Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study_mt

374 views

Published on

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage.
For more information and presentations, please visit: http://elaich.technion.ac.il/

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study_mt

 1. 1. Adotta Sit Linji gwida għal studju fuq il-post ta’ (parti minn) sit storiku għal studenti tal-eLAICHDr. Anna Lobovikov-Katz -Technion – Israel Institute of TechnologyDaħlaIl-unit ta’ “Adotta sit” hu l-unit li jagħlaq il-proëess ta’ tagħlim ELAICH. Dan hu bbaŜatfuq konoxxenza u fehim akkwiŜiti u Ŝviluppati tul is-6 Moduli kollha. L-unit“Adotta sit”jagħti ħila lill-istudent biex japplika l-konoxxenza u l-fehim li għandu jew għandha tal-ħafna suāāetti tal-eLAICH mill-Modulikollha, b’iffukar fuq id-deterjorament ta’materjali tal-bini uŜati f’sit jew bini storiku.Il-unit “Adotta sit” jiābor fih tliet tipi ta’ attiivitajiet: • Applikazzjoni ta’ dak li tgħallimt fuq sit storiku mil-lezzjonijiet tal-eLAICH • śvilupp ta’ ħila baŜika ta’ fehim ta’ sit storiku, irrikordjar tal-karatteristiëi tiegħu, u ħidma ta’ analiŜi baŜika • Ābir ta’ data dwar sit storiku li jista’ jgħin il-preservazzjoni tiegħu minn esperti tal-konservazzjoni u konservaturiIl-unit “Adotta sit” hu pakkett li jagħti lill-istudenti l-ħila li jidħlu għal dawn l-attivitajietbħala x-xogħol finali tagħom f’kull kors eLAICH.Linji gwida għal studju fuq il-post ta’ (parti minn) sit storiku għal studenti tal-eLAICHJinkludu deskrizzjonijiet tal-iskopijiet tal-istudju, metodu u riŜultat mistenni, u jinkludustruzzjonijiet organizzattivi; lista ta’ tagħmir; u orarju rrikkmandat.Tul ta’ ħin ta’ studju fuq il-post: 6 sigħatRakkomandazzjonijiet Āenerali: • L-amministrazzjoni tal-iskola għandha tagħŜel minn qabel sit storiku għall- istudju fuq il-post skont id-dokument “Linji Gwida għall-għaŜla ta’ sit” u f’kooperazzjoni mal-awtorità jew organizzazzjoni tal-wirt. • Hu rrikkmandat li l-għalliem u l-istudenti jsiru midħla tal-Linji Gwida għal studju fuq il-post ta’ (parti minn) sit storikuqabel imorru fuq is-sit. • Hu rrikkmandat li jitgħallmu xi ħaāa Ŝgħira dwar is-sit storiku qabel imorru fuq is-sit.
