Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emcs - sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

1,820 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emcs - sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

 1. 1. Sustav kontrole kretanjatrošarinskih proizvodaEMCS
 2. 2. 2ŠTO JE EMCS? Excise Movement and Control System = Sustav kontrolekretanja trošarinskih proizvoda EMCS je elektronički sustav kontrole kretanjatrošarinskih proizvoda između država članica EU usustavu odgode plaćanja trošarine (energenata, alkoholai alkoholnih pića,vina i duhanskih proizvoda), u realnomvremenu kretanje trošarinskih proizvoda odvija se uz primjenuelektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD) kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode-plaćanje trošarine mora biti pokriveno jamstvom
 3. 3. SVRHA EMCS povećati sigurnost i kontrolu u kretanju trošarinskihproizvoda unutar država članica, u sustavu odgode ubrzati dostupnost kao i raspolaganje informacijama otrošarinskim subjektima u postupku, kao i trošarinskimproizvodima koji su u kretanju u sustavu odgode njegova provedba obvezna je među državamačlanicama za gospodarske subjekte koji šalju ili primajuove proizvode
 4. 4. CILJEVI EMCS-a pojednostaviti i standardizirati procedure ubrzati tijekove robe smanjiti troškove i povećati učinkovitost procesa poboljšati kvalitetu usluga gospodarskim subjektima oporaviti resurse osigurati pravovremene podatke/informacije osigurati praćenje tijekom kretanja u realnom vremenu učinkovitiji rad nadzornih tijela
 5. 5. PODLOGA ZA EMCS sustav odgode primjenjuje se na proizvodnju, preradu,držanje ili kretanje trošarinskih proizvoda koji nisu ucarinskom postupku odgode trošarinski proizvodi su alkohol i alkoholna pića,duhanski proizvodi i energenti u sustavu odgode na trošarinske proizvode trošarina sene obračunava
 6. 6. ZAKONODAVNI OKVIR Odluka 1152/2003/EZ Direktiva Vijeća2008/118/EC Uredba Vijeća (EZ)684/2009 Uredba Vijeća 389/2012 CED 691 rev7 Druge Direktive oharmonizaciji strukture ivisine trošarina premakategoriji trošarinskihproizvoda Zakon o trošarinama (NN22/13 i 32/13) Pravilnik o trošarinama (uizradi) Pravilnik o kretanjutrošarinskih proizvoda usustavu odgode plaćanjatrošarine uz primjenuelektroničkog trošarinskogdokumentaEU HR
 7. 7. UVOĐENJE EMCS-a u RH
 8. 8. HR EMCS – 1. ožujka 2013.Primjena EMCS-a odnosno primjena e-TD-a obavezna jeza kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgodeplaćanja trošarine koja su započela i završila na teritorijuRH, i to: iz jednog trošarinskog skladišta u drugo iz trošarinskog skladišta u izvoz iz jednog trošarinskog skladišta u drugo, ali prekoteritorija treće države*e-TD ispostavlja pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskogskladišta*e-TD se ispostavlja i za kretanje trošarinskih proizvoda kojima visinatrošarine iznosi nula kuna
 9. 9. EU EMCS - 1. srpnja 2013.Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanjatrošarine na teritoriju EU, uključujući kretanje kroz trećedržave ili treće teritorije: iz trošarinskog skladišta od strane pošiljatelja – ODTS u drugo trošarinsko skladište registriranom primatelju ili registriranom primatelju-povremenom do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij EU(izvoz) do “izuzete organizacije” (diplomati, NATO...) od mjesta uvoza do bilo kojeg mjesta iz prethodne točkekoje se nalazi u drugoj DČ, u kome slučaju su trošarinskiproizvodi isporučeni od strane pošiljatelja-registriranogpošiljatelja
 10. 10. OSNOVNI INSTITUTI (1) ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:pravna/fizička osoba ovlaštena za proizvodnju, preradu,držanje, primanje i otpremu trošarinskih proizvoda usustavu odgode plaćanja trošarine registrirani primatelj: pravna/fizička osoba ovlaštena zaprimanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgodeplaćanja trošarine registrirani primatelj-povremeni: ista ovlaštenja kaoregistrirani primatelj, ali ograničeno na jednogpošiljatelja, točno određenu količinu trošarinskihproizvoda i određeno vremensko razdoblje
 11. 11. OSNOVNI INSTITUTI (2) registrirani pošiljatelj: pravna/fizička osoba ovlaštenasamo za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavuodgode plaćanja trošarine, nakon puštanja robe uslobodan promet (odmah nakon uvoza) trošarinsko skladište: mjesto na kojem se trošarinskiproizvodi koji podliježu plaćanju trošarine proizvode,prerađuju, drže, primaju ili otpremaju u sustavu odgodeplaćanja trošarine od strane ovlaštenog držateljatrošarinskog skladišta, uz određene uvijete propisane odstrane nadležnog tijela pojedine države članice
 12. 12. SEED – općenito (1) SEED (System for Exchange of Excise Data) je sustavrazmjene podataka o trošarinskim subjektima kojiposluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgodeplaćanja trošarineDČ imaju nacionalni SEED repozitorij snacionalnim podacima i podacima drugih državačlanica koji se čuva putem centralne SEED bazepodataka
