Menaxhimi i burimeve njerezore

42,891 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
 • Program per menaxhimin e punetoreve dhe pagat tyre ne gjuhen shqipe
  http://alphasoft-ks.com/products/human-resources-payroll-management/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
42,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
581
Actions
Shares
0
Downloads
625
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Në këtë sllajd janë paraqitur përbërësit kryesorë të procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore n ë një organizat ë.
 • Menaxhimi i burimeve njerezore

  1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi <ul><li>Lënda </li></ul><ul><li>BAZAT E MENAXHIMIT </li></ul><ul><li>Izet Çelaj, MSc - MBA </li></ul><ul><li>Prizren, 27 JANAR 2011 </li></ul>
  2. 2. <ul><li>MENAXHIMI </li></ul><ul><li>I RESURSEVE </li></ul><ul><li>HUMANE </li></ul>
  3. 3. Rëndësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (resurseve humane) <ul><li>Pjesë e rëndësishme e funksionit të organizimit në menaxhment </li></ul><ul><ul><li>Selektimi, trajnimi dhe evaluimi i forcës punëtore </li></ul></ul><ul><li>Është një mjet i rëndësishëm dhe strategjik </li></ul><ul><ul><li>MBNJ ndihmon në krijimin e një përparësie të qëndrueshme konkurruese të organizatës. </li></ul></ul><ul><li>Ia shton vlerën firmës </li></ul><ul><ul><li>Puna me performancë të lartë çon përpara edhe performancen individuale dhe ate organizative. </li></ul></ul>
  4. 4. Proçesi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Chapter 11, Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langton, Management, Eighth Canadian Edition Copyright © 2005 Pearson Education Canada Inc. 1. Identifikimi dhe selektimi 2. Ruajtja (mbajtja) e punët. kompetent 3. Njohuritë (dija) dhe aftësitë Mjedisi Mjedisi Decruitment Rekrutimi Planifikimi i Burimeve Njerezore Selektimi Orientimi Trajnimi Menaxhimi I Performancës Zhvillimi i Karierës Kompensimi dhe Benefitet Identifikimi dhe selektimi i Punëtorëve Kompetent Punëtorët e adaptuar dhe kompetent të pajisur me shkathtesi dhe njohuri Punëtorët me kompetencë dhe performancë të lartë janë të aftë të mirëmbajnë performancën e dhe në afat të gjatë
  5. 5. Menaxhimi i Resurseve Humane <ul><li>Planifikimi I Burimeve Njerëzore (BNJ) </li></ul><ul><ul><li>Proçes me të cilin menaxherët sigurohen se e kanë numrin e duhur dhe llojet e punëtorëve në vendin e duhur, në kohën e duhur, të cilët janë të aftë për kryerjen e punëve në mënyre efektive dhe me efikasitet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndihmon që të shmangen mungesat apo tepricat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapat në planifikimin e BNJ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlerësimi i burimeve njerëzore aktuale. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlerësimi i nevojave të ardhshme për BNJ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zhvillimi i një plani (programi ) për të përmbushur nevojat në të ardhmen </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Vlerësimi aktual <ul><li>Inventarizimi i Burimeve Njerëzore </li></ul><ul><ul><li>Një përmbledhje e statusit të tanishëm të burimeve njerëzore të organizatës </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza e Punës </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Një vlerësim që përcakton një punë dhe shkathtësitë e nevojshme për të kryer atë punë </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kërkon mbajtjen e intervistave, angazh imin për vëzhgimi n e drejtpërdrejtë dhe mbledhjen e r aporte ve nga vet punonjës it dhe menaxherë t e tyre </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Vlerësimi aktual <ul><li>Përshkrimi i Punëve </li></ul><ul><ul><li>Një përshkrim se çfarë bënë mbajtësi i atij vendi të punës, përgjegjësitë dhe detyrat e tij. </li></ul></ul><ul><li>Specifikimi i punës </li></ul><ul><ul><li>Një deklaratë me shkrim mbi kualifikimet minimale që një person duhet të zotëroj për ta kryer një punë të dhënë me sukses </li></ul></ul>
  8. 8. Burimet Kryesore për Kandidatët potencial për punë
  9. 9. Rekrutimi dhe Largimi (nga puna) <ul><li>Rekrutimi </li></ul><ul><ul><li>Procesi i gjetje s , identifikimi t dhe tërheqjen e kandidatëve të aftë për një organizatë </li></ul></ul><ul><li>Largimi </li></ul><ul><ul><li>Procesi i reduktimit të një tepricë të të punësuarve në një organizat ë </li></ul></ul><ul><li>E-rekrutimi </li></ul><ul><ul><li>Rekrutimi i punonjësve nëpërmjet Internetit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web-faqet e organizatave </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rekrutuesit online </li></ul></ul></ul>
  10. 10. Opcionet e Largimit
  11. 11. Selektimi (përzgjedhja) <ul><li>Proçesi i selektimit </li></ul><ul><ul><li>Procesi i shqyrtimit të aplikuesit për punë , për të siguruar që kandidatët më të përshtatsh ëm do të punës ohen . </li></ul></ul><ul><li>Selektimi </li></ul><ul><ul><li>Një proçes i parashikimit se cili apolkikant (kandidat) do të ishte më i përshtatshmi për t’u punësuar bazuar në kriteret e evaluimit të organizatës </li></ul></ul>
