Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020
Solvita Ķikāne, Māris Muižnieks, Lauku atbalsta dienests

2014. gada 7. oktobris

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

 1. 1. LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. 1
 2. 2. 14.03.2014. Latvijas Lauku attīstības programma 2014.- 2020.gadam iesniegta Eiropas Komisijā atkārtoti 15.04.2014. programma iesniegta Eiropas Komisijā SFC2014 sistēmā pēc tās pilnīgas izveides Ievērojot noteiktos termiņus, EK apsvērumi par Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam sniegti š.g. 22.jūlijā. Notikušas vairākas neformālas konsultācijas ar EK Sagatavoti pirmie nacionālie normatīvo aktu projekti, lai nodrošinātu pasākumā investīciju Ieguldījumi materiālajos aktīvos projektu pieņemšanas kārtu š.g. novembrī 2 LAP 2014-2020 sagatavošanas process
 3. 3. LAP 2014 -2020 pasākumu ieviešanas laika grafiks Pirms LAP apstiprināšanas tiks uzsākta: ◦Pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos īstenošana: Projektu pieņemšana plānots sākt ar 20.11.2014. Pārējo pasākuma ieviešana pēc LAP apstiprināšanas EK 3
 4. 4. Visas atbalstāmās aktivitātes varēs iesniegt vienā projekta iesniegumā Projektu pieņemšanu apakšpasākumos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē plānots uzsākt š. g. novembrī 4 Investīcijas materiālajos aktīvos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā Ieguldījumi materiālajos aktīvos (501 milj.EUR)
 5. 5. Atbalsta piešķiršanas pamatnosacījumi Ierobežojumi atbalsta saņemšanai: ◦ja saimniecībā vai uzņēmumā VVD ir konstatējis vides aizsardzības noteikumu pārkāpumus, izņemot ja pārkāpums novērsts ◦ārzonas uzņēmumiem ◦ja ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra ◦novērojamas grūtībās nonākuša uzņēmēja pazīmes ◦uz iesnieguma iesniegšanas brīdi zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla 5
 6. 6. Pretendents, piesakoties atbalstam, izvēlas un paredz projekta iesniegumā rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Ja pretendenta noteiktie mērķi un rezultatīvie rādītāji netiek sasniegti, atbalsts tiek proporcionāli samazināts atbilstoši ieguldījuma mērķa faktiskai izpildei. Projektu īstenošanas rezultātā tiek sasniegts vismaz viens no šādiem rādītājiem: Investīciju rezultātā tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas iekārtas, ieviestas tehnoloģijas SEG emisiju samazinājumam, rekonstruētas un renovētas meliorācijas sistēmas, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē un saglabāta bioloģiskā daudzveidība Investīciju rezultātā tiek nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu 6 Rezultatīvie rādītāji
 7. 7. 7 Investīciju rezultātā tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma fiziskais ražošanas apjoms, salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas gadu, vismaz par pieciem procentiem palielinot vismaz vienu no šādiem rādītājiem: ◦apsaimniekoto LIZ ha skaits; ◦lauksaimniecības dzīvnieku skaits; ◦saražotās produkcijas apjoms (piens, graudi, gaļa, gaļas produkti, siers, dārzeņu konservi u.tml.); Investīciju rezultātā, tiek veicināta saimniecības un uzņēmuma ražošanas efektivitātes palielināšana, salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas gadu, vismaz par pieciem procentiem panākot: ◦izmaksu samazinājumu uz vienu ha apsaimniekotās LIZ vai dzīvnieku vienību vai saražoto produkcijas vienību (piens, graudi, dārzeņi, gaļa, siers, konservi u.tml.); ◦saražotās produkcijas apjoma palielinājumu uz vienu uzņēmumā nodarbināto. Rezultatīvie rādītāji
 8. 8. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsta pretendents lauku saimniecība, kas ražo lauksaimniecības produktus; juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot lauku saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu; atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (visā saistību periodā ir atbilstīga) 8
 9. 9. Atbalstāmās aktivitātes jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un iepakošanai ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija vispārējās izmaksas 9
 10. 10. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Piena govkopībā jaunas dzīvnieku novietnes būvniecību atbalsta, ja attiecīgā gadā iesniedzot projektu, paredzēto stāvvietu skaits pēc projekta īstenošanas ir vismaz 50 govīm Pēc trešā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas pretendentam jāsasniedz 80%, bet pēc piektā noslēgtā gada 100% no minētā dzīvnieku skaita. Attiecībā uz dzīvnieku novietnes rekonstrukciju atbalsts tiek piešķirts bez apjoma nosacījumiem. 10
 11. 11. Atbalsta saņemšanas īpašie nosacījumi ◦fiziskā persona, kas plāno izveidot lauku saimniecību, nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ◦trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas kooperatīvam ir jāpalielina biedru skaits vai apgrozījums par 5 % attiecībā pret gadu pirms projekta iesniegšanas. 11
