Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Przedszkole
niepubliczne
„Kubu ś Puchatek”
w
Braniewie

Opracowały:
Katarzyna Olszewska
Karolina Jabłońska
Przedszkole mieści się w Braniewie, przy ulicy Kołątaja 16.
Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach
6.30 –...
13-2-3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nauczyciele

Pomoc
nauczycieli

Nauczyciele
zajęć
dodatkowych
(terapeuci
i ...
• Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem
sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty w Olsztynie.
• Przedszkole działa na po...
KUCHNIA

13-2-3
SALE

13-2-3
13-2-3
13-2-3
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa
oświatowego, a w szczególności z Podstawy programowej
wy...
• pomocy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym;
• tworzeniu warunków do harmonij...
13-2-3
Zaspokajanie potrzeb dziecka
 potrzeba bezpieczeństwa – stworzenie wokół każdego dziecka

klimatu pewności, szacunku, życzliwości, ochrony, spokoju or...
 potrzeba poznawcza - umożliwienie dziecku eksploracji, stawiania

pytań oraz poszukania na nie odpowiedzi, doświadczanie...
 potrzeba aktywności – zapewnienie warunków do zabawy i

nauki dla każdego dziecka
 potrzeba samodzielności- budowanie w każdym dziecku poczucia

mocy, sprawstwa, poprzez umożliwianie mu zdobywania nowych...
 potrzeba przynależności i kontaktów społecznych –

zapewnienie czułej oraz troskliwej opieki dla każdego dziecka,
nauczy...
 potrzeba posiadania – właściwy stosunek do posiadanych

przedmiotów, cieszenia się nimi, ale również dzielenia się, szan...
Źródła finansowania przedszkola
Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:

• opłat rodziców opł...
Przedszkole oferuje dodatkowo naukę języka
angielskiego.
Edukacja językowa rozumiana jest jako podświadoma akwizycja
język...
• Przedszkole posiada własną maskotkę, jest nią
„Kubuś Puchatek”, który aktywnie uczestniczy w życiu
przedszkola. W paździ...
Zajęcia dodatkowe
•
•
•
•
•
•
•

Katecheza
Logopeda        
Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
 Tań...
Projekty realizowane przez przedszkole
• Czyste powietrze wokół nas
• Aqua fresh
• Kubusiowi przyjaciele natury

Konkursy
...
Dziękujemy za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kubuś Puchatek

