PGA 2013/14

707 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PGA 2013/14

 1. 1. EI PAULA TORRES PGA 2013/2014 C. Amer, 53 - 07007 Palma e - Tel./fax: 971 248 414 – a/e: eeipaulatorres@educacio.caib.es CIF Q 0 7 6 82 6 7G C. Amer, 53 - 07007 Palma e - Tel./fax: 971 248 414 – a/e: eeipaulatorres@educacio.caib.es CIF Q 0 7 6 82 6 7G
 2. 2. ÍNDEX 1. DIAGNÒSTIC INICIAL .................................................................................................2 1.1.- Modificacions en el context del centre. 1.2.- Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior. 2. ACTUACIONS PER AL CURS 2013/14 .......................................................................4 3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE ................................................................7 a- Calendari i horari general del centre b- Criteris pedagògics per a l’elaboració del horaris del centre (alumnat i professorat) c- Calendari de reunions i avaluacions d- Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos 4. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE ......................................................................................................................12 4.1.- Projecte educatiu 4.2.- Projecte lingüístic 4.3.- Pla d’atenció a la diversitat 4.4.- Pla d’acció tutorial 4.5.- Reglament d’organització i funcionament del centre 5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS ...............................................................................................................39 6. ANNEXOS ...................................................................................................................42 Annex 1. Programacions didàctiques, programacions d’ aula. Pla d’actuació de l’ equip de suport. Annex 2. Pla de formació dels professors Annex 3. Pla de convivència Annex 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars Annex 5. Memòria administrativa Annex 6. Acta aprovació PGA pel Consell Escolar. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 1/111
 3. 3. 1.- DIAGNÒSTIC INICIAL 1.1.- MODIFICACIONS EN EL CONTEXT DEL CENTRE. L’EI Paula Torres és un centre únicament d’educació infantil, adscrit al CEIP La Soledat. L’escola està situada a la barriada del Polígon de Llevant, zona de Palma prou coneguda per la problemàtica social que s’hi ocasiona. El centre acull alumnat de diferent procedència, ja que les incorporacions tardanes són habituals, donant-se una gran mobilitat al llarg del curs. L’alumnat prové majoritàriament de famílies immigrants i d’ètnia gitana. Des dels darrers cursos quasi la meitat del nostre alumnat prové d’altres barriades, el que suposa un esforç afegit per aconseguir una assistència regular a l’escola. Actualment tenim un 55% aproximadament d’alumnat estranger. Aquest fet ocasiona una problemàtica lingüística considerable pel desconeixement de les llengües, de la cultura, de les nostres tradicions, etc. El fet de la conjugació de la crisi econòmica que s’està patint al nostre país amb l’especial situació de les famílies de la barriada (atur, problemàtiques diverses...) pensam que ha contribuït en la baixada de l’escolarització dels infants de 3 anys (actualment hi ha 7 alumnes matriculats). Pel que fa als altres cursos segueix havent una gran mobilitat així com incorporacions d’alumnes nous aquestes darreres setmanes. El professorat del centre és majoritàriament estable. Té 5 mestres amb plaça definitiva, una d’elles en comissió de serveis; així, hi ha una mestra interina ocupant aquesta plaça. Així mateix el mes de juny la mestra d’Atenció a la Diversitat fou desplaçada per manca d’horari. L’escola és petita i no disposa d’espais suficients per fer front a les necessitats que s’han plantejat amb el pas del temps. L’escoleta Maria Mut (0-3) comparteix l’edifici amb nosaltres i aquest fet pot ocasionar dificultats. És difícil poder dur a terme activitats que es feien abans de perdre aquests espais (cuina, berenar comunitari, aula desdoblament...). Des de fa uns cursos ens hem proposat, de manera mútua amb l’escoleta Maria Mut, realitzar algunes activitats conjuntes i compartir diversos espais, com són la sala de psicomotricitat, el menjador i el rebedor per a realitzar activitats de desdoblament. Aquestes mesures van encaminades a arribar a construir un clima de col·laboració, respecte i feina conjunta entre ambdós centres educatius. Pensam que si caminam cap a la mateixa direcció aconseguirem més profit de tot allò que tenim actualment. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 2/111
 4. 4. 1.2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS GLOBALS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR. - ESPAIS: es fa necessari una sala de mestres, una aula per a desdoblaments o treballs en petit grup i una aula d’usos múltiples. Se seguirà sol·licitant la dotació d’una aula modular o en el seu cas una redistribució de l’espai del rebedor per tal d’incloure-hi una aula. - MOBILIARI: Es fa necessari renovar el mobiliari de les aules pel que fa a cadires i taules ja que hi ha algunes cadires amb els cantons romputs. S’iniciaran gestions amb la Direcció General de Planificació i Centres per sol·licitar nou mobiliari. - DOCUMENTS: es fa necessària una revisió exhaustiva d’alguns documents del centre. Aquest curs ens centrarem en la revisió del PEC. - CONTINUAR amb els ajustaments necessaris referents a: o Pla de Convivència. o La figura del Mediador Cultural. o El Protocol de recollida d’informació de les famílies. o Les relacions i la participació de les famílies a les festes, activitats (llibreta viatgera...) i sortides, on acompanyaran als infants, segons les necessitats. És convenient seguir fent les apreciacions necessàries a les famílies respecte les sortides. o Nous canals de comunicació amb les famílies: blog de l’escola, reunions periòdiques, iniciació en la formació de les famílies (informàtica), enviament sms... o Incidir en la priorització de l’atenció dels alumnes nese i la seva detecció de manera primerenca. o Programa d’educació emocional. o Programa de salut i d’alimentació saludable. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 3/111
 5. 5. 2.- ACTUACIONS PER AL CURS 2013/14 2.1.OBJECTIUS MESURABLES I INDICADORS QUE PERMETIN MESURAR L’ASSOLIMENT. -ÀMBITS D’INTERVENCIÓ: a.- ÀMBIT PEDAGÒGIC  Elaborar la PGA i revisar el PEC. S’establiran calendaris de reunions per tal de revisar els documents.  Utilitzar el català com a llengua vehicular de l’escola. S’intentarà la relació oral en català amb els pares i mares a les reunions i consignes/converses diàries.  Continuar amb l’ensenyament de la llengua anglesa.  Continuar duent a terme el pla de convivència i modificar-lo si cal.  Continuar amb el projecte de salut per tal de millorar l’alimentació dels infants.  Continuar amb el programa d’educació emocional.  Continuar amb els agrupaments flexibles i desdoblaments en determinats moments. Enguany es duran a terme a les nostres pròpies aules en moments en què es trobin desocupades. b.- ÀMBIT RELACIONAL  Establir un pont de comunicació amb les famílies per millorar la comunicació amb elles, establint estratègies noves de comunicació, potenciant el respecte i afavorint la relació d’aquestes amb l’escola (mercadet solidari de Nadal, armari solidari...)  Aconseguir una millor implicació dels pares en la tasca educativa dels seus fills. Es potenciarà la col·laboració de les famílies en moltes activitats de l’escola (sortides, festes..) i es demanarà especialment la seva implicació en el treball quotidià d’hàbits a casa.  Continuar amb els nous canals de comunicació amb les famílies (blog de l’escola, sortides, diada de convivència...) EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 4/111
