Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Porezna uprava - Fiskalizacija

16,937 views

Published on

Porezna uprava - Fiskalizacija

Published in: Business
 • Be the first to comment

Porezna uprava - Fiskalizacija

 1. 1. FISKALIZACIJA
 2. 2. • Konačni prijedlog Zakona - listopad/studeni 2012• Rasprava o konačnom prijedlogu Zakona zaključena21.11.2012.• Zakon je donesen na 6 sjednici Sabora 23.11.2012.• Objava u NN 133/12 dana 03.12.2012• Početak primjene od 01.01.2013. godine• Dostupnost informacija nawww.porezna-uprava.hrZakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 3. 3. • skup mjera koje će primjenjivati obveznici fiskalizacije,a usvrhu postizanja efikasnog nadzora evidentiranjaostvarenog prometa u gotovini.• gotovina-plaćanje novčanicama, kovanicama, karticama,čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja osim plaćanjaizravno na račun (virmanska uplata, opća uplatnica naračun)• fiskalizacija - uvođenje reda, uspostava evidentiranjasvakog izlaznog računa, a samim tim i evidentiranje svakogulaza dobara i usluga kojima se stvaraju nove vrijednosti,sve se evidentiraŠto je fiskalizacija?
 4. 4. Zašto fiskalizacija?• visoka razina porezne utaje• niska razina evidentiranja ostvarenog prometa• samo 15 % prometa-promet u gotovini• rezultati poreznih nadzoraCiljevi fiskalizacije• spriječiti poreznu utaju u poslovanju gotovinom• unaprijediti postupke poreznog nadzora• podizati razinu svijesti o važnosti uzimanja računa• kultura izdavanja računa /kultura uzimanja računaFiskalizacija
 5. 5. • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovisamostalne djelatnosti čl. 18. ZDOH• pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit čl.2ZDOB• za sve one djelatnosti koje su obveznici izdavanja računaza isporuke dobara i obavljanje usluga po posebnimpropisimaObveznici fiskalizacije
 6. 6. Fizička osoba – obveznik poreza na dohodak odsamostalne djelatnosti• obrt• djelatnost slobodnih zanimanja slobodna zanimanja samostalna djelatnost znan.,knj., izu. i dr. sl.dj. samostalna predavačka djelatnost, odgoja i drugesl.dj. Samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša• djelatnost poljoprivrede i šumarstvaObveznici fiskalizacije
 7. 7. • NISU - osobe koje utvrđuju dohodak na način propisanza samostalne djelatnosti npr. porezni obveznik koji utvrđuje dohodak od najmana temelju poslovnih knjiga; paušalisti koji ostavrujudohodak od iznajmljivanja stanova, soba postelja iorganizoranje kampovaObveznici fiskalizacije
 8. 8. • pravne i fizičke osobe – obveznici poreza na dobit• trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezidentRH koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajnoi radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugihgospodarskih procjenjivih koristi• svi obveznici poreza na dobit-rješenje PU• obveza poreza na dobit= obveza fisklaizacije• nema obveze poreza na dobit= nema obvezefisklaizacijeObveznici fiskalizacije
 9. 9. • propisano čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometugotovinom• sve one djelatnosti koje prema Zakonu o porezu nadodanu vrijednost nemaju obvezu izdavanja računa(prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima, prodajatiska)- ali do 01.07.2013.Tko nije obveznik fiskalizacije?
 10. 10. • Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu• Naplata cestarine• Punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima• Prodaja vl.polj.proizvoda na tržnicama i otvorenimprostorima• Prodaja proizvoda/usluga u poštanskom prometu• Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću izabavnim igrama• Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata• Pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja• Vođenje središnjeg depozitarijaČl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 11. 11. • Ostvareni prometi evidentirani preko mjernihinstrumenata (električna energija, vodovod)• Provođenje zdravstvene zaštite (participacija)Izuzeća nisu institucionalna već funkcionalnapo djelatnostimaČl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 12. 12. Provodit će se u tri etape i to od:01.01.2013.01.04.2013.01.07.2013.Obveza fiskalizcaije
 13. 13. • Veliki i srednji porezni obveznici- kriterij veličine, bez obzira na djelatnost• Osobe koje obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, tepripreme hrane i usluživanje hrane – oznaka I- NKD2007.- dio obveznici PP-MI-PO- kriterij djelatnostiObveza od 01.01.2013.
