ γηα ηελ θνηλσληθή κεηαβνιή είρε θαηαζηεί πιένλ πεξηηηή θαη φηη νη ζνζηαιηζηέο φθεηιαλ λα επηδηψμνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο απφ ηνλ δξφκν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. Με ην έξγν ηεο Κνηλσληθή κεηαξξύζκηζε ή επαλάζηαζε; (1900) ε Λνχμεκπνπξγθ αληηηάρζεθε ζζελαξά ζε απηέο ηηο απφςεηο εκκέλνληαο αηαιάληεπηα ζηελ αλάγθε ηεο επαλάζηαζεο σο κέζνπ γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή[...] ΢πλερίδνληαο ηελ έληνλε πνιηηηθή δξάζε ηεο κε πνιιέο δεκνζηεχζεηο, νκηιίεο θαη ζπγθξφηεζε δηαδειψζεσλ θαη ζε δηαξθή ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο ε Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ πνιεκνχζε πάληνηε ζε δχν κέησπα: ζην έλα αληηκεηψπηδε ηνλ αηψλην πνιηηηθφ θαη ηαμηθφ ερζξφ, ηελ αζηηθή ηάμε, θαη ζην άιιν ηνπο νκντδεάηεο ηεο ζνζηαιηζηέο. Δπηθξηηηθή ήηαλ ε ζηάζε ηεο θαη απέλαληη ζηνλ Λέληλ ζε πνιιά ζεκεία ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ. Ζ ζρεηηθή θξηηηθή ηεο ζπλνςίδεηαη ζαπκάζηα ζηα ιφγηα πνπ απεχζπλε ζηνλ Λέληλ επηζεκαίλνληάο ηνπ φηη δελ είρε επηβάιεη ηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, φπσο δηαηεηλφηαλ, αιιά δηθηαηνξία επί ηνπ πξνιεηαξηάηνπ.” Κπξηαθή 12 Μαΐνπ 2002 (άξζξν ηεο Αλαζηαζίαο Εελάθνπ) www.tovima.gr ΠΗΓΗ 1
 18. 18. ΠΟΗΟ ΖΣΑΝ ΣΟ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΚΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΖΓΖ 1; Σαπηόηεηα ηεο πεγήο Πνηνο/πνηα είλαη ν/ε δεκηνπξγόο ηεο πεγήο; Πόηε δεκηνπξγήζεθε; Πνύ δεκηνπξγήζεθε; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πεγήο; ΢ε πνηνλ απεπζύλεηαη ν/ε δεκηνπξγόο; Πνην είλαη ην είδνο ηεο πεγήο; ΢ΤΜΠΛΖΡΧ΢ΣΔ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΒΑ΢ΔΗ ΣΖ΢ ΗΓΗΑ΢ ΠΖΓΖ΢:
 19. 19. hellenicrevenge.blogspot.com ΑΝΑΕΖΣΔΗ΢ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΗ΢ ΗΓΔΔ΢ ΣΟΤ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑ΢ΑΝ ΣΖ ΡΧ΢ΗΚΖ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ.
 20. 20. ΠΗΓΗ 1 «Ζ ξσζηθή επαλάζηαζε μεθίλεζε σο κηα αζηηθή δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε. Με ην μέζπαζκα ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Φιεβάξε, ε ρηιηφρξνλε θαηαπηεζηηθή απνιπηαξρία ηνπ ξσζηθνχ ηζαξηζκνχ δηαιχζεθε θάησ απφ ηα αλειέεηα ρηππήκαηα ελφο αθππληδφκελνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο βαζηάο δπζαξέζθεηαο εθαηνκκπξίσλ αγξνηψλ, πνπ ληπκέλνη ηε ζηξαηησηηθή ζηνιή βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ηνπ αηκαηεξνχ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ. Ζ ληθεθφξα επαλάζηαζε αλαηξέπνληαο, σζηφζν, ηνλ ηζάξν κεηαβίβαζε ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηεο θηιειεχζεξεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ θφκκαηνο ησλ «΢πληαγκαηηθώλ Γεκνθξαηώλ» (Καληέ). «Ζ εμνπζία δελ έπεζε ηπραία ζηα ρέξηα απηνχ ηνπ θφκκαηνο -ηφληζε ν Λέληλ ζηα “Γηδάγκαηα ηεο επαλάζηαζεο”- αλ θαη δελ ήηαλ θπζηθά νη θεθαιαηνθξάηεο πνπ πνιέκεζαλ ηα ηζαξηθά ζηξαηεχκαηα, πνπ έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία, κα νη εξγάηεο θαη νη αγξφηεο, νη λαχηεο θαη νη ζηξαηηψηεο. Ζ εμνπζία έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ θφκκαηνο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ γηαηί ε ηάμε απηή είρε ζηα ρέξηα ηεο ηε δχλακε ηνπ πινχηνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ γλψζεσλ». Σν μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο βξήθε, πξάγκαηη, ηα εξγαηηθά θαη αξηζηεξά θφκκαηα ηδηαίηεξα αδχλακα. Ο Γθξηγθφξπ Εελφβηεθ ππελζχκηζε αξγφηεξα φηη «Ζ επαλάζηαζε ηνπ Φιεβάξε βξήθε ηελ Κεληξηθή καο Δπηηξνπή ελ κέξεη ζην εμσηεξηθφ θαη ελ κέξεη ζηηο θπιαθέο θαη ηηο εμνξίεο. Σν θφκκα θαηλφηαλ λα κελ ππάξρεη, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλν θαη θαηαθεξκαηηζκέλν…» www.dea.org.gr 03/03/2009 Κεθαιαηνθξάηεο= απηνί πνπ θαηέρνπλ ρξεκαηηθά θεθιαιαηα θαη εθπξνζσπνχλ κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο γηα έλαλ ηφπν// απηνί πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ ηα θεθάιαηα ηνπο απνθέξνπλ Ικπεξεαιηζκόο= ε ηάζε γηα επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο επηξξνήο ελφο θξάηνπο ζε βάξνο άιισλ ρσξψλ κε ζηξαηησηηθά θπξίσο κέζα θαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν κε νηθνλνκηθή δηείζδπζε// ε θαηάθηεζε μέλσλ εδαθψλ ΣΗ ΑΝΑΣΡΔΠΔΗ Ζ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔΣΖΝ ΠΖΓΖ 1; Ζ ΔΞΟΤ΢ΗΑ ΠΔΡΑ΢Δ ΢ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΣΖ΢ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΖ΢ Α΢ΣΗΚΖ΢ ΣΑΞΖ΢ ΜΟΛΟΝΟΣΗ ΓΔΝ ΢ΤΜΜΔΣΔΗΥΔ ΢ΣΖΝ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ. ΓΗΑΣΗ ΢ΤΝΔΒΖ ΑΤΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΛΔΝΗΝ;
 21. 21. ΠΡΟ΢ΓΗΟΡΗ΢ΜΟ΢ ΣΖ΢ ΔΝΝΟΗΑ΢ «ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ»; •Καηαγξάςηε βάζεη ησλ γλώζεώλ ζαο ηη ζεκαίλεη επαλάζηαζε. •΢εκεηώζηε ζηα ζπλλεθάθηα έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ επαλάζηαζε όπσο ην παξάδεηγκα; Δπαλάζηαζε εμέγεξζε •Αλαδεηείζηε ζην ιεμηθό ηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ θαη πξνζζέζηε ζηνηρεία ή ηξνπνπνηείζηε ηηο αξρηθέο ζαο δηαηππώζεηο, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην
 22. 22. ΠΗΓΗ 2 «Ζ εξγαηηθή επαλάζηαζε άξρηζε θαηά ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1917 ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε κε ηεξάζηηεο απεξγίεο θαη δπλακηθέο δηαδειψζεηο, πνπ αξγφηεξα εμειίρηεθαλ ζε νξγαλσκέλν επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Ο πξφεδξνο ηεο ηέηαξηεο Γνχκαο Ρνληδηάλθν καδί κε ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ ζνβηέη δήηεζαλ ηελ παξαίηεζε ηνπ ηζάξνπ Νηθφιανπ Β΄, ν νπνίνο εγθαηέιεηςε ηελ εμνπζία ζηηο 15 Μαξηίνπ 1917, ρσξίο ν δηάδνρφο ηνπ δνχθαο Μηραήι Αιεμάλδξνβηηο, λα δερηεί ηηο επζχλεο ηνπ ζξφλνπ. Έηζη αλαηξάπεθε νξηζηηθά ε κνλαξρία ζηε Ρσζία θαη καδί ηεο ε θενπδαξρηθή απνιπηαξρία.» www.wikipedia.gr 28/01/2009 ΢νβηέη= ζπκβνχιην ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηάμεσλ ηνπ ιανχ σο φξγαλν εμνπζίαο Φενπδαξρία= ζχζηεκα πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πνπ επηθξάηεζε ζηε Γχζε θαηά ην Μεζζαίσλα θαη ηνπ νπνίνπ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαλνκή θαη ε θαηαλνκή ηεο γεο ζε θένπδα Απνιπηαξρία= ην θαζεζηψο πνπ θπβεξλά έλαο απφιπηνο θχξηνο θαη κνλάξρεο ΠΗΓΗ 3 «Οη ζηξαηεγνί ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ πηζηεχνληαο νηη ν κφλνο ηξφπνο δηαζψζεσο ηεο δπλαζηείαο ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ ηζάξνπ, ηνπ ζχζηεζαλ λα παξαηηεζή, «αθνπκπψληαο κε ζεβαζκφ ηα πεξίζηξνθά ηνπο ζηνπο θξνηάθνπο ηνπ ιαηξεπηνχ ηνπο κνλάξρε». Υσξίο αληίζηαζε, ζηηο 2 Μαξηίνπ, ππέγξαςε ηελ παξαίηεζή ηνπ ππέξ ηνπ αδεξθνχ ηνπ Μηραήι θαη ηελ έζηεηιε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γνύκαο: «Απνθάζηζα λα παξαηηεζψ. Χο ηηο ηξεηο ε ψξα, ρηεο, είρα απνθαζίζεη λα παξαηηεζψ ππέξ ηνπ γηνχ κνπ Αιέμε. Αιιά άιιαμα ηδέα. Παξαηηνχκαη ππέξ ηνπ αδεξθνχ κνπ Μηραήι. Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε ηα αηζζήκαηά κνπ σο παηέξα...». Έλαο απηφπηεο κάξηπο γξάθεη φηη «παξαηηήζεθε απ‟ηελ απηνθξαηνξία, φπσο έλαο ζπληαγκαηάξρεο απν ην ζχληαγκά ηνπ». Φαηλνκεληθά, θαηλφηαλ αδηάθνξνο θαη ήξεκνο. ΢ην ζεκεησκαηάξηφ ηνπ φκσο ζεκείσζε: «Δγθαηαιείπσ ην Πζθνβ, κε ηελ θαξδηά βαξηά γηα φζα πέξαζα.Όια γχξσ κνπ είλαη πξνδνζία, δεηιία, παλνπξγία». Ο αδεξθφο ηνπ Μηραήι πνπ δελ ήηαλ ήξσαο, αξλήζεθε ην ζξφλν «γηα λα ζψζε ην πεηζί ηνπ». Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.125 Γνύκα= βνπιήΠΧ΢ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Ζ ΠΑΡΑΗΣΖ΢Ζ ΣΟΤ Σ΢ΑΡΟΤ, ΠΟΗΟΗ ΖΣΑΝ ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΣΖ΢ ΠΑΡΑΗΣΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΣΑ ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ;(ΠΖΓΖ 2 ΚΑΗ 3)
 23. 23. ΠΖΓΖ 1 «Ζ αζηηθή πξνζσξηλή θπβέξλεζε δελ ηθαλνπνίεζε θαλέλα απφ ηα αηηήκαηα ηνπ ιανχ, νχηε εηξήλε ηνπ έδσζε, νχηε γε νχηε ςσκί. ΢ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή ηελ θαζνδεγνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ κνλνπωιηαθνύ θεθαιαίνπ. ΢ε κπζηθά πνζά έθηαζαλ ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ, πξνπάλησλ ησλ ηξαπεδψλ φπσο ε Δλσκέλε δηεζλήο ηξάπεδα ηεο Πεηξνχπνιεο, ε Σξάπεδα πξνεμνθιήζεσλ ηεο Μφζραο. Σα κεγάια κνλνπψιηα - <<Πξνληακέηα>>θ.ά.-είραλ θαη απηά ηεξάζηηα έζνδα.[…]» Μνλνπώιην= ην δηθαίσκα κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνάδαο ή ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο ή γεληθφηεξα κηαο νηθνλνκηθήο δχλακεο λα δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε δη‟αζεζε ελφο πξνηφληνο ζηε αγνξά ΠΖΓΖ 2 «Ζ βηνκεραλία βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε θαηαζηξνθήο. Ζ ζπλνιηθή ηεο παξαγσγή είρε πεξηνξηζηεί ζηε κηζή ζρεδφλ ζε ζχγθξηζε κε ην 1916. Aπφ ην Μάξηην σο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1917 έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 568 επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ απηέο εμαηηίαο ησλ ινθάνπη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ κέζν πάιεο ελαληίνλ ησλ εξγαηψλ πνπ μεζεθψλνληαλ. ΢ηα Οπξάιηα έθιεηζαλ ηα κηζά εξγνζηάζηα. Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζίαδε ην Νηνπκπάο θαη αξθεηά άιια βηνκεραληθά θέληξα ηεο ρψξαο. Ζ Πξνζσξηλή θπβέξλεζε ελζάξξπλε ην ζακπνηάδ ελαληίνλ ησλ εξγνζηαζίσλ. Σν ΢επηέκβξην ηνπ 1917 απνθαζίζηεθε λα θιείζνπλ πνιιά αθφκε εξγνζηάζηα ζην Υάξθνβν θαη ζηε πεξηνρή ηνπ Νηφλεηο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1917 ζηε Μφζρα. Σα θπβεξλεηηθά φξγαλα νλφκαδαλ ηελ νηθνλνκηθή απηή πνιηηηθή <<ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο>>, αιιά ζηελ νπζία παξαρσξνχζαλ πιήξε ειεπζεξία ελέξγεηαο ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο.» Λνθάνπη= θιείζηκν εξγνζηαζίσλ ή επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο κε ζθνπφ ηελ πίεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο
 24. 24. ΠΖΓΖ 3 «Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο δεκηνπξγνχζε ηνλ θίλδπλν λα ρξενθνπήζεη πέξα γηα πέξα δεκνζηνλνκηθά ε ρψξα. […]Σν δεκφζην ρξένο ηεο Ρσζίαο έθηαζε ζε αζηξνλνκηθφ χςνο –γχξσ ζηα 50 δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα καδί κε ηα 16 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρξένπο. Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο Ρσζίαο απφ ηα ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε ηεο Γχζεο πνπ είραλ κεηαηξέςεη ηελ Πξνζσξηλή θπβέξλεζε ζε πεηζήλην εκπνξνυπάιιειφ ηνπο, κεγάισλε ζηαζεξά. Ζ ζπλέιεπζε ησλ <<επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ>> πνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 1917 ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο, πήξε ηελ απφθαζε λα παξαδψζεη ζην ακεξηθαληθφ θεθάιαην κε εηεξνβαξή πξνλνκηαθή ζύκβαζε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ ζηα Οπξάιηα, ηνπ γαηαλζξαθνθφξνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Μφζραο , ησλ ρξπζνθφξσλ θνηηαζκάησλ ζην Αιηάη, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θάξβνπλνπ ηεο ΢αραιίλεο θαη ησλ νξπρείσλ ραιθνχ ηνπ Καπθάζνπ. Οη φξνη ηεο παξαρψξεζεο ήηαλ γηα ηε Ρσζία φξνη νηθνλνκηθήο ππνδνχισζεο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.27-28 *εηεξνβαξήο πξνλνκηαθή ζύκβαζε= ε ζχκβαζε πνπ θιίλεη πξνο ην έλα κέξνο, πνπ σθειεί ηε κία πιεπξά ΠΟΗΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΑ ΢ΖΜΔΗΑ ΣΖ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΣΖ΢ ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢;(ΠΖΓΖ 1, 2, 3)
