Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modulul 6 ecdl

2,611 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modulul 6 ecdl

 1. 1. Modulul 6Prezentări
 2. 2. Primii paşi înPOWERPOINT Pornirea aplicaţiei de prezentare: Meniul START, comanda PROGRAMS, comanda Microsoft POWERPOINT. Fişierele create cu POWERPOINT se numesc prezentări şi au extensia *.ppt. O prezentare este formată din mai multe folii (SLIDES). Deschiderea unei prezentări deja existente: Meniul FILE, comanda OPEN. Din caseta LOOK IN se va alege directorul în care se află prezentarea, iar după aceea se selectează fişierul dorit şi se dă dublu click pe numele lui, sau click pe butonul OPEN. Pot fi deschise mai multe fişiere simultan, dar nu se poate lucra la un moment dat decât într-unul singur. Comutarea între fişierele deschise se face cu comenzile 1 - 4 din meniul FILE. Închiderea unei prezentări : Meniul FILE, comanda CLOSE închide prezentarea curentă. Comanda EXIT din acelaşi meniu închide aplicaţia POWERPOINT.
 3. 3. Primii paşi înPOWERPOINT Salvarea unei prezentări: Meniul FILE, comanda SAVE înscrie în fişier modificările efectuatedupă ultima salvare. La prima salvare a fişierului (crearea fişierului), se activeazăcomanda SAVE AS. Comanda SAVE AS permite salvarea fişierului în altdirector (caseta SAVE IN), sub alt nume (caseta FILE NAME) şi altformat (caseta SAVE AS TYPE). O prezentare poate fi salvată în alt format: fişier prezentarecompatibil cu versiunile anterioare ale programului (extensia fişierului sepăstrează), fişier text (RTF), fişier imagine (JPG sau GIF), şablon deprezentare (PPS) sau pagină WEB: HTML. Folosirea funcţiei HELP: Meniul HELP, comanda MICROSOFT POWERPOINT HELP, sautasta F1. Se afişează asistentul OFFICE, însoţit de o fereastră HELP. Încăsuţa TYPE IN YOUR QUESTION, utilizatorul poate scrie ceea cedoreşte să afle şi, prin apăsarea tastei SEARCH, vor fi afişate mai multesubiecte din din biblioteca HELP. Un click pe un subiect va conduce laafişarea conţinutul său.
 4. 4. Setări de bază înPOWERPOINT Schimbarea modului de afişare / vizualizare: Programul POWERPOINT permite vizualizarea unei prezentări în mai multe moduri (comenzile de mai jos sunt din meniul VIEW): * SLIDE: vizualizarea prezentării folie cu folie; * OUTLINE: permite vizualizare conţinutului întregii prezentări într-o singură fereastră (conţinutul foliilor este comasat); * SLIDE SORTER: vizualizarea tuturor foliilor pe o singură pagină; * SLIDE SHOW: porneşte prezentarea. Folosind comanda ZOOM din meniul VIEW, se poate modifica dimensiunea foliei afişate (fie folosind dimensiunile procentuale relative, fie folosind opţiunea FIT (dimensiunea foliei se încadrează în dimensiunile ferestrei programului).. Comanda TOOLBARS din meniul VIEW permite modificarea afişajului barei de instrumente. Barele de instrumente afişate sunt bifate. Selectând o anumită bară, acesta se va afişa sau ascunde.
 5. 5. Operaţiuni de bază Crearea unei noi prezentări: Meniul FILE, comanda NEW (CTRL+N). Comanda BLANK PRESENTATION creează o prezentare nouă. Modificarea caracteristicilor unei folii: Meniul FORMAT, comanda SLIDE LAYOUT permite modificarea aspectului foliei, modului de aranjare a elementelor foliei. Se alege un element din listă şi se dă click pe butonul OK. Comanda SLIDE DESIGN permite alegerea culorilor de pe foliile prezentării. Inserarea unui text sau imagine: Se selectează caseta de text în care se doreşte inserarea şi se apasă tasta F2 (sau se dă click în casetă). Inserarea unei noi casete de text se face cu comanda TEXTBOX din meniul INSERT. Pentru inserarea unei imagini, meniul FILE, comanda PICTURE. Opţiunea CLIPART accesează galeria de imagini OFFICE. Opţiunea FROM FILE inserează o imagine dintr-un
 6. 6. Copiere / mutare textsau imagini Pentru a copia sau muta un text într-o prezentare, se procedează astfel: * se selectează textul ce va fi copiat; * se încarcă textul în memoria CLIPBOARD comanda COPY (CTRL+C) pentru copiere, sau CUT (CTRL+X) pentru mutare, din meniul EDIT; * se deplasează cursorul la poziţia destinaţie a texului copiat/mutat; * se descarcă textul din CLIPBOARD: comanda PASTE (CTRL+V) din meniul EDIT. Dacă se doreşte ştergerea unui text, se selectează şi se apasă tasta DELETE. Pentru copierea sau mutarea unei imagini într-un fişier, se procedează la fel ca pentru text (selectarea unei imagini se face dând click pe ea). După ce a fost selectată, o imagine poate fi ştearsă apăsând tasta DELETE.
