Vb

1,317 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vb

 1. 1. Veprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabël Kapitulli F2
 2. 2. 1. Identifikoni veprimtaritë financi are dhe të shpjegoni pse ato janë të rëndësishme për një biznes . 2. Tregoni mënyrën se si kontabiliteti mat dhe regjistron veprimtarinë e biznesit . 3. Identif ikoni veprimtaritë investuese dhe shpjegoni se pse Ato janë të rëndësishme për biznes. 4. Identif ikoni veprimtaritë operuese dhe shpjegoni mënyrën se si ato krijojnë fitime për kompaninë . Objektivat Pasi të keni përfunduar këtë kapitull, ju duhet të jeni të aftë të: Vazhdon
 3. 3. 5. Përshkruani se si raportet financiare përmbledhin veprimtaritë e biznesit dhe sigurojnë informacionin për vendimet e biznesit . Obje ktivat
 4. 4. 1 Obje ktivi Identifikoni veprimtaritë financi are dhe të shpjegoni pse ato janë të rëndësishme për një biznes .
 5. 5. Aktivitetet f inanci are Një biznes është një organizatë që ekziston për qëllimin e nxjerrjes së fitimit për pronarin e tij .
 6. 6. Kontributi i pronarëve për një biznes, bashkë me fitimet që mbahen në biznes njihen si ekuiteti i pronarit . Aktivitetet f inanci are
 7. 7. Aktivitetet f inanci are Aktivitetet biznesore janë ngjarje që ndodhin kur një biznes blen, përdorë ose shet burimet ose kërkon t ‘ i marrë këto burime.
 8. 8. Aktivitetet f inanci are Aktivitetet financiare ndodhin kur pronarët kreditorët sigurojnë burime për kompaninë ose kur një kompani ua transferon burimet pronarëve ose kreditorëve.
 9. 9. Financi mi nga Pronarët dhe Kreditorët Figura 1
 10. 10. 2 Tregoni mënyrën se si kontabiliteti mat dhe regjistron veprimtarinë e biznesit . Obje ktivi
 11. 11. Një llogari është një regjistrim i ngritjeve dhe rënjeve në vlerën e parasë (euros) të shoqëruar me një burim apo veprimtari specifike .
 12. 12. T ransa ksionet e kontabilitetit janë përshkrime të veprimtarisë specifike (ose të ngjarjeve) që maten në vlera monetare dhe regjistrohen në llogari .
 13. 13. Burimet e kontrolluara nga biznesi Ekuacioni i kontabilitetit Aset et =
 14. 14. Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet Ekuiteti i pronarit + Kërkesat e kreditorëve ndaj burimeve të kompanisë Kërkesa të pronarëve në asetet e kompanisë
 15. 15. Aktivitetet f inanci are Më 2 Janar 2004, “Kompania e biskotave të nënës” ka pranuar $10,000 nga pronarët e kompanisë . Më 3 Janar 2004, Kompania ka pranuar $8,000 nga bank a .
 16. 16. ASET ET = DETYRIMET + EKUITETI I PRONARIT Dat a llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1 /2 Paraja 10,000 Kapitali i kontribuar 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shumat mbyllëse 18,000 = 8,000 + 10,000 Paraja iu referohet burimeve financiare në formë metalike apo të letrës, bankë apo depozite si dhe investime afatshkurtëra të cilat lehtë mund të konvertohen në monedha . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Figura 3
 17. 17. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1/2 Paraja 10,000 K apital i i kontribuar 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shuma përfund. 18,000 = 8,000 + 10,000 Kapitali i kontribuar është llogaria e ekuitetit të pronarit dhe identifikon sasinë e kontribuar në kompani nga pronarët e saj . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Figura 3
 18. 18. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1/2 Paraja 10,000 Kapitali i kontrib. 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shumat përfund. 18,000 = 8,000 + 10,000 Dëftesa të pgueshme janë llogari detyrimesh të përdorura për të identifikuar shumat që një kompani e detyrohet kreditorëve me të cilët është firmosur njëmarrëveshje formale . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Exhibit 3
 19. 19. 3 Identif ikoni veprimtaritë investuese dhe shpjegoni se pse ato janë të rëndësishme për biznes. Obje ktivi
 20. 20. Ak tivit etet investuese Aktivitetet investuese përfshijnë marrjen ose heqjen e burimeve afatgjatatë të përdorura nga kompania .