 6. 6.  Crear un protocol de recollida de la màxima informació possible dels infants com a mitjà de comunicació amb les famílies i amb els posteriors centres de destinació.  Continuar amb les relacions i traspàs d’informació amb l’escoleta Maria Mut i amb el CEIP La Soledat, promovent activitats conjuntes. Des del curs passat també s’han realitzat reunions amb el CEIP Camilo José Cela, ja que molts dels nostres alumnes continuen la seva escolarització a aquest centre. c.- ÀMBIT ORGANITZATIU  Afavorir la participació i la implicació del professorat en la tasca educativa i organitzativa del centre.  Prioritzar l’atenció a l’alumnat nese, posant especial interès en la detecció precoç i avaluació psicopedagògica dels alumnes nee.  Potenciar hàbits de puntualitat a l’hora de l’arribada i la sortida. Els alumnes amb germans en edat escolar, si així ho fan constar i ho sol·liciten, podran arribar fins a les 9:15h per tal de conciliar l’horari d’ambdós centres.  El període d’adaptació dels alumnes nous tendrà la durada d’una setmana i es realitzarà tal com es contempla dins el pla d’acollida. 2.1.SEQÜÈNCIA D’ACCIONS O ACTUACIONS A DUR A TERME PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ O TERMINI D’EXECUCIÓ.  Sortides pel barri per celebrar festes tradicionals amb les famílies i mestres. Freqüència anual.  Sortides fora del barri amb transport, concertades per la coordinadora i consensuades al cicle. Sempre que el lloc on assistim no digui el contrari, els pares i mares participen a les sortides per tal d’ajudar i seguint les normes establertes. Durant els passats cursos es va dur a terme una diada de convivència amb les famílies i seguirà potenciant aquest tipus de sortida, sempre que sigui possible. La freqüència és anual.  Teatre i activitats al propi centre del programa Viu la Cultura. Ja que no sempre venen tots els alumnes a les sortides, duim activitats al centre, concertades per la coordinadora, previ consens del cicle. La freqüència és anual. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 5/111
 7. 7.  Gestió de millora i/o ampliació de l’espai de l’escola. Se seguiran fent les gestions necessàries per sol·licitar la dotació de l’aula modular pel curs vinent. Claustre i Consell Escolar.  Pla d’emergències. Simulacre, una vegada a l’any. Totes les mestres.  Alimentació saludable. Diàriament a l’aula es berena fruita i, una vegada al mes, als aniversaris, mengen de tot (saludable). Totes les mestres.  Revisió PEC. Anual. Equip directiu.  Subvenció activitats Ajuntament de Palma. Anual. Responsable direcció.  Renovació parcial del Consell Escolar. Mes de novembre. Responsable direcció. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 6/111
 8. 8. 3.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE a.- CALENDARI I HORARI GENERAL DEL CENTRE Calendari alumnat: Inici classes: dia 13 de setembre de 2013. Finalització: dia 20 de juny de 2014. Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2013 al 6 de gener de 2014 (ambdós inclosos). Vacances de Pasqua: del 17 al 27 d’abril de 2014. Dies festius: 1 de novembre, 6 de desembre, 20 de gener, 28 de febrer, 1 de març, 1 de maig. Dies no lectius: 4 de novembre de 2013, 3 de març de 2014. Calendari del professorat: Se seguirà el calendari establert per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Horari general del centre: Entrada: a les 9 h. Excepcionalment, ja que moltes famílies tenen altres fills en edat escolar, es podrà entrar fins a les 9’15h (disposant del corresponent permís). En casos de excepcional necessitat (visita metge) es podrà entrar al centre a les 11’30h amb el corresponent justificant. Sortida: de 13’45 h a 14 h. Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 10 h. Horari de tutories: dijous de 14 a 15 h. Hores complementàries: Les hores de tasques no docents/complementàries es distribueixen de la següent manera: - DILLUNS: revisió documents/feina a l’aula. - DIMARTS: reunions de l’equip de suport/feina a l’aula. - DIMECRES: assistència a claustres i altres reunions de l’equip docent. - DIJOUS: visita de pares/mares/tutors. L’horari de tasques complementàries/permanència al centre és de dilluns a divendres de 8:45 a 9:00 i de dilluns a dijous de 14:00 a 15:00 h. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 7/111
 9. 9. b.- CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE (alumnat i professorat) a) Tractament globalitzat dels continguts. Es vetllarà per la convivència de diferents tipus d’activitats i experiències, així com períodes de joc educatiu i descans seguint els ritmes biològics dels infants. b) Període d’adaptació dels alumnes de 4t d’Educació Infantil. a. Mesures organitzatives: o Reunió prèvia amb les famílies. o Entrevista individual. o Període d’adaptació dins la 1a setmana. Els alumnes començaran de manera progressiva, tal com es recull dins el pla d’acollida del centre. c) El reforç de la mestra de suport es farà a psicomotricitat i a les aules. d) Les sessions de psicomotricitat s’han repartit dues a primera hora i quatre a segona hora. La majoria de sessions de desdoblament es faran a les aules en el moment en què un grup és a la sala de psicomotricitat. No s’utilitzaran les aules de l’escoleta Maria Mut per la manca d’adequació a la nostra realitat i necessitats. Tenint en compte que disposam d’un rebedor gran s’intentarà realitzar-hi algunes sessions d’agrupaments flexibles. e) Els suports s’han organitzat de manera que totes les aules reben aproximadament el mateix nombre d’hores de suport. f) Substitucions: En cas de absència o malaltia d’alguna de les mestres tutores, la mestra addicional del centre passarà a ser l’encarregada del grup, deixant de fer els suports que tengui assignats per aquell dia. En cas que, per motius del seu càrrec (en aquest cas, la direcció del centre) no pogués realitzar part o la substitució completa, aquestes es farien per part de la/les mestra/es especialistes. g) Torns de pati: Al despatx de secretaria hi ha exposat un full on consta una relació nominal de les persones que fan el torn de pati cada dia. La distribució de les persones que vigilen el pati s’ha fet de manera rotativa, aprofitant aquest fet per potenciar les relacions i fer que totes les mestres coincideixin un dia o un altre. En cas d’absència no prevista, la vigilància de l’esplai es farà de manera compartida entre les mestres que no tenen torn aquell dia, dividint el temps total entre el nombre de persones que hi ha. En cas de pluja l’esplai es farà al passadís, on els infants disposen de jocs de taula, construccions i joc simbòlic. Hem de tenir en compte que totes les mestres estan disponibles a l’hora del pati. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 8/111
 10. 10. c.- CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS. De 14 a 15 h De 14 a 15 h R E U N I O N S DIMARTS DIMECRES Equip de Suport Coordinació Documents Claustre DIJOUS Consell Escolar A V A L U A C I O N S 11 9 abril 4 juny desembre Des de 14 trimestral trimestral final a 16 h. CALENDARI DE REUNIONS REUNIONS AMB LES FAMÍLIES: (dimarts) 10/09/2013: grup de 3 anys i alumnes nous d’altres grups 07/11/2013: grup de 4 anys 14/11/2013: grup de 5 anys 06/02/2014: grup de 3 anys REUNIONS DE CLAUSTRE: (dimecres) 05/09/2013 13/11/2013 25/09/2013 (no es va fer a causa de la vaga) 27/11/2013 23/10/2013 25/06/2014 CONSELLS ESCOLARS: 23/10/2013: Aprovació PGA 11/12/2013: Constitució nou Consell Escolar Pendent de data: Aprovació subvenció Ajuntament (sempre que surti) 16/01/2014: Aprovació compte de gestió 26/06/2014: Aprovació memòria REUNIONS DE COORDINACIÓ: un dimecres cada 15 dies REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT: un dimarts cada 15 dies EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 9/111
