K o n t r o ll i

3,927 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Procesi i kontrollit është një proces në tre hapa: Matja e performancë s aktuale, duke e krahasuar atë kundrejt një standard i dhe marrjen e masave administrative për të korrigjuar devijimet apo standardet e pamjaftueshme .
 • Procesi i kontrollit është një proces në tre hapa: Matja e performancë s aktuale, duke e krahasuar atë kundrejt një standard i dhe marrjen e masave administrative për të korrigjuar devijimet apo standardet e pamjaftueshme .
 • Financial ratios are calculated by taking numbers from the organization’s primary financial statements—the income statement and the balance sheet. The four key categories of financial ratios are illustrated on Exhibit 15.9 .
 • K o n t r o ll i

  1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi <ul><li>Lënda </li></ul><ul><li>BAZAT E MENAXHIMIT </li></ul><ul><li>Izet Çelaj, MSc - MBA </li></ul><ul><li>Prizren, 03 Shkurt 2011 </li></ul>
  2. 2. <ul><li>K O N T R O LL I </li></ul>
  3. 3. Çka është Kontrolli? <ul><li>Kontrolli </li></ul><ul><li>Pro ç es i monitorimit të aktiviteteve për të siguruar që at o janë duke u kryer si ç ësh të planifikuar dhe për të korrigjuar çfarëdo devijimi të rëndësishëm . </li></ul><ul><li>Qëllimi i Kontrollit </li></ul><ul><ul><li>Për të siguruar që aktivitetet janë plotësuar në atë mënyr ë që të çojnë në realizimin e qëllimeve të organizatës . </li></ul></ul>
  4. 4. Projektimi i Sistemeve të Kontrollit <ul><li>Kontrolli i Tregut </li></ul><ul><ul><li>Thekson përdorimin e mekanizmave të tregut të jashtëm për të krijuar standarde të përdorura në sistemin e kontrollit . </li></ul></ul><ul><li>Kontrolli Burokratik </li></ul><ul><ul><li>Thekson Autoriteti n organizativ dhe mbështetet në rregullat, rregulloret, procedurat dhe politikat . </li></ul></ul>
  5. 5. Cilësia e një Sistemi Efikas të Kontrollit Kuptueshmëria Fleksibiliteti Vendosje Strategjike Krioteriume të Arsyeshme Sistemi i Kontrollit Efektiv Koha Kriteriumet e shumëllojshme Veprimi Korrigjues Saktësia Ekonomia Theksi tek Përjashtimet
  6. 6. Pse është i rëndësishëm Kontrolli? <ul><li>Linku final në funksionet e menaxhimit: </li></ul><ul><ul><li>Planifikim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kontrollet u mundësojnë menaxherë ve të di në nëse qëllimet dhe planet e tyre janë duke u realizuar dhe për të marrë veprime të ardhshme </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fuqizim i të punësuarve </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemet e kontrollit u siguroj n ë menaxherëve informacione dhe feedback-un për punën e punonjësve </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mbrojtja e vendit të punës </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kontrolle t rri sin siguri n ë fizike dhe ndihmoj n ë n ë minimiz imin e ndërprerjeve të punës </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Linku i Planifikimit–Kontrollit Udhëheqja Motivacioni Lidershipi Komunikimi Sjelljet Individuale dhe Grupore Planifikimi Qëllimet Objektivat Strategjitë Planet Organizimi Struktura Menaxhimi I B NJ KONTROLLI Standardet Matjet Krahasimi Akcioni / Veprimi
  8. 8. Proçesi i Kontrollit <ul><li>Proçesi i Kontrollit: </li></ul><ul><ul><li>Matja e performancë s aktuale </li></ul></ul><ul><ul><li>Krahasimi i performancës aktuale kund rejt një standard i </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrj a e masave për të korrigjuar devijimet apo standardet e pamjaftueshme </li></ul></ul>
  9. 9. Proçesi i Kontrollit (grafiku) Qëllimet Organizacionale Divizionale Departamentit Individuale Matja e Performances Aktuale Krahasimi i Performa- ncës Aktuale Kundrejt Standardit Marrja e Akcionit Menaxherial Hapi 1 Hapi 3 Hapi 2
