Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

προκήρυξη 9ου συνεδρίου

946 views

Published on

9o Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

προκήρυξη 9ου συνεδρίου

  1. 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  10/1/2017  http://www.math‐syn‐pli.gr  -1-         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  1η  Ανακοίνωση      Η Περιφερειακή Διεύθυνση   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας,      σε συνεργασία με  το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)  και το Σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος NOHΣΙΣ (πρώην Φίλοι Τ.Μ.Θ)»      διοργανώνουν το  9ο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές   και Διαδίκτυο‐Εκπαιδευτική Ρομποτική    που θα διεξαχθεί   στις 25, 26, 27 και 28 Απριλίου 2017      στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»   ΝΟΗΣΙΣ  ‐ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  (σχετική άδεια ΥΠΑΙΘ 192378/Δ2/11‐11‐2016)          Υπό την Αιγίδα του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (σχετικό έγγραφο ΥΠΑΙΘ 192373/Δ2/11‐11‐2016)       
  2. 2.                                                                                               Α.  Συμμ   Στο συνέδ •  Πρω •  Δευ   των περιφ Χαλκιδική   Σε  πιλοτι (Πρωτοβά Εκπαίδευ ενδιαφέρ   Γ.  Θεματ   Το  θέμα  συνεργασί που θα εκπ σχολείου ή διαθεματικ  Προ  Εφα  Δια  Mo  We  Δικ  Ψη  Κατ  Ψη  Πολ  Πα  Ασφ   Οι  εργασίε συνημμένα Οι εργασίε ηλεκτρονικ Β.  Σκοπο  •    Η ενθάρ επιστη •    Η ενίσχ με κύρ •    Η απόκτ περιβά •    Η βιωμα και τω •    Η δημιο (για μα •    Η εξοικε διαθεμ ΠΡΟΚΗ μετοχή  δριο έχουν  ωτοβάθμια υτεροβάθμι φερειακών  ής με εργασ ική  εφαρμο άθμιας  και  Δ υσης  καθώς ρον.  τολογία  των  εργασ ία και την κ πονηθούν,  ή της ομάδα κότητας κα ογράμματο αρμογής υλ ατάξεων Εκπ obile Εφαρμ eb Εφαρμογ κτυακών τόπ φιακών εντ τασκευής τρ φιακών πα λυμεσικών  ραγωγή κιν φάλειας Υπ ες  θα  συνο α, «Πρότυπ ες θα παρου κού poster.  οί του συν ρρυνση των ημονική προ υση των πρ ριο άξονα το τηση εμπειρ άλλον υψηλ ατική εφαρμ ων Επικοινων ουργία παρα αθητές και ε είωση των μ ματικών εργ ΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘ   δικαίωμα σ ας Εκπαίδευ ιας Εκπαίδε ενοτήτων Θ σίες που οι  ογή,  δίνετα Δευτεροβάθμ ς και ελλην σιών  είναι  καθοδήγηση από ένα μα ας συνεργα ι ελκυστική ος, σε γλώσσ λοποιημένη παιδευτικής μογών  γών  πων, ιστοσε τύπων (Σχολ ρισδιάστατ αιχνιδιών  Εφαρμογώ νουμένων ε πολογιστικώ οδεύονται  α πο Περιλήψε υσιασθούν   Κάθε συμμ νεδρίου εί  μαθητών ώ οσέγγιση και οσπαθειών  ο πεδίο της Π ριών στις δια λού επιπέδο μογή της Πλ νιών (Τ.Π.Ε.) αδειγμάτων εκπαιδευτικ μαθητών σε γασιών.  ΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔ http://w συμμετοχής υσης (των τά ευσης   Θεσσαλονίκ ίδιοι θα έχο αι  η  δυνατό μιας  Εκπαίδ νικών σχολι ελεύθερο  η των εκπα αθητή ή ομά αζόμενων σχ  παρουσίασ σα προγραμ ης σε προγρ ς Ρομποτική ελίδων, υπη λική εφημε ων μοντέλω ν  ικόνων με Η ών Συστημάτ από  κείμεν εων», «Πρό αποκλειστι μετέχουσα  ίναι :  ώστε να ασχο ι μεθοδολογ διαθεματικ Πληροφορικ αδικασίες σ υ.  ληροφορική ) στην πράξη ν, τεχνικών κ κούς).   ψηφιακές τ ΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ www.math‐ -2-   ς όλοι οι μα άξεων Ε΄ κα κης, Ημαθία ουν εκπονή ότητα  συμμ δευσης)  από ικών μονάδ και  επιλέγ αιδευτικών άδα μαθητώ χολείων, κα ση. Ενδεικτ μματισμού  ραμματιστικ ής  ηρεσιών σύ ρίδα, Σχολι ων  Η/Υ  (Comp των   νο  σύμφων ότυπο Εισηγ ικά από του σχολική μο οληθούν με γία.  