Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study-hebrew

446 views

Published on

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage.
For more information and presentations, please visit: http://elaich.technion.ac.il/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study-hebrew

 1. 1. ‫אמ אתר‬ ‫הנחיות לתלמידי ‪eLAICH‬‬ ‫למחקר באתר של )חלק מ( אתר היסטורי‬ ‫ד"ר אנה לובוביקוב-כ – הטכניו – מכו טכנולוגי לישראל‬ ‫הקדמה‬ ‫היחידה "אמ אתר" היא היחידה המסכמת של תהלי הלמידה של ‪ .ELAICH‬היחידה מבוססת על‬‫הידע וההבנה שנרכשו ופותחו במהל 6 היחידות הקודמות. היחידה "אמ אתר" מאפשרת לתלמידי‬ ‫‪ eLAICH‬לייש את הידע וההבנה שלה ממגוו היחידות והפרקי של ‪ ,eLAICH‬תו התמקדות‬ ‫בבליה של חומרי בניי המשמשי במבנה / באתר היסטורי מסוי .‬ ‫היחידה "אמ אתר" מורכבת משלושה סוגי של פעילויות:‬ ‫• יישו של ידע משיעורי ‪ eLAICH‬באתר היסטורי‬ ‫• פיתוח יכולת הבנה בסיסית של אתר היסטורי, תיעוד מאפייניו וביצוע ניתוח בסיסי‬ ‫• איסו נתוני על האתר ההיסטורי אשר עשויי לסייע בשימור האתר על ידי מומחי שימור‬ ‫ומשמרי‬ ‫היחידה "אמ אתר" היא מעי ערכה שתאפשר לתלמידי לבצע את הפעילויות הללו בעבודת‬ ‫הסופית בתו כל קורס ‪.eLAICH‬‬ ‫הנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של )חלק מ( אתר היסטורי כוללות תיאור של מטרות המחקר,‬ ‫שיטות המחקר והתוצאה הצפויה של המחקר; כמו כ , ההנחיות כוללות הנחיות ארגוניות, רשימת ציוד ולוח‬ ‫זמני מומל .‬ ‫מש המחקר באתר: 6 שעות‬ ‫המלצות כלליות:‬‫על הנהלת בית הספר לבחור מראש אתר היסטורי למחקר באתר, בהתא למסמ "הנחיות‬ ‫•‬ ‫לבחירת אתר" ובתיאו ע רשות / ארגו מורשת.‬ ‫מומל שהמורה והתלמידי יכירו את ההנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של‬ ‫•‬ ‫)חלק מ( אתר היסטורי בטר יגיעו לאתר.‬ ‫מומל ללמוד מעט על האתר ההיסטורי לפני ההגעה לאתר.‬ ‫•‬‫בית הספר יכול להחליט לבצע את כל הפעילויות הנערכות באתר באותו אתר היסטורי, שנה‬ ‫•‬ ‫אחר שנה. במקרה כזה, בית הספר יכול לסייע בניטור האתר.‬
 2. 2. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫את המידע על האתר ההיסטורי שייאס בזמ המחקר באתר נית לעבד בכיתה לאחר‬ ‫•‬ ‫הפעילות בחו , על פי פרק הרשות בקוב ההנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של‬ ‫)חלק מ( אתר היסטורי. מש הפעילות הזו גמיש ונתו להחלטתו של בית הספר, בהתא‬ ‫לרקע הלימודי הספציפי של התלמידי . הפעילות הזו איננה כלולה במש הזמ המומל‬ ‫לקורס הבסיסי.