  10. 10. Si dhe Çka të Matet <ul><li>Si: Burimet e Informacionit </li></ul><ul><ul><li>Vëzhgimet personale </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporte Statistikore </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporte gojore </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporte të shkruara </li></ul></ul><ul><li>Çka: Kriteret e Kontrollit </li></ul><ul><ul><li>Punonjësit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kënaqësia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qarkullimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shmangia/Abstenimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Buxheti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kostoja (shpenzimet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prodhimi (outputi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shitja </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Vendimet Menaxheriale në Proçesin e Kontrollit Pro çesi I kontrollit është një rrjedhë e vazhdueshme në mes të M at jes , Krahasimit dhe V eprim it (akcionit) menaxherial. Goals Standard Measure actual performance No No No Y es Y es Y es Compare actual performance with standard Do nothing Do nothing Identify cause of variation Correct performance Revise standard Is standard being attained? Is variance acceptable? Is standard acceptable?
  12. 12. Kontrolli i Performancës Organizacionale <ul><li>Çka është Performanca? </li></ul><ul><ul><li>Rezultati përfundimtar i një aktiviteti </li></ul></ul><ul><li>Çka është Performanca Organizacionale? </li></ul><ul><ul><li>Rezultatet e akumuluara në fund të të gjitha proceseve,punëve dhe aktiviteteve të organizës </li></ul></ul>
  13. 13. Matja e Performancës Organizacionale <ul><li>Produktiviteti Organizacional </li></ul><ul><ul><li>Prodhimi i përgjithshëm i mallrave dhe / ose shërbime ve të ndarë nga të hyrat e nevojshme për të gjeneruar ate prodhim </li></ul></ul><ul><ul><li>N jë masë e efektshme si punonjësit e bëjnë punën e tyre </li></ul></ul>
  14. 14. Tipet e Kontrollit Inputet Outputet Kontrolli i orie- ntuar përpara Kontrolli i Një- kohshëm Feedback Kontrolli Proçeset Parashikon problemet Korigjon Problemet njëko- hësishtë siq ndodhin ato Korigjon problemet pas shfaqjes së tyre
  15. 15. Mjetet për Kontrollin e Performancës Organizacionale: Kontrolli Financiar <ul><li>Kontrolli Tradicional </li></ul><ul><ul><li>Analiza Ratio (treguesit) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuqia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aktiviteti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rentabiliteti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analiza e Buxhetit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standardet Kuantitative (sasiore) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Devijimet </li></ul></ul></ul><ul><li>Matjet Tjera </li></ul><ul><ul><li>Vlera Economike e shtuar (EVA) * </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlera e Shtuar e Tregut (MVA) * </li></ul></ul>* EVA ( Economic value added); * (MVA) Market value added
  16. 16. Treguesit Financiar
  17. 17. Treguesit Financiar
  18. 18. Kontrolli i Informacionit <ul><li>Sistemet e Menaxhimit të Informacionit (SMI apo MIS në anglishtë) </li></ul><ul><ul><li>Një sistem që përdoret për të siguruar menaxhimi n me informatat e nevojshme mbi një bazë të rregullt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të dhëna t : një koleksion I paorganizuar dje i papërpunuar të dhënash , fakte të paanalizuara (p.sh., lista e emrave të pasortuar të konsumatorëve) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informata: E dhëna që është analizuar dhe organizuar ashtu që si e till ë ajo ka vlerë dhe rëndësi p ë r menaxherë t </li></ul></ul></ul>
  19. 19. Zinxhiri i Profitit të Shërbimeve Punëtorët Lojaliteti Strategjia Operacionale dhe Sistemi iI ofrimit të sherbim. Koncepti I shërb imeve Tregu i Synuar Kualiteti i Shërbimeve Aftësia e shërbimeve Produktiviteti dhe Kualiteti I outputit Satisfakcioni Vlera e Sherbi meve. Satisfakcioni Konsumatorët Lojaliteti Rezultati Rritja e të Ardhurave Organizata Rentabiliteti
  20. 20. <ul><li>PYETJE ? </li></ul>

  ×