κής και διεπι κής, στο πλα συμμετοχής  ς, της Ρομπο η.  και καλών πρ τεχνολογίες  ΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝ ‐syn‐pli.gr  αθητές των σ αι ΣΤ΄) και  ας, Κιλκίς, Π ήσει.  μετοχής  αντ ό  γειτνιάζο δων του εξω γεται  από  Πληροφορι ών, με την  αλό θα είνα ικά, οι εργα επιλογής τω κό περιβάλλ ννεφου  ικό Λεύκωμ uter Anima α  με  τα  πρ γήσεων»). υς ίδιους το ονάδα μπορ  μία εργασί ιστημονικής αίσιο των σχ σε ένα συνέ οτικής και τω ρακτικών γι που διευκο ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  1 σχολείων:  Πέλλας, Πιερ τιπροσωπευτ υσες  Περιφ ωτερικού εφ τους  ίδιο ικής του σχ καθοδήγησ ι να έχουν σ ασίες μπορο ων μαθητών λον για έξυπ μα, κ.ά.)  tion)  ρότυπα  που υς μαθητές ρεί να υποβ α με, κατά τ ς προσέγγισ χολικών μαθ έδριο που θα ων Τεχνολογ α τις επερχό ολύνουν την 10/1/2017  ρίας, Σερρώ τικών  σχολικ φερειακές  φόσον υπάρ υς  τους  μ χολείου του ση των εκπα στοιχεία πρ ούν να έχου ν/τριών  πνες συσκε υ  επισυνάπ ς ‐ προφορι άλλει έως κ το δυνατόν,  ης   θημάτων.  α διεξαχθεί  γιών της Πλ όμενες σχολ ν δημιουργία ών,  κών  μονάδω Διευθύνσε ρξει σχετικό μαθητές  με υς. Οι εργασ αιδευτικών ρωτοτυπίας υν τη μορφή υές  πτονται  (βλ κά ή σε μορ και 5 εργασί   σ’ ένα  ληροφορίας  λικές χρονιές α ερευνητικ ων  εις  ό    τη  σίες  του  και  ή:  λέπε  ρφή  ίες.  ς  ών 
  3. 3.                                             i) Κεντρ Προεδρ  Αναν  Πλειώ  Τρίμη  Κοντ και Μ  Κοτίν   Συντον  Παπα  Γκαβ E. Καταλ Επ 3η   ΣΤ. Υπο   Οι δηλώσ ηλεκτρον Ιανουαρί Οι περιλ Ζ. Επιτρ Δ. Παρά   Στο πλαίσ θεματικά Το ακριβ Τα θεματ την διάρκ οργάνωσ εισήγηση Πληροφο Στις αρχέ προτεραι παρακολ ΠΡΟΚΗ ρική Οργα ρείο:  νιάδης Πανα ώνης Εμμαν ης Αντώνιος ονικολάου  Μουσείου Τε νη Ισαβέλλ νιστική Γρα αευσταθίου βέζος Μιχάλ ληκτική ημ 1η Φάση: 2η Φάσ πιβεβαίωση Ε η Φάση: Υπο οβολή εργ σεις ενδιαφ νικά στην ισ ίου 2017, έ ήψεις θα π ροπές Συν άλληλες δ σιο του 9ου  Μ ά εργαστήρι ές περιεχόμ τικά εργαστ κεια του συν σης τους. Ενδ η στα Works ορικής. (βλέπ ές Απριλίου  ιότητας της  λούθησης.   ΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘ ανωτική Επ αγιώτης, Πε νουήλ, Καθη ς, Πρόεδρος Θανάσης, Γε εχνολογίας  λα, Σχολικός αμματεία:  υ Ιωάννης, Γ λης, Γενικός  μερομηνία : Υποβολή δη ση: Υποβολή  Επιλογής – Αν βολή υλικού  γασιών  φέροντος (σ στοσελίδα τ χει ανοίξει  ροωθούντα νεδρίου  ‐ δράσεις    ΜΣΠ, θα υλο α  (worksho μενο και πρό ήρια  (works νεδρίου.  Οι διαφερόμεν shops, μπορ πε ii.Οργανω θα ανοίξει τ ημερομηνία ΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔ http://w πιτροπή  εριφερειακό ηγητής Α.Π.Θ ς Σωματείου Γενικός Διευθ ς Σύμβουλο Γενικός Γραμ Γραμματέας α υποβολή ηλώσεων ενδι (κατάθεση π εργασιών ‐ Ε νάρτηση Προ παρουσίαση συνοδευόμε του Συνεδρί και το σύστ αι στην επισ ‐  (1η  Ανακ οποιηθεί κα ops) σε επίκα όγραμμα τω shops) απευ ι σχολικοί σ νοι εκπαιδευ ρούν να απε ωτική Επιτρ το σύστημα  ας εγγραφή ΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ www.math‐ -3-           ς Διευθυντή Θ. Αντιπρόεδ  Φίλων ΝΟΗ θυντής του Ι ς Πληροφορ μματέας Ιδρύ ς του Σωματ ς εργασιώ   ιαφέροντος  περίληψης) Εισηγήσεων ογράμματος  Συνεδρίου  ης εργασιών  ενες από σχ ίου www.m τημα υποβο στημονική ε κοίνωση) αι μια σειρά αιρα θέματα ων παράλληλ υθύνονται σ ύμβουλοι Π υτικοί που ε υθυνθούν σ οπή Συνεδρ εγγραφής σ ς. Στους συμ ΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝ ‐syn‐pli.gr  ής Π.