‬‫ע סיו הקורס של ‪ ,eLAICH‬בית הספר יכול להגיש את העבודה הסופית לרשות השימור /‬ ‫•‬ ‫המורשת הרלוונטית.‬ ‫מומל לקיי את כל הפעילויות תו התייעצות ושיתו פעלה ע רשות / ארגו מורשת.‬ ‫•‬ ‫יש להדפיס את המסמ הזה ולהביא אותו אל האתר.‬ ‫תוכ המחקר באתר‬ ‫מטרות:‬‫זהו פרויקט מחקר באתר שמטרתו לחזק ולייש את הידע התיאורטי שנצבר במהל מפגשי ההוראה‬ ‫הקודמי במסגרת ‪ eLAICH‬באמצעות מחקר באתר וניתוח של אתר היסטורי, המתמקד בבליה של‬ ‫חומרי בניי שמשמשי ב)חלק מ( מבנה / אתר היסטורי. המטרה השנייה של המחקר הזה היא‬ ‫לאסו נתוני , להבי אות ולגבש את תוצאות הניתוח והמסקנות באופ שיהיה נהיר לאנשי‬ ‫אחרי .‬ ‫מה עליי לעשות:‬‫את מתבקשי להתבונ , לתעד ולנתח חלק מוגדר של אתר היסטורי, תו התמקדות בבליה של‬ ‫חומרי הבניי המשמשי במבנה / באתר ההיסטורי, ולגבש את תוצאות הניתוח והמסקנות‬ ‫שלכ באופ שיהיה נהיר לאנשי אחרי .‬ ‫מבוא:‬ ‫תלמידי ‪ eLAICH‬יקרי :‬ ‫המחקר שלכ באתר כולל איסו וניתוח נתוני . נית לנתח חלק מ הנתוני ישירות באתר, ואילו‬ ‫חלקי אחרי יש לעבד בכיתה. על מנת לבצע מחקר שימור נכו , באפשרותכ לנקוט מגוו פעולות‬ ‫בהתא להנחיות.‬ ‫המלצות כלליות חשובות:‬ ‫דיוק: במחקר זה עליכ להיות מדויקי ככל הנית , ה בתיאור הגרפי וה בתיאור המילולי.‬ ‫•‬ ‫במהל התרגיל באתר יהיה עליכ להשתמש בידע שרכשת בשיעורי של ‪,ELAICH‬‬ ‫•‬ ‫במגוו סוגיות של שימור, למשל: סוגי בליה, דרגות בליה, גורמי אפשריי לבליה, חומרי‬ ‫בניי שוני , סוגי שוני של מבני ומרכיביה , וכדומה.‬ ‫21 ‪Page 2 of‬‬
 3. 3. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫אנא זכרו כי אינכ מומחי שימור מקצועיי )התמחות זו מחייבת תקופה ארוכה יותר של‬ ‫•‬ ‫לימוד(. ע זאת, באפשרות לתרו באופ משמעותי לשימור המורשת התרבותית – כל‬ ‫שעליכ לעשות הוא להתבונ , לראות ולתאר. ייתכ שאינכ יודעי מהו סוג הבליה שזה‬ ‫עתה גילית , א א תתארו את הבליה במדויק, תוכלו לעזור למומחה שימור / למנהל‬ ‫האתר ההיסטורי לשמר את המורשת התרבותית שלכ .‬ ‫הנחיות להתבוננות ולניתוח:‬ ‫הערה חשובה:‬‫את מתבקשי לבחו ולתעד את המרק והצבע של האב , המלטי וכו, באופ מדויק ככל האפשר.‬ ‫אנא שימו לב לכל שינוי קל שבקלי בצבע, במרק , בעובי השכבה וכדומה.‬‫מומל לסכ את הניתוח הראשוני שהתבצע באתר, למשל כ : א. מהו המיקו של כל סוג של בליה?‬ ‫)כל סוגי הבליה בעלי חזות חיצונית מסוימת(.‬ ‫ב. מה מייחד את המיקו הזה )למשל, צבע הקרקע / גג / קרבה למקור מי / מיקו ייחודי / תכונה‬ ‫חוזרת בחלקי שוני של המבנה שמתאפייני ב..., וכדומה(.