 12. 12. Atbalsta veids un apjoms Atbalsta intensitāte ir līdz 40% un tiek diferencēta atkarībā no investīciju vai atbalsta pretendenta veida un ieguldījuma mērķa: ◦būves - 40% ◦pirmais traktors – 20-40%, ◦katrs nākamais traktors – 20 -30% ◦agregāti, iekārtas -25-40% Papildus atbalsta intensitāte: ◦līdz 10% investīcijām būvniecībā, kas tiek veiktas zālēdāju lopkopības nozarē (atgremotāji un zirgu dzimtas dzīvnieki) ◦līdz 20% investīcijām, ko veic jaunais lauksaimnieks lauku saimniecībā, bet nepārsniedzot 400 000 EUR attiecināmo izmaksu apmēru – netiks piemērots 1.kārtā, jo diskusija ar EK par jauno lauksaimnieku definīciju Atbalsta pretendentiem, kuri plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmā iesniegtā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR 12
 13. 13. 13 Nr. p.k. Attiecināmo izmaksu veids Apgrozījums, EUR 0 Līdz 70 000 70 001 – 1 000 000 1 000 001 – 10 milj. 10 milj. – 500 milj. 1. Būvju būvniecība, rekonstrukcija 40 % 40% 40% 40% - Papildus atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus - 10% 10% 10% - 2. Lauksaimniecībā izmatojamie traktori (pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi pārējie ir vecāki par 10 gadiem) 40% 40% 40% 20% - 3. Lauksaimniecībā izmatojamie traktori (katrs nākamais) 30% 30% 30% 20% - 4. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) 40% 40% 40% 30% - 5. Būvju būvniecība, rekonstrukcija un specializētais transports kooperatīviem - 40% 40% 40% 40% 6. Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) kooperatīviem - 25% 25% 25% 25%
 14. 14. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsta pretendents pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi jauns pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, izņēmuma gadījumā, ja ir pierādīta projekta reālā dzīvotspēja un izejvielu nodrošinājums mājražotājs - juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos Pārstrādes uzņēmumiem, kuru apgrozījums kopā ar saistītiem uzņēmumiem pārsniedz 200 milj. EUR vai kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku, atbalstu nepiešķir. 14
 15. 15. Atbalstāmās aktivitātes jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības produktu pārstrādei un iepakošanai lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija vispārējās izmaksas 15
 16. 16. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Pie projekta iesniegšanas, īstenojot pārstrādes projektu ārpus Lauku teritorijas, jābūt sadarbības līgumam par izejvielu piegādi (produktu iepirkšana no ražotājiem notiek 300 km rādiusā no uzņēmuma atrašanās vietas), ne mazāk kā Gaļas pārstrādē - 30% Augļu un dārzeņu pārstrādē - 20% Maize, miltu izstrādājumi – 50% Pārējos sektoros - 70% Jaunais pārstrādes uzņēmums prasību par vietējās izejvielas iepirkšanu nodrošina pēc pirmā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas. Projektu uzraudzības periodā vietējo pamatizejvielu īpatsvars jāpalielina par 10% trešā gada beigās pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, izņemot, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus Atbalsta pretendentiem, kuri plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, pirmā iesniegtā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR 16
 17. 17. Atbalsta veids un apjoms Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstībai atbalsta intensitāte ir līdz 30% un tiek diferencēta atkarībā no investīciju vai atbalsta pretendenta veida, apgrozījuma lieluma un ieguldījuma mērķa * apgrozījums līdz 200 000 EUR Papildus atbalsta intensitāte līdz 10%, ja pārstrādes uzņēmumā ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus Papildus atbalsta intensitāte 10% par vismaz 5 pārtikas produktu ražošanu, kas atbilst ieteicamiem/veselīgiem pārtikas produktiem 17 Nr.p.k. Attiecināmo izmaksu veids Apgrozījums, EUR 0 Līdz 70 000 70 001- 1 000 000 1 000 001 – 50 milj. 50 milj. – 500 milj. 1. Būves un iekārtas 30 % 30% 30% 20% 20% 2. Ražotājiem mājas apstākļos, ja projekta rezultātā tiek izveidots pilnībā reģistrēts vai atzīts uzņēmums - 40% 30%* - -
 18. 18. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā Atbalsta pretendents meliorācijā ◦fiziska persona ◦juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 % ◦pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukciju vai renovāciju ◦valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs lauksaimniecības infrastruktūras attīstībā ◦kooperatīvs 18
 19. 19. Atbalstāmās aktivitātes meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija; meliorācijas objektam pieguloša ceļa būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija; Kooperatīviem nepieciešamās infrastruktūras (piemēram, laukumi pie ražošanas objektiem, dzelzceļa pievadi) būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija; vispārējās izmaksas 19