 2. 2. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE • L-iskola tista’ tiddeëiedi li tidħol għall-attivitajiet kollha fuq il-post fl-istess sit storiku sena wara sena. F’dan il-kaŜ l-iskola tista’ tikkontrobwixxi għall- monitoraāā tas-sit. • Informazzjoni fuq is-sit storiku miābura waqt l-istudju fuq il-post tista’ tkun ipproëessata fil-klassi wara l-attività fil-beraħ skont il-kapitlu opzjonali tal-Linji Gwida għal studju fuq il-post ta’ (parti minn) sit storiku għal studenti tal- eLAICH. It-tulta’ din l-attività jista’ jkun flessibbli u jkun deëiŜ mill-iskola minħabba l-isfond edukattiv speëifiku tal-istudenti. Dan il-ħin mhux inkluŜ fil- ħin tal-Kors BaŜiku • Ix-xogħol finali jista’ jiāi sottomess mill-iskola lill-awtorità rilevanti għall- konservazzjoni jew wirt fi tmiem il-kors eLAICH. Hu rrikkmandat li l-attivitajiet kollha jsiru bil-parir u f’kooperazzjoni tal-awtorità jew organizzazzjoni tal-wirt.Jekk jogħābok ipprintja dan id-dokument u āibu miegħek fuq is-sit.KONTENUT TA’ STUDJU FUQ IL-POSTObjettivi:Dan il-proāett ta’ servej fuq il-post hu maħsub biex isaħħaħ u japplika l-konoxxenzateoretika akkumulata tul is-sessjonijiet ta’ tagħlim preëedenti fil-qafas tal-eLAICHpermezz tas-servej fuq il-post u l-analiŜi ta’ sit storiku li huma ffukati fuq it-taħsir tal-materjali tal-bini uŜati fuq (parti minn) binja jew sit storiëi. It-tieni skop ta’ dan ix-xogħol hu li jiābor data, jifhimha u jfassal ir-riŜultati tal-analiŜi u konluŜjonijiet tiegħekb’mod li jinftiehem minn persuni oħrajn.X’għandek tagħmel:Int mitlub tosserva, tirrikordja u tanalizza l-parti definita tas-sit storiku, u tiffokafuq it-taħsir tal-materjali tal-bini uŜati f’binja jew sit storiëi, u tfassal ir-riŜultatital-analiŜi u l-fehim b’mod li jinftiehem minn persuni oħrajn.Introduzzjoni:GħeŜieŜ studenti tal-eLAICH:Ix-xogħol tagħkom fuq is-sit jinkludi l-ābir u l-analiŜi tad-data. Xi data tista’ tkunanalizzata direttament fuq il-post, u xi data oħra għandha tkun ipproëessata fil-klassi.Biex tkun tista’ tagħmel servej ta’ konservazzjoni kif għandu jkun int tista’ tagħmeldiversi atttivitajiet skont il-linji gwida. Page2 of 13
 3. 3. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGERakkomandazzjoniet importantāenerali:• EŜattezza: F’dan ix-xogħol int trid tkun eŜatt kemm jista’ jkun kemm fid- deskrizzjoni u kemm f’dik verbali. Tul l-eŜerëizzju fuq il-post int jeħtieālek tuŜa l-għarfien kollu li ksibt bis-saħħa tal-klassijiet ELAICH relatati ma’ diversi kwistjonijiet dwar konservazzjoni bħal: tipi ta’ deterjorament, gradi ta’ deterjorament, kawŜi possibbli ta’ taħsir, materjali differenti tal-bini, tipi differenti ta’ strutturi u l-elementi tagħhom, eëë.