‬ ‫ג. הא חומר הבניי באזור הנבדק הוא ייחודי )כלומר – צבע, מרק , צורה או בליה ספציפיי‬‫המופיעי רק באזור שבו הצוות שלכ עובד? יש לשת פעולה ע צוות אחרי ולהתייע עמ בנוגע‬ ‫לאיסו הנתוני (.‬ ‫ד. אילו סיבות עשויות לגרו לבליה שגילית ?‬ ‫ה. אילו פעולות לדעתכ יש לנקוט כחלק מתהלי "הניטור"? אילו פעולות יש לנקוט על מנת למנוע‬ ‫בליה עתידית, כחלק מפעולות "שימור מונע"?‬ ‫ו. התייעצו ע מומחה השימור המקומי של ‪ ,ELAICH‬וצרו מקרא-מפה בשיתו כל הקבוצות. א‬ ‫אינכ יכולי לקבל ייעו מתאי – נסו להשוות את הנתוני שאספת לחומר שנלמד ביחידות של‬ ‫‪ ;eLAICH‬היעזרו במונחוני בתחו הבליה והשימור של אב , המצויי ברשת האינטרנט. צרו‬ ‫מקרא-מפה נפרד עבור:‬ ‫סוגי של חומרי בניי‬ ‫•‬ ‫סוגי של בליה‬ ‫•‬ ‫דרגות של בליה‬ ‫•‬ ‫שימו לב:‬ ‫לאחר המחקר באתר ההיסטורי, ייתכ שיהיה עליכ לעבד בכיתה את הנתוני שנאספו באתר.‬ ‫מומל לשלב נתוני מקבוצות שונות, והשילוב הזה צרי להתחיל כבר באתר: שתפו צוותי‬ ‫החוקרי אזורי אחרי של האתר ההיסטורי בממצאי שגילית באזור שחקרת . בסו הקורס,‬ ‫מומל להציג את הממצאי והמסקנות. כמו כ , ככל האפשר - מומל לעבד את הנתוני ישירות‬ ‫באתר. א קיי , נית להיעזר במחשב נייד – הוא יאפשר לכ לכתוב הערות ולהוסי תמונות‬ ‫רלוונטיות.‬ ‫איסו הנתוני באתר:‬ ‫עליכ לאסו נתוני בשתי צורות:‬ ‫• תיאור מילולי‬ ‫21 ‪Page 3 of‬‬
 4. 4. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫חומר גרפי )חזותי(‬ ‫•‬ ‫תיאור מילולי‬ ‫התיאור הכתוב צרי להתאי להיעשות על פי ההמלצות הכלליות החשובות וההנחיות להתבוננות‬ ‫וניתוח )לעיל(, וכ להביא בחשבו תמות וסוגיות שמופיעות בהנחיות לכל סוגי המיפוי )להל (. את‬ ‫התיאור המילולי יש לכתוב באתר.‬ ‫החומרי הגרפיי )חזותיי ( נחלקי לכמה סוגי :‬ ‫מחקר מצול‬ ‫•‬ ‫סקיצות או שרטוטי מדויקי‬ ‫•‬ ‫מדידות - רשות‬ ‫•‬ ‫הרמה של הפעילויות הלימודיות שמטרת לאסו ולעבד חומרי גרפיי עשויה להשתנות על פי‬ ‫הבחירה בסוג)י ( הספציפי)י ( של שיטות התיעוד, בהתא לרקע הלימודי הספציפי של הצוות /‬‫הקבוצה / בית הספר שלכ . ישנ שלוש רמות אפשרויות של תיעוד במחקר שלכ , בסדר עולה של‬ ‫קושי:‬ ‫תמונות שמצלמי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "א"‬ ‫סקיצות שנערכות על ידי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "ב"‬ ‫מדידות המתורגמות לשרטוטי מדויקי שיוצרי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "ג"‬ ‫רמה "א" היא הרמה הבסיסית, שאיננה דורשת מ התלמידי יכולת או רקע בשרטוט.