 7. 7. Formatarea textului Comenzile pentru formatarea textului sunt aceleaşi ca în WORD: comanda FORMAT din meniul FONT sau bara de instrumente FORMATTING (VIEW - TOOLBARS - FORMATTING): - FONT: tipul fontului (CTRL+SHIFT+F); - SIZE: dimensiunea caracterelor (CTRL+SHIFT+P); - FONT STYLE: îngroşarea (BOLD - CTRL+B) sau înclinarea caracterelor (ITALIC - CTRL+I); - COLOR: culoarea fontului; - EFFECTS / UNDERLINE: sublinierea caracterelor (CTRL+I); - EFFECTS / SHADOW: textul este umbrit; - EFFECTS / SUPERSCRIPT: textul este scris sub formă de exponent; - EFFECTS / SUBSCRIPT: textul este scris sub formă de indice. Spaţierea dintre rânduri: meniul FORMAT; comanda LINE SPACING: - LINE SPACING: distanţa dintre rânduri;
 8. 8. Formatarea textului Comanda CHANGE CASE din meniul FORMAT permitetransformarea literelor mici în majuscule şi invers, astfel: - SENTENCE CASE: prima literă din propoziţie majusculă,celelalte mici; - LOWERCASE: toate literele, mici; - UPPERCASE: toate literele, majuscule; - TITLE CASE: prima literă majusculă în fiecare cuvânt; - TOGGLE CASE: literele majuscule devin mici şi invers. Pentru alinierea textului în folie, avem următoarele opţiunimeniul (FORMAT, comanda ALIGNMENT): - LEFT: aliniere la stânga (CTRL+L); - CENTER: aliniere în centru (CTRL+E); - RIGHT: aliniere la dreapta (CTRL+R); - JUSTIFIED: aliniere stânga -dreapta (CTRL+J). Dacă se folosesc liste, marcatorii se aleg cu ajutorul comenziiBULLET din meniul FORMAT. Opţiunea USE A BULLET permiteafişarea / ascunderea marcatorului, iar din fereastra de dedesubtputem alege forma, culoarea şi dimensiunea marcatorului.
 9. 9. Casete de text Inserarea unei casete de text: meniul INSERT, comanda TEXTBOX. Pe ecran, pointerul mouse-ului se modifică,permiţând trasareacasetei. În casetă se poate introduce un text. Redimensionarea unei casete: - se selectează caseta dând click pe ea; - în colţurile şi pe laturile casetei apar 8 marcatori.Poziţionând pointer-ul pe unul dintre aceştia şi executând click anddrag, caseta se va redimensiona în sensul mişcării mouse-ului. Mutarea unei casete de text: drag and drop. Comanda COLORS AND LINES din meniul FORMAT permitecolorarea şi încadrarea în chenar a casetei: - FILL: culoarea fundalului casetei; - LINES: COLOR: culoarea chenarului, - WIDTH: grosimea liniilor - STYLE: stilul liniilor.
 10. 10. Slide Master Folia MASTER (SLIDE MASTER) conţine formatul predefinit pentru toate foliile prezentării (formatul textului, alinierea, marcatori etc.). Aceste opţiuni pot fi modificate de către utilizator, ele se vor aplica la toate foliile prezentării. Folia MASTER este accesibilă din meniul VIEW, comanda MASTER, comanda SLIDE MASTER. Opţiunea CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE permite formatarea titlului foliei. Opţiunea CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES defineşte formatul textului din prezentare. În cadrul prezentării, foliile sunt ordonate după momentul inserării lor. Reordonarea foliilor se face cu ajutorul comenzii SLIDE SORTER din meniul VIEW. Sunt afişate pe ecran toate foliile prezentării, utilizatorul poate muta orice folie prin drag&drop. Folia curentă poate fi ştearsă cu ajutorul comenzii DELETE SLIDE din meniul EDIT. De asemenea, din fereastra SLIDE SORTER orice folie poate fi ştearsă prin selectarea ei şi apăsarea tastei DELETE.