 14. 14. • osobe koje obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i malo,popravak motornih vozila i motocikla – oznaka G - NKD2007.- kriterij po djelatnosti• osobe iz čl. 18. st.2 ZDOH -djelatnost slobodnihzanimanja slobodna zanimanja samostalna djelatnost znan.,knj., izu. i dr. sl.dj. samostalna predavačka djelatnost, odgoja i drugesl.dj. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportašaObveza 01.04.2013.
 15. 15. • svi oni obveznici fiskalizacije koji nisu započelifiskalizaciju u prethodnim etapamaObveza 01.07.2013.
 16. 16. 1. Provedba postupka fiskalizacije- svi obveznici fiskalizacije (čl.3.Zakona o fiskalizaciji uprometu gotovinom)2. Provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa- svi koji naplaćuju obavljanje usluge i isporučenadobra sredstvima koji se smatraju gotovinomObveze obveznika fiskalizacije
 17. 17. Provedba postupka fiskalizacije - svi obveznicifiskalizacije dužni su: donijeti interni akt prilagoditi sadržaj računa imati naljepnicu o obvezi izdavanja i uzimanja računa(od 01.07.2013., sad to propisuje Zakon o porezu nadodanu vrijednost)Provedba postupka fiskalizacije
 18. 18. Provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa- sviobveznici fiskalizacije koji naplaćuju svoje usluga/dobra ugotovini dužni su: dostaviti sve podatke o poslovnim prostorima fiskalizacija izdanih računa (internetska veza, digitalnicerifikat iz FINA-e, osigurati odgovarajući naplatniuređaj i programsko rješenje) održavanje kontinuiteta poslovanja (nabava Knjigeuvezenih računa u slučaju kvara)Provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa
 19. 19. INTERNI AKT obveznik fiskalizacije dužan je internimaktom utvrditi:1. popis poslovnih prostora- poslovnim prostorom se smatra zatvoreni prostor,dijelovi poslovnog prostora, otvoreni prostori,povremeni prostori2. način slijednosti računa- ili po poslovnom prostoru (za sve blagajne)- ili po naplatnom uređaju (samo za jednu blagajnu)INTERNI AKT
 20. 20. • sloboda poreznog obveznika pri definiranju poslovnogprostora (ali to mora definirati u internom aktu)• npr. u jednoj prostoriji mogu se voditi dvije djelatnosti (knjigovodstvo,najam)• npr. svaka ekipa/osoba koja na terenu pruža usluge može biti “poslovniprostor”• npr. ako održava seminar (van sjedišta) u nekom hotelu na nekiodređeni dan u hotelu, tada taj hotel može biti poslovni prostor na jedandanPOSLOVNI PROSTOR
 21. 21. • Malim obveznikom fiskalizacije smatra se obveznikfiskalizacije koji kojemu se dohodak i porez na dohodakutvrđuje u paušalnom iznosu prema ZDOH i Pravilniku opaušalnom oporezivanju• Postaju obveznici fiskalizacije od 01.07.2013.godine• Prednost pred ostalima obveznicima fiskalizacije: nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije ne trebaju izdavati račune putem elektroničkih uređajaMali obveznici fiskalizacije
 22. 22. • imaju obvezu ispostavljati račune po Knjiziuvezanih računa, koja je prethodno ovjerena unadležnoj ispostavi Porezne upraveMali obveznici fiskalizacije
 23. 23. 1. paušalisti2. svi ostali, ali samo kao rezervu u slučaju kvaranaplatnog uređaja3. oni obveznici koji imaju potvrdu HAKOM-a onemogućnosti uspostave internetske vezeKNJIGA UVEZANIH RAČUNA
 24. 24. • obveznici fiskalizacije• paušalisti,• oni koji imaju potvrdu HAKOM-a,• ostali u slučaju kvara- dužni su ovjeriti Knjigu uvezanih računa u nadležnoj ispostavi Porezneuprave• Knjiga se može nabaviti u prodavaonicama ( NN ) odsredine 12 mjeseca 2012. u velikom i malom formatu• ovjera od 17.12.2012. godineOvjera knjige računa
 25. 25. • nadzor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava• ako se u tijeku nadzora utvrdi da obveznik fiskalizacije nepostupa u skladu s Zakonom može se rješenjem zabranitiobavljanje djelatnosti dok se ne otklone propusti• žalba izjavljena protiv takvog rješenja ne zadržavanjegovo izvršenjeNADZOR