 20. 20. Atbalsta saņemšanas īpašie nosacījumi Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir Meliorācijas kadastrā reģistrēta rekonstruējama vai renovējama meliorācijas sistēma vai zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru. Nomas gadījumā, nomas līgums paredz meliorācijas sistēmas rekonstrukciju, renovāciju vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību. Meliorācijas sistēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: ◦meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti vairāk kā pirms 15 gadiem; ◦projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros); 20
 21. 21. Atbalsta intensitāte •Meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju neatbalsta Natura 2000 un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (izņemot, ja to paredz dabas aizsardzības plāns) un citās aizsargājamās teritorijās. 21 Npk. Atbalstāmā aktivitāte Atbalsta intensitāte 1. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija 60% 2. Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana (sedimentācijas baseins, meandrs) 80% 3. Kopprojekti 80% 4. Pašvaldības 90% 5. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija 100% 6. Laukumi, dzelzceļa pievadi u.tml. infrastruktūra 40%
 22. 22. Maksimālais atbalsta apjoms Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa: •visos investīciju pasākumos kopā nepārsniedz 4 000 000 EUR, kooperatīviem 8 000 000 EUR •Lauku saimniecības attīstībai - līdz 2 000 000 EUR, bet ne vairāk kā 700 000 EUR tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādei •Pārstrādes uzņēmuma attīstībai - līdz 3 000 000 EUR •Mājražotājam, kas projekta rezultātā pāriet uz atzīta pārstrādes uzņēmuma statusu - līdz 100 000 EUR •Meliorācijai – līdz 300 000 EUR 22
 23. 23. Attiecināmās izmaksas Vispārīgās izmaksas projektu ietvaros: ◦2 % - jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes gadījumā ◦7% - jaunas būvniecības un rekonstrukcijas gadījumā ◦15% - meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai MK Not. tiks noteikta arī maksimālie griesti vispārējām izmaksām atkarībā no projekta apjoma 10% no projekta izmaksām var veidot tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas (administratīvās telpas, palīgtelpas, personāla atpūtas telpas). 23
 24. 24. Projektu atlases kritēriji Projektā paredzēta būvniecība –priekšroka tiem kam jau uz iesniegšanas brīdi ir tehniskais projekts un būvatļauja Atbalsta pretendenta ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas pret saņemto publisko finansējumu attiecīgajā pasākumā (koeficients) Projekta īstenotāja samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) uz vienu strādājošo (koeficients) Atbalsta pretendenta izmantotā ražošanas metode (bioloģiskā, integrētā, dalība nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā) Teritorijas attīstības indekss (ja negatīvs) Vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam ar lielāko koeficientu – ieņēmumi pret saņemto publisko finansējumu no attiecīgās aktivitātes 24
 25. 25. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Atbalsta pretendents fiziska persona, kura: ◦projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem ◦lauku saimniecību dibina pirmo reizi, kā tās īpašnieks ◦ir ieguvis atbilstošu vidējo speciālo vai augstāko lauksaimniecisko izglītību (apgūtas vismaz 320 stundas lauksaimniecības priekšmeti) vai uzsācis mācības, lai to iegūtu (mācības jāpabeidz 36 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas) juridiska personas gadījumā definīcija tiks piemērota personai, kurai pieder vairāk nekā 50,1 procents pamatkapitāla daļu saimniecībā. ◦Definīcija un pamatprasības šobrīd tiek skaņotas ar Eiropas Komisiju!!! 25
 26. 26. Saimniecību un biznesa attīstība Mazo saimniecību attīstība (35 milj. EUR) 26 Atbalsta saņēmēji - mazās lauku saimniecības - fiziska vai juridiska persona, kuras gada apgrozījums ir 2000 – 15 000 EUR un kura īpašumā vai valdījumā ir 1-50 ha LIZ Max atbalsta apjoms - 15 000 EUR (piecu gadu periodā, ne mazāk kā divos maksājumos) Attiecināmās izmaksas: •Ražošanas pamatlīdzekļu (t.sk. lietota tehnika) •Būvmateriālu iegāde un būvniecība •Ilggadīgo stādījumu ierīkošana •Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki •Apgrozāmie līdzekļi (MK noteikumos tiks noteikts, cik % no kopējā atbalsta apjoma)
 27. 27. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 27 •Izstrādāts saimniecības attīstības plāns visam saistību periodam (piesaistot LLKC konsultantus) •Pēc projekta īstenošanas saimniecība pārsniedz 15 000 EUR apgrozījumu vai ne mazāk kā 30% pret pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju vai sasniedz līdzvērtīgu ražošanas pieaugumu (fiziskās vienībās/SI) uzraudzības periodā •Apgūtas minimālās lauksaimniecības pamatzināšanas (160 stundas).