 11. 11. d.- MESURES PER A L’OPTIMITZACIÓ I L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I RECURSOS. ESPAIS L’EEI Paula Torres es troba a la part del darrera de l’edifici i té a la seva disposició: - Aula de 3 anys - Aula de 4 anys - Aula de 5 anys - Sala de psicomotricitat. Enguany, com el curs passat, i sense que això suposi compromís per als propers cursos, la deixam emprar a l’escoleta Mari Mut. - 1 Bany de mestres - Magatzem de llibres, situat a la part del davant. Enguany l’estam habilitant com a aula de suport. - 2 magatzems. - Sala de mestres (compartida amb Maria Mut), situada a la part del davant, fet que ocasiona dificultats a l’hora d’usar-la degut a la distància amb la resta d’espais propis. Aquest espai ha estat absorbit i ocupat majoritàriament pel material de l’escoleta Maria Mut. Enguany se seguirà usant per l’EAP per dur-hi a terme algunes reunions. Fa tres cursos posarem en marxa el programa “Armari Solidari” on les famílies poden optar per recollir o intercanviar roba per als seus fills; aquest armari també es troba a la sala de mestres. - Rebedor, compartit amb Maria Mut. - Pati que, sense que això suposi compromís per als propers cursos, el deixam emprar a l’escoleta Maria Mut. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 10/111
 12. 12. CRITERIS PEDAGÒGICS. AGRUPAMENTS D’ALUMNES. Donat que l’escola només té una única línia, i no gaudeix de més aules que les 3 que té, no hi ha més criteri que l’edat dels infants a l’hora d’adjudicar-li el seu grup classe. 4t  Alumnes que aquell any compleixen 3 anys 5è  Alumnes que aquell any compleixen 4 anys 6è  Alumnes que aquell any compleixen 5 anys - RECURSOS Aquest curs disposam de:  ½ mestra d’anglès  60% mestra de Pedagogia Terapèutica  40% mestra d’Audició i Llenguatge  3 tutores (una d’elles amb la funció addicional de secretària del centre) i  una mestra de suport amb tasques de direcció. Com ja s’ha esmentat abans, el mes de juny la mestra d’Atenció a la Diversitat, amb plaça definitiva a aquest centre, va ser desplaçada per manca d’horari. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 11/111
 13. 13. 4.- DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL CENTRE 4.1. PROJECTE EDUCATIU 4.1.1 Trets d’identitat . Característiques de l’escola NOM: EEI PAULA TORRES CODI: 07007772 ADREÇA: Carrer d’Amer, 53 07007 Palma de Mallorca TELÈFON – FAX: 971 24 84 14 CORREU ELECTRÒNIC: eeipaulatorres@educacio.caib.es BLOC/WEB:www.eipaulatorres.blogspot.com TIPUS DE CENTRE: Escola Pública d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) HORARI: de 9 a 14 hores CAPACITAT: 78 alumnes UNITATS: 3 PLACES CATÀLEG: 4 Places d’educació infantil 1 d’Atenció a la Diversitat (desplaçada per manca d’horari) - Comunitat educativa FAMÍLIES INFANTS MESTRES ADMINISTRACIÓ BARRI EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 12/111
 14. 14. - Descripció dels membres de la comunitat educativa ALUMNAT:  Un gran augment de la matrícula en comparació amb la matrícula els darrers cursos.  Un percentatge considerable d’absentisme escolar.  El percentatge més alt d’alumnes és el format per els alumnes immigrants de diferents parts del món.  Algunes altes i baixes de matrícula al llarg del curs.  5 alumnes diagnosticats amb nee i d’altres en procés de diagnòstic de nese per part de l’EAP. RECURSOS HUMANS  5 mestres definitives a l’escola. Una d’elles aquest curs està en comissió de serveis a una altra destinació. Una altra està desplaçada per manca d’horari.  1 mestra d’anglès a mitja jornada.  1 mestra PT itinerant amb centre de procedència CEIP Santa Catalina (60%)  1 mestra d’Audició i Llenguatge amb centre de procedència CEIP Son Quint (40%)  Suport de l’Equip d’Atenció Primerenca: l’orientadora, Conxa Alemany vendrà al centre 3 vegades al mes (el dimarts), una PTSC, Rosa Llobet, que vendrà en casos de demandes puntuals. FAMÍLIES  Majoritàriament progenitors amb escolarització primària o sense estudis.  Ingressos econòmics insuficients.  Aturats de llarga durada i/o pensionistes.  Condicions d’habitabilitat inestables. Canvis de domicili i de núm. de telèfon freqüents.  Desestructuració familiar.  Unitats familiars monoparentals. ASSOCIACIONS DEL BARRI  Les associacions de veïns.  Consell de Barri. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 13/111
 15. 15. ADMINISTRACIÓ  MEC  GOVERN BALEAR, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.  AJUNTAMENT DE PALMA, Regidoria d’Educació, encarregada del manteniment del centre, activitats del DDE i subvenció a activitats escolars.  SS “Llevant Sud”, i actuacions puntuals de SS “Llevant Nord”.  ISS Empresa encarregada de la seguretat (Ajuntament).  Selsa, empresa encarregada de la neteja (Ajuntament). 5.1.2. Estructura i funcionament a) Organització ÒRGANS DE GOVERN: - Unipersonals: o Directora, amb funcions addicionals de cap d’estudis: Maria José Miró Aguiló. o - Secretària : Cristina Mas Martín. Col·legiats: o Consell escolar, format per:  Presidenta: Maria José Miró  Secretària: Cristina Mas  Vocals: Mª Angeles Velaure (mare), i un representant de l’Ajuntament, Begoña Moragues. o Claustre, format per: . Presidenta: Maria José Miró . Secretària: Cristina Mas . Mestres: Aina Salvà (en substitució de Marta Obrador), Joana Maria Pedrosa, Margalida Ferrer. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 14/111
 16. 16. ÒRGANS DE COORDINACIÓ: - Equip de cicle: a la nostra escola coincideix amb el claustre. - Coordinadora de cicle: Joana Maria Pedrosa. ÒRGANS DE SUPORT: Equip d’atenció primerenca EAP b) Règim de funcionament DOCUMENTS: Tots els documents estan o es troben en procés d’introducció dins la web/blog de l’escola (www.eipaulatorres.blogspot.com), per tant es poden consultar des d’Internet o al mateix centre. - Permanents: o PEC o TIL o PAD o Concreció Curricular o ROF (actualment s’introdueixen les dades dins el programa Gestib). Inclou el Pla d’emergència i evacuació. o o PAT o PGA o - Pla de Convivència Memòria Anuals: EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 15/111
 17. 17. 4.2.- PROJECTE LINGÜÍSTIC Tal i com consta dins el Projecte de Tractament Integrat de LLengues, aprovat en sessió extraordinària de Consell Escolar en data 19/06/2013, els ensenyaments de les llengües es faran de la següent manera: - El curs 2013/2014 el grup de 4t d’Educació Infantil rebrà els ensenyaments en les dues llengües oficials, partint de la base que els pares i mares o tutors han triat la primera llengua d’ensenyament. - Tenint en compte el caràcter globalitzat de l’aprenentatge a l’Educació Infantil el primer ensenyament es produeix en tot moment ja que no és possible aïllar aquests aprenentatges de tot el que es fa diàriament a les aules. Per això les dues llengües oficials conviuran simultàniament i s’empraran en diferent mesura tenint en compte la tria de les famílies, atès l’article 18 de la Llei 3/1986 i el punt 2 de l’article 6 del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. - Per garantir la iniciació en ambdues llengües, independentment de la tria que hagi fet la família, es durà a terme una sessió setmanal de llenguatge oral en cadascuna de les llengües oficials. - El material de suport a la lectura i escriptura s’adaptarà, si cal, a la tria de la llengua de primer ensenyament. - S’introduirà la llengua estrangera realitzant dues sessions setmanals al grup de 3 anys i una als altres grups. - La mestra especialista utilitzarà la llengua anglesa en tot moment i, a banda d’aquestes sessions dedicades especial i exclussivament a l’adquisició de continguts i competències comunicatives, s’adreçarà als alumnes en la llengua estrangera en moments en què realitzi suport a les aules (rutines, hàbits d’higiene i berenar…). Els continguts en llengua anglesa, d’acord amb la programació que té el centre, es treballaran de forma cíclica i global, és a dir, contínuament s’aniran introduint conceptes nous, però sempre en relació amb el que s’ha treballat abans, amb els coneixements previs de l’alumne i ampliant el llenguatge a mida que avança el nivell. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 16/111
