ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข(2 สค 56)

567 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข(2 สค 56)

  1. 1. ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ******************************* ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โดยทําการเลื่อนวันสอบคัดเลือก จากวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นการสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลแม่จัน ทั้งนี้ คะแนนผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเกินร้อยละ ๖๐ ซึ่งจะ ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่จัน http://www.maechanhospital.com/ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. และสอบ สัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก .๑ นางสาวสาวิตรี เขื่อนคํา .๒ นางสาวสิริกร ศรศิริ .๓ นางสาวรุ่งทิวา อิ่นแก้ว .๔ นายอานันท์ สุทธคุณ .๕ นายวิสิฐ วิวัฒนากูร .๖ นางสาวพรสุดา คําเหลือง .๗ นางสาวกนิษฐา สุวรรณ์ .๘ นางสาวเกศรา ยาวิราช .๙ นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิปัญจะ ๑๐.นางสาววิภาดา พึ่งสุข ๑๑.นางสาวณรัณกร คําก๋อง ๑๒.นายนุติพงศ์ แสนยาวุฒิ ๑๓.นางสาวชนินทร ปุกหุต ๑๔.นางสาวชุรดา กรอบทอง ๑๕.นางสาวภัสสรา สมแก้ว ๑๖.นางสาวประภาวรินทร์ จอมปิงทอง ๑๗.นายนิรุตต์ ดวงมณฑล
  2. 2. -๒- ๑๘.นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย ๑๙.นางสาวประภาวรรณ เขียวชอุ่ม ๒๐.นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล ๒๑.นางสาวนภาพร มอญสร้อย ๒๒.นางสาวภคิณี สุตะ ๒๓.นางสาวพิมพร โมลาดุก ๒๔.นางสาวแสงจันทร์ อาหงี่ ๒๕.นางสาวเมวิกา จํารัส ๒๖.นางสาวสุพรรณี สังข์ษี ๒๗.นางสาวจารุวรรณ คําคง ๒๘.นางสาวยุวธิดา เยอส่อ ๒๙.นายเมธี ธิการ ๓๐.นางสาวสกาวรัต วงค์จันทร์ทิพย์ ๓๑.นางสาวสุทธินีย์ ฝึกฝน ๓๒.นางสาวเกศินี ธรรมสละ ๓๓.นางสาวพรพรรณ ปันทอง ๓๔.นางสาวประภัสสร พันธ์คํา ๓๕.นางสาวปวันรัตน์ เครื่องพนัส ๓๖.นางสาวธัญญารัตน์ วันชนะ ๓๗.นางสาวประกายรัตน์ ระวังการ ๓๘.นางสาวอัจฉรา ยวงแดง ๓๙.นางสาวรุ่งนภา สุวรรณภา ๔๐.นางสาววาสนา รอดรัตน์ ๔๑.นางสาววรรณิศา วังต๊ะ ๔๒.นายอรรถพล ภักดี ๔๓.นางสาวสมศรี ตั้งเพียร ๔๔.นางสาวธราทิพย์ สมทะนะ ๔๕.นางสาวปนัดดา กัลยา ๔๖.นางสาวพิชญาภรณ์ ยะปะนันท์ ๔๗.นางสาวช่อทิพย์ กันภาสุ ๔๘.นางสาวทัศนีย์ ทิพย์โพธิ์ ๔๙.นายสุทธิภัทร แก้วเทพ
  3. 3. -๓- ๕๐.นางสาวจิตรลดา ก้างออนตา ๕๑.นายนพพร ธรรมขันธ์ ๕๒.นางสาวน้ําฝน วงศ์ใหญ่ ๕๓.นายจาตุรนต์ กันทะธง ๕๔.นางสาวปริญญา คุณสาร ๕๕.นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น ๕๖.นางสาวลําแพน มีถาวร ๕๗.นายวรัญญู ป้องกันทา ๕๘.นายวรพล วุทธา ๕๙.นายนภดล ล่อเจริญศักดิ์ ๖๐.นายเสน่ห์ วนาพงษ์สกุล ๖๑.นายเจษฎาพร ใจทาวงศ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบไปสอบคัดเลือก ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที และแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายสุรชัย ปิยวรวงศ์) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จัน

×