Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÑÝÐÃÝÝÍ ÇÀÑÀÕÀÍÀÃÀÀÕ ÓÕÀÀÍPHYSICAL ANDREHABILITATIONMEDICINEГ.Оргилбаяр       By ekhoMedia.com
•ÑÝÐÃÝÝÍ ÇÀÑÀÕ ÀÍÀÃÀÀÕ ÓÕÀÀÍ•  ÄÝÌÁ-ûí     òîäîðõîéëîëòîîð  ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý ãýäýã íü  “Чàäâàð òàòóó ºâчòº...
• Ñýðãýýí  çàñàõ   ºâ÷òºí           “ã¿éöýòãýã÷”  ýìчèëãýýíèé¿íäñýí çàðчèì áîë            ýì÷“ñ...
Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü äàðààõ5 чèãëýëýýð õèéãäýæ ¿ð ä¿íä õ¿ðäýã.  1      ºâчèí, ýìãýãèéã ýìчëýõ         ...
Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü         ºâчòºíèé ºâäºæ ýõýëñýí öàãààñ         íü ýõëýí íèéãìèéí õàðèëöààíä  ...
ªâчíèé õîæóó øàòàíä ¿ç¿¿ëýõñýðãýýí   çàñàõ   ýìчèëãýýíèéõàìãèéí   ãîë   çîðèëãî   íüáиåìàõáîäèéí àëäàãäñàí ¿éë...
Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü ºâчòºíèé çºâõºí íýãýðõòýíã ýìчèëäýãã¿é õàðèí õ¿íèé çîðèëãîòîé¿éë õºäºë㺺í, ¿éë àæèëëàãààíû чàäâ...
Өâчòºíèé õýðýãöýýíä òîõèðóóëàí îëîí ìýðãýæëèéíõ¿ì¿¿ñ õàìòàðч ýìчèëãýýíèé áàã á¿ðä¿¿ëýí “ºâчòºí”òºâòýéãýýð àæèëëàæ ¿ð ä¿íä ...
Ñýòãýöè éí ýì÷     Ýì÷     Õîîë   Îðòåç, ïð               ç¿é÷    îòåç          Õºä...
Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýýíèé ýìч(physiatrist)Өâчòºíèé áèåèéí áàéäàë,  ¿éë àæèëëàãààíû  чàäâàðûã ¿íýëæ, îíîøëîí ò¿¿íä òîõè...
Ñóâèëàãч (Rehabilitation nurse) Эìíýëãèéí àæèëòàí áîëîí ºâчòºí, ò¿¿íèé  àð ãýðèéíõýíä ºâчòºíèé àñàðãààíû òàëààð çààõ, ñ...
Õîîë ç¿éч (Dietician)  ªâчòºíèé õîîë òýæýýëèéí áàéäàëä ¿íýëãýý ºãч, áèåèéíáàéäàëä íü òîõèðñîí á¿òýö, èëчëýã á¿õèé  õîîë...
Õºäºë㺺í çàñàëч (Physical Therapist) Өâчòºíèé äàëàéö èõòýé õºäºë㺺íèé чàäâàðóóäûã ¿íýëæ (áîñîõ, ñóóõ, ÿâàõ  ãì), àëäà...
Àõóé çàñàëч (Occupational therapist)Дàëàéö áàãàòàé, ãàðíû íàðèéíõºäºë㺺íèé ¿éë àæèëëàãààíû  чàäâàðûã ¿íýëæ, ºâчòºíèéãºäº...
Õýë çàñàëч (Speech therapist) Өâчòºíèé õàðèëöàõáîëîí çàëãèõ чàäâàðûã ¿íýëæ, àëäàãäñàí ¿éëàæèëëàãààã ýìчèëäýã.Ò¿¿íчëýí ñàí...
Íèéãìèéí àæèëòàí (Social worker) ªâчòºíèé àìüäðàëûí áîëîìæ, íºõöºë, öàëèíõàíãàìæèéí áàéäëûã ñóäàëæ, íèéãìèéí òàëààñ ¿ç¿¿ëý...
Ñýòãýöèéí ýìч (Psychologist)Сýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý õèéëãýæ áàéãàà ºâчòºíäñýòãýöèéí ýìчèéí áîëîîäñýòãýë ç¿éчèéí òóñëàëöàà ...
Áàã áîëæ áóé ýìч, ìýðãýæèëòýí¿¿ä ºâчòºíèé     àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý Хºäºë㺺íèé   Эíý äîëîî      Ү¿íä àðãà ç...
Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü îëîí òºðëèéíòóñëàìæ ¿éëчèëãýýã ºâчòºíä ¿ç¿¿ëäýã.
áèåìàõáîäèéí àëäàãäñàí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààã ñýðãýýõ, ñàéæðóóëàõ ýìчèëãýý
Ôèçèê ýì÷èëãýýÀõóéí çàñàë ýì÷èëãýýÕýë çàñàë ýì÷èëãýý
Ïðîòåç, îðòåç òààðóóëàõ,ò¿¿íèéã õýðýãë¿¿ëæ ñóðãàõ,  ò¿¿íä áèåìàõáîäèéã     áýëäýõ   Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóðãàëò, ñóðòàë...
Физикэмчилгээ
•Артерийн  Даралт•Пульс•Биеийн  ерөнхийбайдал•Биеийнтемператур•Төмөр эдлэл/ээмэг, зүүлт, төмөрортез, протез/
1. Цахилгаан эмчилгээТОГТМОЛ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Гальванизаци эмчилгээ 2. Электрофорез эмчилгээИМПУЛЬС ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭ...
1. Цахилгаан эмчилгээХУВЬСАХ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ •  1. Амплипульс •  2. Интерференц •  3.Флюктуоризаци •  4. Ультротоно ...
1. Цахилгаан эмчилгээЦАХИЛГААН БА СОРОНЗОН ТАЛБАЙН ЭМЧИЛГЭЭ •  1. Цахилгаан талбайн эмчилгээ     Франклинизаци эмчилг...
1. Цахилгаан эмчилгээЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТАЛБАЙН ТУЯАНЫ ЭМЧИЛГЭЭ •  Өндрөөс дээгүүр давтамжийн цахилгаан   соронзон талб...
2. ГЭРЭЛ ЭМЧИЛГЭЭ 1.  Нил улаан гэрлийн эмчилгээ 2.  Энгийн гэрлийн эмчилгээ хронотерапи 3.  Хэт ягаан гэрлийн эмчил...
4. УСАН ЭМЧИЛГЭЭ 1.  Энгийн усан эмчилгээ 2.  Рашаан усан эмчилгээ5. ШАВАР ЭМЧИЛГЭЭ6. ДУЛААН ЭМЧИЛГЭЭ  1.  Тосон э...
8. РАШААН СУВИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ9. БАРАТЕРАПИ ЭМЧИЛГЭЭ /АГААРЫН ТОДОРХОЙ ДАРАЛТААРЭМЧЛЭХ/  1.  Локальный баратерапи  2.  Гип...
Гальвани гүйдлийн эмчилгээ •  Шугамын хувьсах гүйдлийг багаж төхөөрөмжийн тусламжаар нам   хүчдэлтэй тогтмол гүйдэл бол...
Электрофорез эмчилгээ •  Нам хүчдэлтэй, тогтмол гүйдлээр цэнэгтэй эмийн бодисуудыг   цэнэгийнх нь дагуу нэвчүүлэн шингэ...
Импульс гүйдлийн эмчилгээ •  Электросон, диадинамик •  Гүйдэл гүйх цэгээс тодорхой, тодорхой хугацаанд, тодорхой   чиг...
Импульс гүйдлийн эмчилгээХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ Гэмтлийн болон өвчлөлийн гаралтай үе мөч, их бие, хүзүү, нүүрний булчингийн саа, ...
Импульс гүйдлийн эмчилгээЭСРЭГ ЗААЛТ  Хурц үрэвслүүд  Хурц идээт үрэвслүүд  Халуурах  Булчингийн чангарал, агшилты...
Диадинамик эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМТархи нугасны түвшинд үйлчилгээ явагдана. Импульсийн гүйдэл мэдрэлийн төгсгөлийг цо...
Диадинамик эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ         ЭСРЭГ ЗААЛТ•  захын мэдрэлийн системийн   •  шээсний чулуу  х...
Амплипульс эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМХувьсах гүйдэл арьсаар чөлөөтэй нэвтэрч, хасахаас нэмэх рүү ээлжлэн шилжиж биемахбо...
Амплипульс эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ         ЭСРЭГ ЗААЛТ•  захын мэдрэлийн үрэвсэлүүд  •  шээсний чулуу•  вег...
Франклизаци эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ      ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМ•  тайвшруулах         •  аппаратын э...
