Pla tic eeipaulatorres

337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla tic eeipaulatorres

 1. 1. PLA TIC EEI PAULA TORRES 
 2. 2. Descripció breu del context•  La nostra escola, situada al Polígon de Llevant de Palma, està formada per famíliesamb pocs recursos econòmics, moltes vegades associats també a una desestructuraciófamiliar, que sovint provenen de molts països diferents. A més, el fet de no esser lanostra una escola de primera elecció fa que, tot duna que sorgeix la possibilitat, elsalumnes canviin de centre per un altre més aprop del seu domicili.•  El grau de competència del nostre alumnat, tenint en compte la seva edat, pel quefa a les TIC, és  molt baix. En general, coneixen l’ús de l’ordinador a casa, veient comels seus pares empren les xarxes socials, visionant pel.licules o el nostre bloc. Dins lesaules encara queda molt per fer referent a la utilització de les eines TIC. •  Des d’aquest moment pretenem fer canvis en les estructures de les activitats d’unamanera progressiva. Es pretén que tot el professorat s’impliqui, en la mesura de lesseves possibilitats i de les del seu grup dalumnes, amb petites activitats quereforçaran el procés daprenentatge . La formació n’és un element clau en aquestsentit. En general, el claustre presenta un nivell adequat en lús de les TIC.
 3. 3. El que pretén ésser aquest projecte és un programa consensuat amb tot elprofessorat, engegat per lequip directiu, un membre del qual és la figura de suport alcentre i, en un principi, assumirà la figura de coordinació TIC.Els fonaments que té el centre en aquest moment en relació a lús de les TIC, són lesque bàsicament conformen un centre ordinari: la gestió a través del GESTIB i ECOIB,lús de la pissarra digital, la majoria de vegades fent funcions de projector, lautilització de la xarxa per part del profesorat i dels alumnes i la posada en marxa desdenguany del Bloc de la nostra escola i del Bloc de Secretaria.  
 4. 4. El per què daquest pla TICActualment lús de les tecnologies de la informació i de la comunicació van lligats demanera innegable a la societat en què vivim.A les aules constantment sorgeix la necessitat dinvestigar, resoldre, propiciar novessituacions daprenentatge..., i tot això suneix a levolució del món tecnològic que ensinvaeix de manera que no podem deixar de formar-hi part.El que ens toca, com a educadors i part de la societat activa, és posar a labast delalumnat aquelles eines que afavoriran el seu creixement integral. Així, no podemdeixar de banda que les eines TIC conviuen a les aules amb els llibres, els guixos idaltres recursos que ens acompanyen diàriament.
 5. 5. Objectius que es pretenen aconseguir amb la posadaen marxa daquest programa      En relació a les infraestructuresÚs de la xarxa WIFI de què disposa el centre per part de tota la comunitat educativacom a accés a la informació i formació.       En relació a la gestió  acadèmica i administrativaUtilitzar el GESTIB per part de tot el professorat per a l’organització de dades delcentre, del professorat i d’alumnes. Començar a enviar sms i correus electrònics a lesfamílies.Utilitzar l’ECOIB per a la comptabilitat del centre.Emmagatzemar tota la informació referida al centre i a tots els membres de lacomunitat educativa.       En relació a lorganització escolar (flexibilització dagrupaments, temps,utilització despais, desdoblaments, ...)Distribuir i enregistrar el seguiment dels alumnes que empren les TIC.Establir horaris i espais.
 6. 6.  Establir els continguts d’informàtica amb els protocols d’avaries; d’ús de la pissarradigital.Millorar la comunicació de l’escola amb tota la comunitat educativa i l’exterior.      En relació a la integració curricular de les TIC.Optimitzar el material elaborat ja que no tenim llibres de text.Millorar el procés d’ensenyament aprenentatge mitjançant l’ús de recursos TIC.Integrar les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge de les diferents àreesafavorint les competències bàsiques i la seva transversalitat.Valorar l’ús de les TIC com a font d’aprenentatge.Participar en les activitats, relacionades en les diferents àrees, emprant les TIC d’unamanera cada vegada més autònoma.Usar les TIC com a eina comunicadora entre iguals.Emprar les TIC en un entorn col•laboratiu.Afavorir la formació del professorat en l’ús de les TIC.