• Jekk jogħābok Ŝomm f’moħħok li int m’intix espert professjonali fil- konservazzjoni (dak jiltob perjodu ta’ studju wisq itwal). Madankollu inttista’ tagħti kontribut reali għall-preservazzjoni tal-wirt kulturali – kulma trid hu li tħares, tara u tiddeskrivi. Tista’ma tkunx taf liema xorta ta’ deterjorament għadek kemm skoprejt, imma jekk tiddeskrivih b’mod eŜatt int tista’ tgħin espert jew maniāer ta’ sit storiku jippreserva l-wirt kulturali tiegħek.Linji gwida għal osservazzjoni u analiŜi:Nota importanti:Int mitlub teŜamina u tiddokumenta t-tessut u l-kulur tal-āebel, tjun, eëë. eŜatt kemmjista’ jkun. Jekk jogħābok oqgħod attent anke għall-iëken differenzi fil-kulur, tessut,ħxuna tas-saff, eëë. You are requested to examine and document the texture andcolor of stone, mortars, etc. as accurately as possible. Please pay attention even toslight differences in color, texture, thickness of layer, etc.Hu rrikkmandat li tiābor fil-qosor l-analiŜi preliminari li saret fuq il-post, bħal:a.Fejn qiegħed kull tipa speëifiku ta’ deterjorament? (Kull tip ta’ deterjorament ta’ëerta dehra viŜwali.)b. X’hemm speëjali dwar dan il-post (ngħidu aħna, mal-art, mas-saqaf, qrib għajn tal-ilma, lokazzjoni unika, karatteristika unika f’sezzjonijiet differenti tal-binja li humakaratterizzati minn..., eëë.)c.Dan hu materjal uniku tal-bini għas-sezzjoni tiegħek (ngħidu aħna – kulur tal-āeblaspeëifiku, tessut, forma jew tip ta’ deterjorament jidhru biss fis-sezzjoni fejn qedjaħdem il-grupp tiegħek? (Ikkollabora ma’ gruppi oħrajn billi tikkonsulta data miāburaminnhom.)d.X’jistgħu jkunu l-kawŜi ta’ deterjorament li skoprejt?e.X’taħseb li għandu jsir bħala parti minn proëess ta’ “monitoraāā”? X’għandu jsirbiex tipprevjeni taħsir fil-āejjieni, bħala parti minn “konservazzjoni preventiva”?f.F’konsultazzjoni mal-espert tal-konservazzjoni lokali tal-ELAICHtiegħek,oħloq‘legend’ komuni għall-gruppi kollha. Fil-kaŜ li ma tistax tagħmelkonsultazzjoni – ipprova qabbilha mal-materjal studjat fil-ModulieLAICH; tista’ ssibgħajnuna fi Glossarji fuq Deterjorament uKonservazzjoni ta’ Āebel, li ssibhom fl-Internet.Għandu jkun hemm ‘legend’ separata għal• Tipi ta’ materjali għall-bini Page3 of 13
 4. 4. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE• Tipi ta’ deterjorament• Gradi ta’ deterjoramentJekk jogħābok innota:Wara l-istudju tas-sit storiku int jista’ jeħtieālek tipproëessa fil-klassi d-datamiāburafis-sit. Hu rrikkmandat li int tintegrad-data ta’ gruppi differenti, u dinl-integrazzjonigħandha tibdafuq is-sit: aqsam dak li tkun sibt fil-parti tiegħek tas-sit storikuma’oħrajn li jkunu qed jistudjaw oħrajn partijiet oħra tas-sit. Hu rrikkmandat li tippreŜentas-sejbiet u konkluŜjonijiet tiegħek fi tmiem il-kors. Hu rrikkmandat ukoll li kemm jista’jkun tipproëessa d-data direttament fuq il-post. Laptop ikun ta’ għajnuna, jekk ikunhemm wieħed – tkun tista’ tniŜŜel kummenti u ddaħħal ritratti rilevanti.Ābir ta’ data fuq il-post:Int trid tiābor id-data f’Ŝewā forom: • Deskrizzjoni verbali • Materjal (viŜwali) grafikuDeskrizzjoni verbali:Deskrizzjoni bil-miktub għandha tiāi wara Rakkomandazzjonijiet āeneraliimportanti,Linji gwida għal osservazzjoni u analiŜi (ara fuq), Qis ukoll li tagħti kas ta’ temi usuāāetti indirizzati fil-Linji gwida għal kull tip ta’ mmappjar (ara taħt). Dawngħandhomjinkitbu fuq is-sit.Materjal (viŜwali) grafiku jista’ jkun ta’ ħafna xorta: • Servej fotografiku • Skizzi jew saħansitra