Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekoizziv 2010/11 OŠ Šturje

783 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekoizziv 2010/11 OŠ Šturje

 1. 1. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST KOT IZZIV ZA RAZVOJ TURIZMA V AJDOVŠČINI IN OKOLICI Ime ekipe: Dolgopoljci Mentor: Teja Pičulin Tekmovalci: Martin Praček, Tjaša Rudolf, Sergej Praček Šola: Osnovna Šola Šturje Ajdovščina
 2. 2. AJDOVŠČINA Z OKOLICO <ul><li>Ajdovščina je osrednje mesto Vipavske doline na stiku Ajdovskega polja in flišnega pobočja pod Goro. Leži na meji med submediteransko Slovenijo in dinarskim delom Slovenije, </li></ul><ul><li>ima 6373 prebivalcev, </li></ul><ul><li>leži v severnoprimorski regiji, v občini Ajdovščina, </li></ul><ul><li>ima 106,1 metrov nadmorske višine, </li></ul><ul><li>značilna je burja, ki piha povprečno 40 dni v letu s hitrostjo do 200 km/h. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Prepletanje celinskih in sredozemskih vplivov podnebja vpliva na veliko pestrost rastlinstva in živalstva. Na terenu potekajo stalna opazovanja naravnih vrednot in ugotovitve se beleži ter uporabi za spreminjanje podzakonskih predpisov. Tako so mnoge vrste tudi zaščitene. </li></ul><ul><li>Anketno vprašanje za učence naše šole se je glasilo: </li></ul><ul><li>Kakšna se vam zdi življenjska </li></ul><ul><li>pestrost v našem kraju in </li></ul><ul><li>bližnji okolici? </li></ul>
 4. 5. TRNOVSKI GOZD - JUŽNI ROB IN NANOS <ul><li>Nad Vipavsko dolino se dviguje planota Nanos in južni rob Trnovskega gozda. Območje zaradi svojih naravnih danosti uvrščamo v NATURO 2000. </li></ul>
 5. 6. TU GNEZDIJO ŠTEVILNE OGROŽENE VRSTE PTIC : <ul><li>Beloglavi jastreb (Gyps fulvus) </li></ul><ul><li>Planinski orel (Aquila chrysaetos) </li></ul><ul><li>Podhujka (Caprimulgus europaeus) </li></ul><ul><li>Slavec (Luscinia megarhynchos) </li></ul><ul><li>Velika uharica (Bubo bubo) </li></ul><ul><li>Hribski škrjanec (Lullula arborea) </li></ul>
 6. 7. DOLINA REKE VIPAVE IN HUBELJ <ul><li>Po sredini Vipavske doline teče reka Vipava. Skozi Ajdovščino pa hudourniška reka Hubelj, ki pride na površje pod Čavnom in se izlije v reko Vipavo. </li></ul>Reka Vipava Hubelj Video posnetek izvira Hubelj
 7. 8. ŽIVALSKE VRSTE OB TEM OBMOČJU <ul><li>Uvrščene pod NATURO 2000: </li></ul><ul><li>-Vidra (Lutra lutra) </li></ul><ul><li>-Močvirski cekinček (Lycaena dispar) </li></ul><ul><li>-Primorska podust (Chondrostoma genei) </li></ul><ul><li>- Črtati medvedek (Callimorpha quadripunctaria) </li></ul><ul><li>-Koščični škratec (Coenagrion ornatum) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Predlagane za vključitev v NATURA 2000: </li></ul><ul><li>-Hribski urh (Bombina variegata) </li></ul><ul><li>-Veliki studenčar (Cordulegaster heros) </li></ul><ul><li>-Močvirska sklednica (Emys orbicularis) </li></ul><ul><li>-Soška postrv (Salmo marmoratus) </li></ul><ul><li>-Veliki pupek (Triturus carnifex) </li></ul><ul><li>-Rogač ( Lucanus cervus) </li></ul><ul><li>-Močvirski krešič (Cabarus variolous) </li></ul>
 9. 10. RASTLINSKE VRSTE OB TEM OBMOČJU <ul><li>Zavarovana, a trenutno neogrožena vrsta: </li></ul><ul><li>Dišeči volčin, jožefica (daphne cneorum) </li></ul><ul><li>Kranjska lilija, zlato jabolko (Lilium carniolicum) </li></ul><ul><li>Lepi jeglič, avrikelj (Primula auricula) </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Ranljiva vrsta: </li></ul><ul><li>Navadna splavka (Limodorum abortivum) </li></ul><ul><li>Navadna kukavica (Orchis morio) </li></ul><ul><li>Škrlatnordeča kukavica (Orchis purpurea) </li></ul><ul><li>Trizoba kukavica (Orchis tridentata) </li></ul><ul><li>Pikastocvetna kukavica (Orchis ustulata) </li></ul>
 11. 12. HABITATNI TIP <ul><li>Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi. </li></ul>
 12. 13. DRUGE NARAVNE VREDNOTE <ul><li>Otliško okno </li></ul><ul><li>Reka Vipava </li></ul><ul><li>Manjši slapovi </li></ul><ul><li>Jame </li></ul><ul><li>Izvir Hublja </li></ul><ul><li>Odprti jarki </li></ul>