‬ ‫רמה "ב" מבוססת על יכולת או רקע בשרטוט של התלמידי .‬ ‫רמה "ג" היא רמה מתקדמת, הכוללת יצירה של שרטוטי פשוטי ומדויקי על ידי התלמידי ,‬ ‫ועריכת מדידות באתר.‬‫אנו מניחי שרמות "א" ו-"ב" ייושמו באופ רחב יותר, ואילו רמה "ג" עשויה להתאי רק בבתי ספר‬ ‫שבה התלמידי לומדי שרטוט )טכני(. ע זאת, ההחלטה צריכה להתקבל על ידי בית הספר‬ ‫המשתת בפרויקט, תו התחשבות ברקע הספציפי של התלמידי בייצוג גרפי.‬ ‫איסו חומר גרפי )חזותי(:‬‫חשוב להבהיר כי הרמות הללו מכילות זו את זו, כלומר תלמידי היוצרי שרטוטי פשוטי ומדויקי‬ ‫)רמה מתקדמת "ג"( צריכי ליצור ג סקיצות )רמה "ב"( ו/או תמונות )רמה "א"( על מנת ליצור את‬ ‫השרטוטי המדויקי הללו.‬ ‫21 ‪Page 4 of‬‬
 5. 5. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫איור 1: סוגי של חומר גרפי בחלוקה לרמות א, ב, ג.‬ ‫בכל רמה, כתלות בבחירה שלכ , יהיה עליכ לסמ את הנתוני שתאספו באתר:‬ ‫ברמה "א" הנתוני יסומנו על גבי התמונות – באתר;‬ ‫ברמה "ב" הנתוני יסומנו על גבי הסקיצות – באתר;‬‫ברמה "ג" נית לסמ את הנתוני על גבי תמונות או סקיצות – באתר; מאוחר יותר הנתוני יועברו‬ ‫באופ מדויק לשרטוטי שיוכנו בכיתה.‬ ‫21 ‪Page 5 of‬‬
 6. 6. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫שלבי המחקר של הסטודנטי באתר‬ ‫נית לייש רמות רשות בהתא ליכולת‬ ‫השרטוט של התלמידי‬ ‫הגדרת אזור באתר / במבנה ההיסטורי‬ ‫עבור כל צוות‬ ‫התבוננות כללית‬ ‫מחקר מצול‬ ‫תיאור מילולי וניתוח‬ ‫תיעוד בתמונות לצור מיפוי נוס‬ ‫רמה "א"‬ ‫סקיצות לצור מיפוי נוס )רשות(‬ ‫רמה "ב"‬ ‫מדידות לצור מיפוי נוס )רשות(‬ ‫רמה "ג"‬ ‫מיפוי התוצאות של מחקר התלמידי‬ ‫באתר: רמות "א", "ב" ו"ג"‬ ‫מיפוי ישירות על גבי התמונות‬ ‫)מבוצע באתר(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "א"‬ ‫מיפוי ישירות על גבי הסקיצות‬ ‫)מבוצע באתר(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "ב"‬‫או‬ ‫מיפוי על שרטוטי מדויקי‬ ‫)מבוצע בכיתה על בסיס המיפוי באתר‬ ‫ברמות "א" ו/או "ב"(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "ג"‬ ‫איור 2: השלבי במחקר של התלמידי באתר ההיסטורי‬ ‫21 ‪Page 6 of‬‬