tpināijiet preëiŜi • Jista’ wkoll jittieħed kejlIl-livell ta’ attivitajiet edukattivi maħsubin biex jiābru u jipproëessaw materjal grafikufir-rigward tal-għaŜla ta’ tip jew tipi speëifiëi ta’ tekniki ta’ rikordjar minħabba l-isfondedukattiv tat-tim, grupp jew skola tiegħek. Jista’ jkun hemm tliet għaŜliet ta’ livelli ta’rikodjar fix-xogħol tiegħek, f’ordni ta’ diffikultà dejjem titla’:Livell “A” Ritratti meħudin minn studenti eLAICH;Livell “B” Skizzi minn studentieLAICH;Livell “C” Kejl li jridu jkunuelaborati fi tpināijiet preëiŜili jsiru minn studenti eLAICH.Livell “A”hu livellbaŜiku, li ma jitlob ebdaħila jew sfond ta’ tpināija.Livell “B”hubbazat fuq ħila jew sfond ta’ skeëëjar baŜikutal-istudenti.Livell “C”hu l-livell avvanzat, li jinkludi l-produzzjoni ta’ tpināijiet sempliëi preëiŜi mill-istudenti, u t-teħid ta’ kejl fuq il-post. Page4 of 13
 5. 5. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGEAħnanassumu li l-aktar li hu applikat jista’ jkun Livell “A” jew Livell “B”, filwaqt li Livell aktar“C” jista’ jkunapplikabbli fi skejjel fejn jg i jgħallmu tpināija (abbozz) preëiŜa. Madankollu āija Madankollu,id-deëiŜjoni trid tittieħed mill-iskola parteëipanti li tqis l-isfond speëifiku tal-istudent iskola parte ëifiku talfir-rigward ta’ rappreŜentazzjoni grafika rigward grafika.Ābir ta’ materjalgrafiku (viŜw Ŝwali):Għandu jkun iëëarat li dawn il- -livelli huma “magħluqin”, jiāifieri li studenti lijipproduëu i lijiptpināijiet preëiŜi sempliëi (Livel “C” avvanzat) jeħtiāilhom ukoll ipināu skeëis (Livell vell āilhom“B”) u/jewritratti(Livell “A”) biex dawn it-tpināijiet, eëë. preëiŜi. itFigura 1:Tipo ta’ materjal grafiku skont Livelli A, B, C. oFuq kull livell, skont x’tagħŜel, int ikollok timmarka l-informazzjoni li tiābor minn fuq ħŜel, āboris-sit:għal Livell “A” int timmarka fuq ir ir-ritratti – fuq il-post;għal Livell “B” –fuq l-iskeëis – fuq il-post;għal Livell “C” int taħdem jew fuq ritratti jew fuq ske fuq il-post; aktartard tg ħdem skeëis tgħaddigħal tpināijiet preëiŜi li jeħtieā ikunu preparati fil āijiet fil-klassi. Page5 of 13
 6. 6. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE Passi tal-istudju tal-istudenti fuq il- Livelli ta’ għaŜla ta’ ħila ta’ tpināija li post jistgħu jkunuapplikati Definizzjoni ta’ parti minn bini jew sit storiku għal kull grupp Osservazzjoni āenerali Servej fotografiku Deskrizzjoni verbali u analiŜi Dokumentazzjoni fotografika għal immappjar ulterjuri Livell “A” Skeëëjar għalimmappjar ulterjuri Livell “B” (għaŜla jew le) Kejl għal imappjar ulterjuri Livell “C” (għaŜla jew le) RiŜultati tal-istudju tal-immappjar “A”, “B”, “C” tas-sit mill-istudenti Immappjar dirett fuq ritratti (li jsir fuq il-post) Prodott finali għal Livell “A” Immappjar dirett fuq ritratti (li jsir fuq il-post) Prodott finali għal Livell “B” OR Immappjar fuq tpināijiet preëiŜi (li jsir fil-klassi bbaŜat fuq il-Livell ta’ Mmappjar “A” u/jew “B” fuq il-post) Prodott finali għal Livell “C”Figura 1: passi tal-istudju tal-istudenti fuq sit storiku Page6 of 13