 21. 21. Aktivitetet e biznesit : Investi mi në burime afatgjata Figura 4
 22. 22. Më 5 Janar , “ Mom’s Cookie Company ” pagoi $6,000 për pajisje të zyrës . Më 6 Jan ar , k ompan ia bleu një kamion shpërndarjeje për $25,000. Ajo pagoi $3,000 në dorë dhe financoi pjesën e mbetur prej $22,000 të çmimit të blerjes me një dëftesë të pagueshme . A k tivit etet investuese
 23. 23. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 Më 5 Jan ar , një aset rritet ( Pajisjet ) ndërsa një aset tjetër zvoglohet ( Paraja ) në të njejtën shumë , kështu që ekuacioni i kontabilitetit mbetet i pandryshuar . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 24. 24. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyr. të paguesh. 22,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Më 6 Jan ar , Kompania bleu kamionin për shpërndarje në vlerë prej $25,000. Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 25. 25. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Date Llogaria Shuma fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyrime të paguesh. 22,000 Shuma përfundim. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania pagoi $3,000 në dorë . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 26. 26. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyrime të paguesh. 22,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 B alanc i prej $22,000 është i financuar duke shfrytëzuar detyrimet e pagueshme . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5
 27. 27. 4 Identif ikoni aktivitetet operative dhe shpjegoni se si ato krijojnë profit për kompaninë . Obje ktivi
 28. 28. Aktivitetet ope rati ve janë ato aktivitete që janë të nevojshme për marrjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve . A k tivit etet operative
 29. 29. Të ardhurat përbëjnë shumën që një kompani pret të marrë kur ajo shet mallra dhe shërbime . A k tivit etet operative
 30. 30. Shpenzimi është shuma e burimeve të konsumuara gjatë procesit të marrjes dhe shitjes së mallrave dhe shërbimeve . A k tivit etet operative
 31. 31. Blerja e mallrave për shitje Figura 6
 32. 32. Inventari i mallrave është një llogari asetesh dhe identifikon koston e mallrave që ka blerë një kompani dhe që janë të gatshme për t ‘ iu s hitur konsumatorëve . A k tivit etet operative
 33. 33. Më 7 Janar , “ Mom’s Cookie Company ” bleu biskota prej furrës me një kosto prej $9,000. Mom’s Cookie Co. A k tivit etet operative
 34. 34. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inventari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania tani ka $9,000 mallra për shitje . Reprezentimi i kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7 Vazhdon
 35. 35. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inventari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfund. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania shpenzoi $9,000 për të blerë mallra. Reprezentimi i kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7 Vazhdon
 36. 36. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inven tari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Shuma përfundimtare e aseteve ka mbetur e njejtë. Paraqitja e kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7
 37. 37. Aktivitetet Operati ve : Shitja e mallrave konsumatorëve Figura 8
 38. 38. “ Mom’s Cookie Company ” ka shitur 380 kuti me biskota me k ost o prej $7,600 shitores lokale gjatë tërë muajit për $11,400 të cilat janë marrë cash. A k tivit etet operative
 39. 39. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 Të hyrat nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent a r i i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 + 40,000 30,000 10,000 Janë shitur 380 kuti me biskota me çmim prej $30 secila . Rritja e parasë është për $11,400. Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 40. 40. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent a r i i mallrave -7,600 Shumat përfundim. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 Të hyrat nga shitja rrisin Fitimet e mbetura për $11,400. Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 41. 41. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent ari i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 Hyrja e dytë kërkohet të regjistroj koston prej $7,600… Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 42. 42. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent ari i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 … dhe të reduktoj shumën e inventarit të mallit . Paraqitja kontabël e Ak tivit eteve Operative Figura 9
 43. 43. Më 6 Janar , janë paguar $300 për furnizime të përdorura gjatë Janarit . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/6 Shpenz. furnizimesh -300 Paraja -300 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Figura 10 Vazhdon në slajdin 45
 44. 44. A k tivit etet operative A e keni evidentuar se të hyrat rrisin ekuitetin e pronarit dhe shpenzimet e zbresin atë!
 45. 45. Më 8 Jan ar , u paguan $600 për qiranë e muajit Jan ar . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/8 Shpen. të qirasë -600 Paraja -600 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Exhibit 10 Vazhdon
 46. 46. Më 31 Jan ar , janë paguar $1,000 për pagat e Jan arit . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/31 Shpenz. të pagave -1,000 Paraja -1,000 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Exhibit 10 Vazhdon
 47. 47. Më 31 Jan ar , janë paguar $200 për komunaliet për Jan ar . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/31 Shpenz. e komunal. -200 Paraja -200 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Figura 10 Shumat përfundimt. 9,300 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 1,700
 48. 48. 5 Përshkruani mënyrën se si raportet financiare përmbledhin aktivitetet e biznesit dhe japin informacione për vendimet e biznesit . Obje ktivi
 49. 49. Raportet financiare janë raporte që përmbledhin rezultatet e veprimeve kontabël të një kompanie për një periudhë fiskale .
 50. 50. Sl ajdi 51 ësthë përmbledhje e balancit të “ Mom’s Cookie Company ” më 31 Jan ar ( Figura 12).
 51. 51. Llogaria Bilanci i 31 Jan arit As etet : Paraja 9,300 Mallrat 1,400 Pajisjet 31,000 Detyrimet : Dëftesa të pagueshme 30,000 Ekuiteti i pronarit : K apital i i kontribuar 10,000 Të hyra nga shitja 11,400 KMSH (7,600) Shpenzime të pagave (1,000) Shpenzime të qirasë (600) Shjpenzime të furnizimeve (300) Shpenzime të komunalieve (200) $9,000 – $7,600 $6,000 + $25,000 $8,000 + $22,000
 52. 52. Raporti i të hyrave r aporton të hyrat dhe shpenzimet për një periudhë fiskale si një mënyrë për të përcaktuar se si po ecën kompania për krijimin e fitimit për pronarët e saj .