 13. 13. SEED – općenito (2)SEED sadrži podatke o: gospodarskim subjektima uključenim u kretanjetrošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanjatrošarine kojima su izdana trajna odobrenja (ODTS,registrirani primatelj, registrirani pošiljatelj) odnosnoprivremena odobrenja (registrirani primatelj koji samopovremeno prima trošarinske proizvode) trošarinskim skladištima kategoriji/vrsti trošarinskih proizvoda trošarinskim uredima za vezu (ELO) odnosno nadležnimtrošarinskim uredima u kojima se mogu dobiti svedodatne informacije
 14. 14. Upravljanje SEED-om i referentnim podacima11233
 15. 15. EMCS - SEED SEED - osnova za razvoj i djelovanje EMCS-a SEED referentni podaci neophodni su za pravilan radEMCS-a SEED je mehanizam “brzog ažuriranja” koji svimdržavama članicama omogućava da imaju iste podatke oregistraciji u isto vrijeme, a što je neophodno za ispravnofunkcioniranje EMCS-a SEED-on-Europa – web stranica koja omogućavagospodarskim subjektima on-line provjeru valjanostiodobrenja te mogućnost kontaktiranja nadležnog tijela uslučaju uoćenih odstupanja/neslaganja
 16. 16. SEED–on-EU* omogućava gospodarskim subjektima pristup (read- only)u javne podatke iz SEED registrapristup do podataka te provjera valjanosti trošarinskog broja u SEED-uhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SEED
 17. 17. OSNOVNI INSTITUTI – uloga poprocesima u EMCS-uKorisnik sustava Aktivnost Ovlašteni držateljtrošarinskog skladišta Podnošenje i registracija e-TDPOŠILJATELJ Registrirani pošiljateljOtkazivanje kretanjaPromjena odredištaObjašnjenje manjka Ovlašteni držateljtrošarinskog skladišta Podnošenje potvrde o primitkuPRIMATELJ  Registrirani primateljUpozorenje/odbijanje e-TDObjašnjenje manjka Registrirani primatelj -povremeni“Izuzeta organizacija”17
 18. 18. FUNKCIONALNOSTI EMCS-a (1) Podnošenje i registracija e-TD Otkazivanje e-TD od strane pošiljatelja Podnošenje potvrde o primitku Podsjetnik o isteku vremena za promjenu odredišta Podsjetnik o isteku vremena za izvješće o primitku Promjena odredišta Preuzimanje e-TD18
 19. 19. FUNKCIONALNOSTI EMCS-a (2) Kućno carinjenje kod pošiljatelja Izvoz – postupak na ispostavi izvoza Izvoz – potvrda ili otkazivanje izlaza Upozorenje ili odbijanje e-TD Postupanje nakon isporuke Podsjetnik o isteku vremena za popunjavanje poljaodredišta – nac. odluka svake države članice da li će todozvoliti Razdvajanje pošiljke /Splitting/ – nac. odluka svakedržave članice da li će to dozvoliti Informacija o namjeravanim potraživanjima19
 20. 20. FUNKCIONALNOSTI EMCS-a (3) Podnošenje izvješća o događaju Kontrola i podnošenje izvješća o kontroli Prekid kretanja Procjena rizika Administrativna suradnja – spontana razmjenainformacija Administrativna suradnja – zahtjev za pomoć Administrativna suradnja – vremenski rok za rezultate Zahtjev za povijesnom informacijom Povijest – vremenski rok za rezultate20
 21. 21. EMCS – NEDOSTUPNOST SUSTAVA (1)Pošiljatelj može započeti kretanje u sustavu odgodeplaćanja trošarine, kao i promijeniti mjesto odredištakoristeći rezervni postupak, pod uvjetom da prijepočetka kretanja: obavijesti Trošarinski ured za vezu i dostavi mu presliku obrasca uslučaju rezervnog postupka (Obrazac A – prateći dokument zakretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine)koji prati trošarinske proizvode i sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu omogući provjeru podataka iz Obrasca A odnosno BPrimatelj može po isteku petog radnog dana od danaprimitka trošarinskih proizvoda koristeći rezervnipostupak podnijeti Obrazac C – Potvrda o primitku21
 22. 22. EMCS – NEDOSTUPNOST SUSTAVA (2)kada je računalni sustav ponovno dostupan pošiljateljpodnosi nacrt e-TD-a odnosno primatelj e-potvrdu oprimitku (podaci koji se unose u sustav morajuodgovarati podacima navedenim u obrascima zarezervni postupak)22
 23. 23. KORISNICI EMCS SUSTAVA Carinski službenici (unutarnji korisnici sustava) Gospodarski subjekti (vanjski korisnici sustava)Ovlašteni držatelji trošarinskog skladištaRegistrirani primateljiRegistrirani primatelji – povremeniRegistirani pošiljatelji
 24. 24. PRISTUP GOSPODARSTVENIKA DOEMCS-a• Vlastito IT rješenje kompatibilno s EMCS-om slanjemelektroničkih poruka putem G2B• Web aplikacijaAutentifikacijski certifikati (pristupni i potpisni)24
 25. 25. G2B SERVIS CARINSKE UPRAVE• Upute za korištenje aplikacije za prijavu korisnika G2Busluga• Upute za korištenje aplikacije za prijavu testiranja G2Busluga• Opće tehničke G2B upute za korisnike• Primjer poruke• G2B klijent• Upute za korištenje aplikacije Carinski G2B klijent• Tehnička specifikacija G2B servisa• Tehnička specifikacija G2B servisa za EMCS25
 26. 26. OBJAVA EMCS DOKUMENTACIJE• kontinuirana objava dokumentacije na web stranici CUhttp://www.carina.hr/e_carina/EMCS.aspxZakonodavni propisi EU (Direktiva, Uredba)FESS v3.50DDNEA v1.61Tehnička specifikacija G2B sevisa za EMCSSheme porukaEMCS e-learningZakonodavni propisi RHEMCS Priručnik za korisnikePostupanje u slučaju nedostupnosti EMCS sustava26
 27. 27. Hvala na pažnji!

×