 13. 14. S KOLESI PO JUŽNIH OBRONKIH TRNOVSKEGA GOZDA <ul><li>Smer poti: Ajdovščina Dolga Poljana Zagriža Žapuže Ajdovščina. </li></ul><ul><li>Na pot bi se odpravili z gorskimi kolesi, ustavili bi se v Zagriži, kjer je velik travnik z lepim razgledom na skalovje Trnovskega gozda, kjer preletavajo nebo redke vrste ptic. Postavljeno bi imeli opazovalnico z daljnogledi, tako bi prepoznavali ogrožene ptice. </li></ul><ul><li>Proti večeru bi se spustili v Ajdovščino, kjer bi pod mostom reke Hubelj z bat-detektorjem prepoznavali vrste netopirjev. </li></ul><ul><li>Povezali bi se lahko z društvom za gorsko kolesarjenje Črn trn, študenti biologije, z društvom za opazovanje ptic in kolesarjem Kristjanom Korenom. </li></ul>
 14. 15. TURISTIČNI RIBOLOV V REKI HUBELJ <ul><li>Povezali bi se z ribiško družino Ajdovščina, prosili bi za mentorstvo mladim ribičem. </li></ul><ul><li>Izdelali bi enodnevne dovolilnice za ribolov, na katerih bi bil opis vrst rib, ki živijo v Hublju. </li></ul>
 15. 16. NARAVOSLOVNI TABOR V ZAGRIŽI <ul><li>Dolina Zagriža leži približno 550m nad morjem, blizu vrhov Zeleni škol in Podrta gora nad Ajdovščino. </li></ul><ul><li>Tam stoji srednje velika hiša, pred njo je velik travnik. </li></ul><ul><li>Učenci višjih razredov bi poleti tu lahko preživeli dva dneva, ki bi ju izkoristili za raziskovanje flore in favne južnih obronkov Trnovskega gozda, spoznali pa bi tudi padalstvo. </li></ul><ul><li>Za pomoč pri izvedbi tabora bi prosili biologe, lovsko družino Hubelj Ajdovščina, Zavod za gozdove, Zavod za varovanje narave in društvo jadralnih padalcev Kovk. </li></ul>
 16. 17. FOTOGRAFSKI IN LIKOVNI EKSTEMPORE V AJDOVŠČINI <ul><li>Povabili bi umetnike (slikarje in fotografe), ki bi en dan ali več ustvarjali na temo Naravni dragulji Ajdovščine. </li></ul><ul><li>Dela bi lahko razstavili v Pilonovi galeriji v Ajdovščini. </li></ul><ul><li>Pri tem projektu bi se povezali s Pilonovo galerijo, Turistično informacijskim centrom Ajdovščina, društvom Most( umetniki)v Ajdovščini. </li></ul>
 17. 18. Z LUTKAMI PO NARAVOSLOVNI UČNI POTI OB HUBLJU <ul><li>Ker je bila v Ajdovščini narejena in odigrana prva lutkovna predstava na slovenskem, bi tudi mi uporabili lutke za vodenje otrok po naravoslovni učni poti ob reki Hubelj in s tem bi poleg naravnih lepot tržili tudi začetnika lutkarstva Milana Klemenčiča. </li></ul><ul><li>Lutke bi otrokom predstavljale določene živali in rastline, na koncu pa bi jih povabile na ogled lutkovne igrice v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini. </li></ul><ul><li>Povezali bi se s TIC Ajdovščina, lutkovno predstavo pa bi lahko zaigrali učenci naše šole. </li></ul>
 18. 19. ZAKLJUČEK <ul><li>Ugotovili smo, da je naše področje dobro ohranjeno, saj nimamo veliko industrije, onesnaževanja, nekateri predeli pa so tudi težje dostopni in neprimerni za pozidavo in so se zato ohranili. Ker je reka Hubelj tudi vir pitne vode za ajdovsko občino, se to območje varuje. Veliko naših naravnih vrednot predstavlja tudi habitat ogroženih in zavarovanih vrst rastlin in živali. </li></ul><ul><li>Od groženj smo zabeležili pojavljanje tujerodnih invazivnih vrst (ambrozija, zlata ribica). </li></ul>
 19. 20. VIRI <ul><li>http://www.google.com/imghp?hl=sl&tab=wi </li></ul><ul><li>http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran </li></ul><ul><li>http://www.geopedia.si/ </li></ul><ul><li>Žvikart M., Nose Marolt M. 2009. Ohranjanje travniških habitatov metuljev – podukrep met. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. </li></ul><ul><li>Petkovšek M., Kačičnik Jančar M. 2008. Naravovarstveni atlas. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. </li></ul><ul><li>Kodele Krašna I. 2010. Biološko-raziskovalni tabor Budanje. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave. </li></ul><ul><li>http://www.natura2000.gov.si/ </li></ul>

×