 53. 53. Raporti i të ardhurave për “ Mom’s Cookie Company ” ( Figura 13) është e treguar në slajdin 54.
 54. 54. Mom’s Cookie Company Raporti i të hyrave Më 31 Janar , 2004 Të hyrat nga shitja $11,400 KMSH (7,600) Shp. të pagave (1,000) Shp. të qirasë (600) Shp. të furnizimeve (300) Shp. të komunalieve (200 ) Net o e hyra $ 1,700 Account Account January 31 Balance Ekuiteti i pronarit : K apital i i kontribuar 10,000 E hyra nga shitja 11,400 KMSH (7,600) Pagat (1,000) Qiraja (600) Furnizimet (300) Komunaliet (200) Figura 13
 55. 55. Mom’s Cookie Company Raporti i të hyrave Më 31 Jan ar , 2004 E hyra nga shitja $11,400 KMSH (7,600) Shpenz. të pagave (1,000) Shpen. të qirasë (600) Shpenz. të furnizimeve (300) Shpenz. Të komunalieve (200 ) Net o e hyra $ 1,700 Net o e hyra është shuma e profitit të bmetur nga biznesi gjatë një periudhe fiskale. Periudha f is k al e është periudha kohore për të cilën kompania dëshiron të raportojë aktivitetet e saja financiare.
 56. 56. Fleta e bilancit i dentifi kon asetet e kompanisë dhe pretendimet ndaj atyre aseteve nga kreditorët dhe pronarët në një datë të caktuar .
 57. 57. Mom’s Cookie Company Fleta e bilancit Më 31 Jan ar , 2004 As etet : Paraja $ 9,300 Mallrat 1,400 Pajisjet 31,000 Total i i aset eve $41,700 Detyrimet dhe Ekuiteti i pronarit Detyrime të pagueshme $30,000 K apital i i kontribuar 10,000 Fitime të mbajtura 1,700 Total i i detyrimeve dhe ekuitetit të pronarit $41,700 Baraz Figura 14 Fleta e Bilancit
 58. 58. Raporti i rrjedhës së parasë raporton ngjarjet që kanë ndikuar mbi lligaritë e parave të kompanisë gjatë një periudh fiskale .
 59. 59. Mom’s Cookie Company Raporti i rrjedhjes së parasë Më 31 Jan ar , 2004 Aktivitetet operative Pranuar nga konsumatorët $11,400 Paguar për mallrat (9,000) Paguar për pagat (1,000) Paguar për furnizimet (300) Paguar për komunalitë (200 ) Net o cash flow nga a k tivit etet operative $ 300 A k tivit etet investive P aguar për pajisjet (31,000) Vazhdon Figura 15 Raporti i rrjedhjes së parasë
 60. 60. Bartur $(30,700) Aktivitetet Financi are Të marra nga kreditorët $30,000 Të marra nga pronarët 10,000 Net o cash flow nga aktivitetet financi are 40,000 Net o cash flow në Jan ar 9,300 B alanc i i parasë më 1 Jan ar 0 B alanc i i parasë më 31 Ja n ar $ 9,300 Raporti i cash flow është i nevojshëm për identif ikimin se sa ka para kompania, prej nga vjen ajo dhe si e shfrytëzon kompania ate gjatë një periudhe fiskale .
 61. 61. Çfarë roli luan kontabiliteti në procesin e transformimit të organizatës ? Kontabiliteti është një sistem informacioni për matjen dhe raportimin e transform imit të burimeve në mallrave dhe shërbime si dhe për shitjen apo transferimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve te konsumatori.
 62. 62. As etet $40,000 +11,400 – 9,700 $41,700 Profit i Të ardhur. $11,400 Shpenzim. – 9,700 Net o e ardh. $ 1,700 Detyrimet $30,000 Ekuiteti i pronarit : K apital i i pronarit 10,000 Fitime të mbajtura 1,700 $41,700 Figura 16 Raportimi i procesit të transformimit
 63. 63. Anal izat financiare Kthimi mbi asetet (ROA) është pjestimi i të ardhurës neto me totalin e aseteve .
 64. 64. Anal izat financiare Për “ Mom’s Cookie Company ” më 31 Jan ar 2004… $1,700 $41,700 = 4.1% ROA is 4.1%. Net Income Total Assets
 65. 65. Aktivitetet e biznesit Operati ve Invest ive Financi are Kontabiliteti Matja Re gjistrimi R aportimi Anal izimi Vendimet e biznesit Aksion i bazuar në vendimet e biznesit Një model i procesit kontabël Figura 17
 66. 66. Fund Kapitulli F2

×