Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1

840 views

Published on

Ujian 1 - Matematik Tahun 5 Kertas 1

Published in: Education
  • Be the first to comment

UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1

  1. 1. SULIT Nama : Kelas : 015 015 Tahun 1 Matematik UJIAN 1 March 2015 1 Jam SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU 96250 MATU, SARAWAK UJIAN 1 (MARCH) MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 1 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 1
  2. 2. Kertas 2 ( 20 Soalan ) Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting untuk membantu mendapatkan markah. 1 Kira dan tulis nombor yang betul. ( /1 markah) 2 Tulis nombor dalam perkataan ____________ ( /1 markah) 3 Bilang satu-satu secara menurun dan isikan tempat kosong ( /1 markah) 4 Apakah nombor selepas 12? Selepas 12 ialah _____________ ( /1 markah) 2    8 5 4 2
  3. 3. 5 Apakah nombor sebelum 9? ______________ ( /1 markah) 6 Warnakan nombor yang kecil. a) b) ( /2 markah) 7 Tulis ayat matematik yang betul + = Ayat Matematik : _________________ ( /2 markah) 8 Lengkapkan ayat matematik dibawah dengan nombor yang betul. a. 5 + = 10 b. 6 + = 8 ( /2 markah) 3 5 10 19 15       
  4. 4. 9 Tulis ayat matematik yang betul Ayat Matematik : _______________ ( /2 markah) 10 Kira dan tulis nombor dengan perkataan Nombor perkataan ___________________ ( /2 markah) 11 Isikan nombor yang betul. 12 = puluh sa ( /2 markah) 12 Satu kurang daripada 6 ialah ( /2 markah) 13 Bilang secara menaik daripada 17 hingga 20. ( /2 markah) 4      16
  5. 5. 14 Tulis dalam perkataan ( /2 markah) 15 Isikan tempat kosong. a. 4 + 4 =________ b. 3 + 2 =________ ( /2 markah) 16 Isikan tempat kosong a. 10 - 4 =________ b. 8 - 2 =_________ c. 6 – 3 = _________ ( /3 markah) 17 Bilang secara menurun daripada 20. ( /3 markah) 5 11 13 18 17
  6. 6. 18 Diatas meja ada 3 buah buku. Anis menambah 2 buah buku lagi. Berapakah jumlah buku yang ada di atas meja kesemuanya? + = ( /3 markah) 19 Puan Zainon membeli 6 biji epal merah dan 2 biji epal hijau. Berapakah jumlah epal yang dibelinya? Ayat Matematik: ____________________________________ ( /3 markah) 20 Di dalam sebuah kumpulan , ada 10 orang murid. 6 daripada mereka adalah murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki? - = ( /3 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 6
  7. 7. 18 Diatas meja ada 3 buah buku. Anis menambah 2 buah buku lagi. Berapakah jumlah buku yang ada di atas meja kesemuanya? + = ( /3 markah) 19 Puan Zainon membeli 6 biji epal merah dan 2 biji epal hijau. Berapakah jumlah epal yang dibelinya? Ayat Matematik: ____________________________________ ( /3 markah) 20 Di dalam sebuah kumpulan , ada 10 orang murid. 6 daripada mereka adalah murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki? - = ( /3 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 6

×