 7. 7. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫הנחיות לכל סוגי המיפוי:‬ ‫תיעוד גרפי – הערות כלליות:‬ ‫תיעוד גרפי )סקיצות( של חלק מ המבנה צרי להיות "ישיר" ללא עיוותי של פרספקטיבה, ומדויק‬ ‫ככל הנית .‬ ‫תיאור גרפי, הנחיות בהתא לסוגי המיפוי השוני :‬ ‫1. חומר גרפי – סקיצה גיאומטרית מדויקת )רמה "ב"(‬‫תחילה יש להכי סקיצה באתר – תיעוד גרפי של החלק של המבנה / הקיר "כפי שהוא", ללא סימוני‬ ‫או הערות )נתוני גיאומטריי (, ע הכותרת המתאימה )למשל, הקיר הצפוני, קומת הקרקע(. אנו‬ ‫קוראי לסקיצה הזו "גיאומטרית" מפני שהיא נושאת א ורק מידע גיאומטרי ואיננה כוללת מידע‬ ‫כלשהו על הסוגי של חומרי הבניי או על מצב הפיזי.‬ ‫הערה: מומל להכי העתקי של הסקיצה הגיאומטרית )בשביל רמה "ב" ורמה "ג"( של החלק‬‫הרלוונטי של האתר )1( ברגע שהסקיצה מוכנה באתר )יש לצל 3 העתקי עבור כל קבוצה( ולבצע‬ ‫מיפוי בזמ המפגש באתר )ראו "חומר גרפי" – 2, 3, 4 ב"הנחיות לכל סוגי הפעילויות"( על גבי‬ ‫ההעתקי הללו ולא על גבי הסקיצה המקורית. לחלופי , נית להעתיק את הסקיצה באמצעות נייר‬ ‫פח / באופ ידני על גבי נייר פרגמנט )שקו (.‬ ‫א את עובדי על גבי תמונות )רמה "א"( באפשרותכ לצל את התמונות בהגדלה )די בצילו‬ ‫שחור-לב ( לפני שתתחילו לסמ סוגי שוני של נתוני על גבי התמונות.‬ ‫להל דוגמה של תמונה המשמשת במקו סקיצה. תוכלו לראות שהמידע החזותי מסומ ישירות על‬ ‫התמונה.‬ ‫איור 3: דוגמה לניתוח שמבוצע באתר.‬ ‫21 ‪Page 7 of‬‬
 8. 8. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫2. חומר גרפי – סוגי של חומרי בניי‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של הסוגי הקיימי של חומרי הבניי , המרק שלה , צבע‬ ‫ונתוני אחרי , כגו סדקי וחורי . יש לסמ את הנתוני הללו על גבי הסקיצה "הגיאומטרית"‬ ‫המדויקת שלכ / על גבי התמונה שלכ )ראו דוגמה מקורס קוד של ‪.(ELAICH‬‬ ‫3. חומר גרפי – סוגי של בליה של החומר‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של הסוגי השוני של בליה; יש להגדיר את הבליה באופ‬ ‫הגרפי המדויק ביותר, ע הכותרת המתאימה, ועל פי מקרא-מפה אחיד עבור כל הקבוצות, כפי‬ ‫שהוסכ באתר.‬ ‫נית להוסי למיפוי זה הערות כתובות בנוגע לסדקי , לקליפות ולכתמי ולציי מה צבע ועוביי ,‬ ‫כמו ג תופעות בליה אחרות באתר. תוכלו לכתוב את ההערות הללו ישירות על )ההעתק של(‬ ‫הסקיצה / התמונה שלכ .‬ ‫4. חומר גרפי – דרגות של בליה‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של דירוג הבליה בחלק המבנה ששרטטת באתר; את דירוג‬ ‫הבליה יש להגדיר באופ הגרפי המדויק ביותר, ע הכותרת המתאימה, ועל פי שלוש דרגות‬ ‫עיקריות:‬ ‫"א" מצב טוב )משטח חזית האב חלק יחסית, המישור נשמר(;‬ ‫"ב" בליה בינונית )משטח חזית האב נשמר, א קיימי חורי גדולי ונראי לעי (;‬ ‫"ג" בליה חמורה )משטח האב פגוע קשות, ויש סטייה ניכרת מהמישור המקורי(.