 18. 18. 4.3.- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 4.3.1.- Introducció. El disseny d’aquest pla d’atenció a la diversitat té com a finalitat recollir de manera organitzada la planificació de les mesures pedagògiques i metodològiques per donar una resposta ajustada a les necessitats educatives de tot el nostre alumnat. Ens dirigim a entendre la diversitat com allò inherent a l’ésser humà. Tots som diferents, però som iguals, som persones. L’escola veu el fet positiu de la diversitat i ho pren com a una realitat enriquidora d’experiències. La nostra realitat en aquests darrers anys ha canviat molt, hem passat de ser una escola amb majoria d’alumnat d’ètnia gitana a tenir alumnat procedent dels diferents indrets del món, mentre els d’ètnia gitana han vist reduïda la seva presència al centre. Ens trobem alumnat de la Xina, del Sud d’Amèrica, de Nigèria, d’Europa de l’Est, del Marroc, de l’Índia, i d’altres llocs. Els alumnes d’aquest centre presenten diversitat d’estils d’aprenentatge, diversitat de necessitats educatives, diferents capacitats. Aquestes característiques de l’alumnat justifiquen la confecció d’un pla d’atenció a la diversitat amb la finalitat de donar una adequada resposta educativa a tots i cadascun dels nostres alumnes. 4.3.2.- Objectius del Pla - Proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que els permeti aconseguir un major desenvolupament personal i social. - Adaptar la resposta educativa a l’alumnat amb nese. - Planificar propostes educatives diversificades d’organització, procediments, metodologia i avaluació adaptades a les necessitats de cada alumne. - Establir mesures de col·laboració entre les diverses mestres de suport i ordinàries que intervenen amb l’alumnat amb nese. - Organitzar els recursos personals i materials del centre amb la finalitat de facilitar una resposta educativa adequada a tot l’alumnat, fonamentalment el que presenta nese. - Coordinar-se amb les institucions i organismes externs implicats en el procés educatiu. - Establir un contacte directe i una col·laboració estreta amb les famílies de la nostra comunitat escolar, que possibiliti nivells suficients d'informació mútua, de coherència i de complementarietat en la tasca educativa que es produeix entre la llar i l'escola. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 17/111
 19. 19. 4.3.3- Implicació dels professionals del centre i d'altres òrgans. EQUIP DIRECTIU - Recollir i canalitzar les propostes dels tutors sobre la detecció d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. - Coordinar els recursos disponibles per a l'atenció individualitzada de l'alumnat amb necessitats educatives especials. - Organitzar els temps perquè es pugui implantar el PAD. - Coordinar-se amb tots els professionals que participen en l'aplicació del PAD. EAP TUTORES - Col·laborar amb el centre en la presa de decisions de caràcter metodològic, organitzatiu i d'atenció la diversitat, a través dels òrgans de decisió i coordinació. - Participar en el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial. - Realitzar l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat per determinar si presenta necessitats educatives especials, per proposar la modalitat d'escolarització més adequada, per recomanar recursos personals extraordinaris i orientar cap a possibles adaptacions curriculars significatives. - Realitzar les butlletes d'estat de l'alumnat amb nese. - Col·laborar en l'organització dels recursos de suport al centre. - Col·laborar amb el centre per establir i mantenir una coordinació estable amb els recursos socials i educatius del sector. - Potenciar la relació, la comunicació i l’intercanvi d’informació entre pares/mares i professorat. - Orientar les famílies en el procés educatiu EI PAULA TORRES - Avaluació inicial del nivell de competència curricular dels alumnes, en col·laboració amb la resta del professorat implicat en el grupclasse. SERVEIS EXTERNS - El centre mantindrà contactes amb els organismes, entitats i professionals que actuïn sobre l’alumnat (Aspas, Serveis socials, Gaspar Hausser..) per aconseguir una coordinació i seguiment efectius en la consecució dels objectius proposats. - Detecció de possibles necessitats educatives especials. - Comunicar els casos detectats, per iniciar el procés d’informació a les famílies i la intervenció de l’EAP; i articular a continuació les mesures pedagògiques necessàries. - Col·laborar amb l’EAP en l’avaluació psicopedagògica. - Atendre les dificultats d’aprenentatge per tal d’adequar el currículum a les seves necessitats, la qual cosa pot implicar l’elaboració de les ACI’s, amb la col·laboració de la resta de professorat. - Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup-classe. - Fomentar la participació en les activitats del centre. Programació General Anual - PGA 2013-2014 18/111
 20. 20. dels seus fills/es i en les activitats i programes que es duguin a terme al centre. - Afavorir la implicació dels pares/mares en els programes i serveis de caire comunitari que faciliti la integració dels nins/es a l’escola. - Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes del seu grup-classe amb els especialistes (PT, AL) i la resta de professorat que intervé directament; adoptar una decisió sobre la seva promoció. - Col·laborar en la detecció i seguiment d’alumnat amb situació de desavantatge sociofamiliar. -Col·laborar en la prevenció i control de l’absentisme escolar. EQUIP DIRECTIU EAP TUTORES SERVEIS EXTERNES 4.3.4- Mesures d’Atenció a la Diversitat. Motius per fer una demanda d’intervenció de l’EAP - Orientacions per treballar a l’aula (metodologia, materials, recursos...) - Intervenció familiar. - Derivació a altres serveis. - Avaluació del llenguatge oral. - Avaluació psicopedagògica o d’altres tipus . - Altres col·laboracions o intervencions que es puguin necessitar. Què hem de fer abans de tramitar una demanda? INTERVENCIÓ FAMILIAR AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA Mantenir una entrevista amb les famílies Canviar la metodologia, adaptar el material, per tal de saber més coses de l’infant i posar en marxa adaptacions curriculars no poder saber què els preocupa. significatives (centrar-se en els mínims de curs/cicle) adaptar els instruments o formes d’avaluació. Si després d’esgotar les Cercar la col·laboració de les famílies en mesures ordinàries es troba que l’alumne/a els casos en què sigui necessari. no avança, es pot passar a fer la demanda d’avaluació psicopedagògica per determinar si presenta NEE. Procés per fer una demanda d’intervenció de l’EAP ACCIÓ RESPONSABLE 1. Emplenar document “Demanda Tutora amb ajuda d’algun membre de d’intervenció psicopedagògica”. l’equip de suport. 2. Fer-ne una còpia i arxivar-la a Tutora l’expedient de l’alumne/a. 3. Signatura dels pares Tutora - Orientadora EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 19/111
