Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Sniedze Āboliņa, Lauku atbalsta dienests

2014.gada 4.novembris, Bauska

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

 1. 1. 2014.gada 4.novembris Lauku attīstības programma 2014.-2020.gada plānošanas periodam
 2. 2. Galvenā likumdošana •Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005; •Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam (tiek skaņota ar EK); •30.09.2014. MK noteikumi Nr.599 «Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā» •30.09.2014. MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā» •30.09.2014. MK noteikumi Nr.600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”» 2
 3. 3. Investīciju projektu pasākumi 3 Ieguldījumi materiālajos aktīvos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Visas atbalstāmās aktivitātes varēs iesniegt vienā projekta iesniegumā Projektu pieņemšanu apakšpasākumos Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē no š. g. decembra.
 4. 4. Investīciju projektu pasākumi 4 Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā
 5. 5. Kopīgie nosacījumi visiem investīciju pasākumiem Pasākumos „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” un „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” visā plānošanas periodā maksimālā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 4 000 000 euro. Maksimālās attiecināmo izmaksu summas aprēķinā iekļauj arī šī atbalsta pretendenta saistītajiem uzņēmumiem (atbilstoši regulas Nr 702 /2014 1.pielikuma 3.panta 3.punktam) (tai skaitā vienam vienotam uzņēmumam) piešķirto publisko atbalstu. 5
 6. 6. Kopīgie nosacījumi visiem investīciju pasākumiem Par saistītu uzņēmumu (arī vienu vienotu uzņēmumu) uzskata arī: •zemnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai individuālo komersantu, ja tam ir kopīga saimnieciskā darbība ar citu zemnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai individuālo komersantu, vai tas tieši vai netieši kontrolē attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju; •personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir līdzīpašnieks arī zemnieku saimniecībā. 6
 7. 7. Kopīgie nosacījumi visiem investīciju pasākumiem •Atbalstu nepiešķir: ja saimniecībā vai uzņēmumā VVD ir konstatējis vides aizsardzības noteikumu pārkāpumus, izņemot ja pārkāpums novērsts; ārzonas uzņēmumiem; ja ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra; novērojamas grūtībās nonākuša uzņēmēja pazīmes; ja projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu noziedzīgos nodarījumos. 7
 8. 8. Iepirkuma procedūras piemērošana Iepirkums jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem, papildus jāievēro : •Ja paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro būvdarbu iepirkumiem, piedāvājuma sagatavošanas termiņš nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas; •Ja paredzamā līguma summa pārsniedz 70 000 euro iepirkuma procedūras dalībniekam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus. 8
 9. 9. Pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos sasniedzamie rādītāji un mērķi Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz vismaz viens no saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem (attiecas uz visiem IMA apakšpasākumiem): 1.Salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vismaz par 10% palielina neto apgrozījumu vai saimniecības fizisko rādītāju apjomu vai ražošanas efektivitāti vai par pusi no investīciju apjoma palielina saimniecības neto apgrozījumu; 2.Nodrošina efektīvu vides prasību ievērošanu – ieviestas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu (piem., precīzas minerālmēslu iestrādes vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijas, gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas.) 9
 10. 10. Pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos sasniedzamie rādītāji un mērķi 3. Veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā: uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas iekārtas (pierādāms ar tehnoloģiju ražotāja izdotu sertifikātu, aprēķiniem, pamatojumiem, energoefektivitātes auditu); ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam (piemēram, vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju būvniecība vai pārbūve, alternatīvās enerģijas izmantošana); pārbūvētas un atjaunotas meliorācijas sistēmas - saglabāts un uzlabots ilgtermiņa ieguldījums globālajā oglekļa apritē. 10
 11. 11. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsta pretendents: •Lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus pēdējā noslēgtajā gadā; •fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu; •kooperatīvā sabiedrība. 11
 12. 12. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalstāmās aktivitātes: •investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai; •jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegāde; •ar projekta sagatavošanu saistītas vispārējās izmaksas; •ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja telpu platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3). a12
 13. 13. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Maksimālās attiecināmās izmaksas programmēšanas periodā: •Lauku saimniecībām - pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei – EUR 2 000 000, t.sk., pamatlīdzekļu iegādei – EUR 700 000; •Jaunām lauku saimniecībām – EUR 150 000; •Kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 8 000 000. •Būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes; •Pamatlīdzekļu iegādes maksimālās izmaksas nepārsniedz pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. 13
 14. 14. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsta intensitāte: •Būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir 0 - 10 000 000 EUR – 40%. •Papildus atbalsta intensitāte – 10%, ja projekts tiek īstenots (nepiemēro jaunajām lauku saimniecībām, kam apgrozījums ir 0 EUR): lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus; ar mērķi uzbūvēt energoefektīvas būves vai iegādāties energoefektīvas iekārtas. Projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%. 14