Франклизаци эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ        ЭСРЭГ ЗААЛТ•  төв мэдрэлийн системийн   •  сэтгэцийн өвчтэй  ү...
УВЧ эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМ        ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ•  хурц болон хурцавтар ивээт  •  үрэвслийн эсрэ...
УВЧ эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ          ЭСРЭГ ЗААЛТ•  хурц идээт үрэвслүүд /хатиг,  •  цус харвалт  мундас, ...
Гэрлийн эмчилгээ солюкс                  ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ•  Үзэгдэх гэрлийн долгионы урт  •  цус...
ГЭРЭЛ ЭМЧИЛГЭЭ - Electric light treatment
Гэрлийн эмчилгээ солюксЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ          ЭСРЭГ ЗААЛТ•  Захын мэдрэлийн өвчин      •  цус харвалт...
•ШАВАР ЭМЧИЛГЭЭ-Clay treatment
•УСАН ЭМЧИЛГЭЭ-Watertreatment
•PT&OT room
dumbledor.blog.gogo.mn
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
1. Сэргээн засах эмчилгээ 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. Сэргээн засах эмчилгээ 1

22,826 views

Published on

sergeen zasah emcilgee

Published in: Health & Medicine
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bayrlalaa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bayrlalaa vneheer heregtei zvilee olj awlaa. tanii ene sedeweiig tsaashid sudalj sudalgaaniihaa ajiliig bolgono..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

1. Сэргээн засах эмчилгээ 1

 1. 1. ÑÝÐÃÝÝÍ ÇÀÑÀÕÀÍÀÃÀÀÕ ÓÕÀÀÍPHYSICAL ANDREHABILITATIONMEDICINEГ.Оргилбаяр By ekhoMedia.com
 2. 2. •ÑÝÐÃÝÝÍ ÇÀÑÀÕ ÀÍÀÃÀÀÕ ÓÕÀÀÍ• ÄÝÌÁ-ûí òîäîðõîéëîëòîîð ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý ãýäýã íü “Чàäâàð òàòóó ºâчòºíèé òîîã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð õèéãäýæ áóé ýìчèëãýýíèé àðãà áºãººä íýãýíò чàäâàð àëäàëòòàé áîëñîí •WHO ºâчòºíèé òóõàéí áàéäàëä íü äàñàí çîõèöîõ чàäâàðûã äýýøë¿¿ëýí íèéãìèéí èäýâõèòýé õàðèëöààíä îðîëöóóëàõàä чèãëýãääýã” .
 3. 3. • Ñýðãýýí çàñàõ ºâ÷òºí “ã¿éöýòãýã÷” ýìчèëãýýíèé¿íäñýí çàðчèì áîë ýì÷“ñóðàëöàõ ¿éë ÿâö” “÷èãë¿¿ëýã÷, þì. áàãø”
 4. 4. Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü äàðààõ5 чèãëýëýýð õèéãäýæ ¿ð ä¿íä õ¿ðäýã. 1 ºâчèí, ýìãýãèéã ýìчëýõ ãýìòýë, чàäâàð àëäàëòûã 2 áóóðóóëàõ õ¿íäðýë¿¿äýýñ óðüäчèëàí 3 ñýðãèéëýõ, ýìчëýõ ¿éë àæèëëàãààíû чàäâàðûã 4 ñàéæðóóëàõ, òîãòâîðæóóëàõ íèéãìèéí õàðèëöààã áèé 5 áîëãîõ
 5. 5. Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü ºâчòºíèé ºâäºæ ýõýëñýí öàãààñ íü ýõëýí íèéãìèéí õàðèëöààíä îðæ, õ¿ññýí õýìæýýíä íü õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëäýã óðò óäààí õóãàöààíû ýìчèëãýýíèé àðãà áèëýý.Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýýíèéòóñëàìæèéã õýäèéчèíýý ýðò¿ç¿¿ëíý òºäèéчèíýý õî¸ðäîãчõ¿íäðýëýýñ óðüäчèëàí ñýðãèéëýõáîëîìæòîé.