 25. 25. ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ Ζ ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ ΔΛΤ΢Δ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΑ΢ΑΝΗΕΑΝ ΣΟΝ ΛΑΟ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΑ΢ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤ΢Ζ ΣΟΤ Σ΢ΑΡΗΚΟΤ ΚΑΘΔ΢ΣΧΣΟ΢;(ΠΖΓΖ 1, 2, 3, 4) «ΟΚΣΏΒΡΖ΢» ΢εξγθέη Άηδελζηαηλ, 1927ΠΖΓΖ 4
 26. 26. «΢ε ιίγν παξνπζίαζε ζηνπο θίινπο ηνπ ηηο «Θέζεηο ηνπ Απξηιίνπ».Με ηηο ζέζεηο απηέο δηαθήξπηηε ηελ αδηάιιαθηε ερζξφηεηά ηνπ ζηνπο επαλαζηάηεο πνπ ζέιαλε λα ζπλερίζνπλ ηελ «άκπλα», ζηελ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε θαη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. Σν βαζηθφ πξφβιεκα, ηεο εηξήλεο, ζπλδεφηαλ κε εθείλν ηεο εμνπζίαο, γηαηί ήηαλ κάηαην λα ειπίδεη θαλείο φηη ζα ππνρξέσλε ηελ αζηηθή ηάμε λα δηαπξαγκαηεπζεί ηε ζχλαςε εηξήλεο ρσξίο θαηαθηήζεηο. Γηα λα ζπλαθζή εηξήλε, έπξεπε πξψηα ε εμνπζία λα πεξηέιζε ζε εθείλνπο πνπ είραλ ζπκθέξνλ λα ηελ πεηχρνπλ: ζηνπο εξγάηεο θαη ζηνπο θησρνχο αγξφηεο.Οξακαηηδφηαλ ινηπφλ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην πξνιεηαξηάην θαη ηα θησρά ζηνηρεία ηεο εξγαηηθήο ηάμεσο, ηε δεκνθξαηηα ησλ ζνβηέη θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ απφ ην ιαηθφ, ηε ζπλαδέιθσζε, ηελ εζληθνπνίεζε ηωλ γαηώλ, ηελ θαηάξγεζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θφκκαηνο ζηηο ζπλζήθεο πνπ πξνππέζεηε ε ζέζε ηνπ σο κεηνςεθίαο.Ζ βαζηθή επηδίσμε ηνπ θφκκαηνο ήηαλ λα εμεγήζεη ζηηο κάδεο, «κε ππνκνλή, ζπζηεκαηηθά θαη κε επηκνλή», ηα ιάζε ηα νπνία δηέπξαμαλ εθπξφζσπνη ηεο πιεηνςεθίαο ζην ζνβηέη θαη λα «απνθαιχςεη ηελ θπβέξλεζε, αληί λα επηδηψθεη θαηαζηάζεηο πνπ ηξνθνδνηνχζαλ κφλν ςεπδαηζζήζεηο». Σέινο, απεθάζηζε λα νλνκάζεη ην θφκκα ηνπ «θνκκνπληζηηθφ». Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.128 θνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία= ε Γεκνθξαηία ηεο νπνίαο βάζε άζθεζεο εμνπζίαο είλαη ην Κνηλνβνχιην πξνιεηαξηάην= ην ζύλνιν ησλ θησρώλ επαλαζηαηεκέλσλ εξγαηώλ σο επαλαζηαηηθή ζθέςε θαη πξάμε εζληθνπνίεζε ηωλ γαηώλ=ππαγσγή ηεο γεο ζην θξάηνο(θξαηηθνπνίεζε) ΘΔ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΑΠΡΗΛΖ ΠΖΓΖ 1
 27. 27.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ΢ΣΔ ΣΟ ΒΗΝΣΔΟ(ΠΖΓΖ 2) ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΚΑΗ ΢ΤΓΚΡΗΝΔΣΔ ΣΗ΢ ΘΔ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΑΠΡΗΛΖ (ΠΖΓΖ 1) ΜΔ Ο΢Α ΓΗΑΚΖΡΤΣΣΔΗ ΢ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΗΝΣΔΟ. «ΟΚΣΧΒΡΖ΢» ΢έξγθεη Άηδελζηαηλ, 1927ΠΖΓΖ 2
 28. 28. ΠΖΓΖ 1 «Αθνχ πέηπρε ηε κνλνθπξηαξρία ηεο ζηελ εμνπζία ε αζηηθή ηάμε, ζέιεζε λα νινθιεξψζεη ηα αληεπαλαζηαηηθά ηεο ζρέδηα πξνεηνηκάδνληαο ηελ εγθαζίδξπζε ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο. Σελ εγεζία απηήο ηεο επηρείξεζεο ηελ αλέζεζε ζηνλ αξρηζηξάηεγν ηνπ Κεξέλζθη, ζηξαηεγφ Κνξλίινθ. Σν θίλεκα εηνηκάζηεθε κε πξνζνρή θαη εθδειψζεθε ζηηο 25 Απγνχζηνπ (9 ΢επηέκβξε). ΢ηηο πξνεηνηκαζίεο ζπκκεηείρε θαη ν Κεξέλζθη πνπ φκσο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο θηλεκαηίεο γηαηί αληηιήθζεθε φηη ήζειαλ λα ηνλ παξακεξίζνπλ. ΢πγθεθξηκέλα, ν πξίγθηπαο Λβνθ ηνπ δηαβίβαζε ηειεζίγξαθν ηνπ Κνξλίινθ κε ην νπνίν ν ζηξαηεγφο δεηνχζε απφ ηνλ πξψελ ζπλεηαίξν ηνπ λα θεξπρηεί ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη λα παξαηηεζεί ε θπβέξλεζε. Ο Κεξέλζθη θαη ηα κηθξναζηηθά θφκκαηα δελ κπνξνχζαλ λα απνδερηνχλ θάηη ηέηνην. Δηζη επηρείξεζαλ λα επσθειεζνχλ εκθαλίδνληαο ην θνξληινθηθφ θίλεκα σο απνθιεηζηηθά ζηξεθφκελν ελαληίνλ ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, επεηδή απηή είρε δήζελ θηινιατθφ ραξαθηήξα. Ο Λέληλ απφ ηελ παξαλνκία πξνζαλαηνιίδεη ην θφκκα λα κελ ...παηήζεη ηελ "πεπνλφθινπδα" ησλ κηθξναζηψλ. Πξνηείλεη ζηνπο κπνιζεβίθνπο λα θαιέζνπλ ηηο κάδεο λα μεζεθσζνχλ ελαληίνλ ηνπ θνξληινθηθνχ θηλήκαηνο, ρσξίο φκσο απηή ε πξφζθιεζε λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη γίλεηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο. Δηζη θαη έγηλε. Με ηελ έθθιεζε ησλ κπνιζεβίθσλ ν ιαφο παίξλεη ηα φπια. ΢ρεκαηίδνληαη ηκήκαηα εξπζξνθξνπξώλ παληνχ θαη νη επίδνμνη πξαμηθνπεκαηίεο ζπληξίβνληαη. Ο Κνξλίινθ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα ζπιιεθζνχλ. Ζ αληεπαλάζηαζε ζα δερηεί έλα ηζρπξφηαην ρηχπεκα.» "Ηζηνξία ΚΚ΢Δ", ζει. 249-250. Πξαμηθόπεκα= πξαμηθνπεκαηηθή ελέξγεηα θαη αηθλίδηα// βίαηε ελέξγεηα πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή γηα ηελ θαηάιεμε ηεο εμνπζίαο// ζηξαηησηηθφ θίλεκα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο Χ΢ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ΢ ΣΟΤ ΚΟΡΝΗΛΟΦΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ΢ ΔΜΔΗΝΔ ΢ΣΖΝ Η΢ΣΟΡΗΑ Ο ΚΟΡΝΗΛΟΦ: Α) ΓΗΑ ΠΟΗΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΠΟΚΗΝΖΣΖ ΜΑ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΔΗ Ζ ΠΖΓΖ; Β)ΠΧ΢ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢ΣΖΚΔ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΡΧ΢ΗΚΟ ΛΑΟ;