‬ ‫5. מחקר מצול‬ ‫התיעוד המצול צרי להיות ממוקד ולהדגי את ההערות שכתבת . בדר כלל תמונות מספקות‬ ‫מבט כללי על החלק שלכ באתר, ובנוס ה יכולות להתמקד במאפייני ובפרטי אדריכליי‬ ‫ספציפיי או בסוגי ובדרגות של בליה, וכדומה. לא נית להמיר את המחקר המצול בסקיצות.‬ ‫המחקר המצול מתעד את הממצאי והמסקנות שלכ בכל ארבעת הנושאי הגרפיי הקודמי‬ ‫שניתחת בתהלי "המיפוי".‬ ‫התוצאה הצפויה:‬ ‫דו"ח כולל איורי אשר מכיל את הנתוני שנאספו באתר, המאורגני על פי ההנחיות הללו, ואת‬‫המסקנות שלכ בנוגע לסוגיות המרכזיות המצוינות בהנחיות הללו )למשל, המלצות כלליות חשובות;‬ ‫הנחיות להתבוננות ולניתוח; הנחיות למיפוי(.‬ ‫המבנה המומל לדו"ח:‬ ‫מידע היסטורי הקשור לאתר‬ ‫סקירה כללית בתמונות‬‫הערות ומסקנות אנליטיות )בכתב(, לצד תמונות מאורגנות בשיטתיות בהתא להנחיות לעיל‬ ‫מיפוי )בהתא לסעי ה"מיפוי" במסמ זה(‬ ‫‪ o‬עבור רמה "א": על גבי תמונות‬ ‫21 ‪Page 8 of‬‬
 9. 9. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫‪ o‬עבור רמה "ב": על גבי סקיצות ביד חופשית‬ ‫‪ o‬עבור רמה "ג": שרטוטי מדויקי שנוצרו בכיתה לאחר איסו הנתוני באתר‬ ‫באמצעות תמונות או סקיצות, ולאחר ביצוע מדידות באתר‬ ‫מחברת השדה: כל הסקיצות, סכמות המדידה וההערות שנרשמו באתר. יש לסרוק אות ,‬ ‫לארג אות באופ שיטתי, להסביר אות ולתת לה כותרות, למשל "קיר צפוני, קומת קרקע,‬ ‫חלו מרכזי".‬ ‫הערה חשובה:‬ ‫מיפוי הוא אמצעי חשוב ובעל ער לייצר נתוני ולאפשר ניתוח ראשוני שלה . ע זאת, א את‬‫מתקשי ליצור מפה, תוכלו ליצור גרסה מורחבת של המחקר והתיעוד השיטתיי המצולמי , ולנסות‬ ‫לענות על השאלות בסעי ה"מיפוי" של מסמ זה; למשל, נסו לייצג נתוני על דרגות הבליה באופ‬ ‫שיטתי )בטבלה( ע ייצוג ברור של כל דרגה בתמונות הרלוונטיות. נית להיעזר בשיטה דומה ג‬ ‫בנוגע לסוגי של חומרי הבניי ולסוגי בליה.‬ ‫ארגו המחקר באתר:‬ ‫המלצות טכניות:‬ ‫א. מומל להכי העתקי של הסקיצה הגיאומטרית או של התמונה )1( ברגע שהסקיצה‬ ‫מוכנה באתר )יש לצל 3 העתקי עבור כל קבוצה( ולבצע מיפוי בזמ המפגש באתר‬ ‫)ראו "חומר גרפי" – 2, 3, 4 ב"הנחיות לכל סוגי הפעילויות"( על גבי ההעתקי הללו‬‫ולא על גבי הסקיצה המקורית. לחלופי , נית להעתיק את הסקיצה באמצעות נייר פח /‬ ‫באופ ידני על גבי נייר פרגמנט )שקו (.‬ ‫ב. א קיי , נית להיעזר במחשב נייד באתר.‬ ‫ציוד:‬ ‫לוח 4‪ A‬או 3‪A‬‬ ‫•‬ ‫נייר 4‪ A‬או 3‪) A‬למשל, נייר למדפסת(‬ ‫•‬ ‫עפרונות ‪2B, B, HB‬‬ ‫•‬ ‫מחק‬ ‫•‬ ‫נייר דבק להצמדת הנייר ללוח‬ ‫•‬ ‫סרט מדידה: 5 מטרי‬ ‫•‬ ‫פלס‬ ‫•‬ ‫מצלמה לצילו התמונות‬ ‫•‬ ‫מחשב נייד )מומל (‬ ‫•‬ ‫עבודה בקבוצות:‬ ‫עליכ להתארג מראש, כ שהתלמידי יחולקו לצוותי קטני בני שלושה משתתפי .‬ ‫תפקידי / התמחויות של חברי הצוות:‬ ‫21 ‪Page 9 of‬‬
