Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Work 5555

162 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Work 5555

  1. 1. จอภาพ Monitor
  2. 2. จอภาพ Monitor • จอภาพ Monitor เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT (Cathode Ray Tube) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic) โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจานวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร 25 บรรทัด สาหรับจอภาพ แบบกราฟิก จะมีหน่วยวัดเป็นจุด (Pixel) เช่น 640 pixel x 480 pixel • ลักษณะภายนอกของจอภาพก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์นั่นเอง สิ่งที่แสดงออกทางจอภาพมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึ่งเป็นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทาหน้าที่นาข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้ จอภาพแสดงผล จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor) จอภาพที่รับสัญญาณจากการ์ดควบคุม ในลักษณะของสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 โดยการกวาดลาอิเล็กตรอน ไปตกหน้าจอ แล้วเกิดเป็นจุดเรืองแสง จะให้สัญญาณว่าจุดไหนสว่าง จุดไหนดับ จอภาพสีเดียวเวลานี้ไม่มีผู้นิยม แล้ว • จอภาพหลายสี (Color Monitor) จอภาพที่รับสัญญาณดิจิตอล 4 สัญญาณ คือ สัญญาณของสีแดง, เขียว, น้าเงิน และสัญญาณความสว่าง ทาให้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ถึง 16 ล้านสี • จอภาพแบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)
  3. 3. เม้าส์ (Mouse)
  4. 4. เม้าส์ (Mouse) • เม้าส์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ (pointing device) เป็นอุปกรณ์สาคัญในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน ต่างๆกัน บางรุ่นมีไฟประดับให้สวยงาม เพื่อให้เมาะ สมกับการใช้งานในแต่ละประเภทและความชื่นชอบของผู้ใช้ เช่นมีขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือของผู้ใช้ มี รูปร่างสีสันแปลกตาไปจากรุ่นทั่วๆไป หรือเป็นรูปตัวการ์ตูน และล่าสุดได้มีการพัฒนา เมาส์อากาศ (Air Mouse) ซึ่ง สามารถใช้งานเมาส์โดยถือขึ้นมาเอียงไปมาในอากาศโดยไม่จาเป็นต้องใช้แผ่นรอง ก็สามารถควบคุมตัวชี้ได้เช่นกัน • การทางานของเมาส์ ภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สาหรับตรวจจับตาแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งยาง(สาหรับรุ่นเก่า)หรือ อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง (ในเมาส์ที่ใช้แอลอีดีหรือเลเซอร์เป็นแหล่งกาเนิดแสง) โดยตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณ ไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ Mouse Mouse เป็น อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็นการทางาน โดยทั่วไปจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมลูกศรให้ เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆ บนจอภาพ เหมาะสาหรับใช้งานเมื่อต้องเลือก หรือเลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ Mouse ต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ได้ 2 แบบ ได้แก่ 9 Pin, Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)
  5. 5. RAM (แรม)
  6. 6. RAM (แรม) • RAM (แรม)ย่อมาจาก Random Access Memory • RAM คือหน่วยความจาหลักของคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญมากต่อประสิทธิภาพการ ทางานและความเร็วในการทางานโดยรวมของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับข้อมูลและชุดคาสั่ง ของโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งไปให้ CPU (Central Processing Unit) ซึ่ง เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลตามต้องการ ก่อนจะแสดงผลการ ประมวลที่ได้ออกมาทางหน้าจอแสดงผล (Monitor) นั่นเอง • RAM จะทาหน้าที่เก็บชุดคาสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กาลังทางานอยู่ ทั้งในแบบ ของ Input และ Output โดยการเข้าถึงข้อมูลของ RAM นั้น จะเป็นการเข้าถึงแบบ สุ่ม หรือ Random Access ซึ่งหมายถึงโปรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงทุกๆส่วนของ หน่วยความจาหรือพื้นที่เก็บข้อมูลได้โดยตรง เพื่อเพิ่มความเร็วในการทางานและการรับ-ส่ง ข้อมูล

×