 29. 29. ΠΖΓΖ 2 «Σν πξαμηθφπεκα ηνπ Κνξλίισθ ηξάληαμε βαζεηά ηελ θνηλσλία θαη θαηέζηξεςε φ,ηη απέκεηλε απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έηξεθε ν ιαφο ζηνπο θπβεξλήηεο ηνπ. Πξαγκαηηθά, αληί λα ηηκσξεζνχλ νη ππεχζπλνη, ε θπβέξλεζε Κεξέλζθη ζέιεζε λα αθνπιίζε ηνπο κπνιζεβίθνπο πνπ ηελ βνήζεζαλ λα ζπληξίςε ηνλ Κνξλίισθ. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε ε κπνιζεβηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δσή αθνινχζεζε έλαλ αθάζεθην ξπζκφ. Σν ζνβηέη ηεο Πεηξνππφιεσο, ςεθίδνληαο ππέξ ηεο παξαρσξήζεσο ηεο εμνπζίαο ζηα ζνβηέη, απνθήξπηηε θαηεγνξεκαηηθά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε εγεζία ηνπ απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην. Ο ΢έηηδε θαη ην πνιηηηθφ γξαθείν κεηνςήθηζαλ. Ο Σξφηζθη, κπνιζεβίθνο ηψξα, εθιέρζεθε πξφεδξνο ηνπ ζνβηέη. Απφ ηελ πξσηεχνπζα ην θίλεκα έθηαζε ζηε Μφζρα, ζην Κίεβν θαη ζην ΢αξαηψθ. ΢ηελ επαξρία, πελήληα ζνβηέη πήξαλε παξφκνηα απφθαζε.» Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο , κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.145-146 ΠΖΓΖ 3 «Οη εθινγέο γηα ηε ΢πληαγκαηηθή Δζλνζπλέιεπζε, κέζα ζηα κεγάια θέληξα θαη ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, εθινγέο πνπ γίλεθαλ κεηά ηνλ Οθηψβξε, αιιά πνπ αληαλαθινχζαλ ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ, έηζη φπσο ήηαλ πξηλ απφ ηελ ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Οθηψβξε, δείρλνπλ κέρξη πνην ζεκείν έρεη κεγαιψζεη ε επίδξαζε ησλ κπνιζεβίθσλ κέζα ζηε ρψξα»
 30. 30. ΠΟΛΕΙ΢ ΡΩ΢ΙΑ΢ ΜΠΟΛ΢ΕΒΙΚΟΙ ΜΕΝ΢ΕΒΙΚΟΙ Ε΢ΕΡΟΙ/΢Ο΢ΙΑΛΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΕ΢ Ιβάνοβο-Βοδνεσσένσκ 17.166{64%} 679{2,6%} 3.389{12,7%} Κινεσμά 3.567 815 858 Βλαντιμίρ Άνω των 36.000{71%} 754 11.600 Τσούια 63,5% 2% 22% Αικατερίνεμπουργκ 11.827 567 4293 Άσα-Μπολόσωυ(Ουράλια) 1829 <20 134 Μινιάρ(Ούυα) 2232 <28 116 Μινσκ 63% 1,8% 19% (1982),Ζ Ρσζηθή επαλάζηαζε: πώο νξγαλώζεθε, πώο εμεξξάγε, πώο επηθξάηεζε 1904-1924, θξίζεηο Λέληλ-Κξνύπζθαγηα, πξφινγνο Μ. Απγέξε, επεμ. χιεο Σ. Μηραιαθέα Κξαλαφο, ηνκ. 1νο,ζ.16-19
 31. 31. ΝΑ ΢ΤΓΚΡΗΝΔΣΔ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ (ΠΖΓΖ 3) ΜΔ ΣΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΛΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΖ ΠΖΓΖ 2 ΚΑΗ ΝΑ ΔΞΑΓΔΣΔ ΣΑ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΢Α΢ ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΜΠΟΛ΢ΔΒΗΚΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΕΧΖ΢ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚΟΡΛΗΛΟΦΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ. ΠΟΗΑ ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΔΠΟΥΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΛΑΟ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΑ΢ ΢ΣΗ΢ ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΠΟΛΔΗ΢ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΢ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ(ΠΖΓΖ 3);ΜΔΛΔΣΖ΢ΣΔ ΣΑ ΠΟ΢Ο΢ΣΑ ΚΑΗ ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΑΤΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢ΣΔ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΣΑΞΔΗ΢ ΚΑΣΑ ΑΤΞΟΤ΢Α ΢ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ΢. Μπνιζεβίθνη=Οπαδνί ηεο νκάδαο ηνπ ΢νζηαιδεκνθξαηηθνχ Ρσζηθνχ θφκκαηνο, ε νπνία ζπληάρηεθε κε ην Λέληλ απφ ην 1903 θαη θαηέιαβε ηελ εμνπζία κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε. Δηδηθφηεξα, ην 1903 επήιζε δηάζπαζε ζην ΢νζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα. Όζνη αθνινχζεζαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαζπαζηψλ κε ηελ αξρεγία ηνπ Λέληλ, νλνκάζηεθαλ κπνιζεβίθνη (απφ ην "κπφιζεβηθ"= πιεηνςεθψλ), ελψ φζνη παξέκεηλαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ δηαζπαζκέλνπ πηα θφκκαηνο νλνκάζηεθαλ κελζεβίθνη (απφ ην "κέλζεβηθ" = κεηνςεθψλ) θαη ζηξάθεθαλ ελάληηα ζηελ πιεηνςεθία, δει. ηνπο κπνιζεβίθνπο. Θεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ησλ κπνιζεβίθσλ θαη ησλ κελζεβίθσλ ππήξμε ν ραξαθηήξαο θαη ε θπζηνγλσκία ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο. Ο Λέληλ θήξπηηε ηε δεκηνπξγία ελφο θφκκαηνο κε απζηεξή ηεξάξρεζε θαη πεηζαξρία, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ππεξζπγθεληξσηηζκφ. Οη αξρεγνί ησλ κελζεβίθσλ Μαξηφθ θαη Άμειξνλη ήηαλ ππέξ ηνπ απνθεληξσηηζκνχ θαη ηνπ ειεχζεξνπ ηχπνπ θφκκαηνο. www.livepedia.g 09/04/200
 32. 32. ΔΡΓΑΣΔ΢ « […]ε επηξξνή ηνπ κπνιζεβίθηθνπ θφκκαηνο ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κεγάισλε.[…] Σν απεξγηαθφ θίλεκα πήξε θαζαξά έληνλν πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη δξνχζε κε κπνιζεβίθηθα ζπλζήκαηα. Ζ απεξγία ησλ ηππνγξάθσλ πνπ άξρηζε ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ ΢επηεκβξίνπ απιψζεθε ζε φιε ηε ρψξα. Απφ ην άιιν κέξνο ε απεξγία ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε λα θάλεη νξηζκέλεο ππνρσξήζεηο. Ζ απεξγία ησλ εξγαηψλ ζην Μπαθνχ ηειείσζε κε νινθιεξσηηθή επηηπρία ησλ εξγαηψλ πνπ αλάγθαζαλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα ππνγξάςνπλ καδί ηνπο ζπιινγηθή ζχκβαζε. Παληνχ νη εξγάηεο αγσλίδνληαλ ελαληίνλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ θαη επηδίσθαλ επίκνλα λα επηβάιινπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ. ΢ηελ απεξγία δηακαξηπξίαο γηα ηα καδηθά κπιαθάνπη ζηα Οπξάιηα πήξαλ 100 πεξίπνπ ρηιηάδεο. ΢ε πνιιά εξγνζηάζηα νη εξγάηεο επηβάιαλε κε ηελ απεξγία ηνπο ηνλ έιεγρφ ηνπο. Σα ίδηα γίλνληαλ θαη ζηελ Πεηξνχπνιε, ζηε Μφζρα, ζην Νηνλκπάο, ζην Υάξθνβν, ζην Νίδλη-Νφβγθνξνλη, ζηα πθαληνπξγεία ηεο πεξηνρήο Ηβάλνβα-Κίλεζκα θαη αιινχ.[...]» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1- Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ- 1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.29 Ο Λέληλ κηιάεη ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο εξγά www.1917.gr ΢πλδηθαιηζκόο= ε νκαδηθή θαη νξγαλσκέλε θίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ΠΖΓΖ 1
