Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

κόμικς για ρατσισμό

10,631 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

κόμικς για ρατσισμό

 1. 1. Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36
 2. 2. Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδ δεται στις ακ λουθες επ σηµες γλ σσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης: ισπανικ , δανικ , γερµανικ , ελληνικ , αγγλικ , γαλλικ , ιταλικ , ολλανδικ , πορτογαλικ , φινλανδικ και σουηδικ . Ευρωπαϊκ Επιτροπ Γενικ ∆ιε θυνση «Πληροφ ρηση, επικοινων α, πολιτιστικ θ µατα, οπτικοακουστικ ς τοµ ας» ∆ιοικητικ µον δα «Εκδ σεις», 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την κοινωνικ πολιτικ της ΕΕ: http://europa.eu.int/pol/socio/en/socio.htm Ειδικ διε θυνση για την εκπα δευση: http://europa.eu.int/comm/campus Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση, βλ πε στο τ λος αυτ ς της κδοσης. Το κε µενο ολοκληρ θηκε τον Ιο νιο του 1998. Εκδ της: Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, Λουξεµβο ργο, 1998 Ιδ α και εκτ λεση: Concerto Brussels, e-mail: rudi@concerto.be Σκ τσα: Sergio Salma Χρ µατα: Mauricet Περισσ τερες πληροφορ ες για την Ευρωπαϊκ νωση παρ χονται απ το Internet µ σω του εξυπηρετητ Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικ δελτ ο υπ ρχει στο τ λος αυτο του τε χους. ISBN 92-828-4018-2 © Ευρωπαϊκ ς Κοιν τητες, 1998 Printed in Germany TΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ
 3. 3. Comic_Griechisch 02.10.2001 13:26 Uhr Seite 37 Βρε Ντιεντον !... Τι παθες; πεσες απ το κρεβ τι; Εε, ναι, µαµ ... Κι πως λεγε ο αγαπητ ς Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ: «...Ε δα να νειρο!...» Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ - σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προ- σανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει τον προβληµατισµ και τη συζ τηση σχετικ µε το ρατσισµ .
 4. 4. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 3 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Βαρ θηκα να µε κοροϊδε ουν επειδ ε µαι Ναι! Κι εγ βαρ θηκα να γελ νε µαζ µου επειδ κοντ ς! ε µαι χοντρ ς! Μιαµ! Το λ ω και το Ρατσισµ ς αν ητος και Αµ εγ !!... Φτ νει πια αυτ η ηλ θια δι κριση Α µα πια! απαρχαιωµ νος!... φων ζω: επειδ ε µαι µα ρος! αυτ ε ναι ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!! Μπουρπς! Κοντ ς, χοντρ ς και µα ρος!... ∆ε σου λ ω τ ποτα! ∆εν ε ναι πα ξε γ λασε, µια ζω τσι! Πω Κ λαση! ρεεεεεεεε!
 5. 5. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 4 ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΥΛ! Ρε για δες στυλ κι το τοµο! ΧΟΧΟΧΟ! Σαν λα τα ’χει: κασκετ κι, µπλο ζα, Προφαν ς µουσικ ς. χουν την α σθηση του πολλ ς αµερικ νικες αθλητικ παπο τσι ... Ε ναι και «Αυτο » το ’χουν στο α µα ρυθµο τα παλικ ρια: ταιν ες δε βλ πει µουσικ ς απ π νω!... τους, παιδ µου! ρ γκε, µπλουζ, ραπ... ο τ πος! ΤΑ ΠΙ Ν ΤΟΥΜ ΚΛΑΚ Μαλ κες!... Hey man! Φα νεσαι ξαλλος, ΧΑΧΑΧΑ! λα Ντιεντον ... Γιατ τα πως οι πρ γονο εντ ξει; π ρες στο κραν ο; τους οι σκλ βοι!... Τελικ , χ ρη στους λευκο ς δηλαδ ! Ναι! Ναι! Ναι! ∆εν το Τ ρα µ λις µου συν βη κ τι τελε ως Ρε για δες στυλ κι το πιστε ω... κουφ ! Κι εγ που π στευα τι οι τοµο! Και καλ ! αντιδρ σεις αυτο του ε δους ε ναι ξεπερασµ νες! Σκεφτε τε τι ...
 6. 6. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 5 ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ Γλυκο λης ο Ξ χνα το, Μαρ να... ∆εν ε ναι Μπα; Και γιατ τ ση σιγουρι , καινο ργιος!... για σ να! Ντιεντον ; Μ πως ε ναι παντρεµ νος; ∆εν ε ναι αυτ ! Αλλ γουστ ρει τ’ αγ ρια, κατ λαβες... Ε ναι γκ ι, π ς το λ νε!... Εµ να, σκασ λα µου µεγ λη! Ο καθ νας ε ναι Πρ πει συν χεια να ελε θερος να κ νει ,τι θ λει. Σκ ψου µως αισθ νεται π νω του ζω κι αυτ ς. Πρ πει να κρ βεται, να το βλ µµα των λλων! προσποιε ται!... Να ’χει και τους στριµµ νους που λ νε: «Μπλιαχ! Αυτ ς εκε ε ναι πο στης!...» λλοι θα κοροϊδε ουν. Θα τον βλ πουνε σε στυλ «Κλουβ λλοι θα διαδ δουν µε τις τρελ ς: «Αχ, καλ ! φ µες σαν να πρ κειται Σο ’φυγε το ρ µελ, για αφροδ σιο... χρυσ µου!» «Αυτ ς ο τ πος ε ναι οµοφυλ φιλος, αλλ κ νει θεραπε α!... Φα νεται... Μου ε παν τι...» Προς τι το µ σος κι ο αλληλοσπαραγµ ς; Πιστε ω τι το Οκ ι! Οκ ι! Μα χι, σου ορκ ζοµαι τι... κορµ του µπορε να το κ νει ,τι θ λει! Τ λος π ντων, εννο χω συνηθ σει! το κορµ της!... Χιχιχ ! Αχ, καλ !... Στεν µυαλε! Βρωµο- στρ ιτ...
 7. 7. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 6 ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΟΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΙ ντε, κουν σου! Τσσσσς! λοι αυτο οι αργ σχολοι Γραφε ο ι! Γκαληµπ ρα Ταµτο µ!.. Θα χ σεις το νεργοι!... Αν ψαχναν πραγµατικ για Ανεργ ας Ντι γκ νεις; Γκαλ , γκαλ ;...! τσ ρτερ για την δουλει , σ γουρα θα ε χαν βρει!... πατρ δα σου! ρη! Βροµι ρ Γκρρ Γραφε ο Ανεργ ας Κο τα ρε µια γκοµεν ρα! Μπρ βο θρ σος οι δικο σου!... Κο κλα, ε σαι για να ποτ ; Την ε δες αυτ ν εκε ; Θα µπορο σε να κ νει µια Κο τα τον χοντρ !... προσπ θεια να προσαρµοστε !... Του χρει ζεται µια δ αιτα, ε µαµ !;... Πες το ψ µατα!