Ε. & Δ.Ε δρος Δ.Σ. ΝΟ ΗΣΙΣ (πρωην Ιδρύματος Ν ρικής    ύματος ΝΟΗ τείου  Φίλοι  ών για όλες έως και 2 έως και 1 έως και 2 έως και 3 χετική περίλ math‐syn‐pli ολής δηλώσ επιτροπή το παράλληλω α τεχνολογία λων δράσεω σε εκπαιδευτ Πληροφορική επιθυμούν ν στα email τω ρίου)  σε WorkSho μμετέχοντες ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  1 Ε. Κεντρικής  ΟΗΣΙΣ  ν Τ.Μ.Θ.), μέ ΝΟΗΣΙΣ, Κέντ ΗΣΙΣ  του ΝΟΗΣΙΣ ς τις Περιφ 0 Φεβρουαρ 13 Μαρτίου 2 7 Μαρτίου 2  Απριλίου 20 ληψη) θα υπ .gr, από την σεων ενδιαφ ου συνεδρίο ων δράσεων ας  καθώς κα ων θα ανακο τικούς και π ής θα έχουν να υποβάλλο ων αντίστοιχ p. Οι θέσεις ς θα δοθούν 10/1/2017  Μακεδονία έλος Δ.Σ. ΝΟ τρου Διάδοσ Σ, μέλος  Δ.Σ φερειακές Ε ρίου 2017  017  017  017  ποβάλλοντα ν Δευτέρα 1 φέροντος.  ου.  ν όπως    αι hackathlo οινωθεί αργό πραγματοπο ν την αποκλε ουν προτάσ χων σχολικώ ς θα διατεθο ν βεβαιώσει ας  ΗΣΙΣ  σης Επιστημ Σ. ΝΟΗΣΙΣ  Ενότητες αι  16   on.   ότερα.   οιούνται κατ ειστική ευθύ σεις για  ών συμβούλω ούν βάσει  ις    μών  τά  ύνη  ων 
  4. 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  10/1/2017  http://www.math‐syn‐pli.gr  -4-     Μέλη:   Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής&Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. K.Μακεδονίας   Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. . μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ   Ανανίδου Δήμητρα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Καρτσιώτης Θεόδωρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Κεραμιδάς  Κωνσταντίνος,  Προϊστάμενος  Επιστημονικής  &  Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Δ.Ε.  Κεντρικής Μακεδονίας    Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ   Στυλιανού Ευάγγελος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Τζελέπη Σοφία,  Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Χατζηπέτρου  Ελένη,  Προϊσταμένη  Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης  Περιφέρειας  Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας     Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ20, Τμήμα Μηχανογράφησης Περιφέρειας Εκπαίδευσης   (συντονιστής Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας)   Κωνσταντινίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης        ii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου     Στην  Οργανωτική  Επιτροπή  πέραν  των  Σχολικών  Συμβούλων  Πληροφορικής  Κεντρικής  Μακεδονίας  συμμετέχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,  καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας ‐  Β/θμιας  &  εκπαιδευτικοί (συνολικό ανώτατο όριο: 15) που  θα  εκδηλώσουν  σχετικό  ενδιαφέρον  μέχρι  τις  31  Ιανουαρίου  2017.  Τέλος  το  προσωπικό  των  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου.     Την  ευθύνη  συντονισμού  και  οργάνωσης  για  κάθε  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  έχουν  οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι  Πληροφορικής  (βλ.  παρακάτω  πίνακα).   Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας  είναι για:       Ανατολική  Θεσσαλονίκη  (εκτός  από  καλλικρατικό  δήμο  Πυλαίας−Χορτιάτη)  και  Χαλκιδική:  Μανουσαρίδης Ζαχαρίας,    manzac@sch.gr     Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός από καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά) και  καλλικρατικό δήμο  Πυλαίας−Χορτιάτη:     Τζελέπη Σοφία,     stzelepi@sch.gr     Ημαθία, Πέλλα, Πιερία:  Κοτίνη Ισαβέλλα,    ikotini@sch.gr     Σέρρες, Κιλκίς και καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά:    Εφόπουλος Βασίλειος,  efopoulos@gmail.com     
