Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

українська етнопедагогіка

280 views

Published on

українська етнопедагогіка у сучасному виховному процесі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

українська етнопедагогіка

 1. 1. Консультація для педагогів на тему:   «Українська етнопедагогіка у сучасному виховному процесі»   Підготувала: Литвиненко Т.П. – вихователь 
 2. 2. Немає мудріших, ніж, народ, учителів, У нього кожне слово - це перлина, Це праця, це натхнення, це людина. М. Рильський
 3. 3. «Народна педагогіка - це вироблені й застосовані в середовищі людей праці знання, засоби й досвід виховання і навчання дітей та молоді, етнопедагогіка - наука про народну педагогіку». Генадій Волков
 4. 4. Етнопедагогіка має особливість, що відрізняє її від багатьох інших наукових галузей і обумовлена наступними факторами: • історією народу, психологічними та мовними історією народу, психологічними та мовними  особливостями харизматичних та культурних особливостями харизматичних та культурних  героїв;героїв; • • звичаями, правилами та нормами поведінки;звичаями, правилами та нормами поведінки; • • ландшафтом, кліматом, хіміко-біологічними ландшафтом, кліматом, хіміко-біологічними  впливами на місце проживання;впливами на місце проживання; • • провідною діяльністю щодо провідною діяльністю щодо  життєзабезпечення.життєзабезпечення.
 5. 5. «Етнопедагогіка – це особливо  перетворене, трансформоване  знання про етнічне виховання - це  таке знання, сутність якого має  пізнавальне і виховне значення у  педагогічній культурі будь-якого  етносу» .                               М.Лисенко
 6. 6. Отже, етнопедагогічне знання - це знання про: дійсність та загальну етнічну картину світу, багатоманітність специфічності традиційних етнічних культур та їх взаємодію; ідеали, цінності, функції, закономірності традиційного етнічного виховання, виховного простору і світу дитинства; фактори традиційного етнічного виховання: генетику, середовище, виховання, освіту, етносоціальне мовне середовище, релігію; зміст, форми, методи, засоби традиційного етнічного виховання; працю, природне середовище, наступність поколінь.
 7. 7. СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНО- ПЕДАГОГІКИ 1. Українське родино- знавство /фамілологія 2. Українське народне дитино- знавство 4.Українське народне навчання /дидактика 5.Українська педагогічна деонтологія 3. Українська родинна /батьківська/ педагогіка
 8. 8. 1. Українське родинознавство (фамілологія) Це народна мудрість й досвід щодо створення, збереження і розвитку міцної, здорової, щасливої сім'ї, про рід і родину та їх значення в долі людини, народу, держави: «Сім'я - ключ до щастя», «Україна - велика родина», «Тому роду нема переводу, у якому браття милують згоду».
 9. 9. 2. Українське народне дитинознавство Це чітка система психолого-педагогічних знань про дітей, це погляди українців на дітей як майбутнє народу, нації, утвердження їхньої вічності. У центрі уваги українського дитинознавства - питання дітності української родини, традиційні родильні звичаї та обряди, стислий аналіз дитячої мови, народна характеристика дитини, вікова періодизація життя, навчання і виховання дитини.
 10. 10. 3. Народна родинна (батьківська) педагогіка Це частина української виховної мудрості, центральними питаннями якої є: головні засади сімейного життя і виховання (людяність, моральність, багатогранна духовність); стосунки в родині, авторитет і приклад батьків, їхні обов'язки стосовно дітей, сутність і особливості виховного впливу членів сім'ї, статус батька, матері, дідуся, бабусі; виховання в дітей відчуття роду, народу, нації; традиції, звичаї виховання в сім'ї, підготовка дітей до шлюбу та сімейного життя, ставлення до сиріт, осуд батьків, які не виховують дітей.
 11. 11. 4. Українське народне навчання Народне навчання розглядає наступні питання: ∗ народні знання з різних галузей життя і діяльності, ∗ шляхи і джерела здобуття знань, ∗ принципи народного навчання, ∗ народні традиційні форми навчання, стимулювання пізнавальних інтересів, умінь і можливостей дітей, ∗ умови трансформування знань у якості особистості.
 12. 12. 5. Українська педагогічна деонтологія частина народної педагогіки, вироблені народом етичні норми про виховні обов'язки батьків перед дітьми. Елементи обов'язкового у вихованні: ∗родинне «гніздо», пам'ять родоводу, ∗рідна мова, ∗наступність і спадкоємність поколінь, ∗праця, ∗ гуманізм взаємин, ∗вираження національного духу і характеру, ∗антитеза добра і зла, ∗культивування моральних чеснот, християнської моралі.
 13. 13. Принципи виховання:
 14. 14. Умови виховання дітей дошкільного віку на засадах української етнопедагогіки
 15. 15. Завдання народної педагогікипоширення загального світогляду дітей, збагачення їхніх уявлень про культуру українського народу, його історію, традиції; формування особистості дитини на основі деонтологічних рис: працьовитості, любові до рідної мови й культури свого народу, почуття приязні до інших народів; шанобливого ставлення до батьків, землі, хліба; шанування народних звичаїв, традицій тощо; формування і розвиток всіх компонентів мовлення. розвиток творчих здібностей дошкільнят. розвивати вміння дітей творчо застосовувати набуті знання у притаманних їм видах діяльності. організація заходів, спрямованих на оволодіння дітьми та їх батьками культурною спадщиною минулого; налагодження тісного зв'язку між сім’єю та дошкільним закладом з метою підвищення знань батьків про цінність народної системи виховання.
 16. 16. Форми роботи з дітьми: використання фольклорної спадщини українського народу під час режимних моментів; інтеграція фольклору на основі міжпредметних зв’язків на заняттях із різних розділів програми; проведення фольклорних свят, розваг, занять та прогулянок; заохочення дітей до використання фольклорних матеріалів під час самостійної діяльності; робота з батьками; формування національної самосвідомості батьків на основі цінностей народу; забезпечення усвідомленої потреби батьків в оволодінні засобами етнопедагогіки.
 17. 17. Отже, народна педагогіка - це сукупне педагогічне знання навчально- виховний досвід народу.

×