641 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kubuś Puchatek

 1. 1. Przedszkole niepubliczne „Kubu ś Puchatek” w Braniewie Opracowały: Katarzyna Olszewska Karolina Jabłońska
 2. 2. Przedszkole mieści się w Braniewie, przy ulicy Kołątaja 16. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 17.00.
 3. 3. 13-2-3
 4. 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nauczyciele Pomoc nauczycieli Nauczyciele zajęć dodatkowych (terapeuci i specjaliści) Pracownik administracyjno -techniczny Szefowa kuchni Kucharka
 5. 5. • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. • Przedszkole działa na podstawie:  Ustawy z dnia 7 września dnia  1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy  Konwencji o prawach dziecka ( Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.).
 6. 6. KUCHNIA 13-2-3
 7. 7. SALE 13-2-3
 8. 8. 13-2-3
 9. 9. 13-2-3
 10. 10. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się w swojej działalności  opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej na: • wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijaniu jego uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych mu w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; • pomocy w budowaniu systemu wartości małego człowieka; • rozwijaniu umiejętności społecznych dziecka i kształtowaniu poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej; • zapewnieniu dziecku lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie jego ciekawości poznawczej, aktywności i samodzielności;
 11. 11. • pomocy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym; • tworzeniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i kształtowania sprawności fizycznej; • wprowadzaniu dziecka w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch, małe formy teatralne, sztuki plastyczne; • tworzeniu środowiska sprzyjającego wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych.
 12. 12. 13-2-3
 13. 13. Zaspokajanie potrzeb dziecka
 14. 14.  potrzeba bezpieczeństwa – stworzenie wokół każdego dziecka klimatu pewności, szacunku, życzliwości, ochrony, spokoju oraz akceptacji;
 15. 15.  potrzeba poznawcza - umożliwienie dziecku eksploracji, stawiania pytań oraz poszukania na nie odpowiedzi, doświadczanie nowych sytuacji i stwarzanie kreatywnych kontekstów;
 16. 16.  potrzeba aktywności – zapewnienie warunków do zabawy i nauki dla każdego dziecka
 17. 17.  potrzeba samodzielności- budowanie w każdym dziecku poczucia mocy, sprawstwa, poprzez umożliwianie mu zdobywania nowych kompetencji, zaufania do siebie i niezależności. Uczenie dziecka podejmowania decyzji, dokonywania wyboru oraz samodzielnego działania, cierpliwości,
 18. 18.  potrzeba przynależności i kontaktów społecznych – zapewnienie czułej oraz troskliwej opieki dla każdego dziecka, nauczyciel jest osobą na którą zawsze mogą liczyć, nawiązywanie kontaktów emocjonalnych oraz społecznych
 19. 19.  potrzeba posiadania – właściwy stosunek do posiadanych przedmiotów, cieszenia się nimi, ale również dzielenia się, szanowanie własności osobistej dziecka, ale też jego prawa oraz uczymy tego samego w odniesieniu do innych ludzi
 20. 20. Źródła finansowania przedszkola Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z: • opłat rodziców opłata stała i opłata za wyżywienie, inne opłaty ustalone przez Dyrektora; • dotacji z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; • darowizn, nawiązek; • opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej i rekreacyjnej przedszkola; • wpływów z działalności gospodarczej przedszkola, o ile taka działalność będzie prowadzona; • środków unijnych.
 21. 21. Przedszkole oferuje dodatkowo naukę języka angielskiego. Edukacja językowa rozumiana jest jako podświadoma akwizycja językowa, a więc osłuchanie się z językiem, co przypomina proces nauki języka ojczystego. Intensywna nauka języka angielskiego prowadzona jest metodą tzw. guwernantki. Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.   W tym celu w grupie, oprócz nauczycielek przedszkola, pracuje lektorka, z którą porozumienie się jest możliwe jedynie w j. angielskim.   W związku z powyższym dzieci mają specjalnie opracowane oraz dostosowane do wieku zajęcia zorganizowane, na których w 13-2-3 sposób naturalny przyswajają słówka, zwroty
 22. 22. • Przedszkole posiada własną maskotkę, jest nią „Kubuś Puchatek”, który aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. W październiku natomiast obchodzi hucznie urodziny „Kubusia Puchatka” z tortem, pochodem grup przedszkolnych  po ulicach Braniewa. Kubuś - maskotka wiedzie prym na każdej ważnej uroczystości przedszkolnej. • Oprócz pełnowymiarowego przedszkola istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką na godziny.    Placówka posiada usprawnienia do prowadzenia dziennej opieki nad dzieckiem w dogodnych dla rodzica godzinach np. gdy ten ma pilny wyjazd, wizytę u lekarza itp. • „Kubuś Puchatek” udostępnia swoje sale oraz zajmuje się organizacją przyjęć urodzinowych i wszelkiego rodzaju 13-2-3 imprez dla najmłodszych do lat 6.
 23. 23. Zajęcia dodatkowe • • • • • • • Katecheza Logopeda         Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)  Tańce Rytmika   Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna Koło zainteresowań (warcaby)   13-2-3
 24. 24. Projekty realizowane przez przedszkole • Czyste powietrze wokół nas • Aqua fresh • Kubusiowi przyjaciele natury Konkursy • Turniej w warcaby • Konkurs kolęd • Konkurs recytatorski 13-2-3
 25. 25. Dziękujemy za uwagę

×