  5. 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  10/1/2017  http://www.math‐syn‐pli.gr  -5-   iii) Επιστημονική Επιτροπή    Προεδρείο:    Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ    Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος,  Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,  μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ   Σαχίνης Ξενοφών, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ    Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής    Μέλη:   Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής  Μακεδονίας   Γκόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ   Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής   Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.  Κεντρικής Μακεδονίας   Κοτίνη Ισαβέλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής   Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ   Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής      iv) Οργανωτική Επιτροπή – Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου  v) Οργανωτική Επιτροπή ‐ Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου     Ζήσκος Βασίλειος , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Πιερίας   Κερκίρη Τάνια, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δυτικής Θεσσαλονίκης   Μποϊδίδης Ιωάννης , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Σερρών   Παπαγιαννακέλης Ιωάννης, Yπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσσαλονίκης   Στεφανίδης Βασίλειος, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Χαλκιδικής, σύνταξη Πρακτικών, Workshops   Τζεδάκης Σοφοκλής, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ημαθίας   Χριστοφορίδης Ιωάννης , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Πέλλας    Αλεξανδρής Ιάκωβος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής   Θεοδοσοπούλου Μαρία, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσσαλονίκης   Κοτανίδης Δημήτριος Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πιερίας    Λογοθέτης Σωτήρης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσσαλονίκης    Μαβίδης Απόστολος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσσαλονίκης   Μαργαριτόπουλος Θωμάς Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ημαθίας   Μαρμόρκος Ηλίας, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Σερρών    Μπογιατζής Δημήτρης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσσαλονίκης    Παδαρνίτσας Κωνσταντίνος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πέλλας   Παλιεράκη Αθηνά, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσσαλονίκης   Ρίτας Ιωάννης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Σερρών   Τσάκωνας Δημήτριος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσσαλονίκης   Τζελέπης Σταμάτης, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτικής Θεσσσαλονίκης 
