Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2ο & 6ο Δημ.Σχ. Αρτέμιδος

2,343 views

Published on

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 καλέσαμε οι δύο διευθύντριες των σχολείων τους γονείς όλων των μαθητών σε μία συνάντηση επικοινωνίας. Η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη για ένα συγκρότημα 460 παιδιών αλλά οι αλλαγές έρχονται από ανθρώπους που έχουν όραμα. Και είναι δύσκολες.

Published in: Education

2ο & 6ο Δημ.Σχ. Αρτέμιδος

 1. 1. * ρσμάμςηρη γξμέχμ Κσοιακή 4 Νξεμβοίξσ 2012
 2. 2. *Συέρειπ ξικξγέμειαπ –ρυξλείξσ/ γξμεϊκή εμπλξκή*Εκπαιδεσςικξί ρςόυξι*Καμξμιρμόπ λειςξσογίαπ ρυξλείξσ* (ρυέδιξ αρτάλειαπ, χοξλόγιξ ποόγοαμμα, κας’ ξίκξμ εογαρίεπ, ετημεοίεπ, ρυξλικξί υώοξι, βιβλιξθήκη, επιρκέφειπ, ρυξλικά λεχτξοεία, ΢ύλλξγξι γξμέχμ & κηδεμόμχμ, δοάρειπ, Διαδίκςσξ) *
 3. 3. * Σα παιδιά είμαι ςξ μέλλξμ κάθε κξιμχμίαπ* η αμάπςσνη ςξσπ σλξπξιείςαι από δύξ θερμξύπ: ςημ ξικξγέμεια & ςξ ρυξλείξ* γμήρια και ειλικοιμή ρσμεογαρία χτελεί όλξσπ *
 4. 4. * ΢σμπεοιτξοέπ και ποακςικέπ* ΢πίςι και ρυξλείξ* εμίρυσρη διαδικαρίαπ μάθηρηπ* ακαδημαψκή επιςσυία *
 5. 5. * κξιμόπ ρςόυξπ:* η βέλςιρςη εκπαίδεσρη* αμάπςσνη ςωμ μαθηςώμ με κξιμή εσθύμη για ςξ απξςέλερμα ςηπ μαθηριακήπ διαδικαρίαπ. *
 6. 6. *θερμξί πξσ αλληλξρσμπληοώμξμςαι*κξιμό έογξ από διατξοεςική θέρη*αμξιυςή γοαμμή επικξιμωμίαπ*πξιόςηςα παοευόμεμηπ εκπαίδεσρηπ *
 7. 7. *«όηαν ηα ζτολεία ζσνεργάζονηαι με ηις οικογένειες,*ηα παιδιά επιησγτάνοσν ότι μόνο ζηο ζτολείο αλλά και *ζε ολόκληρη ηη ζωή ηοσς». * *
 8. 8. * Αμάπςσνη πμεσμαςικώμ και φσυικώμ δσμάμεχμ* Δημιξσογία ποξρχπικξςήςχμ* «Πώπ μα μαθαίμει»* Ολξκληοχμέμεπ γμώρειπ/κοιςική ρκέφη* Καλλιέογεια εσαιρθηρίαπ/εμρσμαίρθηρηπ* Διαμόοτχρη σγιώμ ρχμάςχμ* Ανιξπξίηρη εκπαιδεσςικήπ εμπειοίαπ ενελιγμέμχμ κοαςώμ* Αμάπςσνη κξσλςξύοαπ/πξλιςιρμξύ *
 9. 9. *
 10. 10. *
 11. 11. * πώπ μα μαθαίμει,* Πώπ μα εμεογεί* Πώπ μα ζει με ςξσπ άλλξσπ* Πώπ μα σπάουει* (από τημ έκθεση της διεθμούς επιτροπής της UNESCO για τημ εκπαίδευση του 21ου αιώμα, υπό τημ προεδρία του Ζακ Ντελόρ, στο Παρίσι.1996) *
 12. 12. * παιδαγχγικό κλίμα* ρσμεογαρία ξικξγέμειαπ-ρυξλείξσ* σλικξςευμική σπξδξμή* μέεπ ςευμξλξγίεπ* μέεπ μέθξδξι διδαρκαλίαπ* επιρκέφειπ και θεαςοικέπ παοαρςάρειπ* εκπαιδεσςικέπ δοάρειπ* επαμαλειςξσογία αίθξσραπ εκδηλώρεχμ* ςμήμα έμςανηπ* εμιρυσςική διδαρκαλία* ςμήμα σπξδξυήπ* ςήοηρη καμξμιρμώμ*
 13. 13. *
 14. 14. * 2368/Γ2/9-1-2007 Υ3/533/Γ1/561/16-6-1999*
 15. 15. *Ποχιμή ζώμη: 7.00-7.20*Ποξρέλεσρη: 7.55-8.10*Διαλείμμαςα: 9.40-10.00/11.30-11.45/12.25- 12.35*΢υόλαρμα: 12.25/13.15/14.00*Ολξήμεοξ: 14.00/14.40/15.30/16.15 *
 16. 16. * Ετημεοίεπ* ΢υέδιξ ρειρμξύ & πσοκαγιάπ* ΢υξλικξί ςοξυξμόμξι* ΢σμαμςήρειπ γξμέχμ –εκπαιδεσςικώμ *
 17. 17. * Ρσθμίζξσμ κσκλξτξοία * Οδική αρτάλεια μαθηςώμ & πεζώμ*
 18. 18. * Γξμείπ, θέλξσμε μα αιρθάμερςε εσποόρδεκςξι ρςξ ρυξλείξ* Η ρσμεογαρία ςξσ ρυξλείξσ με ςξσπ γξμείπ είμαι ποχςαουικό μαπ μέλημα *