 8. 8. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 7 ΠΑΛΙΑ ΚΛΙΣΕ ∆ι βασες το πολιτικ πρ γραµµα αυτο του τ που; Π ς µπορε να ξεστοµ ζει τ τοιες χοντρ δες; «Αν οι γυνα κες µεναν στο σπ τι, θα υπ ρχε λιγ τερη Και το πιο απ στευτο ε ναι τι µερικο τσιµπ νε και ανεργ α.» «Να δι ξουµε τους ξ νους, τσι ψηφ ζουν το κ µµα του!! θα δηµιουργηθο ν θ σεις απασχ λησης!» Πρ πει να τα ξεκ νουµε µια και καλ λα αυτ τα παλι ∆εν θα διδαχτο µε λοιπ ν ποτ απ την ιστορ α!... κλισ !... Πρ πει να αφυπν σουµε τις συνειδ σεις, λες αυτ ς οι µ χες, λοι αυτο οι αγ νες για να ν’ αλλ ξουµε τις νοοτροπ ες! καταλ ξουµ σ’ αυτ ς τις ηλ θιες κοινοτοπ ες! ∆εν ε ναι θλιβερ ;... Ε κολο ε ναι;! Αλ θεια, ε δες τον καινο ργιο προϊστ µενο; Λ νε τι ε ναι συµπαθ στατη... ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ;!;
 9. 9. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 8 Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΧΕΞ 2 ΣΕ 1 Τ ρα ξ ρω τι δεν λ ω τ ποτα καινο ργιο, αλλ , ειλικριν , ΕΓΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΖΩ ΜΕ ΠΑΣΤΡΑΞ, ΚΑΙ ΤΑ αυτο οι διαφηµιστ ς καµι φορ το παρακ νουν! ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΟΥ ΛΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΣΤΡΑ τα µου τρ ει ηγ σκας ® Υ κ ΥΥΥ ΟΥΥΥΥ ΜΙΑ Ε δες αυτ ν τον φτιαχτ κ σµο που δεν υπ ρχουν ο τε Πα ζουν πραγµατικ µε τα πρωτ γονα νστικτα του σκηµοι, ο τε χοντρο , ο τε µα ροι, ο τε Αλβανο ;!... λιος ατ µου!... Με το πρ σχηµα του χιο µορ, ε µαι σ γουρος κι ευτυχ α, πο κολλ ει αυτ , µου λες; τι σο µας βοµβαρδ ζουν µε κλισ τ σο πιο πολ να σωρ απλοϊκ ς εικ νες, γεµ τες στερε τυπα δυσκολευ µαστε να αντιµετωπ σουµε την που στο τ λος διαποτ ζουν τους τηλεθεατ ς!... πραγµατικ τητα!... Στην αληθιν ζω βρ χει, υπ ρχουν Υποσυνε δητα, θ λω να πω ... Αλβανο , χοντρο , κακο ! ∆ε νοµ ζεις; ΓΙΑ Σ ΜΕ ΛΕΣΕΞ ΤΟ ’ΠΛΥΝΕ ; ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ Εµ ! ΟΣ ΣΕΣ ΡΩΤ Ι ΟΙΑ Ο Π β βαια! Α ΨΙΨ ΞΕΝ Ι ΚΑΙ ΙΜΑ ΑΡΩΜ την κοµψ κα ΝΑΪΚ Ε, Ε για τη γυνα Η Κ ρλα Σιφερ στα! Μµµ! ΑΟΥ ! ΟΥΑΑΑ Κουκλ ρα! Τετρ ξανθη!... Κι εγκ π νω γκλουγκλουγκλου λα πως π ντα Κολο-Κ τς Αµερικ ! Μου
 10. 10. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 9 «ΕΙ∆Α ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ» Μου τη σπ ει αυτ εκε !... Η εµφ νισ της µ’ ενοχλε ! Το χρ µα της επιδερµ δας της Κ ΪΝΓ µ’ ενοχλε ! ∆εν καταλαβα νω τη γλ σσα της!... Ο ΜΠ Γκρρρ! Μα!;... Τι συµβα νει; χω την εντ πωση τι ξαφνικ Τ ρµα πια αυτ ! Καληµ ρα κ ριε Μοχ µεντ! Π ς π ει το βλ πω ξεκ θαρα! Γιατ ε µαι τ σο ρατσιστ ς; Επειδ ... µαγαζ ; Και τα παιδι , καλ ; Αχ! Τι ευτυχ α να ζεις αρµονικ επειδ φοβ µαι, γι’ αυτ !!... Τι κουτ ς που ε µαι! µε λον τον κ σµο!... Τι χαρ να αναπν εις, να περπατ ς χωρ ς να φοβ σαι τον λλον, τον ξ νο!... Βρε Ντιεντον !... Τι παθες; Τι πιο ωρα ο απ τις πεσες απ το κρεβ τι; αναµε ξεις και τις επιµειξ ες Εε, ναι, µαµ ... τελικ ; Κι πως λεγε ο αγαπητ ς Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ: «...Ε δα να νειρο!...»
 11. 11. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 10 ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΛΟΓΙΑ Τι χαριτωµ να που ε ναι!.. Σο ’ρχεται να τα φας σ’ αυτ ν την ηλικ α!... ∆ε θα ’πρεπε να µεγαλ νουν!
 12. 12. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 11 Ο ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ Μαµ , θα θελα να σου γνωρ σω τον Μα ρος; Μη µου πεις τι αρραβωνιαστικ µου. Αλλ πρ πει να σε ο αρραβωνιαστικ ς σου προειδοποι σω, ε ναι ... ε ναι µα ρος!!... Ε;! Φραντζ σκα!;... χι β βαια, µα τι κ θεσαι και Ε ναι ραβας, τ τε!; Υπ φερε απ το ρατσισµ λες; θελα να σου πω τι… Ωχ δυστυχ α µου!... ταν φτασε εδ , και τ ρα, Τι λοιπ ν; Ε ναι ραβας!!; να που αυτ ... Ε ναι αν πηρος; νεργος; Αυτ ε ναι;! Ε ναι αν πηρος, νεργος και ραβας!!; Ε, π ψε πια! σε µε να µιλ σω!... ...χορτοφ γος! θελα απλ ς να πω τι ε ναι... Κυρ α Θε µου! ... Τι θρησκε α ε ναι π λι αυτ ;!
 13. 13. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 12 ∆ΙΑΙΤΑ! Βρε συ, σαν κ πως χοντρ ς δεν ε σαι;! ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΙΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ... Βρε συ, µπας κι χεις AIDS;!
 14. 14. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 13 ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Απ δω ο Αντ νης, ο ξ δερφ ς µου. Μη φοβ στε, ε ναι Γεια σου, Αντ νη! λ γο ... εεε... διαφορετικ ς αλλ συµπαθ στατος! Εγ ε µαι ο Ντιεντον ... Γεια σου! Με λ νε Γεια! Φραντζ σκα! Σ’αυτ ς τις ∆εν ε ναι σ γουρο σο και να το Σινεµ ; Ε ναι τρελ ς! περιπτ σεις, Σκ φτηκα τι θ’ αρ σει στον περιµ νεις, π ντα Θα την κ νει ο προπαντ ς να µη τι θα Αντ νη! ξαφνι ζεσαι! ξ δερφος! δε ξουµε την µπορο σαµε Να, εδ χω το Προπαντ ς αµηχαν α µας!... να π µε χι; πρ γραµµα!... φυσικ της! Ναι Γιατ σινεµ ! αµ , καλ . ιδ α! Σινεµ Τι θα λ γατε για καν να αγγλικ εργ κι... Κ τι απλ που να Καλ , χει σαλ ψει ο Μια ταιν α χωρ ς µιλ ει για την καθηµεριν τητα, τη ζω ... Φ της! Εδ χρειαζ µαστε διαλ γους για να µια ταιν α χωρ ς πολλ ς µπορε να παρακολουθε πολλ ς δυσκολ ες, αλλι ς ο καηµ νος Και δεν π µε Το «DESTRUCTOR IV», π ει, θα χαζε ει ο λλος! ο Αντ νης!... καλ τερα να δο µε καµι αµερικ νικη ας πο µε!... εργ ρα δρ σης; ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ! Ας π ρουµε µια απ φαση! Γιατ χι καµι Some like it hot! Μερικο το προτιµο ν καυτ . παλι ασπρ µαυρη ταιν α; Που να µην ε ναι Μπ λι Ου ιλντερ, 1953! µεταγλωττισµ νη!... Πα ζουν αυτ το φοβερ ργο µε τον Τ νι Κ ρτις και τη Μ ριλιν Μονρ ε! Να δεις, π ς το λ νε;...
