ECS – sustav kontrole izvoza OBUKA

677 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ECS – sustav kontrole izvoza OBUKA

 1. 1. ECSSustav kontrole izvoza
 2. 2. ECS faza 2o Što je ECS?o Ciljevi ECS-ao Preduvjeti za primjenuo Osnovna EU dokumentacijao Povezivanje s drugim sustavimao Referentni brojevio Testiranjeo G2B servis i elektroničko poslovanje
 3. 3. Pojam ECS-a• ECS (Export Control System) – Sustav kontrole izvoza• Računalno podržan sustav kontrole izvoza između zemalja EU,jedan od transeuropskih carinskih sustava uz NCTS, ICS,EMCS...• Služi kao alat za upravljanje i nadzor izvoznog postupka (odcarinskog ureda IZVOZA do carinskog ureda IZLAZA)• Podrazumijeva poslovanje bez papira (e-Carina)• Temelji se na naprednom sustavu razmjene elektroničkihporuka među svim sudionicima izvoznog postupka (carina,otpremnici, izvoznici, primatelji, prijevoznici)
 4. 4. Cilj ECS-a• Računalno povezati države članice EU u jedinstveni izvoznisustav, te povezati carinu i gospodarske subjekte (izvoznike iprimatelje)• Uspostaviti brže i učinkovitije provedbe izvoznog postupka, atime i brži protok robe• Omogućiti ranije otkrivanje i sprječavanje prijevara• Ubrzati transakcije koje se vrše u postupku izvoza i pružiti imzaštitu
 5. 5. Prikaz infrastrukture iintegracije ECS sustava
 6. 6. Preduvjeti za primjenu• Nacionalna ECS aplikacija (NECA – National Export ControlApplication)• Članstvo u EU• Odgovarajuća organizacijska struktura unutar carinske službe(projektni tim, helpdesk, služba za potrage...)
 7. 7. Primjer izvoznog postupka u EU• Izvoz domaće robeHrvatski izvoznik šalje robu hrvatskog podrijetla kupcu uAmerici preko francuske luke Marseille (roba je izvoznoocarinjena u Hrvatskoj te u Francuskoj izlazi iz carinskogteritorija EU).
 8. 8. Osnovna EU dokumentacija• Functional Transit System Specification (FTSS)AES Addendum 1/2006 - Corrigendum 2009• Design Document for National Export Application (DDNXA)v7.50 + DDNXA APPENDICES• Design Document for Common Operations and Methods(DDCOM) v11.50• Conformance Test Protocol (CTP) ver6.0.0• Known Error List (KEL) v0.25a
 9. 9. Povezanost s drugim podsustavima
 10. 10. Povezanost s drugim podsustavima (2)• EU šifarnici referentnih podataka (CS/RD) i EU šifarnici ispostava(CS/COL)• EOS - EORI/AEO registar (gospodarski subjekti EU/povlaštenici)• EMCS (EU trošarine)• Povezivanje s TARIC-om (tarifa EU i ostale)• Povezivanje sa Sustavom analize rizika• Povezivanje sa CS/MIS sustavom (poslovna statistika)• Povezivanje s ostalim sustavima Postojeći podsustavi JCD i tranzit Sustav odobrenja za pojednostavljenje postupaka Prethodni dokumenti Sustav zajedničke mrežne infrastrukture CCN/CSI
 11. 11. EOS• EOS – (Economic Operator System) - Sustav gospodarskihsubjekata koji obuhvaća AEO/EORI podsustave• EORI – (Economic Operator Registration and Identification) -Sustav elektronske registracije i identifikacije gospodarskihsubjekata• AEO – (Authorised Economic Operator) - Sustav ovlaštenihgospodarskih subjekata i njihovih certifikata• Provjera deklaranta, izvoznika i primatelja u EORI-ju, tepopunjavanje njihovih podataka iz baze• Povezivanje s AEO podsustavom i provjera ovlaštenihgospodarskih subjekata (AEO), te njihovih certifikata