 26. 26. • zabrana obavljanja djelatnosti dok se ne otklonepropusti, izvršava se pečaćenjem poslovnihprostorijaPEČAĆENJE
 27. 27. • između obveznika fiskalizacije• mogućnost plaćanja između sudionika do 5.000,00 kn zanabavu proizvoda i usluga• obveznik fiskalizacije može gotovinom plaćati građanima,osim - onima kojima se na temelju tih uplata utvrđujedohodak i obvezna je uplata na žiro računPlaćanje u gotovini
 28. 28. • podjela obveznika za određivanje blagajničkogmaksimuma prema Zakona o poticanju razvoja maloggospodarstva na: Mikro subjekte i f.o.- b.m. 10.000,00 kn Mali subjekti -30.000,00 kn Srednji subjekti- 50.000,00 kn Oni koji prelaze mjerila koja određuje ovaj Zakon, mogu odrediti b.m. uiznosu od 100.000,00 kn ili po po pojedinom poslovnom prostoru, alinajviše do 15.000,00 knBlagajnički maksimum
 29. 29. • Od 5.000,00 - 500.000,00 KN za društva• Od 1.000,00 - 50.000,00 KN za odgovorne osobe• Za kupce 200,00 - 2.000,00 KNPrekršajne odredbe
 30. 30. Shema modela fiskalizacijeGeneriranje xmldatotekePotpisivanje xml-aSpremanje potpisanogxml-aKreiranje SOAP porukePoziv web servisuPorezne uprave (slanje)Spremanje odgovoraPorezne upraveIspis računa nakonodgovora<?xmlversion="1.0"?><fiksalizacija-rn><document >SOAP/httpsonline slanje poruke u Poreznu upravuProvjera porukeProvjera certifikata ipotpisaGeneriranje JIR-a ibilježenje vremenaKreiranje i potpisivanjeSOAP povratne porukeSOAP/httpsonline slanje odgovora blagajnisms/web provjeraZaprimljeno hvala!<?xmlversion="1.0"?><fiksalizacija_OK><document >POREZNIOBVEZNIKAplikativni certifikati za fiskalizaciju(X.509 v3 standard)1. 2.3.4.5.6.7.
 31. 31. • U RH ne uvodimo fiskalne blagajne već provodimofiskalizaciju• Naš model nije identičan rješenju fiskalnih blagjni zemaljau okruženju• Jeftiniji je od ostalih rješenja, moguće ga je provestinadogradnjom postojećih sustava• Ne nameće se određeno rješenje, određeni tip uređaja• Ključnu ulogu u pravilnoj provedbi fiskalizacije izdavanjaračuna ima prilagođeni naplatni uređaj, a što znači da sviobveznici fiskalizacije moraju od osoba koje imodržavaju programska rješenja zatražiti pripremunaplatnih uređaja za provedbu postupka fiskalizacijeModel fiskalizacije
 32. 32. • Sadržaj računa• Propisan odredbama Zakona o PDV-u, posebnim propisima• Dodatni elementi računa prema članku 9. Zakona ofiskalizaciji:1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)2. oznaku osobe na naplatnom uređaju:• OIB operatera jednak je OIB-u izdavatelja kod samonaplatnihuređaja• Ukoliko više blagajnika radi na istoj blagajni nužna jeprijava/odjavaProvedba postupka fiskalizacije
 33. 33. 3. oznaka načina plaćanja računa4. JIR - jedinstveni identifikator računa Jedinstveni broj sastavljen od 32 znaka u pet grupa znakova (brojeva od 0-9 i slova od a-f ) Ispisuje se na računu kao potvrda da je račun fiskaliziran5. ZKI - zaštitni kod izdavatelja Alfanumeriči zapis kojim se potvrđuje veza između obveznikafiskalizacije i izdanog računa Određen je s nekoliko parametara koji osiguravaju: Jedinstvenost računa (OIB obveznika, datum, vrijeme,iznos računa ) Autentičnost obveznika: (el. Potpis privatnim ključem –FINA certifikat)Dodatni elementi računa
 34. 34. • Rezultat kriptografske hash funkcije je 32-znamenkastibroj zapisan u heksadecimalnom formatu• Sastoji se od znamenki 0-9 i slova a-f• Samo obveznik može ponovo kreirati isti zaštitni kodtemeljem ulaznih parametara za konstrukciju koda jer sekoristi njegov privatni ključ (FINA certifikat)ZKI
 35. 35. Broj računa- obveznici fiskalizacije iskazuju broj računa utri dijela:1. numerički broj računa2. oznaka poslovnog prostora3. oznaka naplatnog uređajaProvedba postupka fiskalizacije