 15. 15. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 14 ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ’Μ ρα κυρ α! Εεε ... Νοικι στηκε! Εκε νο το Νοικι στηκε! δωµ τιο ... ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ωµ τιο ∆εν χω τ ποτα µε τους µα ρους ( λλωστε, λατρε ω τον ντι Μ ρφι!) Αλλ και να τους β λω µες το σπ τι µου, χι ευχαριστ , δεν θα π ρω!... τσι, ψιψ να;! Μι ου; Και τελικ , λ γο Ορ στε ... Μια Καληµ ρα, κυρ α! Ε δαµε το ενοι- Λυ... Λυπ µαι!... αργ τερα ... υπογραφ κι ∆ ξα τω Θε ! Μ’ να κιαστ ριο!... Απ ’δω ο πατ ρας µου Αλλ δυστυχ ς τοιµο το παλικαρ κι απ τα µ ρη και η αδερφο λα µου η Φατ µα... µ λις νοικι στηκε!... συµφωνητικ . µας! ∆εν ε µαι ρατσ στρια, Εεε... Χεχ ! αλλ στην ηλικ α µου, Καληµ ρα µαντ µ... καταλαβα νετε ... Χριστο λη µου, ραβες!... Αλ θεια, θα σας Μα τι ε ν’ αυτ που λ τε; πε ραζε ν ’ρχονται οι Μπορε τε να δ χεστε φ λοι µου να µε ποιον θ λετε, νεαρ !... βλ πουν; Ευγεν ς, καθαρ ς και καλοαναθρεµ- µ νος! κανα τη σωστ επιλογ .
 16. 16. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 15 ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ κου αυτ το κοµµ τι, Φραντζ σκα!... Τελικ , οι τσιγγ νοι ε ναι οι µ νοι αληθινο Τι νοσταλγ α! Τι πο ηση!... Και συν µα χει ταξιδευτ ς! Το ταξ δι µετρ ει, χι ο σκοπ ς του ρυθµ και π ση εν ργεια! Λατρεεεεεεε ω την ταξιδιο ! Latcho drom, πως λ νε!... τσιγγ νικη µουσικ ! Ε σαι τυχερ ... Εσ που σ’ αρ σουν τ σο τα τσιγγ νικα τραγο δια, σε λ γο θα µπορε ς να τ’ ακο ς ζωνταν . Εγκαταστ θηκαν (εκε που τους αφ σανε, βλ πεις!) σε µια αλ να κοντ στο σο περ µ ρκετ, καµι πεντακοσαρι µ τρα απ το σπ τι σου!... Τι λ γαµε;
 17. 17. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 16 Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης βολτ ρει στη γειτονι του, γκρινι ζει, αναθεµατ ζει λους αυτο ς που, κατ τη γν µη του, του χαλ νε το τοπ ο. Αισθ νεται τι τον προσβ λλουν κατ κ ποιο περ εργο τρ πο κι αυτ τον εκνευρ ζει ... Ακο νε Ε ναι θορυβ δεις, Απ στευτο! τη µουσικ τους στη ακατ στατοι!... ∆εν ε µαστε διαπασ ν! χουν Πο βαδ ζοµε πια στη χ ρα τα µαγαζι τους, πλ ον; µας! Ορ στε ντ νονται πως στη χ λια! χ ρα τους!... ... κι ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης κ νει τουρισµ , τα βλ πει πολ διαφορετικ τα πρ γµατα. Ε ναι ξ νοιαστος, χαλαρ ς... λα σα τον ενοχλο ν καθηµεριν µοι ζουν ξαφνικ αλλι τικα, εξωτικ . Ο κ ριος Ξενοφοβ δης ε ναι σε διακοπ ς. Αααχ! Αυτ η λες αυτ ς οι παραδοσιακ µουσικ ! Η γοητε α που φορεσι ς, λ’ Τι δ ναµη! Σου σκ ζει χουν αυτ τα αυτ τα χρ µατα, την καρδι ! παλι σοκ κια!... οι µυρωδι ς!... Σε µεθο ν!
 18. 18. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 17 ΑΝΑΤΟΛΗ, ∆ΥΣΗ ΟΥ Υ Ανατο ΗΤ ΩΣ ΥΣ ΤΟ ! λ ΠΤ ΧΟ ΟΥ Ι ΤΕ ΟΛΙΝ Ρ ΒΕ ∆ ση ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
 19. 19. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 18 Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
 20. 20. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 19 ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Τα παλι στερε τυπα κρατ νε γερ ! Λ νε τι οι Ιταλο να σωρ σαχλαµ ρες που εξακολουθο ν να διαδ δονται: ε ναι τεµπ ληδες και καµ κια, οι Σκοτσ ζοι τσιγκο νηδες, οι Γερµανο π νουν λοι µπ ρα και φορ νε δερµ τινα βρακι , οι µα ροι ε ναι µεγ λα παιδι ... οι λληνες φορ νε φουσταν λες, οι ραβες ε ναι αλ τες... Α, λα κι λα! ∆εν ε ναι στερε τυπο αυτ ! Για τους ραβες ε ναι η αλ θεια! τσι δεν ε ναι Π ΓΚΟΥ Λουκο µ; Τον ε δατε αυτ ν; ... Τι τανε τ ρα; Το ρκος; ραβας; Μαροκιν ς; Τρ χα γ ρευε µ’ λους αυτο ς!... Εγ λ ω τι θα ’πρεπε να κ νουν µια προσπ θεια να ενταχθο ν, Κι εγ που ε µαι ο γιος αυτο του ραβα, δε νοµ ζετε; Εν π ση περιπτ σει, καλ µου κ ριε, να ε ναι σ γουρο: µπορ να σας πω τι λοι πρ πει να κ νουν οι νθρωποι αυτο δεν ε ναι σαν εσ ς σαν εµ να!... προσπ θειες, καλ µου κ ριε!! ρπα την!
 21. 21. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 20 ΤΟ ΡΑΣΟ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ Τι γινε, αγ ρι µου, στο Φτην και σικ το! σκουπιδοτενεκ τα βρ κες και Και εξα σιου ΧΑΧΑ! Για κοιτ ξτε αυτ ν τον τα φ ρεσες; γο στου!... κουρελ ! λλος νας που ντ νεται σαν σκι χτρο!... Τσσς! Κι στερα σου Φα νεται, παιδ µου, τι ε ναι απ λ νε για την αγν µεγ λο µ διστρο!... ΣΝΟΜΠΑΡΙΕΣ! ψυχ των παιδι ν! Τι στυλ! Τι κοµψ της! ΑΡΦ ΑΡΦ ρη! φα τη! δι! Ψειρι Στριµ Οι κατα- Παλιο οι! Χωρι στρεπτικ ς ! ν µ - δερ ντασµ Ψηλο συν πειες Βλαχα τηδες! της δια- φ µισης! Αο ι! υτο πλο Νε - ρτζ που χε! Μ λα β Ε να, Αυτ ς φτα ει για λα!... Γιατ ε ναι ... εεεε... διαφορετικ ς!... Να, αυτ ς!... ΑΡΚΕΤΑ! Φτ νει πια! Φ ρεστε στ’ αλ θεια σαν... σαν µεγ λοι!! Στοπ! Εξηγηθε τε αντ να βαρ τε ο νας τον λλον!