 7. 7.        En relació a la comunitat educativaSeguir amb els blocs de lescola.Realitzar tallers amb els pares i mares per tal dapropar-los a lús de les TIC a nivelldusuaris (navegar per internet, fer-se amb una adreça electrònica, obrir un comptede facebook, utilitzar ledmodo com a pont de comunicació entre famílies i amb lesmestres...).Utilitzar eines diverses de comunicació i treball entre les mestres (wikis, documentscompartits, presentacions...). En un principi es realitzarà una formació a nivell internper part de lequip directiu (format en lús de les eines TIC i amb la pissarra digital)durant el periode que sigui necessari.  Bàsicament siniciarà en les eines google,ledmodo, delicious, glogster, dropbox...   
 8. 8. http://www.elblocdepaulatorres.blogspot.com/http://elblocdesecretaria.blogspot.com/
 9. 9. Inventari i distribució de lequipament informàtic(amb què comptam?)Direcció  - 1 ordinador amb impressora scanner, connectat a la fotocopiadora.Secretaria - 1 ordinador amb impressora scanner, connectat a la fotocopiadora.1 fotocopiadora color amb scanner.Sala de mestres - 1 ordinador connectat a la fotocopiadora4 miniportàtils connectats a la fotocopiadoraAules de classe (Etapa i nivell):  1 ordinador amb impressora scanner i connexió WIFI (aula de 3 anys)1 ordinador amb impressora scanner  amb connexió WIFI (aula de 4 anys)1 ordinador  amb connexió WIFI, amb 1 impressora sense scanner i 1 altra ambscanner. (aula de 5 anys)Sala de psicomotricitat - Armari d’audiovisuals amb TV, DVD, projector i  pissarradigital. Armari emmagatzemador de mini portàtils.
 10. 10. Concreció del Pla dactuacions, estratègies iresponsables (com ho farem?)L’estratègia principal és implicar tot el professorat, començant per unes activitats,reals i senzilles, que es duen a la pràctica partint de dues sessions setmanals de mitjahora de suport per part de la mestra addicional.Aquest fet implica que la mestra, en lloc de donar suport a laula utilitzant elsrecursos habituals, ho farà igualment seguint la programació però usant l’ordinadorconnectat directament a la fotocopiadora, la qual cosa resulta pràctica i còmoda d’emprar. Mentre la resta d’alumnat està duent a terme una activitat inclosa dins laprogramació es fa un aprofundiment o s’aplica una activitat (ja preparada) a l’ordinador que faciliti el maneig de la màquina essent un suport a la tasca educativadins l’aula. Aquest fet, que implica una coordinació estreta tutora-mestraaddicional,  pretén que tot l’alumnat simpliqui, tenint en compte la flexibilitat i lescaracterístiques dels infants en tot moment.
 11. 11. Objectius de gestió acadèmica i administrativa.L’equip directiu ha rebut formació respecte als programes GESTIB i ECOIB,  lautilització de la pissarra digital i les TIC.Com a estratègia d’actuació principal comptam amb la formació i l’assistència aseminaris o reunions explicatives dels processos informàtics necessaris per a lestasques administratives. L’equip directiu és també el responsable de formar el tutors omestres especialistes nouvinguts en el programa del GESTIB.Per engrescar el professorat no només cal creure en les possibilitats de les TIC sinóque cal vèncer la por a l’equivocació i a no saber què fer. Per això, una manera decompromís és participar en un curs pràctic de TIC, tipus seminari, juntament amb unaltre centre ja que el nostre només té 5 mestres en plantilla.La temporització és anual.
 12. 12. Seqüenciació de les Competències Bàsiques en lúsde les TIC. Planificació Anual dactuacions per ala Integració Curricular de les TIC.  Àmbit Dimensions 2n cicle EIAlfabetitzaciótecnològica-    Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador.-    Manejar el processador de textos pel que fa a l’ús del teclat i delratolí, clicant sobre un punt amb una finalitat.Instruments detreballintel•lectual-    Emprar estratègies per accedir a la informació.-    Utilitzar les TIC per a l’aprenentatge.-    Mostrar una actitud positiva.Einacomunicacional-    Comunicar la informació rebuda amb diferents suports iemprant      recursos expressius, aprofitant les possibilitats de les TIC.-    Treballar de manera col•laborativa.Impacte social -    Generar i compartir produccions creatives.
 13. 13. Pla TIC EEI Paula Torres de Cristina Mas i Maria José Miró està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

×