 36. 36. • Mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed bez praznina, poposlovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru• Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnihprostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacijepropisuje internim aktom, koje predočuje za potrebe poreznognadzora• U postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će “rupe” ubrojevima računa koji se fiskaliziraju ako obveznik fiskalizacije utvrđujeistu slijednost računa i za račune koje naplaćuje na računSlijednost po: - poslovnom prostoru 1/01/12/01/1- blagajni 1/01/11/01/2Numerički broj računa
 37. 37. • Dostavlja se prije početka fiskalizacije• Obvezatni podaci propisani tehničkom specifikacijom• Oznaka poslovnog prostora u poruci identična je oznaciposlovnog prostora u dijelu broja računa• Cilj je praćenje ne samo po OIB-u ukupno već poposlovnom prostoru OIB-aOznaka poslovnog prostora
 38. 38. • Obveznici fiskalizacije izdavanja računa provodefiskalizacije za svaki pa i jedan jedini ostvarenipromet u gotovini, bez obzira na učešće prometa ugotovini u ukupnom prometuOvjera svakog izdanog računa za naplatu u gotovini
 39. 39. Sadržaj računa - primjer
 40. 40. • Izdan aplikativni digitalni certifikat za fiskalizaciju od FINA-e ( 300 kuna na 5 godina)• Broj potrebnih certifikata ovisi o potrebama obveznika te onjegovom informatičkom rješenju• Naplatni uređaj (software) mora podržavati stvaranje XMLdokumenata i elektroničko potpisivanje• Pristup internetu – potrebna propusnost mreže ovisi obroju izdanih računaTehnički preduvjeti za obveznika fiskalizacije
 41. 41. Primjeri Internet link kapaciteta
 42. 42. • Ako obveznik fiskalizacije obavlja djelatnost ili diodjelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na područjuna kojem nije moguće uspostaviti vezu za razmjenupodataka s Poreznom upravom, obveznik fiskalizacije zaza dio djelatnosti postupak fiskalizacije izdavanja računaprovodit će na način propisan za male obveznike sve dokse ne ostvari mogućnost veze• Nemogućnost uspostave veze obveznik dokazujepotvrdom HAKOM-aPotvrda HAKOM-a
 43. 43. Provjera dostupnosti pristupa internetu kod operatera kojiju pružaju: putem nepokretne mreže- smatra se da usluga nije dostupnaako je od najmanje dva operatera odgovor negativan (a jedan odoperatera je HT) putem kablovskih mreža – smatra se da usluga nije dostupnaako od najmanje jednog operatera kablovske mreže odgovor negativan putem pokretnih mreža -smatra se da usluga nije dostupna akoje od sva tri postojeća operatera (HT, VIP, Tele2) zatražen na probnokorištenje podatkovni uređaj za pristup internetu i ako se putem nitijednog od tih uređaja nije uspostavila veza na Internet u trajanju od dvadanaPotvrda HAKOM-a
 44. 44. Shema modela
 45. 45. • Prekid veze – ispisuje se račun bez JIR-a ali sa ZKI,• Naplatni uređaj pamti račun te ponavlja slanjepodataka do dobivanja JIR-a• U roku od 48 sati obveznik fiskalizacije dužan jePoreznoj upravi dostaviti sve izdane račune putemuspostavljene elektroničke vezeOdržavanje kontinuiteta poslovanja
 46. 46. • Kvar uređaja• Zamjenski naplatni uređaj• Izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa• Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od 48 sati: uspostaviti rad naplatnog uređaja dostaviti Poreznoj upravi, putem ponovo uspostavljeneelektroničke veze sve izdane računeOdržavanje kontinuiteta poslovanja
 47. 47. • Upiti obveznika fiskalizacije vezano za pitanja pravne ili poslovneprirode dostavljaju se na adresu e-pošte Porezne upravefiskalizacija@porezna-uprava.hr.• FINA pruža podršku obveznicima fiskalizacije oko postupaka vezanihza izdavanje i korištenje certifikata putem adrese e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr FINA web: http://www.fina.hr/fiskalizacija Telefon: 0800 0080• APIS IT pruža podršku proizvođačima/održavateljima softvera vezanoza tehničke probleme u povezivanju na CIS Porezne uprave putemadrese e-pošte fiskalizacija.help@apis-it.hrInformacije
 48. 48. Hvala na pažnjiAna ZakarijaBožo Jakšić
 49. 49. Pitanja ???