 6. 6. ªâчíèé õîæóó øàòàíä ¿ç¿¿ëýõñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýýíèéõàìãèéí ãîë çîðèëãî íüáиåìàõáîäèéí àëäàãäñàí ¿éëàæèëëàãàà, õºäºë㺺íèé чàäâàðûãñýðãýýæ, òîãòâîðæóóëàõàä îðøäîã.Èíãýñíýýð ýð¿¿ë ìýíäèéíáàéäëààñ áîëæ ýðò òýòãýâýðòãàðàõ, õºäºëìºðèéí чàäâàðàëäàãäàõààñ ñýðãèéëäýã. Ýíýçîðèëãîîðäàñãàë, õºäºë㺺í, ñóðãóóëèëò, õîîë, ñýòãýë ç¿éí òóñëàìæ, ýð¿¿ëìýíäèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòóóäûãýìчèëãýýíä àøèãëàäàã.
 7. 7. Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü ºâчòºíèé çºâõºí íýãýðõòýíã ýìчèëäýãã¿é õàðèí õ¿íèé çîðèëãîòîé¿éë õºäºë㺺í, ¿éë àæèëëàãààíû чàäâàðò ãîëàíõààðàëàà õàíäóóëæ, õ¿íèéã á¿õýëä íüýìчèëäýãýýðýý îíöëîã þì. ªºðººð õýëáýë áèåáîëîîä ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäýýñ ãàäíàíèéãìèéí èäýâõè îðîëöîî, àìüäðàëûí чàíàðûãñàéæðóóëàõ öîãö ýìчèëãýý þì.
 8. 8. Өâчòºíèé õýðýãöýýíä òîõèðóóëàí îëîí ìýðãýæëèéíõ¿ì¿¿ñ õàìòàðч ýìчèëãýýíèé áàã á¿ðä¿¿ëýí “ºâчòºí”òºâòýéãýýð àæèëëàæ ¿ð ä¿íä õ¿ðäýã. SUPPORT SERVICES1. Physiotherapy 1. Prosthesis and Orthosis2. Speech and language Department therapy 2. Dietary Services3. Occupational therapy 3. Psychiatry Day Care4. Neuropsychology Center5. Special education 4. Geriatric Caregivers 5. Ambulance Services (Goodman’s rescue)
 9. 9. Ñýòãýöè éí ýì÷ Ýì÷ Õîîë Îðòåç, ïð ç¿é÷ îòåç Õºäºëã Õýë ººí Íèéãìèéçàñàë÷ Ñóâèëàã÷ í çàñàë÷ àæèëòàí Àõóé çàñàë÷
 10. 10. Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýýíèé ýìч(physiatrist)Өâчòºíèé áèåèéí áàéäàë, ¿éë àæèëëàãààíû чàäâàðûã ¿íýëæ, îíîøëîí ò¿¿íä òîõèðñîí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìчèëãýý õèéäýã áºãººä ýìчèëãýýíèé áàãèéã óäèðääàã.
 11. 11. Ñóâèëàãч (Rehabilitation nurse) Эìíýëãèéí àæèëòàí áîëîí ºâчòºí, ò¿¿íèé àð ãýðèéíõýíä ºâчòºíèé àñàðãààíû òàëààð çààõ, ñóðãàõ ¿¿ðýãòýé.
 12. 12. Õîîë ç¿éч (Dietician) ªâчòºíèé õîîë òýæýýëèéí áàéäàëä ¿íýëãýý ºãч, áèåèéíáàéäàëä íü òîõèðñîí á¿òýö, èëчëýã á¿õèé õîîëûã ºãäºã.
 13. 13. Õºäºë㺺í çàñàëч (Physical Therapist) Өâчòºíèé äàëàéö èõòýé õºäºë㺺íèé чàäâàðóóäûã ¿íýëæ (áîñîõ, ñóóõ, ÿâàõ ãì), àëäàãäñàí чàäâàðò ñóðãàõààñ ãàäíà òýðãýíöýð äýýð ÿâàõ чàäâàðûãçààæ, ýçýìø¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé. Ò¿¿íчëýí õºë áîëîí öýýæíèé õºäºë㺺íèé äàëàéöèéã íýìýãä¿¿ëýõ òýäãýýðèéí õ¿ч, òýñâýð, êîîðäèíàöèéã õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õèéëãýõýýñ ãàäíà ôèçèê ýìчèëãýýíèé áàãàæ òºõººðºìæèéã àæèëëóóëäàã.