 7. 7. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGELinji gwida għal kull xorta ta’ mmappjar:Dokumentazzjoni grafika – kummenti āenerali:Dokumentazzjoni grafika (skeëë) tal-parti tal-bini għandha tkun “diretta” mingħajrebda distorsjoni tal-perspettiva u kemm jista’ jkun eŜatta.Deskrizzjoni grafika, linji gwida skont kull xorta ta’ mmappjar :1. Materjal grafikul –Skeëë āeometriku preëiŜ(Livell “B”)L-ewwel ipprepara skeëë tas-sit – dokumentazzjoni grafika tal-parti mill-bini/ħajt kifinhu, bla marki u noti (informazzjoni āeometrika), u agħtih titlu rilevanti (e.g. ngħiduaħna, il-ħajt tat-tramuntana, livell tal-art). Aħna nsejħulu“āeometriku” għaliex fih bissinformazzjoni āeometrika u ebda tagħrif fuq xorta ta’ materjali tal-bini jew fuq il-kondizzjoni fiŜika tagħhom.Nota: Hu rrikkmandatlitipprepara fotokopji tal-iskeëë āeometriku(għal Livelli “B” u“C”) ta’ parti rilevanti ta’ sit (1) malli tkunlesta fuq il-post (agħmel 3 kopji għal kullgrupp) u li timmappja waqt is-sessjoni fuq il-post (ara “Materjal grafiku” - 2, 3, 4, f’“Linji gwida għal kull xorta ta’ attività”) dawn il-fotokopji u mhux it-tpināija oriāinali.Altrimenti kopji għandhom ikunu preparati bl-idejn bl-uŜu ta’ karti għal kopji jew fuqkarta trasparenti.Jekk taħdemfuq ritratti (Livell “A”) jista’ jkun li jkollok tipprepara fotokopja kbirabiŜŜejjed (iswed u abjad) qal tibda timmarka tipi differenti ta’ informazzjoni fuqha.Hawn taħt hawneŜempju ta’ ritratt uŜat flok skeëë. Int tista’ tara li informazzjoniviŜwali differenti hija mmarkata direttament fuq ir-ritratt.Figura 3: eŜempju ta’ analiŜi fuq il-post. Page7 of 13
 8. 8. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE2. Materjal grafiku– Tipi ta’ materjal għall-biniDan għandu jinkludi dokumentazzjoni grafika ta’ tipi eŜistenti ta’ materjal għall-bini,tessut, kulur u data oħra bħal xquq u kavitajiet. Int għandek timmarkahom fuq l-iskeëë jew ritratt ”āeometriku” eŜatt tiegħek (ara eŜempju minn kor ELAICHpreëedenti).3. Materjal grafiku – Tipi ta’ deterjorament materjaliDan għandu jinkludi dokumentazzjoni grafika ta’ tipi differenti ta’ deterjoramentgrafikament definit kemm jista’ jkun eŜattament, mogħti titolu rilevanti, u skont‘legend’identika għall-gruppi kollha skont kif miftiehem fuq il-post.Dan l-immppjar jista’ jkun akkumpanjat minn rimarki bil-miktub fir-rigward ta’ xquq,qxur u tebgħat b’indikazzjoni tal-kulur u ħxuna tagħhom u wkoll ta’ fenomeni oħra ta’deterjorament li jkunu nstabu fuq il-post. Int tista’ tikteb dawn ir-rimarki direttamentfuq l-iskeëë jew ritratt tiegħek (jew fotopokja tagħhom).4. Materjal grafiku– Gradi ta’ DeterjoramentDan għandu jinkludi dokumentazzjoni grafika tal-parti tal-bini li pināejt fuq is-sit, bigradi ta’ deterjorament definiti grafikament kemm jista’ jkun eŜatt, mogħtijin titlurilevanti, u skont it-tliet gradi ewlenin:“a”stat tajjeb (relattivament superfiëje lixxa tal-āebla tal-faëëata, pjan priservat);“b”deterjorament medju (superfiëje tal-āebel tal-pjan tal-faëëata proservat jidhertajjeb ħafna iŜda b’toqob jidhru sew);“c”deterjorament sever (superfiëje tal-āebel