 21. 21. 3. Entregar l’original a la directora. 4. La directora farà arribar la demanda a l’orientadora. COM S’ATENDRAN LES DEMANDES Criteris de prioritat: - - Casos pendents del curs anterior. Possibles alumnes amb necessitats educatives específiques (inclosos alumnes amb nee) Alumnes que, pels problemes o dificultats que presenten, pateixen emocionalment. Tutora Directora RESUM DEL PROCEDIMENT 1. Esgotar vies ordinàries. 2. Omplir la demanda. 3. Fer una còpia per a l’expedient i arxivar-la. 4. Donar la demanda a la directora del centre. 5. Revisar i prioritzar demandes. Criteris de realització de l’ACI QUAN COMENÇAREM EL PROCÉS? Quan es tracti d’un alumne amb NEE diagnosticades en cursos anteriors i està inclòs dins el programa d’integració del centre. Quan després de la posada en pràctica de mesures ordinàries d’atenció a la diversitat amb alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge no hi hagi hagut canvis significatius en el procés d’aprenentatge de l’alumne. ACCIÓ RESPONSABLE - La directora tramitarà la demanda La directora. psicopedagògica a l’EAP. - Es farà una avaluació L’orientadora. psicopedagògica. - L’equip de suport es reunirà amb la Tutora + especialistes + equip de suport + tutora i/o especialistes per concretar EAP els objectius i continguts a treballar, així com, activitats, metodologia, materials... - Coordinació entre tots els membres de l’equip educatiu que realitza l’ACI. Tutora - Col·laboració en la realització i valoració de l’avaluació inicial. - Aportació d’orientacions i estratègies Tutora + equip de suport + EAP educatives per a la intervenció docent. Equip de suport + EAP QUINS SERAN ELS REFERENTS PER A L’ADAPTACIÓ? Sempre que sigui possible el referent per fer l’adaptació dels elements curriculars bàsics, serà la base curricular comuna del cicle on estigui l’alumne, és a dir, els objectius i continguts, activitats, material,... que farà el grup-classe. Es procurarà que l’alumne amb nese participi, en la mesura del possible, de les mateixes activitats programades per al grup-classe. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 20/111
 22. 22. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ PER A LA INTERVENCIÓ D’AUDICIÓ I LLENGUATGE Els infants que s’atenen al centre en les sessions d’audició i llenguatge són els que estan prèviament diagnosticats abans de l’escolarització i els que han seguit el protocol de demanda i d’avaluació psicopedagògica. Les mestres que identifiquen una necessitat especial o un trastorn de llenguatge es posaran en contacte amb l’orientadora de l’EAP i aquesta farà de filtre per determinar si és un cas per atendre o s’han de prendre mesures ordinàries. Es farà la valoració dels casos i es seguiran els criteris de priorització que marqui l’EAP. Avaluació i promoció de l’alumnat de NEE INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES Informar a les famílies sobre l’evolució i les possibles intervencions per tal d’establir una eficaç coordinació. La tutora serà la persona de referència per canalitzar les relacions família-escola. Quan calgui, també participaran els membres de l’equip de suport o altres especialistes. S’intercanviarà informació amb les famílies mitjançant entrevistes-reunions i sempre que sigui possible es recolliran per escrit els acords als que s’hagin arribat, per coordinar la feina escola-casa i evitar mal entesos. INFORMES D’AVALUACIÓ Els informes d’avaluació dels alumnes amb nee s’elaboren de forma conjunta entre la tutora de l’alumne/a i la mestra PT. CRITERIS D’AVALUACIÓ L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat amb necessitats educatives especials que presentin una ACI, es farà prenent com a referència el currículum fixat a l’adaptació curricular. PROMOCIÓ DELS ALUMNES AMB NEE Els alumnes amb nee promocionaran amb el seu grup-classe. Es podrà sol·licitar al servei d’Inspecció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats l’autorització per a la permanència de l’alumne/a durant un any més al segon cicle d’Educació Infantil, quan a l’informe de l’EAP s’estimi que aquesta permanència li permetrà assolir els objectius de l’etapa o serà beneficiosa per a la seva socialització. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 21/111
 23. 23. 4.4.- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL S’aplica en: - L’ATENCIÓ INDIVIDUAL ALS ALUMNES Seguiment personalitzat atenent totes les dificultats i adequant la resposta educativa. En molts casos es tractarà conjuntament amb l’EAP. - LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES Entrevistes informals, fomentant la cooperació i el seguiment a casa de les rutines. Entrevistes establertes per mantenir reunions sobre el progrés de l’infant. La mestra comunicarà la incidència de l’absentisme a aquelles famílies que no assisteixin amb regularitat. - L’ATENCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL GRUP Organització del grup amb normes clares consensuades i justificades i expressades sempre en positiu. Millorar la dinàmica de l’aula amb la distribució de l’aula, afavorint la comunicació i la relació entre tot l’alumnat. Adaptar els recursos als nivells d’aprenentatge. Disposar material que fomenti la cooperació. Tenir en compte les experiències personals dels infants. Implicar les famílies en l’aprenentatge dels seus fills (llibreta viatgera, festes, sortides…) - EQUIP DE MESTRES Establir intercanvis diaris d’informació sobre els diferents infants. Consensuar decisions. Establir una fluïda coordinació i suport entre tot l’equip. Acció tutorial El tutor o tutora de l’alumne/a és el referent principal que l’ajudarà a situar-se en el centre, amb els companys/es i amb la tasca. També ho és en la relació amb la seva família tant en els moments d’acollida com en les següents fases del seu procés d’incorporació. Les tutores exerceixen les funcions següents: a) Participen en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació educativa, i col·laboren amb els serveis d’orientació educativa en el desenvolupament dels plans (diagnòstics i adaptacions). EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 22/111
 24. 24. b) Proporcionen a l’inici de curs, als pares i les mares, informació relativa a l’escolarització del seu fill, horari, normes, ajudes escolars o d’altres. c) Coneixen les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del seu expedient personal i d’altres, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne. e) Coneixen els interessos dels alumnes i faciliten la seva integració sense cap discriminació. Fomenten la interculturalitat incloent les famílies en el seu grup i en el conjunt de la vida escolar i fomenten, també, el desenvolupament d’actituds participatives. f) Efectuen un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar les respostes educatives adequades amb el suport de l’EAP. g) Segueixen el procés d’avaluació contínua i formativa, tenint en compte els informes de totes les mestres del grup d’alumnes. h) Atenen i vigilen l’alumnat en els períodes d’esplai. i) Coordinen amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre. j) Coordinen el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del professorat de suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica. k) Informen els pares, les mares o els tutors legals, de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlen l’assistència de l’alumnat. m) Faciliten la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 23/111