 14. 14. Àõóé çàñàëч (Occupational therapist)Дàëàéö áàãàòàé, ãàðíû íàðèéíõºäºë㺺íèé ¿éë àæèëëàãààíû чàäâàðûã ¿íýëæ, ºâчòºíèéãºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíû чàäâàðò ñóðãàõ ¿¿ðýãòýé(õóâöàñëàõ, ýð¿¿ë àõóéí, óñàíä îðîõ, õîîëëîõ, áèå çàñàõ ãì). Ò¿¿íчëýí ãàð áîëîí õ¿ç¿¿íèé ¿åíèé õºäºë㺺íèé äàëàéöèéã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí áóëчèíãèéí õ¿ч, òýñâýð, êîîðäèíàöèéã õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õèéëãýõýýñ ãàäíà ãàðíû îðòåç, ïðîòåçûã ºâчòºíä òîõèðóóëæ, õýðýãëýæ ñóðàõàä íü çààæ, òóñàëäàã.
 15. 15. Õýë çàñàëч (Speech therapist) Өâчòºíèé õàðèëöàõáîëîí çàëãèõ чàäâàðûã ¿íýëæ, àëäàãäñàí ¿éëàæèëëàãààã ýìчèëäýã.Ò¿¿íчëýí ñàíàõ áîëîíòàíèí ìýäýõ чàäâàðûã ñàéæðóóëàõ ýìчèëãýý õèéäýã.
 16. 16. Íèéãìèéí àæèëòàí (Social worker) ªâчòºíèé àìüäðàëûí áîëîìæ, íºõöºë, öàëèíõàíãàìæèéí áàéäëûã ñóäàëæ, íèéãìèéí òàëààñ ¿ç¿¿ëýõ òýòãýâýð, õºíãºëºëò ýäëýõ áîëîìæèéã áèé áîëãîõîîñ ãàäíà ºâчòºíä ñýòãýë ñàíààíû äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé.
 17. 17. Ñýòãýöèéí ýìч (Psychologist)Сýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý õèéëãýæ áàéãàà ºâчòºíäñýòãýöèéí ýìчèéí áîëîîäñýòãýë ç¿éчèéí òóñëàëöàà èõ õýðýãòýé áàéäàã.ªâчòºíèé ñýòãýë ñàíààíûáàéäàë, îþóíû чàäâàðûã ¿íýëæ, ºâчòºí áîëîîä ãýð á¿ëèéíõýíä íü çºâëºãºº ºãºõ, øààðäëàãàòàé áîë ñýòãýöèéí ýìчèëãýý õèéäýã.
 18. 18. Áàã áîëæ áóé ýìч, ìýðãýæèëòýí¿¿ä ºâчòºíèé àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý Хºäºë㺺íèé Эíý äîëîî Ү¿íä àðãà ç¿éч ýíý õîíîãò ºâчòºí õºäºë㺺íèé äîëîî õîíîãò ÿìàð àðãà ç¿éч ÿìàð çîðèëãîòîé õýðõýí òóñëàõçîðèëãîòîé âý? áàéãàà âý? âý?àñóóäàë äýâø¿¿ëýí àæèëëàâàë ¿ð ä¿íä õ¿ðíý.
 19. 19. Ñýðãýýí çàñàõ ýìчèëãýý íü îëîí òºðëèéíòóñëàìæ ¿éëчèëãýýã ºâчòºíä ¿ç¿¿ëäýã.
 20. 20. áèåìàõáîäèéí àëäàãäñàí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààã ñýðãýýõ, ñàéæðóóëàõ ýìчèëãýý
 21. 21. Ôèçèê ýì÷èëãýýÀõóéí çàñàë ýì÷èëãýýÕýë çàñàë ýì÷èëãýý
 22. 22. Ïðîòåç, îðòåç òààðóóëàõ,ò¿¿íèéã õýðýãë¿¿ëæ ñóðãàõ, ò¿¿íä áèåìàõáîäèéã áýëäýõ Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà Ñóâèëàõóéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý
 23. 23. Физикэмчилгээ
 24. 24. •Артерийн Даралт•Пульс•Биеийн ерөнхийбайдал•Биеийнтемператур•Төмөр эдлэл/ээмэг, зүүлт, төмөрортез, протез/
 25. 25. 1. Цахилгаан эмчилгээТОГТМОЛ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Гальванизаци эмчилгээ 2. Электрофорез эмчилгээИМПУЛЬС ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Электросон эмчилгээ /цахилгаанаар нойрсуулж амраах/ 2. Диадинамик эмчилгээ /Бернарын гүйдлийн эмчилгээ/ 3. Электростимуляци эмчилгээ 4. Кроткоимпульсний электро анальгез эмчилгээ /өвчин намдаах/ 5. Транскраниальний электро анальгез эмчилгээ /өвчин намдаах/ 6. Биорегуляр электростимуляци эмчилгээ /хүний мэдрэлийн зохицуулалтаар хийх цахилгаан идэвхжүүлэх эмчилгээ/ 7. Электропунктура эмчилгээ /цахилгаан эмчилгээ/