 19. 19. * Γξμείπ, είρςε τξοείπ πξσ θα δώρεςε και θα πάοεςε από ςξ ρυξλείξ* Δίμεςε εμπειοία και σπξρςήοινη ώρςε μα γίμει απξςελερμαςική η κξιμχμικξπξίηρη ςχμ παιδιώμ *
 20. 20. *
 21. 21. ΜΗΝΑ΢- ΕΠΙ΢ΚΕΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ΢ 12-10-2012 Πειραματίξ Ε’ τάξεισ (2ου) 11-10-2012 Μουςείο Βραυρώνασ , Δ’ & ΢τ’ τάξεισ ΝΟΕΜΒΡΙΟ΢ 13-11-2012 «Η φάρμα του διαδικτφου» Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΢Σ΄ (ςτο ςχολείο) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ Λφραυλοσ, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΢Σ΄ 18-12-2012 (ςτο ςχολείο) Drama in education (ομάδα hippo) ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΢Σ΄ 22-1-2013 ζωσ (ςτο ςχολείο) 24-1-2013 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ΢ Η αργοναυτικι εκςτρατεία Γ’ & Δ’ 4-2-2012 Μουςείο Ηρακλειδών (2 θμζρεσ) Ε & ΢τ -2-2012 Καραγκιόηθσ Α & Β (ςτο ςχολείο) ΜΑΡΣΙΟ΢ Εργαςτιρι κεραμικισ τζχνθσ Δ’ 27-3-2012 Πλανθτάριο Ε’ * 22-3-2012 Παλιά Βουλι ΢τ’ Βυηαντινζσ εκκλθςίεσ Ε’ & ΢τ’ ΑΠΡΙΛΙΟ΢ Μουςείο Ακρόπολθσ Δ’ Βοτανικόσ κιποσ Ε’ΜΑΪΟ΢ 3D ςινεμά ΢τ’ ?????? San Siro Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ??????? Βράχοσ Ακρόπολθσ Δ’ 31-5-2013
 22. 22. * μέοξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ* σπηοεςξύμ διδακςικξύπ και παιδαγχγικξύπ ρκξπξύπ ςξσ Α.Π.* παοέυξσμ μξμαδικέπ εσκαιοίεπ για βιχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και εμπειοίεπ.* απξςελξύμ ζχμςαμό επξπςικό σλικό* μεςατξοά διδαρκαλίαπ ένχ από ςξσπ 4 ςξίυξσπ *
 23. 23. * 35415/ 28-7-2011* μεςατέοξμςαι δχοεάμ ξι μαθηςέπ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ εκείμξι«ξι ξπξίξι καςξικξύμ από ςημ έδοα ςξσ ρυξλείξσ ςξσπ ρεαπόρςαρη μεγαλύςεοη από ςημ ξοιζόμεμη χπ ενήπ:* α) 1.200 μέςοα (ΚΑΕΚ) *
 24. 24. *Φ3/533/Γ1/561/16-6-1999* ρςηοίζει ςξ έογξ ςωμ εκπαιδεσςικώμ και ρσμεογάζεςαι μαζί ςξσπ* αλλά ρε καμιά πεοίπςχρη δεμ παοεμβαίμει ρε θέμαςα διδακςικήπ ποάνηπ, λειςξσογίαπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ, ανιξλόγηρηπ και επξπςείαπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ *
 25. 25. * Δ4/1171/19-12-84 ΥΠΑΙΘΠΑ* Γ1/153/567/4-5-88 ΥΠΑΙΘΠΑ* αίηηζη/γνωμοδόηηζη ζτολ. επιηροπής/έγκριζη επιηροπής παιδείας* με εσθύνη ηοσς* τωρίς να δημιοσργείηαι πρόβλημα καθαριόηηηας/ λειηοσργίας/ ανιζόηηηας* ζε μόνιμη βάζη, για μεγάλο τρονικό διάζηημα, δεν είναι δσναηή *
 26. 26. * plant a tree for peace* αμακύκλχρη* schoollab* υξοεσςικό εμάμςια ρςη ρυξλική βία (antibullying flash mob)* έοεσμα ΕΧΤΠΕ για ςη ρυξλική βία* γιξοςή κοέπαπ* Φαμόγελξ ςξσ παιδιξύ* ποξγοάμμαςα τιλαμαγμχρίαπ, πξίηρηπ, πεοιβαλλξμςικά, αγχγήπ σγείαπ* η δική μαπ μέοα* η τχςειμή πλεσοά ςηπ ζχήπ *
 27. 27. mail@2dim-artem.att.sch.grmail@6dim-artem.att.sch.gr http://blogs.sch.gr/6dimartem/ *
 28. 28. ** Καρριαμή Καςριξύλη Έλεμα Ελλημιάδξσ

×