 15. 15. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsta intensitāte lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem: •Ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir no 0 - 70 000 EUR: Pirmajam saimniecībā iegādātajam traktoram, ja visi pārējie ir vecāki par 10 gadiem - 40%; Katram nākamajam traktoram – 30%; •Ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir 70 001 EUR – 10 000 000 EUR, atbalsta intensitāte lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegādei – 20%. 15
 16. 16. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Atbalsta intensitāte piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus): •Atbalsta pretendentam ar kopējo apgrozījumu 0 – 1 000 000 EUR – 40%; •Atbalsta pretendentam ar kopējo apgrozījumu 1 000 001 – 10 000 000 EUR – 30%. 16
 17. 17. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsta pretendents: •juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi; • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu nodrošinājums; •juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. 17
 18. 18. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalstāmās aktivitātes: •Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūru) iegāde; •Lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecības un esošo būvju pārbūves izmaksas; •Projekta sagatavošanas vispārējās izmaksas. 18
 19. 19. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Atbalsta intensitāte: •Uzņēmumiem būvniecībai un iekārtu iegādei: ar apgrozījumu līdz 1 000 000 euro - 30%; ar apgrozījumu no 1 000 001 - 200 000 000 euro - 20% •Papildus atbalsta intensitāte 10% atsevišķiem uzņēmumiem. •Ražotājiem mājas apstākļos: ar apgrozījumu līdz 70000 euro - 40%; ar apgrozījumu no 70001 – 200 000 euro - 40%. 19
 20. 20. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā Netiks atvērts 1.kārtā, jo diskusija ar EK par pamatprincipiem! Atbalsta pretendents Meliorācijā: •lauku saimniecība; •juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %; •pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu; •valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībā: •kooperatīvā sabiedrība. 20
 21. 21. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā Atbalstāmās aktivitātes: •meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošanu; •Kooperatīvajām sabiedrībām nepieciešamās infrastruktūras (piemēram, laukumi pie ražošanas objektiem, dzelzceļa pievadi) būvniecība, pārbūve vai atjaunošana; •vispārējās izmaksas. 21
 22. 22. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā Īpaši nosacījumi: •Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir Meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma vai zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru. •Meliorācijas sistēmu atjaunošanu lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti vairāk kā pirms 15 gadiem; projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros). 22
 23. 23. Mazo saimniecību attīstība Atbalsta saņēmēji - mazās lauku saimniecības - fiziska vai juridiska persona, kuras gada apgrozījums ir 2000 – 15 000 EUR un kura īpašumā vai valdījumā ir 1-50 ha LIZ Maksimālais atbalsta apjoms - 15 000 EUR (piecu gadu periodā, ne mazāk kā divos maksājumos) Attiecināmās izmaksas: •Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, •būvmateriālu iegāde un būvniecība •Ilggadīgo stādījumu ierīkošana •Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki •Apgrozāmie līdzekļi 23
 24. 24. Mazo saimniecību attīstība Atbalsta saņemšanas nosacījumi: •Izstrādāts saimniecības attīstības plāns visam saistību periodam (piesaistot LLKC konsultantus) •Pēc projekta īstenošanas saimniecība pārsniedz 15 000 EUR apgrozījumu vai ne mazāk kā 30% pret pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju vai sasniedz līdzvērtīgu ražošanas pieaugumu (fiziskās vienībās/SI) uzraudzības periodā •Apgūtas minimālās lauksaimniecības pamatzināšanas (160 stundas). 24
 25. 25. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Atbalsta saņēmēji: jaunāki par 40 gadiem; Izglītība – augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecībā (vismaz 320 stundas lauksaimniecībā) vai uzsācis mācības, kuras pabeidz 36 mēnešu laikā; Iesniedz saimniecības attīstības plānu Atbalsta intensitāte: līdz 80%, max. Atbalsta apjoms 70000EUR Attiecināmās izmaksas: ražošanas pamatlīdzekļu, būvmateriālu iegāde, būvniecība, ilggadīgie stādījumi, zemes iegāde ne vairāk kā 10% no projekta attiecināmajām izmaksām, vaislas lauksamniecības dzīvnieki, uzņēmuma dibināšanas izmaksas; Saimniecība ir pamatdarba vieta; Dibina jaunu saimniecību vai pārņem visu saimniecību . 25
 26. 26. Uzņēmumu radīšana un attīstība Atbalsta saņēmēji: •Fiziskas vai juridiskas personas, kuri atbilst mikrouzņēmuma definīcijai, ņemot vērā arī saistītos uzņēmumus un personas. •Atrašanās un pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas, un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju . 26
 27. 27. Uzņēmumu radīšana un attīstība Atbalsta aktivitātes: •Uzņēmumu dibināšana (nelauksaimnieciskā darbība) •Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība, t.sk. lauku tūrisms) •Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa: •Jaunu mikrouzņēmumu radīšanai – 70 000EUR; •Esošu mikrouzņēmumu attīstībai un ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanai – 200 000 EUR. Atbalsta intensitāte: līdz 55% 27
 28. 28. Projektu uzraudzības periods •Projekta uzraudzības periodu uzskaita sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas LAD. •Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas, izņemot tiem, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai kuros paredzēta ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošana, kuriem piemēro septiņu gadu uzraudzības periodu. 28
 29. 29. Projektu uzraudzības periods •Uzraudzības periodā atbalsta saņēmējam būs jāsasniedz projektā paredzētie rādītāji un mērķis. •Finanšu un projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams samazinājums salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas. •Uzraudzības periodā tiks piemērots sankcijas proporcionāls aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem; •Pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, LAD ir tiesīgs pagarināt projekta uzraudzības periodu, ja tas konstatē atkāpes no projektā paredzētajiem sasniedzamajiem rādītājiem. 29
 30. 30. Paldies par uzmanību! www.lad.gov.lv Tel.63022232

×