imħarbta ħafna,b’rigress jidher ëar mill-faëëata tal-pjan oriāinali).5. Servej fotografikaDokumentazzjoni fotografika għandha tkun indikata u llustrata bil-kummenti tiegħek.Ritratti āeneralment jagħtu dehriet āenerali tal-parti tiegħek ta’ sit, u jiffiukaw ukoll fuqkaratteristiëi u dettalji speëifiëi – arkitettoniëi, deterjorament – tipi, gradi, eëë. Is-servej fotografiku ma jistgħux jiddaħħlu skeëis floku. Is-servej fotografikujiddokumenta s-sejbiet ul-konkluŜjonijiet differenti tiegħek fuq l-erba’ temi preëedentianalizzati grafikament peremzz ta’ “immappjar”.RiŜultat mistenni:Rapport illustrat li jinkludi data miābura fuq il-post, organizzata skont dawn il-linjigwida, u l-konkluŜjonijiet tiegħek fir-rigward tas-suāāetti ewlenin ippreŜentati f’dawn Page8 of 13
 9. 9. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGEil-linji gwida (ngħidu aħna:Rakkomandazzjonijiet āenerali importanti;Linji Gwidagħall-osservazzjoni u analiŜ; Linji Gwida għal immappjar).Struttura irrikkmandata tar-rapport: Nota storikafuq is-sit Dehra fotografika āenerali Noti analitiëi (miktubin) u konkluŜjonijiet, b’ritratti irranāati sistematikament, skont il-linji gwida t’hawn fuq Immappjar (skont it-taqsima “Immappjar” ta’ dan id-dokument) o GħalLivell “A”: fuq ir-ritratti o Għal Livell “B”: fuq skeëis bl-idejn o Għal Livell “C”: tpināijiet eŜatti magħmulin fil-klassi wara li d-data tkun ināabret permezz ta’ ritratti jew skeëis, u kejl meħudin fil-post Ktieb ta’ notamenti meħudin fil-post:l-iskeëis, skemi ta’ kejl u noti kollha meħudin fil-post. Dawn għandhom ikunu skannjati u rranāati b’mod sistematiku, u spjegati u segwiti minn didaskaliji,ngħidu aħna “ħajt tat- tramuntana, sular t’isfel, tieqa ëentrali”.Nota importanti: L-immappjar hu mod importanti u siewi kif tippreŜenta data u tista’tagħmel analiŜi preliminari. IŜda jekk issib difikultà li tipproduëi mappa, int tista’tagħmel verŜjoni estiŜa ta’ servej fotografiku u dokumentazzjoni sistematiëi, filwaqt litipprova twieāeb il-mistoqsijiet fit-taqsima “Immappjar” ta’ dan id-dokument, ngħiduaħna, ipprova ippreŜenta data fuq gradi ta’ deterjorament b’mod sistematiku(f’tabella) b’rappreŜentazzjoni ëara ta’kull grad b’ritratti addattati. L-istess approëëjista’ jintuŜa fir-rigward ta’ tipi ta’ materjal tal-bini, u tipi ta’ deterjoramentORGANIZZAZZJONI TA’ STUDJU FUQ IL-POSTA:Rakkomandazzjonijiet tekniëi: A. Hu rrikkmandat li tipprepara fotokopji tal-iskeëë āeometriku jew ritratt (1) malli tkun lest fuq is-sit (agħmel 3 kopji għal kull grupp) u li tagħmel il- mapep waqt is-sessjoni fuq il-post (ara “Materjal grafiku” – 2, 3, 4, f’ “Linji Gwida għal kull tip ta’ attività”) fuq dawn ir-ritratti umhuxfuq it- tpināija oriāinali. Altrimenti kopji għandhom jitlestew bl-idejn billi tuŜa karti għall-kopji jew karti trasparenti. B. Jekk ikun aëëssibbli, tajjeb li jkollok laptop fil-post.Tagħmir: • Bord A4/ A3 Page9 of 13