 12. 12. EMCS• U procesu zaprimanja izvozne deklaracije, u slučaju da je prethodnidokument trošarinska deklaracija e-AD, vrši se provjera togprethodnog dokumenta i njegova ispravnost putem unakrsneprovjere (cross check) prema ARC broju u EMCS-u• Prije unakrsne provjere ECS sustav će provjeriti će da li je ARC brojformalno ispravan• Prepoznavanje e-AD-a u IE515to je svaki prethodni dokument za koji je vrsta dokumenta AAD(IE515.Goods Item.Previous Administrative Reference. PreviousDocument Type = AAD) i kategorija Z (IE515.Goods Item.PreviousAdministrative Reference. Previous Document Category = Z)
 13. 13. EMCS (2)• Formati upisanog referentnog broja AAD-a (prvih 21 znakovapodatka IE515.Goods Item.Previous Administrative Reference.Previous Document Reference)• dozvoljeno je upisati referentni broj u ARC ili FRC formatu• FRC format: prva dva znaka podatka su 00• ARC format (za hrvatske dokumente):13 HR 0101 H 041009 12345 9 (21 znak)Kontrolni brojBroj po redosljedu unutar cace (troš.ureda)?Šifra troš.ureda_nadležan ured otpreme (polje 10a e-AD)H – kretanje unutar HRE – kretanje unutar EUI – kretanje u izvozF – fallback postupakU – kretanje nakon uvozaP – prazno polje odredištaDatum (dan i mjesec) – kada je provjeren e-AD i dodijeljen ARCŠifra HrvatskeGodina
 14. 14. EMCS (3)• ARC format za dokumente ostalih EU zemaljaPrimjer:05ES719YTE17UIC8J459Field Content Field type Examples1 Year Numeric 2 052 Identifier of the MS where the e-AD was initially submitted Alphabetic 2 ES3 Nationally assigned, unique code Alphanumeric 16 7R19YTE17UIC8J454 Check Digit Numeric 1 9
 15. 15. TARIC• U procesu kontrole podnesene izvozne deklaracije(IE515/513) nakon kontrole R&C i unakrsne provjere s EMCS-om šalje se upit u TARIC sustav i očekuje odgovor kojiprovjerava ispravnost tarifnog broja, te izračun davanja inetarifne mjere• ako ECS ne dobije odgovor od TARIC sustava nema daljnjeobrade deklaracije• Kod podnošenja izlazne sigurnosne skraćene deklaracije (EXS)nema provjere u TARIC sustavu, budući da nema niti podatakao Obračunu davanja• Na izlaznoj ispostavi nema provjere podataka izvozne pošiljkeu TARIC-u, također nema provjere podataka manifesta uTARIC-u
 16. 16. Analiza rizika• ECS sustav povezuje se sa Sustavom za upravljanje rizikom (SUR) naizvoznoj i izlaznoj carinarnici• Na izvoznoj carinarnici se komunikacija između ECS aplikacije i SUR-a obavlja u oba smjera:-kod zaprimanja poruke IE515 (izvozna deklaracija) i-kod zaprimanja poruke IE513 (izmjena podataka deklaracije)• Na izlaznoj carinarnici se komunikacija sustava odvija u oba smjera:-prilikom zaprimanja poruka najave izlaza - IE501 ili IE601 (zaizlaznu skraćenu deklaraciju)-kod prihvata IE503 ili IE603 (odgovor na zahtjev za podacima oizvoznoj ili izlaznoj skraćenoj deklaraciji), te-kod zaprimanja IE615 (podaci izlazne skraćene deklaracije) i IE613(izmjena podataka izlazne skraćene deklaracije).