 11. 11. AUTOSHAPES Cu ajutorul comenzilor de pe bara de instrumente DRAWING,în prezentare se pot insera forme automate: - linii, - linii cu săgeţi; - cadre şi elipse; - elemente WORDART etc.. Inserarea unei forme automate se face selectând controluldorit din bara DRAWING şi apoi click and drag în folie. Mutarea unei forme: drag & drop. Tot pe bara de instrumenteDRAWING se află o serie de controale ce permit modificarea culorii(un buton pe care se află simbolul A), grosimii liniilor (LINESTYLE), fundalului formelor (FILL COLOR), umbrire (SHADOWSTYLE). În colţurile şi pe laturile unei forme apar mai multe controaleîn formă de pătrăţele. Acestea servesc la modificarea (prin clickand drag a dimensiunilor formei. Un control de culoare verdepermite rotirea formei în planul monitorului.
 12. 12. Diagrame Inserarea unei diagrame organizaţionale : Meniul INSERT, comanda PICTURE, comanda ORGANIZATIONCHART. După inserarea unei diagrame organizaţionale, pe ecran seafişează bara de instrumente cu acelaşi nume. Comanda INSERTSHAPE permite inserarea de elemnte în diagramă: COWORKER – peacelaşi nivel, SUBORDINATE - subordonat, ASSISTANT - genereazăo ramură colaterală. Inserarea unui grafic: Meniul INSERT, comanda CHART. Se afişează un grafic (cu untabel de date ataşat). Modificarea graficului se face modificând maiîntâi tabelul de date, apoi graficul (click dreapta pe grafic, comandaFORMAT CHART). Inserarea unei imagini : Meniul INSERT, comanda PICTURE, comanda FROM FILE.
 13. 13. Tipărirea prezentării Comanda PAGE SETUP din meniul FILE permite definireaformatului final al prezentării: - ON SCREEN SHOW: dimensionează foliile pentru prezentarepe calculator; - 35 mm SLIDES: diapozitive de 35 mm etc... Opţiunea ORIENTATION permite aşezarea foliilor / notiţelor înpicioare (PORTRAIT) sau culcat (LANDSCAPE). Opţiunea NUMBER SLIDES FROM permite numerotarea foliileîncepând cu un anumit număr. Imprimarea foliilor: meniul FILE, comanda PRINT. Adăugarea foliilor de note: Meniul VIEW, comanda NOTES PAGE. Corectarea ortografică : - se selectează limba dicţionarului (meniul TOOLS, comandaLANGUAGE) - meniul TOOLS, comanda SPELLING. Sunt identificatecuvintele care nu apar în vocabularul limbii selectate şi se propunecorectarea lor (programul prezintă mai multe variante în listaSUGGESTIONS).
 14. 14. SLIDE SHOW Efecte de animaţie: Meniul SLIDE SHOW, comanda ANIMATION SCHEMES. Sealege efectul de animaţie dorit. Comanda APPLY TO ALL SLIDESaplică efectul pentru toate foliile prezentării. Comanda PLAYdeclanşează prezentarea. Pentru ascunderea unei foii, meniulşSLIDE SHOW, comanda HIDE SLIDE. Efecte de tranziţie : Meniul SLIDE SHOW, comanda SLIDE TRANSITION. Se alegeefectul de tranziţie dorit din lista APPLY TO SELECTED SLIDES. Secţiunea MODIFY TRANSITION permite setarea vitezei cucare se desfăşoară tranziţia (SPEED) şi sunetul care însoţeştetranziţia (SOUND). Secţiunea ADVANCE SLIDE permite schimbarea foliei fie laefectuarea unui click (ON MOUSE CLICK), fie automat, după unnumăr de secunde. Comanda APPLY TO ALL SLIDES: efectul de tranziţie se aplicăla toate foliile.
 15. 15. SLIDE SHOW Principalele setări pentru rularea unei prezentări suntdisponibile în comanda SET UP SHOW din meniul SLIDE SHOW: - SHOW SLIDES: permite alegerea foliilor ce vor fiprezentate: toate foliile (ALL SLIDES) sau numai anumite folii,specificându-se numărul primei folii şi numărul ultimei folii încasetele FROM, respectiv TO ; - ADVANCE SLIDES: schimbarea foliilor, se poate setape manual (MANUALLY) sau folosind cronometrele (USE TIMINGS IFPRESENT). Pornirea unui SLIDE SHOW: tasta F5 sau meniul SLIDE SHOW,comanda VIEW SHOW. În timpul rulării unei prezentări pe ecranul monitorului, suntafişate în colţul stânga jos 2 controale. Un click pe aceste controaleva provoca apariţia unui meniu contextual. Comenzile NEXT şiPREVIOUS permit navigarea înainte respectiv înapoi printre folii.Comanda SPEAKER NOTES permite afişarea notiţelor. ComandaEND SHOW întrerupe prezentarea.

×