 50. 50. Poduzece je veleprodaja i nema naplate racunagotovinom niti karticama, da li sam obveznikfiskalizacije?Pitanje
 51. 51. Obveznici fiskalizacije prema Prijedlogu zakona jesu:- fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i- pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:· izuzete od obveze izdavanja računa te· izuzete od obveze fiskalizacije,Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju:- prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa- donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnogvremena te načina numeriranja brojeva) te- istaknuti upozoravajuću naljepnicuOd ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatrajugotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način:- da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja, dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi seračuni ovjerili u PU, te- istim putem šalju i poruke o poslovnicamaDakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditiposlovanje kao svi obveznici fiskalizacije. Međutim ako ne naplaćuje račune u gotovini, ondanije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenihnaplatnih uređaja, dostavlja ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u PU, te ne šaljeporuke o poslovnicama na isti način.Odgovor
 52. 52. Hoće li OPG, koji prodaje vino iz vlastitogpodruma, biti obveznik fiskalizacije i kada?Pitanje
 53. 53. Prema Konačnom prijedlogu Zakona obveza fiskalizacije za velike i srednje porezneobveznike bez obzira na djelatnost, te za sve porezne obveznike koji kao jednu oddjelatnosti obavljaju djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane(Oznaka I - NKD 2007.) bez obzira na udio te djelatnosti u ukupnoj djelatnosti počinje01.01.2013. godine.Obveza fiskalizacije za osobe koje kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovinena veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G NKD 2007.), iosobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavak 2. Zakona oporezu na dohodak od 01.04.2013., dok obveza fiskalizacije započinje 01.07.2013.godine za sve obveznike fiskalizacije koji nisu započeli fiskalizaciju u prethodnimetapama.Slijedom navedenog, ukoliko je navedeni OPG obveznik fiskalizacije (što znači daje obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti) prema odredbamaKonačnog prijedloga Zakona, a djelatnost koju obavlja nije prema posebnomZakonu izuzeta od izdavanja računa, odnosno nije odredbama Prijedloga Zakona ofiskalizaciji u prometu gotovinom izuzeta od obveze fiskalizacije, a premaNacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, spada u razred A-poljoprivreda,obveznik je fiskalizacije od 01.07.2013.Odgovor
 54. 54. Da li su caffe barovi što uslužuju samo pićeobveznici fiskalizacije od 01.01 ili od 01.07 ?Pitanje
 55. 55. Prema Prijedlogu zakona od 1 siječnja 2013. obveza fiskalizacije propisuje seza obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbamaZakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu oddjelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanjahrane (Oznaka I područja NKD 2007.).Djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane je nazivpodručja djelatnosti iz NKD 2007. Što sve navedeno područje uključujepropisano je Zakonom o NKD-u. Kako se tim Zakonom predviđa da upodručje oznake I - djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme iusluživanja hrane, spada i djelatnost pripreme i usluživanja pića, znači dai za OIB, koji između ostalog ili kao jedinu djelatnost, obavlja djelatnost ucaffe bar-u obveza fiskalizacije započinje 1. siječnja 2013.Odgovor
 56. 56. Imam pitanje vezano za fiskalizaciju a odnosi sena naš poslovni subjekt koji u svom sustavu imarestoran i maloprodaju.Da li ćemo sa 01.01.13morati raditi s dig.certifikatima na blagajnama urestoranu i u prodavaonicama ili ćemo umaloprodaji to moći uraditi kasnije( sa 01.04. ili01.07.)?Pitanje