 25. 25. 4.5.REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE Les dades referents a la informació del centre (matrícules, grups, horaris, reunions, dades personals..) es troben introduïdes al programa Gestib. 1.- L’organització pràctica de la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 1.1.- Òrgans de Govern. UNIPERSONALS: o Secretària, Cristina Mas Martín. Normativa: ROC Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III Funcions: són competències del/la secretari/a (ROC Decret 119/2002 de27 de setembre. Títol II Capítol III. Article 38) o Directora, amb funcions addicionals de cap d’estudis, Maria José Miró Aguiló. Normativa: ROC Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III ¨ Funcions: El Director és el representant l’Administració educativa al centre i té atribuïdes les següents competències (ROC. Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III. Article 34) Normativa: ROC. Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III ¨ Funcions: són competències del cap d’estudis (ROC. Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III. Article 37) COL·LEGIATS: o Consell escolar, format per:  Presidenta: Maria José Miró  Secretària: Cristina Mas  Vocals: Mª Ángeles Velaure (representant dels pares i mares), i Begoña Morales Escudero, representant de l’Ajuntament. o Claustre: Format per Cristina Mas, Aina Salvà (en substitució de Marta Obrador), Joana Maria Pedrosa, Margalida Ferrer. Presidit per Maria José Miró. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 24/111
 26. 26. 1.2.- Comunitat educativa Descripció dels membres de la comunitat educativa (veure apartat PEC) 1.3.- Propòsits o finalitats educatives. 1.3.1 Principis generals 1r/ ACTIVITAT, ( com a desig d’avançar) 2n/ INDIVIDUALITAT, (com a reafirmació personal) 3r/ SOLIDARITAT (com a manifestació de la sociabilitat) 4t/ LLIBERTAT (com a dret a exercir) Els PRINCIPIS GENERALS són el fonament de tota la labor educativa que es realitza a la nostra comunitat escolar. Entenem com a labor educativa la formació integral de tots els membres de la comunitat, i les possibles relacions que s’hi puguin establir. 1.3.2 Prioritats educatives  Atenció a la diversitat amb una intenció compensadora a nivell social i cultural, maduratiu i econòmic.  Valoració i ordenació de les capacitats: o Inserció i actuació social o Psicomotora o Relació interpersonal o Equilibri personal o Cognitiva i intel·lectual  Promotora de salut: possibilitant el desenvolupament físic, psíquic i social. Foment del consum de fruita i aigua a diari.  Treball continu d’hàbits.  Resolució de conflictes. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 25/111
 27. 27. 1.4.- Relacions entre els membres de la comunitat educativa. 1.4.1. Relacions generals que s’estableixen entre els membres de la comunitat educativa NIVELLS: 1. COMUNICACIÓ 2. COOPERACIÓ 3. COL·LABORACIÓ 4. COMPANYONIA 5. AMISTAT A principi de curs, en gran grup i individualment, demanam la confiança de les famílies per manifestar-nos les seves inquietuds per tal de poder dur un treball conjunt no només sobre l’infant sinó sobre el seu entorn, gestionant i posant al seu abast eines necessàries per resoldre les seves preocupacions. El claustre vol afavorir la creació de l’APIMA per tal de que aquesta associació repercuteixi positivament en l’infant i la seva família. Per la qual cosa, facilitarà tot el que calgui, des de documents, TIC, espais, etc. per tal de facilitar l’associacionisme. ÒRGANS DE COORDINACIÓ: - Equip de cicle: a la nostra escola coincideix amb el claustre. - Coordinadora de cicle, Joana Maria Pedrosa. Normativa: Títol III, capítol III del ROC, decret 119/2002, de 27 de setembre del Govern Balear Funcions del coordinador de cicle (Article 45): Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual. Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle. Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre. Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle. Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l’intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l’equip de cicle. Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de final de curs. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 26/111
 28. 28. Facilitar sempre que sigui necessari la informació requerida tan pel coordinador de qualitat com per el cap d’estudis referent a dades del projecte de qualitat. Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència. - Aspectes concrets: - A començament de curs, els equips de cicle realitzaran les reunions necessàries per elaborar, entre altres tasques, les programacions didàctiques i, en finalitzar el curs, una memòria que, redactada per la coordinadora, inclogui una avaluació de les activitats realitzades al llarg del curs. Tant les programacions com la memòria s'han de lliurar a l'equip directiu per a la inclusió en la programació general anual i en la memòria de final de curs, respectivament. - Es durà a terme com a mínim una reunió intercicle anualment amb el CEIP La Soledat. ÒRGANS DE SUPORT: - Equip d’atenció primerenca EAP. Orientadora, Conxa Alemany; PTSC, Rosa Maria Llobet. 2.- Normes de convivència que afavoreixen les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa. Quant als infants, hem consensuat unes normes que siguin reals i capaces de ser complertes a aquestes edats. 3.- Normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els drets i els deures dels alumnes. a. Estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de mediació escolar i de negociacions d’acords educatius. b. Correccions a les conductes que incompleixin les normes de convivència. c. Instruments i procediments d’informació i comunicació a les famílies. d. Protocols d’actuació en relació a l’absentisme escolar. 4.- Mecanismes bàsics de funcionament de la comissió de convivència (veure Pla de Convivència) EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 27/111
 29. 29. 5.- Participació de la comunitat educativa. Drets i deures de les famílies; Canals de coordinació entre els òrgans de govern, els tutors, els coordinadors de l’equip de cicle; de l’equip de suport; de serveis, i d’activitats i complementàries La participació, en sentit ample i referida a tots els membres de la comunitat educativa, a més de centralitzar-se a través dels mecanismes regulats a la legislació vigent, en el nostre centre s’articula i es promou mitjançant les següents vies: a).- Alumnes: - Les tutories, l’atenció individualitzada. b).-Pares i mares: la participació es vehicula principalment a través de de comunicacions escrites, reunions i Consells Escolars. - En la gestió del centre: Mitjançant els seus representants al Consell Escolar - En les tutories: Mitjançant les reunions grupals de cada curs. A través de les reunions individuals amb els/les tutors/es En l’organització de les festes de centre, curs... c).- Mestres: A la gestió administrativa del centre a través del Consell Escolar. A la gestió docent a través del Claustre de mestres i dels equips de cicle. d).- Participació en altres institucions: a més d’aquestes vies de participació en l’organització administrativa i docent interna, el nostre centre participa en altres institucions de caràcter municipal i/o docent: - Representant del centre al Centre de Professorat de Palma, CEP - Participació en activitats educatives i/o socials organitzades pels diferents serveis de l’Ajuntament per tal de millorar el barri. Famílies Les famílies tindran els següents drets: - Poder presentar propostes o peticions al consell escolar d'Interpretació del reglament. - Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al consell escolar. - Ser informats pels seus representants legítims de totes les activitats que es desenvolupen al centre i de les normes de convivència. - Rebre informació periòdica del procés educatiu dels seus fills/es. - Col·laborar amb els mestres en l'educació dels seus fills/es. - Fer suggeriments constructius sobre la línia educativa del centre. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 28/111