  6. 6.                  Χουρ  Αγορ  Γεωρ  Κουκ   vi) Οργα   Βεκη Βόλν Μπα  Παλα Παπα Σερμ Στάικ Τσια     Η.  Επίσ    http://w  Θ.  Δηλώ Το συνέδρι  Όλοι και οι εποπ  Τμήμ  Οι κα  Εκπα Πληροφορι Μακεδονία  Μαθ Εκπαίδευση ενδιαφέρον  Επισ Προϋπόθεσ αφού  προ περίπτωση  Ο αρ   ΠΡΟΚΗ ρπουλιάδη ραστούδης Θ ργόπουλος Ν κλιάτης Δημ ανωτική Ε ηδημητριάδ να Ευαγγελ αρμπουνάκ ακίδου Χρισ αβασιλείου μέτης Τριαν κου Κρυστα ακίρη Σουλτ σημος Δικτ www.math ώσεις Συμ ιο μπορούν ν ι οι μαθητές πτεύοντες εκ ματα σχολείω αθηγητές Πλ αιδευτικοί,  ικής και των ας.  ητές  και  ε ης)  από  γε ν.  ημαίνεται ό ση για τη σ οηγουμένως  , θα τηρηθε ιθμός των σ     ΗΡΥΞΗ 9ου  ΜΑΘ ς Γιώργος, Θωμάς, Εκπ Νικόλαος, Δ μήτριος, Εκπ Επιτροπή – δου Μαρία, λία, Εκπαιδε η Ελένη, Εκ στίνα,  Μέλ υ Ανδρομάχ ντάφυλλος, αλλία, Εκπα τάνα, Εκπαι τυακός Τό h‐syn‐pli.g μμετοχής  να το παρακ ς που συμμε κπαιδευτικο ων, των οπο ληροφορική οι  οποίοι  ν Τ.Π.Ε. καθώ εκπαιδευτικο ειτνιάζουσες τι η μετακίν υμμετοχή τω ενημερωθ εί η κείμενη  συμμετεχόντ   ΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔ http://w Τεχνικός υπ παιδευτικός Π Διοικητικός τ παιδευτικός  – Γραμμα , Διοικητικό ευτικός της  κπαιδευτικό λος  Δ.Σ. τω χη, Διοικητι  Εκπαιδευτ αιδευτικός τ ιδευτικός τη όπος  Συνε gr  κολουθήσου ετέχουν στις οί, οι οποίοι  οίων μαθητέ ς των περιφ ενδιαφέρον ώς και μαθη οί  των  αντ ς  Περιφερε νηση εκπαιδ ων μαθητών θούν  σχετικ νομοθεσία π των στο συν                       ΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ www.math‐ -6-   πεύθυνος ΚΕ ΠΕ20 της Πε της Περ. Δ/ν ΠΕ20 της Π. ατειακή Υπ ός της Περιφ Περιφ. Διεύ ός της Περιφ ν Φίλων του ικός της Περ τικός της Περ της Περιφ. Δ ης Περιφερε εδρίου    υν:  ς συγγραφικ θα είναι και ές θα παρου φερειακών εν νται  για  δ ητές από σχο τιπροσωπευ ιακές  Διευθ δευτικών και ν είναι η έγ κά  από  το  που αναφέρ έδριο θα κα Για τ Ο Περιφερ                  Κ                 Π ΟΡΙΚΗΣ – 1η  ΑΝ ‐syn‐pli.gr  Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ ερ. Δ/νση Εκ νσης Εκπαίδε Ε. Δυτικής Θ ποστήριξη φ. Διεύθυνσ ύθυνσης Εκ φερ. Διεύθυ υ ΝΟΗΣΙΣ  ριφ. Διεύθυ ριφ. Διεύθυ Διεύθυνσης ειακής Διεύ κές ομάδες  ι συνοδοί.  σιάσουν εργ νοτήτων της διαθεματικές ολεία των πε υτικών  σχολ θύνσεις  Εκπ ι μαθητών θ γγραφη συν Διευθυντή ρεται στην α αθορισθεί απ την οργανω ρειακός Διε Κεντρικής Μ αναγιώτης ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  1 Δυτικής Θεσ κπαίδευσης  ευσης ‐ Τμήμ Θεσσαλονίκη η Συνεδρί σης Εκπαίδε κπαίδευσης υνσης Εκπα υνσης Εκπαί υνσης Εκπα ς Εκπαίδευσ ύθυνσης Εκπ των εργασιώ γασίες.  ς Κεντρικής Μ ς  προσεγγί εριφερειακώ λικών  μονά παίδευσης  θα γίνει χωρί ναίνεση των  ή  της  Σχολ ασφαλή μετα πό το σύνολ ωτική επιτρο υθυντής Εκ Μακεδονίας Ζ. Ανανιάδ 10/1/2017  σσσαλονίκης Τμήμα Μηχ μα Μηχανογ ης  ου  ευσης Κ. Μα ς Κ. Μακεδο αίδευσης Κ.  ίδευσης Κ.  αίδευσης Κ.  σης Κ. Μακε παίδευσης  ών και των  Μακεδονίας σεις  με  αξ ών ενοτήτων άδων  (μια  εφόσον  υπ ίς δαπάνη γ  γονέων‐κηδ ικής  Μονά ακίνηση των λο δηλώσεω οπή:     κπαίδευσης ς  δης  ς  ανογράφησ γράφησης  ακεδονίας ονίας   Μακεδονία Μακεδονία Μακεδονία εδονίας  Κ. Μακεδον posters καθ ς.  ξιοποίηση  ν της Κεντρι ανά  βαθμ πάρξει  σχετ για το δημόσ δεμόνων το δας.  Σε  κά ν μαθητών.  ν συμμετοχ   ς  σης  ας  ας  ας  νίας  θώς  της  κής  μίδα  τικό  σιο.  ους,  άθε  ής. 

×