 22. 22. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 21 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠ Τι βλακε α! Και να σκεφτε κανε ς τι αρκε µια τ ση Αν οι νθρωποι καταλ βαιναν τι η π λη ε ναι να δα προσπ θεια για να γ νει η ζω στην κοινων α µας σταυροδρ µι που ανακατε ονται οι εθν τητες, οι θρησκε ες, τ σο πιο ευχ ριστη!... τα κοινωνικ στρ µατα, δεν θα κατηγορο σε ο νας τον λλον µε το παραµικρ πρ βληµα!... λα ντε!... Σ γουρα! Αποκλε ουµε τους ξ νους, τους αν πηρους, τους γ ρους, τους αν ργους, τους κοκκινοµ λληδες, τους χοντρο ς, τους Με το να περιθωριοποιο µε ορισµ να τοµα, φτι χνουµε αρρ στους, τους τσιγγ νους, κλπ.... µ νο και µ νο γιατ γκ το που δηµιουργο ν νταση και οδηγο ν αναπ φευκτα ε ναι διαφορετικο . Κατ β θος, ο νθρωπος ε ναι σε φασαρ ες!... Χωρ ς να ε µαστε υπερβολικ ιδεαλιστ ς, ας πραγµατικ αν ητος... ελπ σουµε τι µια µ ρα θα τελει σουµε µε τον αποκλεισµ και την απ ρριψη κ θε ε δους!... Ναι! Σνιφ! Σνουφ! ∆εν αποµον νει µ νο ο νθρωπος αλλ και τα ζ α! ∆εν ε δατε το «Ασχηµ παπο»; Αυτ η ιστορ α λ ει για να παπ κι που το απορρ πτουν οι δικο του!... Χαχ ! Τελικ , σως το καλ τερο ε ναι να γελ ει κανε ς µ’ αυτ . τσι δεν ε ναι;!
 23. 23. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 22 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ρατσιστ ς;! Φυσικ λοι ε ναι λ γο!... Ακ µη κι αυτο Ποπ ! χι κι τσι! Στην αυγ του 21ου αι να, ε ναι που δεν τ’ οµολογο ν ο τε στον εαυτ τους! Ας µην παραλογισµ ς, σφ λµα... Ο κ σµος ε ναι να µε γµα! κρυβ µαστε π σω απ το δ χτυλ µας!... Ρατσιστ ς;! Τι π ει να πει; λα και τ ποτα!... Ποτ δε θα µιλ σουµε αρκετ για το ρ λο των µ σων Γιατ στις διαφηµ σεις π ντα η ξανθι διαλ γει µαζικ ς ενηµ ρωσης στη δι δοση των λανθασµ νων ιδε ν. το σωστ προϊ ν; Ε!;... Γιατ στις ειδ σεις δεν µιλο ν ποτ για τους ξ νους παρ µ νον ταν υπ ρχει πρ βληµα; Με το λ γε λ γε, γ νεται σ γχυση στο τ λος: ξ νος = πρ βληµα. ταν ορισµ νοι κ νουν προσπ θειες, λλοι ρ χνουν λ δι στη Πολιτικ ς επιλογ ς, σεξουαλικ ς επιλογ ς, τρ ποι ζω ς. φωτι ! ∆ιαδ δουν το µ σος, το ρατσισµ κ θε ε δους, Αρκε να εκθει σουµε τις ατοµικ ς ελευθερ ες, το ξεχν ντας τα διδ γµατα της ιστορ ας!! αυτεξο σιο!... Εµε ς οι ν οι, πρ πει ν’ αλλ ξουµε τον κ σµο! Θ λει δουλει !
 24. 24. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 23 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Σ µφωνα µε ρευνα που πραγµατοποι θηκε στο ρευνας δε χνουν τον πολ πλοκο χαρακτ ρα του πλα σιο της Ευρωπαϊκ ς νωσης την νοιξη του ρατσιστικο φαινοµ νου. Τα συναισθ µατα ρατσισµο 1997, ο ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α φθ νουν σε συνυπ ρχουν µε ισχυρ δ σιµο µε το δηµοκρατικ ανησυχητικ επ πεδο στα κρ τη µ λη: σχεδ ν ποσοστ σ στηµα και µε το σεβασµ των θεµελιωδ ν ελευθερι ν 33% των ατ µων που ρωτ θηκαν δηλ νουν ανοικτ και δικαιωµ των. Η πλειοψηφ α των ερωτηθ ντων «αρκετ ρατσιστ ς» «πολ ρατσιστ ς». θεωρε τι η κοινων α οφε λει να χει ενια α αντιµετ πιση και να δ νει σα δικαι µατα σε σοι δηλ νουν ρατσιστ ς ε ναι λιγ τερο ικανοποιηµ νοι λους τους πολ τες της, συµπεριλαµβανοµ νων των σον αφορ την προσωπικ τους κατ σταση, απ µεταναστ ν και αυτ ν που αν κουν σε µειονοτικ ς λλους. Φοβο νται την ανεργ α, τρ µουν το µ λλον οµ δες. και δεν χουν εµπιστοσ νη στην ορθ λειτουργ α των θεσµ ν και στην πολιτικ τ ξη της χ ρας Οι γν µες δι στανται στην ερ τηση ε ν λα τα µ λη τους. Εξ λλου, σε µεγ λο ποσοστ επιδοκιµ ζουν των µειονοτ των πρ πει να απολα ουν αυτ ν των τα αρνητικ στερε τυπα που χαρακτηρ ζουν τους δικαιωµ των σε κ θε περ σταση. Πολλο συµφωνο ν για µεταν στες και τις µειον τητες. τον περιορισµ των δικαιωµ των σε σους θεωρο νται τι αποτελο ν µ λη «προβληµατικ ν» οµ δων, δηλαδ Μεγ λος αριθµ ς των ατ µων που δηλ νουν ρατσιστ ς στους παρ νοµους µεταν στες στην Ευρωπαϊκ νωση, ε ναι στην πραγµατικ τητα ξεν φοβοι: οι «µειον τητες» στα εγκληµατικ στοιχε α και στους αν ργους. που προκαλο ν ρατσιστικ συναισθ µατα σε κ θε χ ρα ποικ λλουν σε συν ρτηση µε την αποικιοκρατικ και Οι ερωτηθ ντες θεωρο ν τι τα ευρωπαϊκ ργανα θα µεταναστευτικ ιστορ α της εν λ γω χ ρας και µε την πρ πει να διαδραµατ ζουν σηµαντικ τερο ρ λο στην πρ σφατη α ξηση προσφ γων. Τα αποτελ σµατα της καταπολ µηση του ρατσισµο . ΒAΘMOΣ EK∆HΛΩMENOY PATΣIΣMOY (KATANOMH ANA XΩPA) ΣE ΠOΣOΣTO, EΞAIPOYMENΩN OΣΩN ∆EN AΠANTHΣAN 100 % Ερ τηση: «Ορισµ νοι θεωρο ν τι δεν ε ναι καθ λου ρατσιστ ς. λλοι τι ε ναι πολ ρατσιστ ς. Κοιτ ξτε αυτ ν το χ ρτη και δ στε τον αριθµ που εκφρ ζει τα δικ σας 90 % συναισθ µατα, σχετικ . Ε ν αισθ νεστε τι δεν ε στε καθ λου ρατσιστ ς, βαθµολογ στε µε 1. Ε ν αισθ νεστε πολ ρατσιστ ς, 80 % βαθµολογ στε µε 10. Οι βαθµολογ ες που περιλαµβ νονται απ το 1 µ χρι το 10 δε χνουν σε ποιο βαθµ πλησι ζετε τη µ α 70 % την λλη πλευρ .» Για το γραφικ αυτ , λ φθηκε υπ ψη η 60 % κατηγορ α «καθ λου ρατσιστ ς» (1 στην κλ µακα) και γιναν και οι ακ λουθες οµαδοποι σεις: «λ γο ρατσιστ ς» (2 και 3) 50 % «αρκετ ρατσιστ ς» (4 ως 6) και «ρατσιστ ς» (7 ως 10) 40 % Ευρωβαρ µετρο 47.1, νοιξη 1997 30 % 20 % % πολ ρατσιστ ς (7 ως 10 στην κλ µακα) % αρκετ ρατσιστ ς (4 ως 6) 10 % % λ γο ρατσιστ ς (2 ως 3) % καθ λου ρατσιστ ς (1 στην κλ µακα) 0% B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15