 26. 26. 1. Цахилгаан эмчилгээХУВЬСАХ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ • 1. Амплипульс • 2. Интерференц • 3.Флюктуоризаци • 4. Ультротоно • 5. Хэсэг газрын Дарсанвализаци
 27. 27. 1. Цахилгаан эмчилгээЦАХИЛГААН БА СОРОНЗОН ТАЛБАЙН ЭМЧИЛГЭЭ • 1. Цахилгаан талбайн эмчилгээ Франклинизаци эмчилгээ УВЧ-эмчилгээ • 2. Соронзон талбайн эмчилгээ Тогтмол соронзон талбайн эмчилгээ Түлхцэт хэлбэрийн соронзон талбайн эмчилгээ Нам давтамжийн соронзон талбайн эмчилгээ Өндөр давтамжийн соронзон талбайн эмчилгээ /индуктотермийн эмчилгээ/
 28. 28. 1. Цахилгаан эмчилгээЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТАЛБАЙН ТУЯАНЫ ЭМЧИЛГЭЭ • Өндрөөс дээгүүр давтамжийн цахилгаан соронзон талбайн эмчилгээ Дм-ийн долгионы эмчилгээ См-ийн долгионы эмчилгээ Мм-ийн долгионы эмчилгээ
 29. 29. 2. ГЭРЭЛ ЭМЧИЛГЭЭ 1. Нил улаан гэрлийн эмчилгээ 2. Энгийн гэрлийн эмчилгээ хронотерапи 3. Хэт ягаан гэрлийн эмчилгээ 4. Лазерийн туяаны эмчилгээ 5. Фотодинамик эмчилгээ3. МЕХАНИК ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Хэт нам давтамжийн дууны долгионы эмчилгээ 2. Дууны долгионоор эмийн бодисыг нэвчүүлэн шингээх эмчилгээ
 30. 30. 4. УСАН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Энгийн усан эмчилгээ 2. Рашаан усан эмчилгээ5. ШАВАР ЭМЧИЛГЭЭ6. ДУЛААН ЭМЧИЛГЭЭ 1. Тосон эмчилгээ 2. Озокетерапи7, УТЛАГА ЭМЧИЛГЭЭ 1. Энгийн утлага эмчилгээ 2. Аэрозоль эмчилгээ 3. Аэроионо эмчилгээ
 31. 31. 8. РАШААН СУВИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ9. БАРАТЕРАПИ ЭМЧИЛГЭЭ /АГААРЫН ТОДОРХОЙ ДАРАЛТААРЭМЧЛЭХ/ 1. Локальный баратерапи 2. Гипо баратерапи 3. Гипер баратерапи 4. Нормо баратерапи 5. Оксигено баратерапи10. КЛИМАТЕРАПИ 1. Аэротерапи 2. Аэрофитотерапи
 32. 32. Гальвани гүйдлийн эмчилгээ • Шугамын хувьсах гүйдлийг багаж төхөөрөмжийн тусламжаар нам хүчдэлтэй тогтмол гүйдэл болгон хувиргаж шууд хүний биед үйлчилнэ.ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ ЭСРЭГЗААЛТ Мэдрэлийн системийн өвчнүүд  Хурц идээт үрэвслүүд Судасны өвчнүүд  Өндөр халуунтай өвчин Архаг өвчнүүд  Зүрхний шигдээс  Арьсны үрэвслүүд Тулгуур хөдөлгөөний эрхтний өвчтнүүд  Экзем  Нүдний даралт ихдэх өвчин Үрэвсэлт өвчнүүд  Цахилгаан гүйдэлд мэдрэмтгий хүмүүст  Бамбай булчирхай болон шижин өвчний хүнд явцтай өвчтнүүд  ЦДИӨ
 33. 33. Электрофорез эмчилгээ • Нам хүчдэлтэй, тогтмол гүйдлээр цэнэгтэй эмийн бодисуудыг цэнэгийнх нь дагуу нэвчүүлэн шингээх аргыг хэлнэ.ЭЛЕКТРОФОРЕЗИЙН ДАВУУ ТАЛ Эмийн бодис цэврээрээ нэвчинэ Арьсны бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулдаггүй Ходоод гэдэсний замыг цочроохгүй Эмчлэх эрхтэндээ шууд хүрч үйлчилнэ Арьс, арьсан доорх эдэд зохих хэмжээгээр нөөцлөгдөн хадгалагдаж удаан хугацаанд үйлчилдэг Хоёрдогч халдвар, гэмтэл үүсэхгүйХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ, ЭСРЭГЗААЛТ Гальвани эмчилгээтэй ижил