 28. 28. Saimniecību un biznesa attīstība Atbalsts lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā (46,7 milj. EUR) 28 Sniedzot atbalstu lauksaimniecībai alternatīvu mazo uzņēmumu attīstībai un lauksaimnieciskās darbības dažādošanai, tiek samazināta iedzīvotāju migrācija no lauku teritorijām un nodrošināti alternatīvi ienākumu avoti, kā arī augstāks lauku iedzīvotāju labklājības līmenis. Līdz ar lauksaimniecības ražošanas koncentrācijas un efektivitātes paaugstināšanos nozarē iespējama ~80 tūkstošu darbavietu samazināšanās tuvāko desmit gadu laikā, tādēļ, sniedzot atbalstu mazo uzņēmumu attīstībai un ar lauksaimniecību nesaistītu darbību uzsākšanai, tiek saglabātas esošās darbavietas un radītas jaunas darbavietas lauku teritorijas iedzīvotājiem.
 29. 29. MVU definīcija 29  Mazu uzņēmumu definē kā uzņēmumu, kurā ir nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 miljonus.  Mikrouzņēmumu definē kā uzņēmumu, kurā ir nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 2 miljonus.
 30. 30. Pasākuma aktivitātes 30  Darbības sākšanas atbalsts, radot jaunu mikro vai mazo uzņēmumu.  Atbalsts esošo mazo un mikrouzņēmumu attīstībai ražošanas un pakalpojumu jomā (t.sk. lauku tūrisms) (izņemot lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi un pārstrādi).  Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana.
 31. 31. Atbalsta pretendents 31  Lauksaimnieki  Juridiskas personas, kuras atbilst mazā un mikrouzņēmuma definīcijai  Fiziska persona jauna mazā vai mikrouzņēmuma radīšanai.
 32. 32. Pasākuma īstenošanas vieta 32 Atbalsta saņēmēji atrodas un pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas, un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
 33. 33. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 33  Attiecināmās izmaksas ir jaunu pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība un vispārējās izmaksas.  Atbalsts netiek sniegts atjaunojamās enerģijas ražošanai, lietotas tehnikas iegādei.
 34. 34. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 34  Atbalsta pretendents sagatavo un iesniedz uzņēmējdarbības plānu 5 gadiem, paredzot konkrētu mērķu sasniegšanu.  Uzņēmējdarbības plānā uzrāda ekonomisko dzīvotspēju saskaņā ar nacionālos normatīvos aktos noteiktajiem rādītājiem.  Atbalsta pretendenta dzīves vieta deklarēta vai uzņēmums reģistrēts lauku teritorijā.
 35. 35. Uzņēmējdarbības plāna saturs 35  Atbalsta pretendenta sākotnējās situācijas apraksts  Saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojums  Detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem  Atbalsta pretendenta jauno darbību attīstības starpposma mērķus un gala mērķus.  Projekta nobeigumā sasniedzamos rādītājus
 36. 36. Nosacījumi uzraudzības periodā 36  Īstenojot projektu, jānodrošina vismaz viens no nosacījumiem: - jaunu darba vietu radīšana; - esošo darba vietu saglabāšana; - uzņēmums saimnieciskās darbības attīstība.  Atbalsta pretendents sasniedz projektā izvirzītos mērķus. ! Ja projektā izvirzītie mērķi netiek sasniegti uzņēmums atbilstoši nesasniegtajiem mērķiem atmaksā saņemto finansējumu.
 37. 37. Atlases kritēriji 37 Atlases kritēriji tiek izvēlēti, lai maksimāli sasniegtu pasākuma mērķi, veicinot nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijā (priekšroku dodot projektiem, kuros tiek uzsākta ražošana lauku teritorijā), veicinot uzņēmējdarbību mazāk attīstītākos reģionos (teritorijas attīstības indekss). Priekšroka tiek dota arī tiem projektiem, kuri iesniegšanas brīdi spēj uzrādīt gatavību projekta ieviešanai (gatavi būvniecības dokumenti utt.)
 38. 38. Attiecināmo izmaksu apmērs un atbalsta intensitāte 38  Jauna mazā un mikrouzņēmuma radīšanai – līdz EUR 70 000.  Esoša mazā un mikrouzņēmuma attīstībai un lauksaimniekiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanai – līdz EUR 200 000.  Atbalsta intensitāte līdz 55%.
 39. 39. Paldies par uzmanību! Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Vadītājas vietnieks Māris Muižnieks tālr. 29253871 Maris.Muiznieks@lad.gov.lv 39

×