 33. 33. ΑΓΡΟΣΔ΢ «Ζ εξγαηηθή ηάμε πήξε κε ην κέξνο ηεο ηηο κάδεο ησλ εθαηνκκπξίσλ θησρψλ αγξνηψλ. Οη εξγαδφκελνη αγξφηεο πείζνληαλ ζηελ πξάμε γηα ηελ αλάγθε ηεο ζπκκαρίαο κε ην πξνιεηαξηάην, γηαηί έβιεπαλ πσο ηα θπβεξλεηηθά ζρήκαηα ησλ θαληέ ησλ κελζεβίθσλ θαη ησλ εζέξσλ δελ ήζειαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο γεο φπσο ζπλέθεξε ηνλ ιαφ. Έλα δπλαηφ θχκα απφ αγξνηηθέο εμεγέξζεηο αγθάιηαζε ην θζηλφπσξν ηνπ 1917 ηα 91,2% απφ φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Ρσζίαο. ΢χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο ην Μάην παξνπζηάζηεθαλ 152 πεξηπηψζεηο θαηάθηεζεο ηζηθιηθάδηθεο γεο θαη θηεκάησλ, ηνλ Αχγνπζην 440 ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ην ΢επηέκβξην 958. ΢ε κηα ρψξα φπνπ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ήηαλ κεγαιχηεξνο , νη εμεγέξζεηο απηέο ήηαλ έλα απφ ηα έληνλα θαηλφκελα ηεο παλεζληθήο θξίζεο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.29-30 Σζηθιίθη= αγξόθηεκα πνιύ κεγάιν πνπ θαιιηεξγείηαη από θνιηγνπο// εθηεηακέλν θνκκάηη γεο Άγαικα ζηελ Δ΢΢Γ κε έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα λα θξαηάλε ην ζθπξί θαη δξεπάλη, ε ζπκκαρία εξγαηψλ θαη αγξνηψλ θαη ε ηζφηεηα αλδξψλ – γπλαηθψλ ΠΖΓΖ 2
 34. 34. ΢ΣΡΑΣΙΩΣΔ΢ «Σεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ επηθείκελε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε είρε ε ζηεξέσζε ηεο επηξξνήο ησλ κπνιζεβίθσλ ζην ζηξαηφ. Ζ επηξξνή ησλ κπνιζεβίθσλ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε ζηηο θξνπξέο ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ, ζηνπο λαχηεο ηνπ ζηφινπ ηεο Βαιηηθήο θαη ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ δπηηθνχ κεηψπνπ. Απφ ην άιιν κέξνο γξήγνξα αλαπηχρζεθαλ επαλαζηαηηθέο δηαζέζεηο θαη ζηνπο ζηξαηηψηεο ησλ άιισλ κεηψπσλ. Σελ 1ε (14) Οθησβξίνπ ηνπ 1917 ε εθεκεξίδα ΢νιληάη έγξαθε: «Ζ θξαπγή «Όιε ε εμνπζία ζηα ΢νβηέη!» αληερεί ζαλ λα βγαίλεη απφ έλα ζηφκα ζε φιν ην κέησπν-απφ ην πην λνηηφηεξν σο ην πην βνξεηφηεξν ζεκείν ηεο ρψξαο. Υσξίο ηελ θξαπγή απηή δελ πεξλάεη θακηά ζρεδφλ απφθαζε.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.30 Μπνιζεβίθνη κηινύλ ζε ζπγθέληξσζε εξγαηώλ θαη ζηξαηησηώλ. Αγ. Πεηξνύπνιε, 1917 www.1917.gr ΠΖΓΖ 3
 35. 35. ΠΗΓΗ 4 «Καηά ην ηέινο ηνπ ΢επηέκβξε ηνπ 1917 κε επηζθέθζεθε ζηελ Πεηξνχπνιε έλαο μέλνο θαζεγεηήο ηεο Κνηλσληνινγίαο πνπ βξηζθφηαλ ζηε Ρσζία. Δίρε κάζεη απφ επηρεηξεκαηίεο θαη δηαλννχκελνπο πσο ε επαλάζηαζε πήγαηλε άζρεκα. Ο θαζεγεηήο έγξαςε έλα άξζξν γη‟απηφ ην δήηεκα θη έπεηηα πεξηφδεπζε ζηε ρψξα. Δπηζθέθζεθε βηνκεραληθέο πφιεηο θαη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, φπνπ κε έθπιεμή ηνπ δηαπίζησζε πσο ε επαλάζηαζε πξνρσξεί γξήγνξα. Άθνπγε παληνχ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο αγξφηεο λα κηινχλ γηα έλα κφλν πξάγκα: «Όιε ε γε ζηνπο αγξφηεο, φια ηα εξγνζηάζηα ζηνπο εξγάηεο».Αλ ν θαζεγεηήο επηζθεπηφηαλ ην κέησπν ζα άθνπγε φιν ην ζηξαηφ λα κηιάεη γηα εηξήλε.» Σδσλ Ρηλη, Γέθα κέξεο πνπ ζπγθιόληζαλ ηνλ θόζκν-Ζ επνπνηία ηεο Ρσζηθήο επαλάζηαζεο, κηθξ. Σ. Γξαθνπνχινπ, εθδφζεηο ΧΚΔΑΝΗΓΑ, 5ε έθδνζε ζει.13 ΠΗΓΗ 5 «΢ην κεηαμχ νη ζηξαηηψηεο άξρηζαλ λα ιχλνπλ ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο απιψο κε ην λα ιηπνηαθηνχλ, νη αγξφηεο έθαηγαλ ηηο έπαπιεο ησλ αθεληηθψλ θαη θαηέιαβαλ ηα κεγάια ηζηθιίθηα, νη εξγάηεο έθαλαλ ζακπνηάδ θαη απεξγίεο. Όπσο ήηαλ θπζηθφ, νη βηνκήραλνη, νη γαηνθηήκνλεο θαη νη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ αζθνχζαλ φιε ηνπο ηελ επηξξνή ελαληίνλ θάζε παξαρψξεζεο πξνο ηνλ ιαφ.» Σδσλ Ρηλη, Γέθα κέξεο πνπ ζπγθιόληζαλ ηνλ θόζκν-Ζ επνπνηία ηεο Ρσζηθήο επαλάζηαζεο, κηθξ. Σ. Γξαθνπνχινπ, εθδφζεηο ΧΚΔΑΝΗΓΑ, 5ε έθδνζε ζει.13 ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΢ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΖΝ ΔΞΑΠΛΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΢ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΢ΣΡΧΜΑΣΑ (ΠΖΓΔ΢ 1-5) www.1917.gr επαλαζηάηεο
 36. 36. ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΗ΢ΣΔ ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΣΗ΢ ΠΖΓΔ΢ 1-5: 1.ΔΡΓΑΣΔ΢ α. «ΟΛΖ Ζ ΔΞΟΤ΢ΗΑ ΢ΣΑ ΢ΟΒΗΔΣ» β. ΑΠΔΡΓΗΔ΢ γ. ΚΑΣΑΚΣΖ΢Ζ Σ΢ΗΦΛΗΚΑΓΗΚΖ΢ ΓΖ΢ ΚΑΗ ΚΣΖΜΑΣΧΝ 2.ΑΓΡΟΣΔ΢ δ. ΜΑΕΗΚΑ ΜΠΛΟΚΑΟΤΣ ε. ΛΗΠΟΣΑΞΗΑ 3.΢ΣΡΑΣΗΧΣΔ΢ ζη. ΔΚΑΗΓΑΝ ΣΗ΢ ΔΠΑΤΛΔ΢ ΣΧΝ ΑΦΔΝΣΗΚΧΝ δ. ΢ΑΜΠΟΣΑΕ
 37. 37. «H K.E. αλαγλσξίδνληαο πσο ε έλνπιε εμέγεξζε είλαη αλαπόθεπθηε θαη έρεη σξηκάζεη πέξα γηα πέξα πξνηείλεη ζε όιεο ηηο νξγαλώζεηο ηνπ θόκκαηνο λα θαζνδεγνύληαη από ηελ αληίιεςε απηή […]΢ηελ ιεληληζηηθή απόθαζε απηή έθεξαλ αληίξξεζε κόλν ν Κάκελεθ θαη ν Εελόβηεθ. […] Ζ Κ.Δ. κε ςήθνπο 10 (2 θαηά) ελέθξηλε ηελ απόθαζε ηνπ Λέληλ λα πξνεηνηκαζηεί ακέζσο ε έλνπιε εμέγεξζε.[…] Ζ Κ.Δ. ζπγθξόηεζε ην ζηξαηησηηθό επαλαζηαηηθό θέληξν από ηνλ Α.΢.Μπνύκπλνθ, ηνλ Φ.Δ.Σδεξδίζθε, Γηα.Μ.΢βεξληιόθ, ηνλ Η.Β.΢ηάιηλ θαη ηνλ Μ.΢.Οπξίηζθε. ην θνκκαηηθό απηό θέληξν εληάρζεθε ζηελ ΢ξαηησηηθή επαλαζηαηηθή επηηξνπή ηεο Πεηξνύπνιεο ζαλ θαζνδεγεηηθόο ππξήλαο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο, ζ.35-36 ΠΟΗΟ΢ Ο ΚΑΘΟΓΖΓΖΣΗΚΟ΢ ΠΤΡΖΝΑ΢ ΣΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢Σ΢Ζ΢ ΠΟΤ ΠΛΑΗ΢ΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΛΔΝΗΝ(ΠΖΓΖ 1); ΠΖΓΖ 1