 30. 30. - Reclamar si es creu perjudicat en l'aplicació del present reglament d’organització i funcionament. - Associar-se amb altres pares per tractar assumptes del centre. - Que els seus fills/es rebin una educació integral, segons el Projecte Educatiu de centre, la Programació General Anual i la legislació vigent - Formar part de la futura Associació de Pares d'Alumnes i participar en les activitats que aquesta organitzi. Les famílies tendran els següents deures: - Assistir a les reunions i entrevistes personals a les quals estiguin convocats. - Preocupar-se pel procés educatiu dels seus fills/es. - Col·laborar amb els/les mestres, particularment amb els/les tutors/es dels seus fills/es. - Responsabilitzar-se que els seus fills/es vagin al centre amb puntualitat i condicions higièniques adequades - No criticar despectivament les accions dels mestres o els criteris del centre, manifestant la seva opinió sempre amb ànim constructiu i amb esperit de diàleg. - Justificar les faltes d'assistència dels seus fills/es. - Dotar als seus fills/es del material necessari per al seu aprenentatge. - Participar en el procés educatiu a través de la futura AMIPA i dels seus representants al consell escolar. Coordinació Respecte la coordinació entre els òrgans de govern, tutores i coordinació de cicle, amb una freqüència quinzenal es reunirà tot l’equip de mestres i equip directiu per concretar els aspectes curriculars concrets d’aplicació de les programacions i valorar i prendre decisions respecte les diferents activitats educatives. Els acords es recolliran al llibre d’actes de coordinació. La coordinadora serà l’encarregada de mantenir el contacte amb els responsables de les activitats complementàries acordades a les reunions de cicle per tal de poder conèixer amb anticipació l’activitat i, per tant, poder-la programar a l’aula. Quant a les reunions de l’equip de suport, es mantindran de manera quinzenal, tal i com s’especifica dins el pla d’actuació. Pel que fa a la resta de reunions dels diferents òrgans cal remetre’s a l’apartat calendari de reunions dins l’organització del centre. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 29/111
 31. 31. 7.- L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús correcte, amb l’especificació del pla d’evacuació de centre i de prevenció de riscos EI PAULA TORRES PLÀNOL DEL CENTRE Programació General Anual - PGA 2013-2014 30/111
 32. 32. 7.1.- Espais. L’EEI Paula Torres es troba a la part del darrera de l’edifici i té a la seva disposició: - Aula de 3 anys - Aula de 4 anys - Aula de 5 anys - Sala de psicomotricitat. sense que això suposi compromís per als propers cursos, la deixam emprar a l’escoleta Maria Mut, deixant-nos elles també utilitzar les seves aules en els moments de desdoblament. - 1 Bany de mestres - Aula de suport, situada a la part del davant . - 2 magatzems. - Sala de mestres (compartida amb Maria Mut), situada a la part del davant, fet que ocasiona dificultats a l’hora d’usar-la degut a la distància amb la resta d’espais propis. Aquest espai ha estat absorbit i ocupat majoritàriament pel material de l’escoleta Maria Mut. Enguany s’usarà per l’EAP per dur-hi a terme les entrevistes amb les famílies i per fer ‘us del servei de l’Armari Solidari. Actualment l’escoleta la té habilitada com a magatzem. - Rebedor, compartit amb Maria Mut - Pati que, sense que això suposi compromís per als propers cursos, el deixem emprar a l’escoleta Maria Mut. 7.2.- Ús de l’edifici escolar. 7.2.1.- Normativa aplicable  Ordre Ministerial de 20 de juliol de 1995, per la qual es regula la utilització per part dels Ajuntaments i altres entitats de les instal·lacions de les escoles d’educació infantil, col·legis d’educació primària, centres d’educació especial, instituts d’educació secundària i centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial que depenen del Ministeri d’Educació i Cultura. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 31/111
 33. 33.  Reglament Orgànic (BOIB núm. 120 de 05-10-2002), a l’article 4 s’estableix com poden esser utilitzades les instal·lacions d’aquesta escola pública d'educació infantil 7.2.2.- Prioritats en l’ús de les instal·lacions 1. Amb caràcter prioritari, en el centre es desenvoluparan les activitats incloses dins l’horari escolar i totes aquelles altres activitats previstes en la programació general anual (PGA) del centre que es realitzin fora d’aquest horari escolar. 2. Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació i Cultura, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats. 3. Les activitats organitzades per l’ajuntament. 4. Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat escolar. 5. Les activitats organitzades per altres entitats dirigides a infants i joves, i que suposin ampliació de l’oferta educativa. 6. Les associacions de pares i mares d’alumnes poden realitzar en el centre activitats i programes de formació, de la manera que estigui establerta a la normativa vigent. L’ús dels centres per a les reunions d’aquestes associacions serà gratuït. 7. Les activitats no incloses a l’apartat anterior, organitzades per altres entitats. 8. En tot cas, cal garantir el desenvolupament normal de les activitats dels centres. 7.2.3.- Aspectes generals  L'ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al desenvolupament normal de l’activitat docent i al seu funcionament.  La utilització estarà condicionada a la programació del centre.  En cap cas no podran ser utilitzades les dependències destinades a les tasques de gestió administrativa i pedagògica, com ara despatxos d’òrgans directius, secretaria, registres i, en general, aquells espais que, per la naturalesa del contingut o la funció, en facin inadequat l’ús per persones alienes al centre.  L’Ajuntament de Palma tendra cura de l’ús social dels edificis i les instal·lacions dels centres fora de l’horari escolar i durant el període de vacances escolars, d’acord amb la normativa vigent. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 32/111
 34. 34.  En tot cas, l’Ajuntament de Palma hauran d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i les instal·lacions, de tal manera que aquestes dependències quedin en perfecte estat per a l’ús posterior per part de l’alumnat en les activitats ordinàries. 7.2.4.- Prioritats en l’ús de les instal·lacions per a activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social 1. Les activitats incloses a la programació general anual del centre (PGA). 2. Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació i Cultura, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats. 3. Les activitats organitzades per l’ajuntament. 4. Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat escolar. 5. Les activitats organitzades per altres entitats dirigides a infants i joves, i que suposin ampliació de l’oferta educativa. 6. Les activitats no incloses a l’apartat anterior, organitzades per altres entitats. 7.2.5.- Autoritzacions.  Les activitats organitzades per alguna de les organitzacions que integren la comunitat escolar han de ser autoritzades per la direcció del centre.  L’ús de les instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o jurídiques, o organismes legalment constituïts serà autoritzat pel l’Ajuntament de Palma, amb comunicació prèvia a la directora del centre, a l’efecte de coordinació. La Conselleria d’Educació i Cultura podrà disposar, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, de la utilització dels centres. D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les instal·lacions per a les activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social són: a) Les activitats incloses a la nostra programació general anual. Dins i fora de l’horari escolar. b) Les activitats disposades per la Conselleria per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats. Fora de l’horari escolar. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 33/111