 57. 57. Prema Konačnom prijedlogu zakona, od 1. siječnja 2013. godine obvezafiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnostiobavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane(Oznaka I područja NKD 2007.) Slijedom navedenog, ako je jedna oddjelatnosti koju obavljate djelatnost koja pripada području Oznake I NKD 2007– obveznik ste fiskalizacije od 1. siječnja 2013. i to za ukupnu djelatnost. Značida od 1. siječnja 2013. morate započeti provoditi postupke fiskalizacijeizdavanja računa u svim djelatnostima za sve račune koje naplaćujetesredstvima koja se smatraju gotovinom. Napominjemo da ste kaoobveznik fiskalizacije dužni ispuniti i ostale odredbe iz Zakona: donijetiinterni akt o poslovnicama, prilagoditi sadržaj računa te načinnumeriranja računa te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o obveziizdavanja i uzimanja računa.Odgovor
 58. 58. Naše poduzeće (d.o.o.) vrši servisne usluge naterenu. Tri djelatnika izdaju račune kod korisnika.Nije nam jasno kako provesti fiskalizaciju i komese obratiti za dodatne informacije i pojašnjenja?Pitanje
 59. 59. U smislu Prijedloga zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom pružanje uslugana terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije. Ako se kod pružanja uslugena terenu izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koja se smatrajugotovinom, potrebno je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računana način da se osigura korištenje prijenosnog prilagođenog naplatnoguređaja. Obzirom da je Prijedlogom zakona propisana dužnost dostavepodataka o poslovnim prostorima Poreznoj upravi, svaki obveznik fiskalizacijemora donijeti interni akt o poslovnim prostorima u kojemu treba svaki poslovniprostor pojedinačno označiti. U vašem slučaju svaki djelatnik (ako obavljazasebne usluge na terenu) se može smatrati zasebnim pokretnim poslovnimprostorom, bez adrese, koji će imati svoj prijenosni naplatni uređaj. Osimnavedenog potrebno je prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja brojaračuna.Odgovor
 60. 60. je da se prometom gotovinom smatra plaćanje za isporučena dobra iliobavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnimsredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osimplaćanja na transakcijski račun kod banaka.•Naše pitanje je: da li se plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard iAmerican Express i ostalim bilo debitnim bilo kreditnim karticama smatraprometom gotovinom s obzirom da se takvo plaćanje direktno evidentirana žiro računu izdavatelja računa (poreznog obveznika) i kao takvo da lipodliježe procesu autorizacije?Pitanje
 61. 61. Plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard,American Express i drugim kreditnim i debitnimkarticama smatra se prometom u gotovini, zakoji je potrebno provesti postupak fiskalizacijeizdavanja računa. Nije potrebno provesti postupakfiskalizacije izdavanja računa ako se plaća općomuplatnicom na račun, i ako se plaća sa računa naračunOdgovor
 62. 62. U prijedlogu zakona se spominje dnevno izviješće koje jepotrebno slati na kraju radnog dana. U dokumentu"Tehnička specifikacija za korisnike - Verzija 1.0" se nespominje ništa sličnoga. Možete li biti toliko ljubazni da nampojasnite treba li slati takvo izviješće, ili se je odustalo odtog postupka? Isto tako molimo pojašnjenje da liugostiteljski software treba slati sve račune, ili samo oneplaćene gotovinom i karticama?Da li je potrebno slati i R-1 (R-2) račune, ili samo običneračune? Ako da da li sve, ili samo one plaćenegotovinom/karticom?Pitanje