 34. 34. Импульс гүйдлийн эмчилгээ • Электросон, диадинамик • Гүйдэл гүйх цэгээс тодорхой, тодорхой хугацаанд, тодорхой чиглэл, давтамжтайгаар хэлбэр үүсгэн гүйж байгаа гүйдэл.ИМПУЛЬС ГҮЙДЛИЙН ХЭЛБЭР Тэгш өнцөгт хэлбэрийн гүйдэл Гурван өнцөгт гүйдэл Экспотенциал гүйдэл Тетаник гүйдэлЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Булчин мэдрэлийг идэвхжүүлэн үйл ажиллагааг сайжруулна Мэдрэлийн тэжээллэг чанарыг сайжруулна Судасны тонусын идэвхжүүлнэ Хэсэг газрын өвчин намдаана Тулгуур хөдөлгөөний эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулна
 35. 35. Импульс гүйдлийн эмчилгээХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ Гэмтлийн болон өвчлөлийн гаралтай үе мөч, их бие, хүзүү, нүүрний булчингийн саа, саажилтууд Төвийн ба захын мэдрэлийн гаралтай мэдрэл булчингийн үрэвсэл Үений бэртэл гэмтэл, ясны хугарал, мэс заслын дараах судасны өөрчлөлт, булчингийн хатингиршил Дотор эрхтнүүдийн гөлгөр булчингийн хатингаршил Өрц, төвөнх залгиурын саа, саажилтууд Невроз Захын артери, вен ба тунгалагийн урсгалыг сайжруулах Амьсгалын үйл ажиллагааг сайжруулах
 36. 36. Импульс гүйдлийн эмчилгээЭСРЭГ ЗААЛТ Хурц үрэвслүүд Хурц идээт үрэвслүүд Халуурах Булчингийн чангарал, агшилтын гаралтай саа, саажилт Булчингийн цахилгаан сэрэх чанар хэт өндөр өвчтөнд Шөрмөс булчингийн таталтууд Үений анкилоз Ясны хугарал, мэс заслын дараа (1-2 сар)
 37. 37. Диадинамик эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМТархи нугасны түвшинд үйлчилгээ явагдана. Импульсийн гүйдэл мэдрэлийн төгсгөлийг цочроож түүгээр дамжих, өвдөлтийн сэрлүүдэд саад үүсгэн өвчин намдаана.ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭмэдрэл булчингийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэсудасны тонуст үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэөвчин намдаахэд эсийн тэжээлийг нэмэгдүүлнэнөхөн төлжилтийг түргэсгэнэ
 38. 38. Диадинамик эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ ЭСРЭГ ЗААЛТ• захын мэдрэлийн системийн • шээсний чулуу хурц, хурцавтар үрэвсэлүүд • цөсний чулуу• үе холбоосний гэмтэл • венийн судасны бөглөрөл• булчингийн хатингиршил • инфаркт• булчин-махны бяцрал • ЦДИӨ III зэрэг• варикоз • сэтгэцийн өвчтэй• Рейногийн өвчин • цахилгаан гүйдэлд мэдрэг• артерийн судасны бөглөрөл• шээс задгайрах өвчин• Квинкийн хаван• умайн дайврын архаг үрэвсэл• төвөнх ба чихний үрэвсэлүүд
 39. 39. Амплипульс эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМХувьсах гүйдэл арьсаар чөлөөтэй нэвтэрч, хасахаас нэмэх рүү ээлжлэн шилжиж биемахбодын гүнд сэргээх, цочроох үйлчилгээ үзүүлнэ.ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭтархины судасны тонус сайжруулахамьсгалын төвийн үйл ажиллагааг сайжруулахцусны эргэлтийг сайжруулахзүрхний булчингийн агшилтыг нэмэгдүүлэхэд эс эрхтэн системийг сайжруулах
