Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas

Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Dace Fūrmane, Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra


2015.gada 13.oktobris, Bauska

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas

 1. 1. Dace Fūrmane, CFLA Klientu apkalpošanas centra vadītāja p.i. 13.10.2015. Bauska Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
 2. 2. 2 ES fondi Latvijā
 3. 3. 3 Kohēzijas politikas fondu finansējuma sadalījums 1 159 771 858, 26% 623 055 437, 14% 515 961 279, 12% 480 610 521, 11% 467 519 706, 11% 418 538 197, 10% 314 254 657, 7% 172 783 829, 4% 135 410 788, 3% 101 316 303, 2% Ilgtspējīga transporta sistēma Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte Izglītība, prasmes un mūžizglītība Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas Sociālā iekļaušana un nabadzības apakarošana Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte Tehniskā palīdzība
 4. 4. 4 Kas mēs esam?
 5. 5. ES fondu vadība: funkciju sadalījums 5 Finansējuma saņēmējs īsteno projektu un ir atbildīgs par: projekta lietderību kvalitāti mērķu sasniegšanu izmantošanu paredzētajam mērķim normatīvo aktu ievērošanu Sadarbības iestāde (CFLA) veic projektu atlasi un slēdz līgumu veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli pārbauda attiecināmo izmaksu atbilstību veic maksājumus Atbildīgā iestāde (ministrijas) definē nosacījumus specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai nosaka atlases kritērijus uzrauga mērķu sasniegšanu piedalās pārbaudēs (ja nepieciešams) Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai paredzētos pienākumus.
 6. 6. 6 Projektu iesniegumu atlase
 7. 7. 7 Laika grafiks Regulāri atjaunota informācija par ES fondu plānošanas progresu: www.cfla.gov.lv ES fondi 2014-2020 Projektu iesniegumu atlase Indikatīvais 2014.-2020. gada plānošanas perioda SAM uzsākšanas laika grafiks (Excel datne)
 8. 8. 8 Kontaktinformācija
 9. 9. Paldies par uzmanību!

×