 10. 10. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫"האמ " - חבר צוות האחראי לשרטוט ולסקיצות באתר.‬ ‫חבר צוות ע יכולות גרפיות / אמנותיות, שתפקידו לערו את הסקיצה.‬ ‫תפקיד: תיאור גרפי מדויק של חלק מ המבנה.‬ ‫הערה: א העבודה נעשית ברמה "א" בלבד, נית להחלי את "האמ " בצל .‬ ‫"הכותב" – חבר צוות האחראי על הכתיבה / רישו המדידות.‬ ‫אד ע יכולות מילוליות לתיאור ולניתוח.‬ ‫תפקיד: תיאור מילולי מדויק של תכונות המבנה ובעיותיו, ותיעוד של המדידות.‬‫"המודד" – חוות צוות האחראי למדידות / לרישו המידות כולל מדידה כללית ומדידות פרטניות של‬ ‫אבני ספציפיות.‬ ‫תפקיד: ביצוע מדידות ודיווח ל"אמ " ול"כותב".‬ ‫ברוב המקרי , שני חברי צוות יצטרכו לבצע את המדידות וחבר הצוות השלישי ירשו אות .‬ ‫אנו מעריכי שכיו כל אחד יכול להיות צל , ואי צור להגדיר חבר צוות מיוחד שאחראי לצל‬ ‫תמונות ☺. ע זאת, יש לצל תמונות בהתא למטרות ספציפיות שנדונו והוגדרו במאמ משות‬ ‫של חברי הצוות.‬ ‫לוח זמני :‬ ‫מש הזמ הכולל לפעילות באתר – 6 שעות.‬ ‫לוח הזמני המומל למחקר באתר:‬ ‫לוח זמני לדוגמה: המחקר באתר מתחיל בשעה 00:9‬ ‫התוצאות‬ ‫המשימה‬ ‫מש הזמ‬ ‫חלק 1‬‫היכרות ראשונית ע האתר ההיסטורי‬ ‫מפגש ע נציג שימור מקומי‬ ‫02 דקות‬ ‫הגדרת גבולות החלק של המבנה‬ ‫קביעת מיקו מתאי לכל קבוצת תלמידי‬ ‫04 דקות‬ ‫שבאחריות כל צוות‬ ‫על ידי האחראי‬ ‫התחלת התיעוד הגרפי, תמונות‬ ‫התייעצות / הדרכה של נציג שימור מקומי‬ ‫שעתיי‬ ‫כלליות, הערות תיאוריות ומדידות‬ ‫הדרכה לגבי התוכ והשיטות‬ ‫-00:01‬ ‫00:21‬ ‫ארגו העבודה בתו הצוות וחלוקת‬ ‫תפקידי בצוות )ראו הנחיות לעיל לגבי‬ ‫התפקידי הספציפיי של חברי הצוות(‬ ‫התחלת עבודה )בהתא ל"רמה"‬ ‫המוגדרת(:‬ ‫21 ‪Page 10 of‬‬
 11. 11. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫התוצאות‬ ‫המשימה‬ ‫מש הזמ‬ ‫• תיעוד גרפי "גיאומטרי"‬ ‫• תיעוד מצול‬ ‫• טקסט / הערות / תיאור מילולי‬ ‫• מדידות בסיסיות )ראו "הנחיות‬ ‫לכל סוגי הפעילויות"(‬ ‫תיעוד גרפי ומדידות בסיסיות של כל‬ ‫השלמת התיעוד הגרפי של המדידות‬ ‫צוות‬ ‫הבסיסיות בחלק של המבנה שהוקצה לכל‬ ‫צוות‬ ‫תוצאות החלק הראשו באתר:‬ ‫תיעוד גרפי "ישיר" הול )יש להימנע‬ ‫מעיוותי של פרספקטיבה, ולהיות‬ ‫מדויקי ככל הנית (, מדידות בסיסיות‬ ‫הפסקת צהריי‬ ‫02 דקות‬ ‫-00:21‬ ‫02:21‬ ‫חלק 2‬ ‫השלמת איסו הנתוני הדרושי‬ ‫השלמת המדידות‬ ‫3 שעות‬ ‫לתיאור, למחקר ולתיעוד של כל חלק‬ ‫מהמבנה על ידי צוותי התלמידי .