 38. 38. ΠΗΓΗ 1 ΢ην γξάκκα ηνπ «Μαξμηζκόο θαη εμέγεξζε» ν Λέληλ έγξαθε: «Γηα λα πεηύρεη ε εμέγεξζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη όρη ζηε ζπλσκνζία, όρη ζην θόκκα, αιιά ζηελ πξσηνπόξα ηάμε. Απηό πξέπεη λα είλαη ην πξώην. Ζ εμέγεξζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ επαλαζηαηηθή άλνδν ηνπ ιανύ. Απηό είλαη ην δεύηεξν. Ζ εμέγεξζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ηέηνην θξίζηκν ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηεο επαλάζηαζεο όπνπ ε δξαζηεξηόηεηα ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ ιανύ ζα βξίζθεηαη ζην αλώηαην ζεκείν ηεο, όπνπ νη ηαιαληεύζεηο ζηηο γξακκέο ησλ ερζξώλ θαη ζηηο γξακκέο ησλ αδύλαησλ θαη κεζνβέδηθωλ αλαπνθάζηζησλ θίισλ ηεο επαλάζηαζεο ζα βξίζθνληαη ζηε κεγαιύηεξή ηνπο έληαζε. Απηό είλαη ην ηξίην.[…] Μαο αθνινπζεί ε πιεηνςεθία ηνπ ιανύ…Μαο αθνινπζεί ε ζίγνπξε λίθε…» Β.Η. Λέληλ, Μαξμηζκόο θαη εμέγεξζε, Γξάκκα ζηελ Κ.Δ. ηνπ Ρ΢ΓΔΚ, Άπαληα, ηνκ. 6νο, ζ.6 Μεζνβέδηθνο= ν ελδηάκεζνο// ν ακθηηαιαληεπόκελνο Άγαικα ηνπ Λέληλ www.1917.gr
 39. 39. Ο Λέληλ κηιάεη ζηνπο εξγάηεο ησλ εξγνζηαζίσλ «Πνπηίινθ» ηεο Πεηξνύπνιεο ζηηο 25 ηνπ Μάε 1917 www.1917.gr ΓΗΑΣΗ ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΛΔΝΗΝ ΖΡΘΔ ΣΟ ΠΛΖΡΧΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ (ΠΖΓΖ 1);
 40. 40. «Σελ παξακνλή ηεο Ορησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο», πίλαθαο ηνπ D. Nalbandyan ΠΑΡΑΣΖΡΧ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΧ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ (ΠΖΓΖ 2). ΠΟΗΑ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΣΑΗ; ΠΖΓΖ 2
 41. 41. ΠΖΓΖ 1 «Οη θνθθηλνθξνπξνί θαη νη επαλαζηάηεο ζηξαηηψηεο έδησμαλ ηνπο επέιπηδεο απφ ην ηππνγξαθείν πνπ είραλ θαηαιάβεη.΢ηηο 24 Οθησβξίνπ ην πξσί ζηηο 11 θπθινθφξεζε ε εθεκεξίδα «Ρακπφηζη πνπη» φπνπ ην κπνιζεβίθηθν θφκκα θαινχζε ηηο κάδεο λα αλαηξέςνπλ ηελ Πξνζσξηλή θπβέξλεζε θαη λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ εμνπζία ησλ ΢νβηέη. «Ζ εμνπζία πξέπεη λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ησλ ΢νβηέη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ εξγαηψλ, ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ αγξνηψλ. ΢ηελ εμνπζία πξέπεη λα είλαη κηα θαηλνχξγηα θπβέξλεζε εθιεγκέλε απφ ηα ΢νβηέη, αλαθιεηή απφ ηα ΢νβηέη, ππεχζπλε απέλαληη ζηα ΢νβηέη.»έγξαθε ε εθεκεξίδα.[…]Σε λχρηα ηεο 24εο πξνο ηηο 25 Οθησβξίνπ ν Λέληλ έθηαζε ζην ΢κφιλη. Ζ εμέγεξζε μεηπιηγφηαλ κε επηηπρία. Οη θνθθηλνθξνπξνί θαη νη επαλαζηάηεο ζηξαηηψηεο θαη λαχηεο απφζπαζαλ απφ ηνπο επέιπηδεο ηηο γέθπξεο ηνπ Νεβά, θπξίεπαλ ην ηειεγξαθείν, ην ηειεγξαθηθφ πξαθηνξείν ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ην ειεθηξηθφ εξγνζηάζην, ηελ θξαηηθή ηξάπεδα θαη άιια ζπνπδαία ζεκεία θαη ηδξχκαηα θαη απφθιεηζαλ ηε ζρνιή επέιπηδσλ θαη ηηο άιιεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο εμέγεξζεο έπαημαλ νη εξγάηεο ηεο Πεηξνχπνιεο πνπ ηνπο βνήζεζε νκφζπκα ε ζηξαηησηηθή θξνπξά ηεο πξσηεχνπζαο. ΢ηηο πξψηεο γξακκέο ηεο επαλάζηαζεο βξίζθνληαλ θαη νη λαχηεο ηνπ ζηφινπ ηεο Βαιηηθήο.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.44-46
 42. 42. ηξαγνχδηα θφθθηλνπ ζηξαηνχ01 A Slavonic Maid's Farewell.wma ηξαγνχδηα θφθθηλνπ ζηξαηνχ02 Polyushko-pole (O, field, my field).wma ηξαγνχδηα θφθθηλνπ ζηξαηνχ15 Dark eyes ('Ochi chornye'), folksong.wma 1.ΗΔΡΟ΢ ΠΟΛΔΜΟ΢ (Α.Β.Αιεμαληξώθ-Β.Λέκπεδεθ-Κνπκάζη) ΢ήθσ ρώξα απέξαληε, ζήθσ γηα εξσηθή κάρε Με θαηαξακέλν πόιεκν, ελάληηα ζηελ Φαζηζηηθε δύλακε. Αηέιεησηε ραξά λα μεζεθώλεηαη ζαλ θύκα. Πξνρσξάεη ν πόιεκνο ν ιαηθόο, ν πόιεκνο Ο ηεξόο. (Θάξξνο θαη ελζνπζηαζκόο κέζσ ηνπ ζηίρνπ θαη ηεο κνπζηθήο Πεξλάεη ζηε ςπρή ηνπ ζηξαηηώηε, εξγάηε θαη απινύ πνιίηε) 2.ΚΟΚΚΗΝΟ΢ ΢ΣΡΑΣΟ΢ Λεπθόο ζηξαηόο-καύξνο ιαόο. Πάιη καο απεηιεί ν ζξόλνο ηνπ ηζάξνπ. Ο θόθθηλνο ζηξαηόο όκσο είλαη αλίθεηνο. (Έλα ηξαγνύδη πνπ καο νδεγεί ζηα ρξόληα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1917. Παηξησηηζκόο, απνθαζηζηηθόηεηα γηα ηε λίθε, Θάξξνο θαη ειπίδα ζπλνδεύνπλ ηελ κνπζηθή) 3.ΔΜΠΡΟ΢ ΢ΣΖ ΜΑΥΖ Άθνπ εξγάηε, έξρεηαη ν πόιεκνο. Άθεζε ηε δνπιεηά ζνπ θη εηνηκάζνπ γηα κάρε. Θαξξαιέα πάκε ζηε κάρε γηα ηελ εμνπζία Σσλ ΢νβηέη.Καη αο πεζάλνπκε ζηε κάρε γηα Σνλ ηεξό ζθνπό. ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ(ΠΖΓΖ 2 ΚΑΗ 1) ΣΗ ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΖΣΑΝ Ζ ΚΟΚΚΗΝΖ ΦΡΟΤΡΑ; ΠΖΓΖ 2
 43. 43. Ο Λέληλ ζην ΢κφιλπ, ην επαλαζηαηηθφ ζηξαηεγείν ησλ κπνιζεβίθσλ θαη ησλ ζνβηεη ιίγεο ψξεο απφ ηελ επαλάζηαζε Μπνιζεβίθνη θαζ' νδόλ πξνο ηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα www.1917.grΠΖΓΖ 3 «Έκελε λα θπξηεπζνχλ ηα Υεηκεξηλά αλάθηνξα φπνπ εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζξνληαζκέλε ε Πξνζσξηλή θπβέξλεζε. ΢ηηο 25 Οθησβξίνπ ην βξάδπ ε θχθισζε ησλ αλαθηφξσλ νινθιεξψζεθε.[…] αξγά ηε λχρηα ηα επαλαζηαηηθά ζψκαηα θπξηεχνπλ ηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα. ΢ηηο 26 Οθησβξίνπ ην πξσί ζηηο 2 θαη 40΄ ηα κέιε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο πνπ βξίζθνληαλ εδψ, πηάζηεθαλ.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.47-48
 44. 44. Σα αλάθηνξα κεηά ηελ εκέξα ηεο επαλάζηαζεο Ζ είζνδνο ζηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα πνπ βξίζθνηαλ ε πξνζσξηλή αζηηθή θπβέξλεζε. Ζ εμέγεξζε ηνπ 1917. www.1917.gr