  12. 12. Tipet e Selektimit <ul><li>Forma e Aplikacionit </li></ul><ul><li>Testi i shkruar </li></ul><ul><li>Performanca e simulimit </li></ul><ul><li>Intervista </li></ul><ul><li>Prapavija e Investigimit </li></ul><ul><li>Ekzaminimi fizik </li></ul>
  13. 13. Testi me shkrim <ul><li>Llojet e Testimit </li></ul><ul><ul><li>Intelligjenca: sa temençur jeni? </li></ul></ul><ul><ul><li>Qëndrimi: a mund të mësoni ta bëni atë? </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftësia: a mund ta jryeni atë (punë)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Interesi: a dëshironi ta bëni atë (punë)? </li></ul></ul>
  14. 14. Sygjerimet për Intervistim <ul><li>Strukturoni nje set pyetjesh te njejta per te gjithe aplikantet. </li></ul><ul><li>Keni nje pershkrim detal mbi vendin ne punes per te cilin intervistoni aplikantin. </li></ul><ul><li>Perdorni forme te standardizuar evaluimi. </li></ul><ul><li>Mbani shenime gjate intervistes. </li></ul><ul><li>Menjanoni intervistat e shkurta ne menyre qe te mos merrni vendime te shpejta. </li></ul>Source: Based on D.A. DeCenzo and S.P. Robbins, Human Resource Management, 7th ed. (New York Wiley: 2002, p. 200)
  15. 15. Orientimi (në punë) <ul><li>Tranzicioni i një punonjësi të ri në organizatë. </li></ul><ul><ul><li>Orientimi në njësinë punuese </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Familiarizimi I punetorit te ri me objektivat e njesise punuese </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sqarimi se si puna e tij/saj I kontribuon qellimeve te njesise </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Njohja me bashkepunetoret apo koleget e puness </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Orientimi në organizatë </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informimi i punetorit te ri me caqet e organizates </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Llojet e Trajnimeve <ul><li>Aftësitë profesionale </li></ul><ul><li>Teknike </li></ul><ul><li>Biznesi </li></ul><ul><li>I detyrueshëm </li></ul><ul><li>Menaxhimi i Performancës </li></ul><ul><li>Zgjidhja e Problemeve/Vendim Marrja </li></ul><ul><li>Personale </li></ul>
  17. 17. Metodat e Trajnimit të Punëtorëve <ul><li>Metodat Tradicionale të Trajnimit: </li></ul><ul><ul><li>Në punë </li></ul></ul><ul><ul><li>Rotacioni i punëve </li></ul></ul><ul><ul><li>Mentorim dhe trajnim </li></ul></ul><ul><ul><li>Ushtrime eksperience </li></ul></ul><ul><ul><li>Libra pune/manuale </li></ul></ul><ul><ul><li>Leksione në klasë </li></ul></ul><ul><li>Metodat e Trajnimit të bazuara në Teknologji: </li></ul><ul><ul><li>CD-ROM/DVD/Videokaseta/ Audiokasetat </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokonferenca/ telekonferenca/ TV, Sateliti </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mësimi ose module tjera interaktive </li></ul></ul>
  18. 18. Menaxhimi i Performancës së Punëtorëve <ul><li>Sistemi i Menaxhimit të Performancës </li></ul><ul><ul><li>Një proces i vendosjes së standardeve të performancës dhe vlerësimin e performancës të punësuarve në mënyrë që të arrijë në vendime objektive për BNJ dhe të siguroj dokumentacionin në mbështetje të këtyre vendimeve. </li></ul></ul>
  19. 19. Kompensimi dhe Benefitet <ul><li>Përfitimet e një Sistemi fer , efektiv dhe të përshtatsh ëm Kompensimi </li></ul><ul><ul><li>Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur të lartë performancë n e të punësuar ve </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndikon në performancën strategjike të firmës </li></ul></ul><ul><li>Tipet e Kompensimit </li></ul><ul><ul><li>Paga bazë ose rroga </li></ul></ul><ul><ul><li>Shtesat në paga/rroga </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagesat stimuluese (nxitëse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagesa e bazuar në shkathtësitë </li></ul></ul>
  20. 20. Faktorët që influencojnë Kompensimin dhe Benefitet Sources: Based on R.I. Henderson, Compensation Management, 6 th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994), pp. 3–24; and A. Murray, “Mom, Apple Pie, and Small Business,” Wall Street Journal, August 15, 1994, p. A1
  21. 21. Zhvillimi i Karrierës <ul><li>Përcaktimi i Karrierës </li></ul><ul><ul><li>Një mori pozitash që në person mban gjatë jetës së tij/saj. </li></ul></ul><ul><li>Zhvillimi i Karrierës </li></ul><ul><ul><li>Ofron informacion in , vlerësimin dhe trajnimi n </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur njerëzit e talentuar . </li></ul></ul><ul><li>Kufizimi i Karrierës </li></ul><ul><ul><li>Një karrierë në të cilin individët e jo organizatat defin ojnë avancimin në karrierë dhe besnikëri në ndaj organizat ës. </li></ul></ul>
  22. 22. Disa sygjerime për Menaxhimin e Suksesshëm të Karrierës
  23. 23. Çështjet bashkëkohore të BNJ <ul><li>Zvogëlimi (shkurtimi) </li></ul><ul><ul><li>Elimini i planifikuar i vendeve të punës në organizatë. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siguron komunikim të hapur dhe të ndershëm. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sigurimi i mbijetesës. </li></ul></ul></ul><ul><li>Menaxhimi i Diversitetit të Fuqisë Punëtore </li></ul><ul><ul><li>Rekrutimi për diversitetin </li></ul></ul><ul><ul><li>Selektimi pa diskrimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientimi dhe trajnimi që është efektiv </li></ul></ul>

  ×