 25. 25. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 24 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1977 Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο κορυφ ς του Εδιµβο ργου, τρ το ψ φισµα κατ Κοιν δ λωση για τα θεµελι δη δικαι µατα που του ρατσισµο για να ληφθο ν αν την Ευρ πη υπογρ φηκε απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το «δραστικ και αποτελεσµατικ µ τρα µε στ χο τον Συµβο λιο και την Επιτροπ . λεγχο του φαινοµ νου τ σο µ σω της εκπα δευσης σο και µ σω της νοµοθεσ ας». 1986 Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει την πρ τη 1993 κθεση της επιτροπ ς ρευνας για την νοδο του φασισµο και του ρατσισµο στην Ευρ πη. Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εκδ δει δι φορα ψηφ σµατα για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α Το Συµβο λιο, το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και η καθ ς και τους κινδ νους β ας απ την κρα Επιτροπ εγκρ νουν κοιν δ λωση κατ του δεξι . ρατσισµο και της ξενοφοβ ας. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει τ ταρτη δ λωση, στη σ νοδο κουρφ ς της Κοπεγχ γης, µε την οπο α 1989 καταδικ ζει το ρατσισµ και την ξενοφοβ α. Ο κοινωνικ ς χ ρτης για τα θεµελι δη κοινωνικ ∆ηλ νει τι «αποφ σισε να εντε νει τις δικαι µατα των εργαζοµ νων αναφ ρει τη προσπ θει ς του για τον προσδιορισµ και τον σηµασ α της καταπολ µησης των κ θε µορφ ς εντοπισµ των αιτ ων του ρατσισµο » και διακρ σεων, ιδ ως σων στηρ ζονται στο φ λο, το αναλαµβ νει τη δ σµευση να «καταβ λλει κ θε χρ µα, τη φυλ , τις απ ψεις και τις πεποιθ σεις. δυνατ προσπ θεια για να προστατε σει τους µεταν στες, πρ σφυγες και λλους απ τις εκδηλ σεις ρατσισµο και µισαλλοδοξ ας». 1990 Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο κορυφ ς του ∆ουβλ νου, ψ φισµα σχετικ µε την 1994 καταπολ µηση του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας. Μετ απ γαλλο-γερµανικ πρωτοβουλ α, το Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει τη δε τερη Ευρωπαϊκ Συµβο λιο αποφ σισε, κατ τη κθεση της επιτροπ ς ρευνας η οπο α καλε σε σ νοδο κορυφ ς της Κ ρκυρας, τη σ σταση εν σχυση της δρ σης που διεξ γεται σε ευρωπαϊκ συµβουλευτικ ς επιτροπ ς για το ρατσισµ και επ πεδο. την ξενοφοβ α αρµ δια για τη διατ πωση πρακτικ ν συστ σεων υπ ρ της ανοχ ς και της καταν ησης. ∆ χθηκε να αναπτ ξει, σε 1991 ευρωπαϊκ επ πεδο, συνολικ στρατηγικ µε Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει ψ φισµα, στη στ χο την καταπολ µηση του ρατσισµο . Το σ νοδο κορυφ ς του Μ αστριχτ, υποσχ µενο 1994 επ σης, κατ τη σ νοδο κορυφ ς του να ενεργ σει «σαφ ς και ξεκ θαρα» για να σσεν, το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζ τησε απ εµποδ σει την νοδο του ρατσισµο και της την Επιτροπ «να εµβαθ νει τις τρ χουσες ξενοφοβ ας. εργασ ες» στους τοµε ς της εκπα δευσης και της κατ ρτισης, της πληροφορ ας, των µ σων µαζικ ς ενηµ ρωσης, της αστυνοµ ας και της 1992 δικαιοσ νης. Η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ εκδ δει Στο Λευκ Βιβλ ο της για την κοινωνικ πολιτικ , ψ φισµα για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τη η Επιτροπ αν γγειλε την πρ θεσ της «να θρησκευτικ µισαλλοδοξ α. επιµε νει για να περιληφθο ν στη Συνθ κη ειδικ ς
 26. 26. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 25 εξουσ ες σον αφορ την καταπολ µηση των 1996 φυλετικ ν διακρ σεων». Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, η Οικονοµικ Σε ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για και Κοινωνικ Επιτροπ και η Επιτροπ την πολιτικ µεταν στευσης και παροχ ς των Περιφερει ν υποστηρ ζουν την πρ ταση ασ λου, αφιερ νεται το τελευτα ο κεφ λαιο ανακ ρυξης ευρωπαϊκο τους το 1997. στην καταπολ µηση των φυλετικ ν διακρ σεων Η συµβουλευτικ επιτροπ ολοκληρ νει τη µελ τη και των προβληµ των που συνδ ονται µε το σκοπιµ τητας. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζητε απ ρατσισµ και την ξενοφοβ α. την Επιτροπ να συνεχ σει το ργο της ως Το ψ φισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου για το του δηµιουργηθε το Ευρωπαϊκ Κ ντρο ρατσισµ και την ξενοφοβ α κ νει κκληση για Παρακολο θησης των φαινοµ νων ρατσισµο και ευρωπαϊκ οδηγ α προοριζ µενη να ενισχ σει τις ξενοφοβ ας. Επ σης δ νει πρ σινο φως για το ισχ ουσες διατ ξεις στη νοµοθεσ α των κρατ ν ευρωπαϊκ τος. µελ ν. 1997 1995 Τα κρ τη µ λη και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Η συµβουλευτικ επιτροπ υποβ λλει στο συµφωνο ν για την εγκατ σταση του Ευρωπαϊκο Ευρωπαϊκ Συµβο λιο που συν λθε στις Κ ννες Κ ντρου στη Βι ννη. Ο ρ λος του θα ε ναι διπλ ς: την τελικ κθεσ της που περι χει µεγ λο αριθµ καταχ ρηση και αξιολ γηση των φαινοµ νων συστ σεων για δρ ση. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ρατσισµο και ξενοφοβ ας και αν λυση των αιτ ων ζητ απ τη συµβουλευτικ επιτροπ να τους µε παρ λληλη διατ πωση συγκεκριµ νων παρατε νει, σε συνεργασ α µε το Συµβο λιο προτ σεων και τακτικ ς για την καταπολ µησ της Ευρ πης, την εργασ α µελ της σκοπιµ τητας τους. που αφορ ευρωπαϊκ κ ντρο παρακολο θησης των φαινοµ νων ρατσισµο και ξενοφοβ ας. Οι αρχηγο κρατ ν και κυβερν σεων εντ σσουν την υπερ σπιση των δικαιωµ των του ανθρ που ∆ ο ψηφ σµατα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν στη ν α Συνθ κη για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τον της Ευρωπαϊκ ς νωσης που υπογρ φηκε στη αντισηµιτισµ επιµ νουν τι πρ πει να ληφθο ν σ νοδο κορυφ ς του µστερνταµ. µ τρα για την προστασ α της ισ τητας των ευκαιρι ν στην απασχ ληση ανεξ ρτητα απ ηλικ α, φυλ , φ λο, αναπηρ α πεπο θηση. 1998 Το Συµβο λιο «Κοινωνικ ς Υποθ σεις» και το Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει συνολικ Συµβο λιο «Εκπα δευση» εκδ δουν ψηφ σµατα για σχ διο δρ σης για την καταπολ µηση του την καταπολ µηση του ρατσισµο στην εργασ α ρατσισµο . και στα εκπαιδευτικ συστ µατα. Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει πρ ταση στο Συµβο λιο για το χαρακτηρισµ του 1997 ως ευρωπαϊκο τους κατ του ρατσισµο . Η Επιτροπ τον ζει τον ειδικ ρ λο που µπορε να διαδραµατ σει το τος αυτ σε συµπλ ρωµα µε τις εθνικ ς εν ργειες. Οι κυρι τεροι τοµε ς που προσδιορ στηκαν ε ναι: η προ θηση της νταξης και το νοιγµα του δρ µου για την νταξη, η προ θηση της ισ τητας των ευκαιρι ν και της µε ωσης των διακρ σεων, η ευαισθητοπο ηση της κοιν ς γν µης και η καταπολ µηση των προκαταλ ψεων, η πρ ληψη κ θε ρατσιστικ ς συµπεριφορ ς και κ θε µορφ ς β ας, η επ βλεψη Θ λει δουλει ! και η επιβολ κυρ σεων στα ρατσιστικ εγκλ µατα, η διεθν ς συνεργασ α, η εν σχυση των αντιρατσιστικ ν νοµοθετικ ν διατ ξεων και σε ευρωπαϊκ επ πεδο. Η σ νοδος κορυφ ς του κοινωνικο διαλ γου των εκπροσ πων των εργοδοτ ν και των συνδικαλιστ ν εκδ δει κοιν δ λωση µε στ χο την πρ ληψη των φυλετικ ν διακρ σεων και της ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας.
 27. 27. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 26 Η ΣYNΘHKH TOY AMΣTEPNTAM KAI OI ∆IEΘNEIΣ ΣYNΘHKEΣ Η Συνθ κη του µστερνταµ δρ ση για την καταπολ µηση των διακρ σεων λ γω φ λου, φυλετικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς, Κεφ λαιο 1 θρησκε ας πεποιθ σεων, αναπηρ ας, ηλικ ας Γενικ ς αρχ ς που αποτελο ν το υπ βαθρο γενετ σιου προσανατολισµο ». της νωσης «Η νωση βασ ζεται στις αρχ ς της ελευθερ ας, της Η ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των δηµοκρατ ας, του σεβασµο των δικαιωµ των του δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, καθ ς ελευθερι ν, 1950, ρθρο 14 και του κρ τους δικα ου», που ε ναι κοιν για λα Η απ λαυση των δικαιωµ των και ελευθερι ν που τα κρ τη µ λη. περιλαµβ νονται στην παρο σα σ µβαση θα Η νωση θα σεβαστε αυτ τα θεµελι δη κατοχυρ νεται χωρ ς δι κριση λ γω φ λου, δικαι µατα πως κατοχυρ νονται απ την φυλ ς, χρ µατος, γλ σσας, καταγωγ ς, θρησκε ας, ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των πολιτικ ν λλων πεποιθ σεων, εθνοτικ ς δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν κοινωνικ ς καταγωγ ς, συµµετοχ ς σε εθνικ ελευθερι ν, που υπογρ φηκε στη Ρ µη στις 4 µειον τητα, ιδιοκτησ ας, γ ννησης λλων Νοεµβρ ου 1950, και πως προκ πτουν απ τις χαρακτηριστικ ν. κοιν ς συνταγµατικ ς παραδ σεις των κρατ ν µελ ν, ως γενικ ς αρχ ς του κοινοτικο δικα ου. Η νωση θα σεβαστε την εθνικ ταυτ τητα των Η διεθν ς σ µβαση των Ηνωµ νων Εθν ν για την κρατ ν µελ ν. κατ ργηση κ θε µορφ ς φυλετικ ς δι κρισης, Η νωση θα αποκτ σει τα µ σα που απαιτο νται 1965, ρθρο 1 για την επ τευξη των στ χων της και για την Στη σ µβαση αυτ , ο ρος «φυλετικ δι κριση» επιτυχ εφαρµογ των πολιτικ ν της. θα αφορ αδιακρ τως, τον αποκλεισµ , τον περιορισµ την προτ µηση λ γω φυλ ς, Κατ ργηση των διακρ σεων, ρθρο 6α χρ µατος, εθνικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς, που Με την επιφ λαξη των λλων διατ ξεων της χει ως στ χο να εκµηδεν σει να µει σει την Συνθ κης, και εντ ς των ορ ων των αρµοδιοτ των αναγν ριση, την απ λαυση την σκηση, επ σοις που παρ χει αυτ στην Κοιν τητα, το Συµβο λιο, ροις, των δικαιωµ των του ανθρ που και των αποφασ ζοντας οµ φωνα, µετ απ πρ ταση της θεµελιωδ ν ελευθερι ν στον πολιτικ , οικονοµικ , Επιτροπ ς και διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ κοινωνικ , πολιτιστικ οποιοδ ποτε λλο τοµ α Κοινοβο λιο, θα µπορε να αναλ βει κατ λληλη του δηµ σιου β ου. ΓIATI H ∆PAΣH ΣE EYPΩΠAΪKO EΠIΠE∆O; Ευρωπαϊκ ταυτ τητα αυτ ε ναι ουσιαστικ για τη δηµοκρατικ H καταπολ µηση του ρατσισµο και η ευρωπαϊκ αν πτυξη και τη νοµιµ τητα των υφιστ µενων ταυτ τητα ε ναι αδιαχ ριστες. Η αν γκη να κυβερν σεων και θεσµ ν. τεθο ν τα θεµ λια κοινοτικο πνε µατος αν µεσα Kαν να κρ τος µ λος δεν απαλλ σσεται και καµ α στους λαο ς που επ χρ νια ταν αντιµ τωποι κοινωνικ και πολιτιστικ οµ δα δεν χει την λ γω β αιων συγκρο σεων αποτελε αναπ σπαστο εγγ ηση τι, κ ποια µ ρα, δεν θα αποτελ σει θ µα µ ρος των ιδανικ ν που εν πνευσαν τους ιδρυτ ς του ρατσισµο (1). της Κοιν τητας. Σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που ∆ηµοκρατ α O σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που H Ευρωπαϊκ νωση πρ πει να οικοδοµηθε σε και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν που εγγρ φονται µια κοινων α που αποδ δει αξ α στη διαφορ και η στη Συνθ κη, καθ ς και του δικαι µατος σης οπο α αντιπροσωπε ει τις αν γκες και αντανακλ τα ενδιαφ ροντα και τις αξ ες λων των πολιτ ν της ανεξ ρτητα απ την εθνοτικ , θρησκευτικ , (1) Ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για το ρατσισµ , την εθνικ πολιτιστικ τους ιδ τητα. Η προϋπ θεση ξενοφοβ α και τον αντισηµιτισµ COM(95) 653 τελικ .