 63. 63. U Prijedlogu zakona, između ostalog, bila je propisana obveza dostavednevnog izvješća. S obzirom na iznijete primjedbe i prijedloge, da je dostavadnevnog izvješća nepotrebna i suvišna jer u bitnome pretpostavlja dostavusamo zbira onoga što je već dostavljeno, u Konačnom prijedlogu Zakona višese ne propisuje dostava dnevnog izvješća. Iz navedenog razloga ni Tehničkaspecifikacija ne sadrži odredbe o dostavi dnevnog izvješća.Nadalje, u skladu s odredbama Zakona, zakonski je obvezno fiskalizirati(zatražiti ovjeru Porezne uprave) za sve račune (bez obzira na njihove oznakeprema posebnim propisima) koji se naplaćuju sredstvima koje ovaj Zakonsmatra gotovinom. Međutim nema zapreke, ako se tako postavi informatičkorješenje, da se fiskalizira svaki račun pa i onaj koji se naplaćuje na račun, samošto će se u tom slučaju kao oznaka plaćanja staviti oznaka T.Dakle za račune koji se naplaćuju izravnom uplatom na račun nema zakonskeobveze fiskalizacije, ali nema ni zapreke da se isti postupak provede.Odgovor
 64. 64. Pri izdavanju računa za robu/usluge kod terenske prodaje inaplate u gotovini, hoće li se smatrati ispravnim u smisluZakona o fiskalizaciji sljedeći postupak:Obveznik napravi račun na prijenosnom uređaju, za tajračun program pribavi JIR po redovnoj proceduri i ondaobveznik, budući da nema pisač, prepiše račun u ovjereniblok računa, s tim da prepiše i JIR i zaštitni kod te taj/takavračun preda kupcu.Pitanje
 65. 65. Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije. Pružanjeusluga na terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije. S obzirom nanavedeno ako se kod pružanja usluge na terenu izdaju računi koji senaplaćuju sredstvima koji se smatraju gotovinom, potrebno je provestipostupak fiskalizacije – što znači da treba raspolagati prijenosnimprilagođenim naplatnim uređajem. Knjigu ovjerenih računa može sekoristiti samo kada isto Zakon propisuje, a to je kako slijedi:• paušalisti – redovni način rada• za rezervu – u slučaju kvara, potrebno naknadno prekucati izdaneračune• ako ima potvrda HAKOM-a – nemogućnost veze, za redovni načinrada za vrijeme važenja potvrdeOdgovor
 66. 66. Pojedini kupci plate veleprodajni račun koji je izdan naodgodu nakon opomene isto gotovinom bilo u pošti ili nablagajni tvrtke, što učiniti u tom slučaju jer račun nije izdankao gotovinski veleprodajni računPitanje
 67. 67. Ako se račun, koji je već bio knjižen u knjizi IRA, naknadnonaplati u gotovini, potrebno je provesti postupakfiskalizacije tog računa s time da se taj račun ne zbraja upromet ponovno. Napominjemo da nije potrebno raditistorno već izdanog računa, jer se samo promijenio načinplaćanja. Dakle obveznik fiskalizacije u svom knjigovodstvumora osigurati praćenje takvih računaOdgovor
 68. 68. Molim informaciju vezano za restoransku kasu unutarnekoga hotela. Da li je predmet fiskalizacije račun s kasekoji zadužuje gosta na sobu ili račun koji izdaje recepcija sastavkom prometa za naplatu ili obadva računa.Pitanje
 69. 69. Prema Konačnom prijedlogu Zakona predmet fiskalizacije je promet gotovinom, odnosnoplaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje sesmatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja,osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka. Dakle račun koji se plaća sredstvimakoja se smatraju gotovinom potrebno je prethodno ovjeriti u Poreznoj upravi. Ukonkretnom slučaju ako se gostu na šanku izdaje račun za koji se pretpostavlja dase plaća u gotovini potrebno ga je fiskalizirati.Ako gost traži istu narudžbu na sobu, znači da nema gotovinskog načina plaćanjapa nema ni fiskalizacije računa.Kod izdavanja konačnog računa za sve usluge na recepciji postupit će se na sljedećinačin. Ako su prethodno izdavani računi koji su fiskalizirani, a sada se obuhvaćajukonačnim računom, potrebno je stornirati prethodne račune te po potrebi fiskaliziratikonačni račun. Ako su se računi knjižili na sobu, kod izdavanja konačnog računa ulaze uplaćanje i iznos računa, te će se račun fiskalizirati ako se plaća sredstvima koja sesmatraju gotovinom. Napominjemo da ste kao obveznik fiskalizacije dužni ispuniti i ostaleodredbe iz Zakona: donijeti interni akt o poslovnicama, prilagoditi sadržaj računa te načinnumeriranja računa i istaknuti upozoravajuću naljepnicu o obvezi izdavanja i uzimanjaračuna.Odgovor

×