 40. 40. Амплипульс эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ ЭСРЭГ ЗААЛТ• захын мэдрэлийн үрэвсэлүүд • шээсний чулуу• вегататив мэдрэлийн өвчнүүд • цөсний чулуу• ЦДИӨ 1,2 зэрэг • ЦДИӨ III зэрэг• амьсгалын замын өвчнүүд • сэтгэцийн өвчтэй• Ходоод гэдэсний замын • цахилгаан гүйдэлд мэдрэг өвчнүүд• Ревматизмын гаралтай өвчинүүд• шээс задгайрах• Эмэгтэйчүүдийн өвчин
 41. 41. Франклизаци эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМ• тайвшруулах • аппаратын элекродын орчим• амраах үүсч байгаа хасах цэнэгийн• хэсэг газрын өвчин намдаах бөөгнөрөл, түүнийг хэсэг газрын озон болгон хувиргаж,• үрэвслийг багасгах О3 – О2• тэжээлийг нэмэгдүүлэх • О2 биемахбодод арьс салст• цэр салстыг гадагшлуулах цус тунгалагийн урсгалаар• нянг устгах дамжин нөлөөлнө.• нойрсуулах•
 42. 42. Франклизаци эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ ЭСРЭГ ЗААЛТ• төв мэдрэлийн системийн • сэтгэцийн өвчтэй үйл ажмллагааны • цахилгаан гүйдэлд мэдрэг өөрчлөөлтүүд• тархины судасны нарийсал• нойргүйдэл• мэдрэлийн гаралтай арьсны үрэвсэл• мэдрэлийн ядаргаа• өнгөц мэдрэлийн мэдрэмж ихсэх, багасах
 43. 43. УВЧ эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕХАНИЗМ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ• хурц болон хурцавтар ивээт • үрэвслийн эсрэг үрэвслийн нянг • шүүрэл ялгаралтыг устгах, үрэвсэлийн эсрэг зохицуулах үйлдэл үзүүлэх ба биеийн • дархлал сайжруулах дархлааг сайжруулж, эд эсийн нөхөн төлжих үйл ажиллагааг • нянг устгах идэвхжүүлэн, цусны цагаан бөөмийн фагоцитийн үйл ажиллагааг ихэсгэдэг.
 44. 44. УВЧ эмчилгээЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ ЭСРЭГ ЗААЛТ• хурц идээт үрэвслүүд /хатиг, • цус харвалт мундас, тархмал идээт • жирэмсний эхний 3 сар үрэвсэл, / • цусны өвчин• Элэг болон дотор эрхтний • сүрьегийн идэвхтэй хэлбэр идээт үрэвсэл • хортой болон хоргүй хавдар• Шарх • ишеми• Харшлын гаралтай арьсны идээт үрэвсэл • Инфаркт• Үений өвчин
 45. 45. Гэрлийн эмчилгээ солюкс ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ• Үзэгдэх гэрлийн долгионы урт • цусан хангамж сайжруулах 760-400 ннм, биед 1-1.5 см • Судас өргөсгөх гүнд үйлчилнэ. • Эд эсийн тэжээлийг• Улаан, улбар шар: мэдрэлийн сайжруулах төвүүдийг сэргээж бүтцийн • Үрэвсэл намдаах өөрчлөтөөс хамгаалах, сэргээх цочроох • Өвчин намдаах• Ногоон, шар: сэрэл саатлын ажиллагааг тэнцвэржүүлэн тайвшруулах• Хөх, ягаан: мэдрэлийн үйл ажиллагааны хэт цочролыг багасгаж, дарангуйлах
 46. 46. ГЭРЭЛ ЭМЧИЛГЭЭ - Electric light treatment
 47. 47. Гэрлийн эмчилгээ солюксЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ ЭСРЭГ ЗААЛТ• Захын мэдрэлийн өвчин • цус харвалт артрит, неврит, артралги, рад • жирэмсний эхний 3 сар икулит • цусны өвчин• Үений өвчин • хур болон хурцавтар идээт• Захын цусан хангамжийн үрэвсэл дутагдал • Зүрх судасны өвчин• Остеохондроз • хортой болон хоргүй хавдар• Бөөр, давсагны үрэвсэл • ишеми • Инфаркт
 48. 48. •ШАВАР ЭМЧИЛГЭЭ-Clay treatment
 49. 49. •УСАН ЭМЧИЛГЭЭ-Watertreatment
 50. 50. •PT&OT room
 51. 51. dumbledor.blog.gogo.mn

×