‬ ‫השלמת המיפוי של סוגי הבליה‬ ‫שיתו פעולה בי צוותי על מנת‬ ‫לשלב בי נתוני רלוונטיי , בהתא‬ ‫השלמת המיפוי של דרגות הבליה‬ ‫להנחיות המורי :‬ ‫מומל שאחד הצוותי יפתח תבנית‬ ‫השלמת הניתוח של מצב הבליה )הערות‬ ‫)טמפלט( שתשמש את כל הצוותי .‬ ‫כתובות(‬ ‫מקרא המפה האחיד שישמש את כל‬ ‫ניתוח של מצב השימור של הבניי – סדקי ,‬ ‫הצוותי צרי לכלול:‬ ‫חורי , וכדומה )יש לרשו הערות(‬ ‫• חומרי בניי‬ ‫המלצה/ות לשימור מניעתי של האתר –‬ ‫• מיפוי סוגי בליה‬ ‫בתו עבודת השטח, יש להכי המלצות‬ ‫• מיפוי דרגות בליה‬ ‫מרוכזות של כל הצוותי‬ ‫• תיעוד כתוב של תופעות‬ ‫הבליה‬ ‫• תיעוד מצול של כל הסעיפי‬ ‫לעיל‬‫מסקנות לגבי המלצות לניטור יוכנו‬ ‫‐‬ ‫על ידי כל הצוותי במשות‬ ‫מסקנות לגבי "שימור מניעתי" –‬ ‫‐‬ ‫המסקנות המרוכזות יוכנו על ידי‬ ‫כל הצוותי במשות‬ ‫נית להיעזר בדוגמאות לעבודות של תלמידי בקורסי קודמי של ‪.ELAICH‬‬ ‫בהצלחה ☺‬ ‫21 ‪Page 11 of‬‬
 12. 12. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫זכויות יוצרי‬ ‫2102-9002 ‪©ELAICH Beneficiaries‬‬‫חומר זה הינו חלק בלתי נפרד מ"‪ – ELAICH‬ערכת הכלי החינוכיי " ופותח כחלק מפרויקט ‪ – ELAICH‬גישה לחינו לשימור המורשת התרבותית,‬ ‫במסגרת תוכנית 4 ‪ ,EuroMed Cultural Heritage‬תחת הסכ מענק 385051 ‪ .ENPI‬כל הזכויות שמורות ל-‪.ELAICH‬‬ ‫נית לעשות "שימוש הוג " בחומר זה, בכללותו בלבד, א ורק כחלק מערכת הכלי החינוכיי של ‪ ELAICH‬ולמטרות חינוכיות בלבד, על ידי ארגוני‬ ‫חינוכיי ללא מטרות רווח או למטרת לימוד עצמי, כאשר בכל אופ שימוש ובכל עת יש לציי בבירור על גבי כל הורדה, עותק ו/או התאמה‬ ‫"1102-9002 ‪ "©ELAICH Beneficiaries‬ולהפנות לתנאי אלה.‬ ‫כל שימוש בחומר הכרו בעיוות או בסילו החומר או כל שימוש הפוגע באופ אחר בכבוד או במוניטי של 1102-9002 ‪ ,ELAICH‬אסור.‬‫השימוש בחלקי מ החומר אסור בהחלט. אי )1( להשתמש באופ אחר )2( להעתיק, לצל או להפי בצורה פיזית או אלקטרונית )3( לשחזר בפרסו‬ ‫כלשהו )4( להשתמש כחלק מחומר לימוד אחר בכל מסגרת שהיא, בחלקי מ החומר הזה; אלא א כ התקבלה הרשאה כתובה מטע ‪.ELAICH‬‬ ‫הבהרה משפטית‬ ‫מסמ זה הופק בתמיכה כספית של האיחוד האירופי. תוכ המסמ הזה הוא באחריות הבלעדית של קונסורציו ‪ ELAICH‬ואי לראות בו בשו אופ‬ ‫ייצוג של עמדתו של האיחוד האירופי.‬ ‫21 ‪Page 12 of‬‬

×