Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

www.elearnica.ir

5,691 views

Published on

آموزش نحوه دانلود رایگان مقالات علمی، دانلود رایگان مقالات ISI

Published in: Education
 • 10.1016/j.molstruc.2015.05.066
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

www.elearnica.ir

 1. 1. www.elearnica.ir ‫روش‬ ‫آموزش‬‫مقاالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬1ISI ‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ،‫مقاالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫روش‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫در‬‫نامه‬‫وب‬ ‫از‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫کاربران‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫سایت‬‫گ‬‫رامی‬ ‫کتاب‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ماموریت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫دهیم‬ ‫آموزش‬.‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬ ‫کتاب‬ ‫ایلرنیکا‬‫هرچه‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫پژوهشی‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫خانه‬‫بیش‬‫ا‬ ‫و‬ ‫تر‬‫یجاد‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫دانشگاهی‬ ‫علمی‬ ‫اسناد‬ ‫منابع‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫امکان‬‫می‬ ‫نامه‬‫پایگاه‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ .‫باشد‬‫های‬ ‫کتاب‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫علمی‬‫ایلرن‬ ‫خانه‬‫می‬ ،‫یکا‬‫به‬ ‫توانید‬‫کتاب‬ ‫منابع‬ ‫صفحه‬‫خانه‬.‫کنید‬ ‫رجوع‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ‫درمورد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫علمی‬ ‫مقاالت‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫ی‬ ‫پایان‬ ‫نگارش‬‫احتیا‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫یا‬ ‫نامه‬‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫دارید‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫ج‬،‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫کنیم‬‫وب‬‫الگ‬ ‫ایلرنیکا‬.‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کتاب‬‫در‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬2‫از‬ ‫بیش‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫سال‬5‫پایان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫فصل‬ ،‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫سند‬ ‫میلیون‬)‫نامه‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫علمی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ،‫اساتید‬ ،‫دانشجویان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫دانلود‬ ‫جهت‬ ،‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬‫می‬ ،‫خانه‬‫ثبت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬:‫نمایید‬ ‫نام‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫لینک‬ 1 ‫پایگاه‬ ‫از‬‫هم‬ ‫معتبری‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫چون‬ScienceDirect،IEEE،Springer،Wiley... ‫و‬
 2. 2. www.elearnica.ir ‫عمده‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫ی‬‫کتاب‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫موردنیاز‬ ‫علمی‬ ‫اسناد‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫توانید‬‫ایلرنیک‬ ‫خانه‬‫ا‬ :‫نمایید‬ 1-‫اول‬ ‫روش‬-‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫جستجوی‬‫ژورنال‬ ‫منتشرکننده‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫علمی‬ ‫های‬isi ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواستی‬ ‫عناوین‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫مهم‬ .‫نمایید‬ ‫جستجو‬ ‫مدنظر‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫ترین‬‫علمی‬ ‫های‬‫که‬ ‫از‬ ‫بیش‬80‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پژوهشگران‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫درصد‬:‫مهم‬ ‫علمی‬ ‫پایگاه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫اند‬ Science Direct،IEEE،Wileyُ ،Springer.‫پایگاه‬ ‫این‬‫ها‬‫رشته‬ ‫اغلب‬ ‫دانشجویان‬ ‫علمی‬ ‫نیازهای‬‫برآورده‬ ‫را‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫می‬‫این‬ ‫با‬ ‫ّا‬‫م‬‫ا‬ ‫سازند؛‬‫رشته‬ ‫برخی‬ ‫دانشجویان‬ ‫وجود‬‫دیتابیس‬ ‫به‬ ‫ها‬‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫پیدا‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫های‬‫دانشجو‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫یان‬ ‫رشته‬‫ممک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫علمی‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫است‬ ‫ن‬Emerald‫با‬ ‫نفت‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫علمی‬ ‫پایگاه‬OnePetro‫دیتابیس‬ ‫با‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬ ،ASCE.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫سروکار‬ ... ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫تالش‬‫پایگاه‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫براین‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬‫موردنیاز‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫خوبی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫دانشجویان‬‫عمل‬ ‫به‬ .‫آورد‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مستند‬ ‫این‬ ‫در‬‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬‫از‬ ‫مقاله‬ ‫دانلود‬ScienceDirect.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مثال‬ ‫با‬ I.‫وب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬‫عنوان‬ ،‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫جستجوی‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ،‫دایرکت‬ ‫ساینس‬ ‫سایت‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫موردنظر‬‫کن‬.‫یم‬
 3. 3. www.elearnica.ir II..‫کنید‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫لینک‬ ،‫کرده‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫لیست‬ ‫از‬ III.‫وب‬ ‫به‬‫ذره‬ ‫برروی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کپی‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دریافتی‬ ‫لینک‬ ،‫رفته‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫سایت‬.‫کنید‬ ‫کلیک‬ )‫(جستجو‬ ‫بین‬
 4. 4. www.elearnica.ir IV.‫نمایش‬ ‫کپچا‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫شوید‬ ‫منتظر‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫عدد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عدد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫داده‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ V.‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫لینک‬ ،‫مقاله‬ ‫بودن‬ ‫موجود‬ ‫درصورت‬ ،‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬‫می‬‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ .‫خودنمایید‬ ‫موردنظر‬ ‫سند‬
 5. 5. www.elearnica.ir 2.‫دوم‬ ‫روش‬–‫جستجوی‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کتاب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫(روش‬ ‫ایلرنیکا‬ ‫مقاالت‬)‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫روش‬ ‫این‬‫می‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫تر‬‫بدین‬ ،‫باشد‬‫به‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬‫می‬ ‫راحتی‬‫کتاب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫اص‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ،‫ایلرنیکا‬ ‫خانه‬‫لی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫نموده‬ ‫وارد‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاالت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مایلید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پایگاهی‬ ‫ابتدا‬ ‫دانلود‬‫مقاله‬ ،‫جستجو‬ ‫دکمه‬ ‫برروی‬ ‫کلیک‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫موردنظر‬.‫نمایید‬

×