 10. 10. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE • KartiA4/ A3 (e.g. karti għall-ipprintjar) • Lapsijiet2B, B, HB • Gomma • Tejp tal-immaskjar ,biex twaħħal karti mal-bord • Tejp li jkejjel: 5M • Livell • Kameragħar-ritratti • Laptop (irrikkmandat)Xogħol fi gruppi:Int mitlub torganizza bil-quddiem, biex l-istudenti kollha jintqassmu fi gruppi Ŝgħar ta’tliet parteëipanti f’kull grupp.Rwol/speëjalizzazzjonijiet tal-membri tal-gruppi:"Artist" –membru tal-grupp responsabbli għat-tpināija u skeëis fuq il-post.Membru tal-grupp b’ħiliet grafiëi’artistiëi, responsabbli għall-iskeëis.Funzjoni: Deskrizzjoni grafika eŜatta tal-parti tal-binja.Nota: Jekk jinħadem Livell “A” biss, flok “Artist” jista’ jidħol fotografu."Kittieb"- membru tal-grupp responsabbli biex jikteb jew jieħu notamenti tal-kejl.Persuna b’ħiliet verbali li taf tiddeskrivi u tanalizza.Funzjoni: deskrizzjoni eŜatta tal-propjetajiet u problemi tal-binja u rrekordjar tal-kejl."Surveyor"– membru tal-grupp responsabbli mis-servej jew mit-teħid ta’dimensjonijiet, inkluŜi tikjil āenerali u tikjil aktar dettaljat ta’ āebel speëifiku.Funzjoni: teħid ta’ kejl u qari tagħhom lill-"Artist" u lill-"Kittieb".Fil-parti l-kbira tal-kaŜijiet, iŜ-Ŝewā membri tal-grupp għandhom ikejlu u t-tieletmembru jikteb il-kejl.Aħna nassumu li llum kulħadd fotografu, u m’hemmx għalfejn niddefinixxu xi membruspeëjali biex jieħu r-ritratti☺Madankollu, it-teħid ta’ ritratti għandu jsir b’għanijietspeëifiëi, diskuss u definit minn sforz komuni tal-membri kollha tal-grupp.Skedarju tal-ħin:Il-ħin totali rrikkmandat għas-sessjoni fuq il-post - 6 sigħat.Skeda rrikkmandata għall-istudju fuq il-post:EŜempju ta’ skeda:studju fuq il-post jibda fid-9:00 Page10 of 13
 11. 11. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGETul ta’ ħin Ħidma RiŜultatiParti 120 min Laqgħa mar-rappreŜentant lokali Introduzzjoni tal-bidu għas-sit responsabbli mill-konservazzjoni storiku40 min Tlestija ta’ post xieraq għal kull Iëëara l-limiti tat-taqsima tal-binja grupp ta’ studenti mis-supervisors taħt ir-responsabbiltà ta’ kull grupp2 hours Konsultazzjoni/gwida mir- Bidu tad-dokumentazzjoni10:00- rappreŜentant tal-konservazzjoni grafika, ritratti āenerali, noti12:00 lokali. deskrittivi u kejl Gwida għall-kontenut u metodi Organizzazzjoni tal-ħidma fil-grupp u diviŜjoni tar-rwoli tal-gruppi (ara l- linji gwida fuq għal rwoli speëifiëi tal-membri tal-gruppi) Bidu taal-ħidma (skont il- “Livell”definit): • Dokumentazzjoni "āeometrika" grafika • Dokumentazzjoni fotografika • Testi/noti/deskrizzjoni verbali • Kejl baŜiku (ara"linji gwida għal kull tip ta’ ħidma") Kompletar tad-dokumentazzjoni Dokumentazzjoni grafika u kejl grafika tal-kejl fundamntali tat- baŜiku minn kull grupp taqsima tal-binja minn kull grupp L-ewwel parti ta’ riŜultati fuq il- post: Dokumentazzjoni xierqa "diretta" dokumentazjoni grafika(jekk jogħābok evita distorsjoni tal-perspettiva, kun eŜatt kemm jista’ jkun), kejl baŜiëi20 min Waqfa għall-ikel12:00-12:20Part 2 Page11 of 13
