Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla treball jornada continuada 12 13

3,275 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pla treball jornada continuada 12 13

  1. 1. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013 IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA PER AL CURS 2012-13 A L’ESCOLA PAU VILA DEL PAPIOLOBJECTIU 1: Coneixement teòrico pràctic per organitzar la jornada continuada.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ1.1.Assitència a un curs de Curs de formació Equip directiu Abril 14-04-2012formació. Ampa Pau Vila Maig - juny de 20121.2.Assistència al II Congrés II Congrés BarcelonaJornada Continuada.1.3.Consulta servei de Bibliografia específicapsicologia i pediatria.1.4.Consulta escoles amb Servei pediatria, psicologia.experiència de jornadacontinuada. Escoles
  2. 2. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 2: Coordinació i previsió d’actuacions conjuntes Equip directiu, Ampa Pau Vila, Ajuntament i altresentitats del Papiol.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ2.1.Coordinació equip Direcció Equip directiu, Ampa Pau Abril, maig, juny 2012directiu amb el president de Ampa Vila.l’Ampa. Ajuntament Escola de Música2.2. Coordinació equip Esport basedirectiu amb l’Ajuntament. Biblioteca Municipal2.3. Coordinació equipdirectiu amb la bibliotecaMunicipal.2.4. Coordinació Ampa ambles diferents entitats culturalsi esportives del poble: Escolade Música, Esport base,Biblioteca Municipal.2.5. Coordinació Ampa ambl’empresa del Menjador.2.5. Plantejar propostad’activitats.
  3. 3. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 3: Elaborar proposta d’organització dels horaris lectius de Primària i Ed. Infantil.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ3.1.Consulta de documents Bibliografia específica. Equip directiu Juny 2012, setembre 2012sobre la cronopedagogia i elrendiment escolar. Cap d’Estudis.3.2. Estudi d’organització Reunions Cap d’Estudishorària del temps lectiu i coordinadors.d’esbarjo a Primària i Ed.Infantil.3.3.Elaboració proposta Reunions mestres.organització horària a Ed.Infantil.3.4. Elaboració proposta Reunions mestresorganització horària aPrimària.
  4. 4. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 4: Elaborar proposta d’organització horària del menjador escolar i d’activitats extraescolars.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ4.1.Coordinació Ampa amb Ampa Ampa Pau Vila Mig, juny del 2012,l’empresa del menjadorescolar. Ajuntament Setembre 20124.2. Coordinació Ampa amb Menjador escolarles entitats culturals delPapiol: Escola de Música, Entitats culturals del PapiolEsport base, BibliotecaMunicipal...4.3.Coordinació Ampa ambl’Ajuntament.4.3. Concretar propostahorària del menjador, tornsde menjar, activitats...4.4. Concretar propostad’activitats extraescolars,abans i després de l’horarilectiu del centre.
  5. 5. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 5: Presentar la proposta d’organització d’horari lectiu i activitats extraescolars al consell escolar i a lesfamílies del centre.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ5.1. Presentar al consell escolar laproposta d’horari lectiu per al Direcció Equip directiu Maig, juny 2012curs 2012-13 Ampa Ampa Setembre 20125.2. Aprovar la proposta d’horarilectiu. Reunió consell escolar5.3.Presentar al consell la Circulars famílies.proposta horària i d’ofertad’activitats extraescolars. Reunions inici de curs5.4.Aprovar la proposta horària ioferta d’activitats extraescolars.5.5. Informar i justificar a lesfamílies del nou marc horari peral curs: 2012-135.6. Informar les famílies delcentre sobre l’oferta d’activitats.
  6. 6. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 6: Establir estratègies per informar la comunitat educativa sobre la implementació del projecte.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ6.1.Informar el claustre. Reunions de claustre, Ampa, Equip directiu 7.1. Març, maig, juny, consell. Ampa setembre de 20126.7.2.Informar el presidentde l’Ampa. Circulars informatives 7.2.Març 20126.3.Informar la Regidora 7.3. Març 2012d’Educació. 7.4. 7 de maig6.4.Informar la junta del’Ampa. 7.5. 8 de maig, juny, setembre 20126.5.Informar les famílies. 7.6. maig6.6.Informar al consellescolar.
  7. 7. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-2013OBJECTIU 7: Avaluar l’organització i funcionament de les diferents concrecions d’horaris escolars i d’activitatsextraescolars.ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ7.1- Valorar l’adaptació del’alumnat d’Educació Infantil -Reunions de cicle. Equip directiu Tot el curs 2012-13al nou horari lectiu. -Reunions de coordinació, Cap d’estudis coordinadors Mestres7.2. Valorar l’adaptació de de cicle.l’alumnat de Primària al nou -Reunions equip directiu Ampahorari lectiu. -Reunions claustre -Sessions d’avaluació7.3.Fer les modificacions o -Reunions direcció Ampaajustaments horaris -Reunions Ampapertinents d’acord a les -Reunions Ampa amb -valoracions realitzades. Ajuntament i entitats culturals.7.4. Valorar el nivell -Proves d’avaluaciód’atenció i rendiment de -Fulls de seguimentl’alumnat d’ Infantil iPrimària. -Horaris7.4.1. Concretar criteris i -Oferta d’activitatsproves d’avaluacióespecífiques.
  8. 8. Pla Jornada Continuada Curs: 2012-20137.4.1. Passar provesespecífiques.7.4.1. Fer les modificacionsi/o ajustaments pedagògicspertinents d’acord a lesvaloracions realitzades.7.5.Valorar l’organitzacióhorària i oferta d’activitatsextraescolars.7.6.Fer les modificacions oajustaments d’horaris id’oferta d’activitats segonsles valoracions realitzades.

×