 45. 45. Γηαδεισηέο ζηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα ηηο πξώηεο κέξεο ηεο Δπαλάζηαζεο www.1917.gr ΣΟΠΟΘΔΣΔΗ΢ΣΔ ΢ΣΖ ΢ΔΗΡΑ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ (ΠΖΓΖ 1 ΚΑΗ 3): -΢ΤΛΛΖΦΖ ΜΔΛΧΝ ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢ -ΑΦΗΞΖ ΛΔΝΗΝ ΢ΣΟ ΢ΜΟΛΝΗ -ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΔ΢ -ΚΤΡΗΔΤ΢Ζ ΥΔΗΜΔΡΗΝΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ -ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΣΖΛΔΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΣΖΛΔΓΡΑΦΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ, ΢ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΢ΣΑΘΜΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΔΡΓΟ΢ΣΑ΢ΗΟΤ, ΚΡΑΣΗΚΖ΢ ΣΡΑΠΔΕΑ΢ -ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ΢ «ΡΑΜΠΟΣ΢Η ΠΟΤΣ» ΚΑΗ ΚΑΛΔ΢ΜΑ ΢ΣΟ ΛΑΟ ΓΗΑ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢
 46. 46. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ΢ΣΔ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΗΝΗΑ ‘’ΟΚΣΧΒΡΖ΢’’ ΣΟΤ ΢ΔΡΓΚΔΗ ΑΗΕΔΝ΢ΣΑΗΝ.ΠΟΔ΢ ΟΗ ΔΝΣΤΠΧ΢ΔΗ΢ ΢Α΢;
 47. 47. Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ-ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο,κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano, ζ.148)
 48. 48. ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ΢ ΣΟ ΥΑΡΣΖ ΚΑΗ ΒΑ΢ΔΗ Ο΢ΧΝ ΞΔΡΔΣΔ, ΓΗΑΚΡΗΝΔΣΔ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΠΟΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΣΔ΢, ΟΗ ΢ΣΡΑΣΗΧΣΔ΢ ΚΑΗ ΟΗ ΝΑΤΣΔ΢. ΠΟΗΑ ΣΑ ΓΤΟ ΑΝΣΗΠΑΛΑ ΢ΣΡΑΣΟΠΔΓΑ; ΠΟΗΟ΢ ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢Δ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟΣΔΡΖ ΘΔ΢Ζ; ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΧ ΣΗ΢ ΟΠΣΗΚΔ΢ ΠΖΓΔ΢ ΣΖ΢ ΔΝΟΣΖΣΑ΢: ΥΑΡΣΔ΢ ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ΢
 49. 49. Σν ζξπιηθφ ζσξεθηφ Αβξφνξα. Σελ κέξα ηεο εμέγεξζεο κε ην θαλφλη ηνπ ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο εμέγεξζεο ζην Λέληλγθξαλη «Οη δηπισκαηηθνί αληηπξφζσπνη ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο παξαθηλνχζαλ ηελ Πξνζσξηλή θπβέξλεζε λα δπλακψζεη ηνπο δησγκνχο ελαληίνλ ησλ επαλαζηαηψλ. ΢ε κηα εηδηθή ζχζθεςε πνπ έγηλε ζηηο 20 Οθησβξίνπ ζηα γξαθεία ηνπ ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ θαη φπνπ πήξαλ κέξνο νη αξρεγνί ησλ ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ ηεο Αληάλη, ν Άγγινο ζηξαηεγφο Ννμ θάιεζε ηελ πξνζσξηλή θπβέξλεζε «λα αλνίμεη ππξ ελαληίνλ ησλ κπνιζεβίθσλ». Σα κέιε ηεο ζχζθεςεο εθθξάζαλε ηε ιχπε ηνπο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Κνξλίινθ θαη ζχζηεζαλ λα επαλαιεθζεί.» Θαλάζεο Καπλνπηδήο(επηκ), (1962), Παγθόζκηα Ηζηνξία Ζ1-Ζ2 ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Δ΢΢Γ ΚΡΑΣΗΚΟ΢ ΔΚΓΟΣΗΚΟ΢ ΟΗΚΟ΢ ΚΟΗΝΟΝΗΚΟ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΟ΢ΧΑ-1961, κηθξ. Α. ΢αξαληφπνπινο, Αζήλα-Παλεπηζηεκίνπ 34: εθδνηηθφο νίθνο: “Mέιηζζα”, ηνκ. 8νο,ζ.148 Αληαλη= ε ζπκκαρία Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ρσζίαο, Ηηαιίαο ΠΟΗΑ Ζ ΢ΣΑ΢Ζ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΢ΣΖΝ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΖΓΖ 1; ΠΖΓΖ 1
 50. 50. Σο πρόγραμμα των ΢οβιέτ «Σα άκεζα ινηπφλ πξνβιήκαηα ηεο λέαο, ηεο ΢νβηεηηθήο, Κπβέξλεζεο ήηαλ: -΢χλαςε Δηξήλεο κε ηε Γεξκαλία. -Οξγάλσζε ηεο λέαο, ηεο ζνβηεηηθήο Κνηλσλίαο πάλσ ζε εξείπηα, πνπ είρε αθήζεη ν πφιεκνο κε ηε Γεξκαλία (σο ηελ ψξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπλζήθεο Brest Litovsk). -Αληηκεηψπηζε εθείλσλ πνπ είραλ αλαηξαπεί, νη νπνίνη ήηαλ νη πξηλ πξνλνκηνχρνη (γαηνθηήκνλεο θαη θάζε άιιεο θαηεγνξίαο πξψελ εθκεηαιιεπηέο) θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν έζπεπζαλ λα αληηδξάζνπλ, φηαλ θαη φπνπ είραλ δπλαηφηεηα αληίδξαζεο. -Αληηκεηψπηζε ησλ πξψελ ΢πκκάρσλ θαη γεληθφηεξα ησλ δπλάκεσλ ησλ αληεπαλαζηαηηθψλ, πνπ εχινγα ζνξπβήζεθαλ απφ ηελ θνηλσληθή (ζνζηαιηζηηθή) αλαηξνπή, ε νπνία είρε ζπληειεζηεί ζηε Ρσζία απφ 25 Οθησβξίνπ (κε ην Παιαηφ Ζκεξνιφγην) 1917 θαη χζηεξα. Καη έζπεπζαλ ζε ιίγν λα επέκβνπλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Ρσζία, γηα λα επαλαθέξνπλ ην πξνεγνχκελν, ην ηζαξηθφ θαζεζηψο, κάιινλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εδξαίσζε ηεο Δπαλάζηαζεο.» www.siatistanews.gr 13/02/2009 Ζ λίθε ηεο επαλάζηαζεο. Ζ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο από ηνπο εξγάηεο θαη αγξόηεο ζην Λέληλγθξαλη www.1917.gr ΠΟΗΟΗ ΟΗ ΑΜΔ΢ΟΗ ΢ΣΟΥΟΗ ΣΖ΢ ΢ΟΒΗΔΣΗΚΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΡΑΣΖ΢Ζ ΣΖ΢;ΤΠΟΓΡΑΜΜΗ΢ΣΔ ΛΔΞΔΗ΢- ΚΛΔΗΓΗΑ.(ΠΖΓΖ 2) ΠΖΓΖ 2
 51. 51. Απφζπαζκα απφ ην Γηάηαγκα γηα ηελ εηξήλε «Ζ εξγαηναγξνηηθή θπβέξλεζε, βγαικέλε απφ ηελ επαλάζηαζε ηεο 24-25 ηνπ Οθηψβξε θαη ζηεξηγκέλε ζηα ΢νβηέη ησλ εξγαηψλ, ζηξαηησηψλ θαη αγξνηψλ βνπιεπηψλ, πξνηείλεη ζε φινπο ηνπο εκπφιεκνπο ιανχο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα αξρίζνπλ ακέζσο δηαπξαγκαηεχζεηο, γηα κηα δίθαηε δεκνθξαηηθή εηξήλε. Γίθαηε ή δεκνθξαηηθή εηξήλε, πνπ ηελ πνζεί νιφςπρα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εμαληιεκέλσλ, βαζαληζκέλσλ θαη ηπξαλληζκέλσλ απφ ηνλ πφιεκν εξγαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηάμεσλ φισλ ησλ εκπφιεκσλ ρσξψλ – εηξήλε, πνπ νη Ρψζνη εξγάηεο θαη αγξφηεο ηελ απαηηνχζαλ κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ θαη επίκνλν ηξφπν χζηεξα απφ ηελ αλαηξνπή ηεο ηζαξηθήο κνλαξρίαο – ηέηνηα εηξήλε ε θπβέξλεζε ζεσξεί ηελ άκεζε εηξήλε, ρσξίο πξνζαξηήζεηο (δειαδή ρσξίο αξπαγή μέλσλ εδαθψλ, ρσξίο βίαηε ελζσκάησζε μέλσλ εζλνηήησλ) θαη ρσξίο επαλνξζψζεηο. […] Οη εξγάηεο φισλ ησλ ρσξψλ απηψλ ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη ηα θαζήθνληα πνπ επσκίδνληαη ηψξα είλαη ε ιχηξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ θαη απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, φηη νη εξγάηεο απηνί, κε ηελ νιφπιεπξε, απνθαζηζηηθή θαη αλεπηθχιαθηε ελεξγεηηθή δξάζε ηνπο, ζα καο βνεζήζνπλ λα θέξνπκε ζε αίζην πέξαο ην έξγν ηεο εηξήλεο θαη καδί ην έξγν ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθκεηαιιεπφκελσλ καδψλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ θάζε ζθιαβηά θαη απφ θάζε εθκεηάιιεπζε.» Ο πξφεδξνο ηνπ ΢νβηέη ησλ Λατθψλ Δπηηξφπσλ Βιαληίκηξ Οπιηάλνθ – Λέληλ Revolution1917gr.googlepages.com/diatagma_eirini Σν δηάηαγκα γηα ηελ εηξήλε. Από ηνπο πξώηνπο λόκνπο ηεο επαλάζηαζεο www.1917.gr ΠΖΓΖ 1