 12. 12. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGETul ta’ ħin Ħidma RiŜultati3 hours Biex jitlesta l-kejl Tlestija tal-ābir tad-data Biex jitlesta l-immpajjar tat-tipi ta’ meħtieāa għad-deskrizzjoni, deterjorament servej u dokumentazzjoni ta’ kull taqsima tal-binja mill-gruppi Biex jitlesta l-immappjar tal-gradi ta’ ta’ studenti Kooperazzjoni bejn deterjorament gruppi diffrenti biex jgħaqqdu d- data rilevanti, skont il-linji gwida Biex titlesta l-analiŜi tal-istat ta’ tal-għalliema: deterjorament (kummenti miktubin u Hu rrikkmandat li wieħed mill- notamenti) gruppi jiŜviluppa template biex tintuŜa mill-gruppi kollha. AnaliŜi tal-istat ta’ preservazzjoni tal- binja –xquq, toqob, eëë.. (niŜŜel Legend unifikat għall-gruppi kummenti) kollha għandu jinkludi: Rakkomandazzjonijiet għal • materjali tal-bini konservazzjoni preventiva tas-sit – • immappjar tat-tipi ta’ biex tipprepara rakkomandazzjonjiet deterjoramentimmappjar komuni mill-gruppi kollha wara tmiem tal-gradi ta’ ix-xogħol fuq il-post deterjorament • dokumentazzjoni testwali tal-fenomeni ta’ taħsir • dokumentazzjoni fotografika ta’ dak li hawn hawn fuq - KonkluŜjonijiet għall- monitoraāā irrikkmandati mill-gruppi kollha flimkien KonkluŜjonijiet għal - "konservazzjoni preventiva"– rakkomandazzjonijiet komuni ppreparati mill- gruppi kollhaInt tista’ ssib għajnuna fl-eŜempji ta’ xogħol tal-istudenti ta’ korsijiet tal-imgħoddi tal-ELAICH.Good Luck ☺Dritt tal-Awtur©ELAICH Beneficiaries 2009-2012Dan il-materjal hu parti integrali mill- “ELAICH – educational toolkit” u hu Ŝviluppat bħala parti mill-proāett ELAICH –Educational Linkage Approach in Cultural Heritage fl-ambitu tal-qafas tal-EuroMed Cultural Heritage 4 Programmeskont il-ftehim tal-għotja ENPI 150583. Id-drittijiet kollha huma riŜervati lill-ELAICH Beneficiaries. Page12 of 13
 13. 13. ELAICH – EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGEDan il-materjal, fit-totalità, jista’ jintuŜa biss “b’uŜu āust” bħala parti mill-ELAICH – educational toolkit għal skopijiet edukattiviminn istituzzjonijiet edukattivi li mhumiex intenzjonati li jagħmlu profitt jew għal skopijiet ta’ awto-edukazzjoni, b’kull mezz fikwalunkwe Ŝmien u b’dawnlowdjar, kopji u/jew adattazzjonijiet, bl-indikazzjoni ëara , “©ELAICH Beneficiaries 2009-2011” ub’riferenza għal dawn it-termini.UŜu tal-materjal li jikkostitwixxi distorsjoni jew mutilazzjoni tal-materjal jew li b’xi mod ieħor ikun preāudizzjali għall-unur jewreputazzjoni ta’ ELAICH Beneficiaries 2009-2011 hu pprojbit.UŜu ta’ partijiet mill-materjal hu strettament ipprojbit. Ebda parti minn dan il-materjal ma tista’: (1) tintuŜa jekk mhux għal kifmaħsuba (2) tkun ikkupjata, riprodotta u distribwita f’xi forma fiŜika jew elettronika (3) tkun riprodotta f’xi pubblikazzjoni ta’kwalunkwe xorta (4) tintuŜa bħala parti minn kwalunkwe materjal edukattiv ieħor fi kwalunkwe qafas; sakemm ma jkunx inkisebminn qabel il-permess bil-miktub ta’ ELAICH Beneficiaries .êaħdaDan id-dokument kien prodott bl-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-kontenut ta’ dan id-dokument hu responsabbiltàwaħdanija tal-Konsorzju ELAICH u taħt ebda ëirkustanza ma jista’ jitqies li jirrifletti l-poŜizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Page13 of 13

×