 28. 28. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 27 µεταχε ρισης και απουσ ας δι κρισης, ε ναι οι H συµµετοχ λων των πολιτ ν στην κοινωνικ , βασικ ς αρχ ς κ θε κοινοτικ ς πολιτικ ς. οικονοµικ και πολιτικ ζω αποτελε αναπ σπαστο µ ρος της ευρωπαϊκ ς αν πτυξης. Αν πτυξη οικονοµικ ν και κοινωνικ ν µως ο ρατσισµ ς αποκλε ει και ταυτ χρονα δικαιωµ των επωφελε ται απ τον αποκλεισµ . ταν τα τοµα O ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α αποτελο ν σοβαρ αισθ νονται τι απειλο νται απορρ πτονται, απειλ , χι µ νο για τη σταθερ τητα της χουν την τ ση να απορρ πτουν τους λλους. ευρωπαϊκ ς κοινων ας, αλλ και για την ορθ H καταπολ µηση του ρατσισµο συνδ εται στεν πορε α της οικονοµ ας (1). µε τη βελτ ωση των ρων απασχ λησης και των Oι ευρωπαϊκ ς οικονοµ ες δεν χρησιµοποιο ν πολιτικ ν µεταν στευσης και νταξης που πλ ρως τις δυνατ τητες του εργατικο δυναµικο αφορο ν για παρ δειγµα την πρ σβαση στην τους (1). απασχ ληση και στην εκπα δευση (1). H δι κριση συγκρο εται µε την ελε θερη κυκλοφορ α των προσ πων και των υπηρεσι ν εµποδ ζοντας σους πλ ττονται απ τις διακρ σεις να βρουν δουλει , στ γη να απευθυνθο ν στις υπηρεσ ες που χρει ζονται (2). Oι διαφορ ς αν µεσα στις εθνικ ς πολιτικ ς (1) προστασ ας απ το ρατσισµ θα αποθαρρ νουν Κοιν δ λωση των κοινωνικ ν ετα ρων για την πρ ληψη των φυλετικ ν διακρ σεων και της ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης σους ενδ χεται να υποστο ν το ρατσισµ απ το µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας. να µεταβο ν σε κρ τη µ λη της Ευρωπαϊκ ς (2) κθεση της εναρκτ ριας σ σκεψης του Eυρωπαϊκο τους κατ του Pατσισµο , 1997. νωσης που η προστασ α ε ναι ανεπαρκ ς (2). Η ΕYPΩΠH KATA TOY PATΣIΣMOY Εκτιµ ντας τι ο ρατσισµ ς, η ξενοφοβ α και – να ενισχ σουµε τη δρ ση µας µε στ χο την ο αντισηµιτισµ ς αντιβα νουν τα θεµελι δη καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας δικαι µατα, που αναφ ρονται στο κοινοτικ και του αντισηµιτισµο σε λους τους τοµε ς του δ καιο, αναγνωρ ζονται στις διεθνε ς διακηρ ξεις β ου, µετερχ µενοι λα τα διαθ σιµα µ σα και και φορε ς και απορρ ουν απ τις συνταγµατικ ς π ρους, παραδ σεις, – να συνεργαστο µε για το σκοπ αυτ µε λους τι η συνεχ ς παρουσ α του ρατσισµο , της τους ενδιαφερ µενους ετα ρους, ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο στο σ νολο της – να παραγ γουµε, να ενθαρρ νουµε και να Ευρ πης θ τει τις κοινων ες µας αντιµ τωπες µε προωθ σουµε τη δι δοση ορθ ς πρακτικ ς και µια σηµαντικ πρ κληση και απαιτε την κινητο - πε ρας, πο ηση λων των ετα ρων για την καταπολ µηση – να προωθ σουµε κατ λληλα µ τρα, συµπερι- των εν λ γω φαινοµ νων, λαµβανοµ νων των ευρωπαϊκ ν και εθνικ ν τι το Συµβο λιο και τα κρ τη µ λη αναγν ρισαν κωδ κων δεοντολογ ας. την πρ κληση αυτ ταν διακ ρυξαν το 1997 Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι χουµε την πρ θεση: Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο , – να συµµετ σχουµε ενεργ στο Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο , Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι βεβαι νουµε: – να συµµετ σχουµε ενεργ στην ευρωπαϊκ – το θεµελι δες δικα ωµα κ θε ατ µου να ζει κινητοπο ηση που ξεκ νησε µε το Ευρωπαϊκ χωρ ς διακρ σεις παρεν χληση λ γω φυλ ς, τος κατ του Ρατσισµο . χρ µατος, θρησκε ας εθνοτικ ς εθνικ ς Καλο µε τα ευρωπαϊκ ργανα, τις δηµ σιες καταγωγ ς, αρχ ς, τους ιδιωτικο ς φορε ς και τους πολ τες, – την αν γκη δηµιουργ ας εταιρικ ν σχ σεων τ σο σε ευρωπαϊκ σο και σε εθνικ και τοπικ προκειµ νου να ενωθο µε για την καταπολ µηση επ πεδο, να συµβ λουν στην καταπολ µηση του του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντιση- ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο , µιτισµο . στον καθηµεριν β ο, στο σχολε ο, στον τ πο Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι αναλαµβ νουµε τη εργασ ας και στα µ σα µαζικ ς ενηµ ρωσης. δ σµευση: Wim Kok José María Gil-Robles Gil-Delgado Jacques Santer Πρωθυπουργ ς των Κ τω Χωρ ν Πρ εδρος του Πρ εδρος της Πρ εδρος εν ενεργε α του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς Συµβουλ ου