 52. 52. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ 1) Η ηδηοθηεζία ηες γες ηωλ ηζηθιηθάδωλ θαηαργείηαη ακέζως τωρίς θακία αποδεκίωζε 2) Τα θηήκαηα ηωλ ηζηθιηθάδωλ, όπως θαη όιε ε γε ποσ αλήθεη ζηελ ασηοθραηορηθή οηθογέλεηα, ζηα κολαζηήρηα, ζηης εθθιεζίες, […], κπαίλοσλ ζηε δηάζεζε ηωλ επαρτηαθώλ επηηροπώλ γες θαη ηωλ λοκαρτηαθώλ Σοβηέη ηωλ αγροηώλ βοσιεσηώλ, ως ηε ζύγθιεζε ηες Σσληαθηηθής Σσλέιεσζες. 3) Κάζε θζορά ηες δεκεσκέλες περηοσζίας, ποσ από ζήκερα αλήθεη ζε όιο ηο ιαό, ζεωρείηαη βαρύ έγθιεκα ποσ ηηκωρείηαη από ηο επαλαζηαηηθό δηθαζηήρηο. […] 5) Η γε ηωλ απιώλ αγροηώλ θαη ηωλ απιώλ κοζάκων δελ δεκεύεηαη.[...] Κοζάκος= έυιππος πολεμιστής των Ρώσων www.koel.gr 09/01/2009 Σν δηάηαγκα γηα ηελ γε. Από ηνπο πξώηνπο λόκνπο ηεο επαλάζηαζεο πνπ έδσζε όιε ηε γε ζηνπο αγξόηεο, αθαηξώληαο ηελ από ηνπο ηζηθιηθάδεο. ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ΢ ΣΑ ΓΤΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ (ΠΖΓΖ 1 ΚΑΗ 2) ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΔΚΠΛΖΡΧΘΖΚΑΝ ΟΗ ΠΡΟ΢ΓΟΚΗΔ΢ ΣΟΤ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΖΜΔΝΟΤ ΛΑΟΤ; ΠΖΓΖ 2 2
 53. 53. . Ο πίλαθαο είλαη ηεο ΢άβηλ θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ «Μπφβ».Σίηινο ηνπ: «Ζ εμνπζία ησλ εξγαηψλ θαη ησλ αγξνηψλ γελληέηαη» Ruggiero Romano(επηκ.), (1973), Ηζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ- ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο ,κηθξ. Ο. Λαδαξίδεο,Μ.Γηαγθνπιαθεο, Αζήλα : Αθκή, ηνκ.3νο, (Fratelli Fabbri Editori-Milano), ζ.121 ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢(ΠΖΓΖ 1) ΚΑΗ ΠΧ΢ ΢ΤΝΓΔΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΡΧ΢ΗΚΖ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ; ΠΟΗΔ΢ ΟΗ ΟΜΑΓΔ΢ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΗ; ΠΔΡΗΓΡΑΦΣΔ ΣΖΝ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ ΣΟΤ΢. ΠΖΓΖ 1
 54. 54. Σν καπζσιείν ηνπ Λέληλ ζηελ Κφθθηλε πιαηεία, ζην Κξεκιίλν ηεο Μφζραο Ο ΛΔΝΗΝ ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ ΔΝΑ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ΢ ΖΓΔΣΔ΢ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΑ΢.ΓΗΑΣΗ ΠΗ΢ΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ ΑΤΣΖ Ζ ΑΠΟΦΖ; www.1917.gr
 55. 55. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΛΔΚΣΟΡΑ ΣΗ΢ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ΢ ΢ΥΟΛΗ΢ ΣΟΤ Α.Π.Θ. θ. ΠΔΡΙΚΛΗ ΠΑΤΛΙΓΗ 1 2 3 4 5 6 Πνην από ηα δέθα είδε πεγώλ είλαη ε παξνύζα ζπλέληεπμε; Ση δηαθνξά παξνπζηάδεη από ην ερεηηθό ληνθνπκέλην; Αλαθέξεηε εάλ έρεηε ζπλαληήζεη θάπνην παξάδεηγκα ηνπ ηειεπηαίνπ είδνπο πεγήο ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο θαη δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
 56. 56. ΥΡΖ΢ΗΜΔ΢ ΔΝΝΟΗΔ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΜΠΟΛ΢ΔΒΗΚΟΗ ΜΔΝ΢ΔΒΗΚΟΗ ΔΡΤΘΡΟΦΡΟΤΡΟΗ ΗΜΠΔΡΔΑΛΗ΢ΜΟ΢ ΚΔΦΑΛΑΗΟΚΡΑΣΗΑ ΢ΟΒΗΔΣ ΠΡΟΛΔΣΑΡΗΑΣΟ ΠΡΑΞΗΚΟΠΖΜΑ Σ΢ΗΦΛΗΚΗΑ Σ΢ΑΡΟ΢ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩ΢Η
 57. 57. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 58. 58. ΚΑΘΔΣΑ 1. Ζ ηάμε ησλ κηζζσηψλ εξγαηψλ πνπ ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία δελ θαηέρεη ή δελ ειέγρεη ηα κέζα παξαγσγήο. 2. Δθείλν ην κήλα θαηαιήθζεθαλ ηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα. 3. Ο κφλνο δξφκνο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή ζχκθσλα κε ηε Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ. 4. Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ηα κέζα παξαγσγήο θαηέρνληαη θπξίσο απφ ηδηψηεο. 5. Τπήξμε ν Νηθφιανο ν Β΄.(ηδηφηεηα) ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 1. Ο ζηξαηφο ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε 2. Αξρηζηξάηεγνο πνπ νξγάλσζε ην πξαμηθφπεκα ηνπ Απγνχζηνπ. 3. ΢νζηαιδεκνθξάηεο-θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε. 4. Ζ πιεηνςεθία ηνπο ελζσκαηψζεθε κε ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο εξγάηεο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο. 5. ΢πκβνχιην εξγαηψλ.
 59. 59. ΟΝΟΜΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΢νζηαιηζηηθή θηιφζνθνο θαη επαλαζηάηξηα Ζγέηεο ησλ κπνιζεβίθσλ ηζάξνο Πξφεδξνο ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο Γεξκαλφο θηιφζνθνο, θνηλσληνιφγνο, ζε κειησηήο ηνπ θνκκνπληζκνχ Πνιηηηθφο, ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Λέληλ Αξρηζηξάηεγνο πνπ νξγάλσζε ην πξαμηθφπεκα ηνπ Απγνχζηνπ Λέληλ, Κνξλίισθ, Μαξμ, Σξφηζθη, Λνχμεκπνπξγθ, Κεξέλζθη, Νηθφιανο Β΄ ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΗ΢ΣΔ ΣΑ Η΢ΣΟΡΗΚΑ ΠΡΟ΢ΧΠΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ΢.
 60. 60. Σίηινο εηθόλα άξζξν ΓΡΑΦΣΔ ΢ΣΖ ΢ΥΟΛΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΗΑ ΣΖ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΡΧ΢ΗΚΖ΢ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΢ΣΖ ΡΟΖ ΣΖ΢ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΑ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢.

×