 17. 17. Najvažniji referentni brojevi koji sekoriste u ECS-u• EORI (TIN) - Registracijski i identifikacijski broj gospodarskogsubjekta (eng. Economic Operator Registration andIdentification)• LRN - Lokalni referentni broj (eng. Local Reference Number)• MRN – Broj deklaracije (eng. Movement reference number)– izvozna deklaracija ili– izlaznu sigurnosna skraćena deklaracija (ISSD)• LRN manifesta• Broj manifesta
 18. 18. Registracijski i identifikacijski brojgospodarskog subjekta (EORI/TIN)Polje Sadržaj Tip polja Primjer1 Oznaka zemlje (ISO alfa 2 šifra) sjedištagospodarstvenikaSlovno 2 HR2 Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika Brojčano 11 12345678901Primjer:HR12345678901ili za gospodarstvenike iz trećih zemalja registriranih prvi put u RHHRTR123456789EORI brojevi dodijeljeni od drugih EU administracija imaju strukturu:Polje Sadržaj Tip polja Primjer1 Oznaka zemlje (ISO alfa 2 šifra) sjedištagospodarstvenikaSlovno 2 IT2 Jedinstveni broj gospodarstvenika Brojčano do 15 123456789012345
 19. 19. Lokalni referentni broj (LRN)Primjer:1234567890113000000001Polje Sadržaj Tip polja Primjer1 Osobni identifikacijski broj gospodarstvenika Brojčano 11 123456789012 Posljednje dvije znamenke godine podatakaizvozne deklaracije, izlazne sigurnosneskraćene deklaracije ili manifesta (GG)Brojčano 2 133 Jedinstvena identifikacijska oznaka za pošiljkupo godini i gospodarstvenikuBrojčano 9 000000001
 20. 20. Broj deklaracije (MRN)Primjer:13HR041114E0000015Polje Sadržaj Tip polja Primjer1 Posljednje dvije znamenke godine formalnogodobrenja izvozne deklaracije (GG)Brojčano 2 132 Oznaka zemlje u kojoj je započinje izvoznipostupak (ISO alfa 2 šifra zemlje)Slovno 2 HR3 Šifra izvoznog carinskog ureda Brojčano 6 0411144 Oznaka vrste postupka (E za izvoz, X za izlaznuskraćenu deklaraciju)Slovno 1 E5 Jedinstvena identifikacijska oznaka za izvoznupošiljku po godini i carinskom ureduBrojčano 6 0000016 Kontrolni broj Slovno-brojčano 1 5
 21. 21. Broj manifestaPrimjer:13HR045047MAN0000013Polje Sadržaj Tip polja Primjer1 Posljednje dvije znamenke godine formalnogodobrenja provozne deklaracije (GG)Brojčano 2 132 ISO alfa 2 šifra Republike Hrvatske Slovno 2 HR3 Šifra carinskog ureda podnošenja manifesta Brojčano 6 0450474 Oznaka za manifest Slovno 3 MAN5 Jedinstvena identifikacijska oznaka za podnesenimanifest po godini i carinarniciBrojčano 6 000016 Kontrolni broj Slovno-brojčano 1 3
 22. 22. Uloge carinskih ureda u izvozu• Rola ili uloga carinskih ureda u izvoznompostupku je kontekst u kojem se ona pojavljujetijekom postupka• Najvažnije uloge su:– EXP (Export) – izvozni carinski ured– EXT (Exit) – izlazni carinski ured– EXL (Exit Lodgment) – car. ured podnošenja ISSD– EIN (Exit Inland) – izlazni car. ured u unutrašnjosti– EXC (Excise) – trošarinski carinski ured– CAU (Competent Authority of Export) – carinarnicanadležna za potrage i naplate (kod nas je to COPP)23/05/13 22
 23. 23. Uloga G2B usluge• G2B usluga je dio Zajedničke Infrastrukture InformacijskogSustava Carinske uprave (ZIISC)• Omogućuje elektroničko poslovanje• Podržava interoperabilnost Informacijskog sustava Carinskeuprave s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika• Primjenjuje princip elektroničke razmjene dokumenata (EDI)• Osigurava vjerodostojnost poslovanja uporabomelektroničkog potpisa.
 24. 24. Elektroničko poslovanje – e-Carina• Ubrzanje trgovine i prometa roba u cjelini• Pojednostavnjenje procedure• Manipulacija pratećim informacijama• Povećanje nivoa zaštite i sigurnosti
 25. 25. Dostupnost G2B usluge• Prijava/Registracija• AdministracijaPrijavaRegistracijaAdministarcijaUporaba G2B servisa Uporaba G2B usluge
 26. 26. Certifikati koji su u uporabi:• Autentifikacijski (normalizirani) certifikatOsigurava autentičnost, cjelovitost, izvornost i tajnostdokumenta ili elektroničke transakcije, ne osiguravaneporecivost• Potpisni (kvalificirani) certifikatKoristi se za elektroničko potpisivanje dokumenata ilitransakcija naprednim elektroničkim potpisom u skladu saZakonom o elektroničkom potpisu. Jamči autentičnost,cjelovitost i izvornost, priskrbljuje i neporecivost zamjenjujućiu cijelosti vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisakpečata• Lightweight (LCP) certifikatkoristi se za pristup uslugama e-Carine i potpisivanjedokumenata/poruka, ali samo za podnošenje sigurnosneskraćene deklaracije od strane gospodarskog subjekta iz nekedruge zemlje (nema sjedište u RH)• http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=963 Izvor: www.fina.hr
 27. 27. Hvala na pažnji!

×