 29. 29. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 28 ΝA ΓEΦYPΩΣOYME TIΣ KOYΛTOYPEΣ Σ µερα, µια απ τις µεγαλ τερες προκλ σεις τις την κουλτο ρα µιας οµ δας, που µαθα νονται απ οπο ες πρ πει να αντιµετωπ σουν οι ευρωπαϊκ ς τη νεαρ τερη ηλικ α και δρουν τ σο συνειδητ σο κοινων ες ε ναι το να αναπτ σσονται εντ σσοντας και ασυνε δητα. Πα ρνουν τη µορφ δοµ ν το αυξαν µενο κρ µα πολιτισµικ ν οµ δων. Οι εξουσ ας, θεσµ ν και κοινωνικ ς πρακτικ ς. Οι πολιτικ ς περιστρ φονται γ ρω απ ννοιες, αξ ες διαδικασ ες αυτ ς διαφοροποιο ν µια οµ δα και και πρ τυπα που θεωρο νται ως υπ δειγµα απ τη την καθιστο ν ξεχωριστ . ∆ νουν στα τοµα το δεσπ ζουσα κουλτο ρα. Αποτ λεσµα: επιµ νοντας α σθηµα τι αν κουν κ που και τους προσφ ρουν στις οµοι τητες και την οµογ νεια, συµβ λλουµε σηµε α αναφορ ς. στην εν σχυση του αισθ µατος αποκλεισµο σων δεν χωρο ν σ’ αυτ ν τον ορισµ . Οι νθρωποι που µοι ζουν απ το γεγον ς τι αν κουν στην οµ δα χουν µεγαλ τερη Ο ρος κουλτο ρα ορ ζεται εδ µε την ευρ τερη αυτοπεπο θηση. σο σηµαντικ τερη ε ναι η δυνατ σηµασ α του: υπερβα νει τους εθνοτικο ς διαφορ , τ σο µεγαλ τερη ε ναι η καχυποψ α και εθνικο ς ορισµο ς για να περιλ βει παρ γοντες δυσκολ τερη η αναζ τηση πεδ ου συνενν ησης. πως το ε δος, η εκπα δευση, η κοινωνικ Αυτ ισχ ει εξ σου και στην ιδιωτικ και την καταγωγ και η θρησκε α. επαγγελµατικ ζω . Σ µφωνα µε τον Hofstede (1), η κουλτο ρα µπορε Η καταπολ µηση του ρατσισµο απαιτε εξ ταση να οριστε ως «συλλογικ ς προγραµµατισµ ς του του εαυτο µας. Ο ρατσισµ ς π ρασε απ πνε µατος που διακρ νει τα µ λη µιας κοινωνικ ς πρ δηλες πρ ξεις σε εκδηλ σεις λεπτ τερες και οµ δας απ µια λλη». καλυµµ νες που στηρ ζονται στην απ ρριψη της διαφορ ς. Περιλαµβ νει να κρυφ σ στηµα Ο προγραµµατισµ ς αυτ ς αρχ ζει δη απ τη αποκλεισµο που διαχωρ ζει σους αποτελο ν γ ννηση και παρατε νεται µ χρι την ριµη ηλικ α. µ λη απ’ σους δεν αποτελο ν µ λη της οµ δας. Πραγµατοποιε ται στην οικογ νεια, στο σχολε ο και στην εργασ α. Ε ναι µια σειρ απ κοιν ς αξ ες, (1) Hofstede, G.: Cultures Consequence, 1990, Sage Publications, πεποιθ σεις και στ σεις ζω ς που σφυρηλατο ν London. Κο τα τον χοντρ !... Του χρει ζεται µια δ αιτα, ε µαµ !;... ο Πες τ τα! ψ µα
 30. 30. Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 29 ΣTA∆IA THΣ ∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ Στ διο 1 Kατ σταση η οπο α συν σταται στην γνοια των διαφορ ν, που εκδηλ νεται µε στ σεις τ που: «ο δικ ς µας τρ πος ε ναι ο καλ τερος». Στ διο 2 Kατ σταση συνειδητοπο ησης της διαφορ ς που επιτυγχ νεται µε τη διαπολιτισµικ επαφ , µε την επικοινων α και την παρατ ρηση: «οι λλοι χουν διαφορετικο ς τρ πους». Στ διο 3 Kατ σταση ανοχ ς που σ βεται χωρ ς αξιολογικ κρ ση: «ε ναι διαφορετικο ». Στ διο 4 Kατ σταση που συν σταται στην αποδοχ , την αξιοπο ηση και τη θετικ χρησιµοπο ηση της διαφορ ς: «αφ στε µας να εργαστο µε µαζ απ κοινο και επωφελ ς». ΜIA MATIA ΣTOYΣ OPIΣMOYΣ KAI TIΣ ENNOIEΣ «Η Ευρ πη ε ναι µια πολυπολιτισµικ και ∆ιαφορ αν µεσα στο ρατσισµ και την πολυεθνικ κοινων α που εµπλουτ ζεται απ την προκατ ληψη: η προκατ ληψη µπορε να σηµα νει πολυµορφ α αυτ . Ωστ σο, η συνεχ ς παρουσ α περιφρ νηση κ ποιου προτο καν γνωρ σουµε του ρατσισµο στην κοινων α µας δεν µπορε να κ τι για το τοµ του, αλλ χωρ ς να υπ ρχει αγνοηθε . Ο ρατσισµ ς πλ ττει λον τον κ σµο. απαρα τητα η εξουσ α αρνητικ ς επ δρασης στη Υποβαθµ ζει τις κοιν τητ ς µας και γενν την ζω του. σο για το ρατσισµ , συνδ εται µε τη ανασφ λεια και το φ βο.» λειτουργ α µιας ολ κληρης κοινων ας και Pádraig Flynn, ευρωπα ος επ τροπος περιλαµβ νει την εξουσ α ενεργοπο ησης των ρατσιστικ ν προκαταλ ψεων. Η πλειοψηφ α εξουσι ζει τη µειοψηφ α και µπορε σκ πιµα χι «Η δηµιουργικ τητα µ νο µ σα στη διαφορ να χρησιµοποιε το ρατσισµ . Συνεπ ς, ο µπορε να υπ ρξει.» ρατσισµ ς συνεπ γεται το γεγον ς κατοχ ς της Yehudi Menuhin, βιολον στας και εξουσ ας για δι κριση και δυσµ νεια των ατ µων υπερασπιστ ς των δικαιωµ των του ανθρ που µε το πρ σχηµα τι ε ναι διαφορετικ .» Βρετανικ Συµβο λιο Νεολα ας «Ο ρατσισµ ς αρχ ζει ταν η διαφορ , πραγµατικ φανταστικ , προτ σσεται για να δικαιολογ σει «Ο ρατσισµ ς συν σταται στην πεπο θηση τι µια επ θεση. Επ θεση που στηρ ζεται στην ορισµ να τοµα ε ναι αν τερα απ λλα λ γω του αποτυχ α καταν ησης του λλου, στην ανικα- τι αν κουν σε ιδια τερη φυλ . Οι ρατσιστ ς ν τητα αποδοχ ς της διαφορ ς και ναρξης ορ ζουν τη φυλ ως οµ δα ατ µων που διαλ γου.» µοιρ ζονται την δια καταγωγ . ∆ιαφοροποιο ν Mario Soares, πρ ην Πρ εδρος της Πορτογαλ ας τις φυλ ς β σει σωµατικ ν χαρακτηριστικ ν πως το χρ µα της επιδερµ δας και η ψη των µαλλι ν. Στην πραγµατικ τητα, καµ α σαφ ς διαφορ και «Προκατ ληψη: δυσµεν ς συνα σθηµα ναντι κυρ ως καµ α λογικ διαφορ δεν χουν σηµασ α. ατ µου οµ δας ατ µων που δηµιουργε ται χωρ ς Οι πρ σφατες ρευνες αποδεικν ουν τι η φυλ γν ση, λ γο γεγον ς. ε ναι ννοια πλαστ . Η ννοια της “φυλ ς” δεν χει Εξουσ α: ικαν τητα θ σης των πραγµ των σε καµ α βιολογικ θεµελ ωση. Η λ ξη “ρατσισµ ς” κ νηση, κατοχ ς τους ελ γχου τους. χρησιµοποιε ται επ σης για να περιγρ ψει

×