 35. 35. c) Les activitats organitzades per l’Ajuntament. Fora de l’horari escolar. d) Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat escolar. e) Les activitats organitzades per altres entitats i que suposin l’ampliació de l’oferta educativa Fora de l’horari escolar.  Les activitats organitzades pel mateix centre o per alguna de les organitzacions que integren la comunitat escolar han de ser autoritzades per la direcció del centre  En cas d’utilització per a activitats organitzades directament pels ajuntaments, aquests ho comunicaran amb l’antelació suficient a la direcció del centre perquè coordini l’ús de les instal·lacions  L’ús del centre en cas de celebració d’actes electorals es subjectarà a la normativa específica. 7.2.6.- Responsabilitat dels usuaris.  Assegurar el desenvolupament normal de les activitats realitzades, i adoptar les mesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i neteja de les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a l’ús de les activitats escolars ordinàries.  Sufragar les despeses originades per la utilització de les instal·lacions i les ocasionades pels possibles deterioraments, pèrdues o trencaments de material, instal·lacions o serveis, i qualsevol altra que derivi directa o indirectament de la realització de les activitats.  La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si fa el cas, en el període d’utilització. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 34/111
 36. 36. 8.- Pla d’evacuació Normes d'actuació. Cada dia les tutores i el professorat que romangui a la classe comptarà l’alumnat que té. Quan es detecta l’incendi, la directora i, en el seu defecte la secretària, donaran l’avís d’incendi activant l’alarma que permetrà que tot el professorat i personal del centre pugui conèixer l’estat d’alerta. A la vegada donarà avís als bombers. El primer de tot que cal fer és tancar les finestres i allunyar tot l’alumnat del focus de l’incendi. Si el focus és petit, quan l’alumnat estigui en un lloc segur i controlat per companys, el professorat pot apagar el foc sempre i quan no suposi un risc per a la seva vida. El professorat utilitzarà la sortida més propera d’emergència que no suposi allunyar-se del foc. Totes les classes tenen sortides exteriors amb la clau penjada a dalt amb velcro de la reixa de sortida al pati i de la reixa de sortida al carrer. Es seguiran les indicacions de les ferratines que indiquen la sortida més propera al lloc en el qual es troben. El punt de trobada de tot l’alumnat serà al parc lateral que hi ha al centre. ACTUACIÓ EN CAS D’EVACUACIÓ: 1. Qui observa el foc avisa tot el personal i/o a la persona responsable, que avalua la situació i decideix si evacuar o no. 2. Donar el senyal acústic d’alarma (manual o alarma al despatx de l’escoleta-en aquest cas seria el personal de l’escoleta), en cas de començar l’evacuació. 3. Començar l’evacuació: - Cada mestra és responsable del seu grup o dels alumnes que té a càrrec (en cas d’anglès, desdoblaments…) - El grup amb la mestra de referencia s’encaminarà cap a la sortida més propera i llunyana del sinistre. - Sortiran en primer lloc els grups que estiguin més pròxims a la sortida, ordenadament i sense mesclar els grups. - El personal de suport que será amb les mestres s’encarregarà de comprovar que les aules quedin buides i les portes i finestres tancades. Tancarà en sonar l’alarma. - Tot el personal del centre procurarà no incórrer en comportaments que denotin nerviosisme, per tal d’evitar transmetre-ho als infants. - Els plànols, que s’han d’entregar als bombers, es deixaran: una còpia al despatx de l’escoleta i una altra anirà enganxada a la cuna que durà els EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 35/111
 37. 37. petits. També hi haurà una còpia enganxada a cada sortida d’emergència de les aules. - En arribar al punt de trobada acordat cada tutora realitzarà el recompte del seu grup d’alumnes. Els infants es trobaran sempre sota el seu control. Aquesta informació es farà arribar a la persona responsable (directora o substituta) i aquesta als bombers. RESPONSABILITATS: - DIRECTORA: 1. Donar el senyal d’alarma acústic manual. Cridar l’112 i dir: - Nom del centre - Direcció - Tipus d’incendi i localització dins l’edifici, si s’ha d’evacuar alguna persona. 2. Agafar el manat de claus. Baixar els ploms. - TUTORES: Agafar llistat de nins i telèfons, plànols i claus. Responsabilitzar-se del grup. - PERSONAL DE SUPORT: Tancar finestres i portes de l’aula que ocupa. Comprovar que no queda ningú a les aules. - CONSERGE: Cronometrar (en cas de simulacre) i ajudar on vegi que fa falta. Revisar el bany del pati i les aules desocupades. Urgències.  Hi ha una farmaciola al bany del pati i una altra al bany de mestres.  El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar-ne el material i tenir cura de les dates de caducitat.  Durant l’horari lectiu de classe se’n responsabilitzarà el/la tutor/a que serà l’encarregat d’atendre degudament a l’alumne/a.  Al pati, cas de produir-se algun accident entre els/les alumnes, se’n responsabilitzaran les mestres de torn, que seran els encarregats d’atendre degudament a l’alumne/a.  Si cal portar-lo a la consulta mèdica o a urgències, s’ha d’avisar a la família perquè sigui ella la que acompanyi a l’alumne/a. En cas d’extrema urgència es cridarà una ambulància o se’l portarà a l’hospital, prèvia comunicació a la EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 36/111
 38. 38. direcció, la respectiva tutora (i/o algú de l’equip directiu), fent-se càrrec dels seus alumnes una altra mestra, i sempre fent ús de transport públic (taxi). 9.- Normes de funcionament dels serveis educatius del centre HORARI L’horari dels alumnes és de 9 a 14 hores. L’escola no disposa de servei d’escola matinera. Tampoc tenim servei de menjador ja que la demanda és puntual i poc freqüent i no disposam d’instal·lacions necessàries. ENTRADA L’entrada al centre és a les 9 hores. L’horari màxim d’entrada al centre tenint en compte que hi ha alumnat amb germans al CEIP La Soledat i/o altres centres poden arribar fins a les 9:15h amb la corresponent autorització. L’acompanyant s’acomiadarà de l’infant a l’aula corresponent. SORTIDA La família podrà recollir l’infant entre les 13.45 i les 14 hores. La recollida es farà a les aules corresponents i l’infant s’ha d’acomiadar de la seva tutora abans de partir. Cap infant pot sortir sol del centre malgrat la família ho autoritzi. Sempre que l’infant hagi d’entrar o sortir fora d’aquest horari, la família ho haurà de fer saber a la tutora o a algun dels membres del claustre en cas de no estar disponible el tutor/a. Ho farà entre les 11’30 h. i les 12’30 hores amb el corresponent justificant mèdic. SETEMBRE Amb la finalitat d’afavorir una adequada adaptació a la dinàmica escolar, durant la primera setmana del mes de setembre, l’horari dels infants serà flexible tal i com està establert al Pla d’acollida. L’horari d’adaptació general, es determinarà anualment i es comunicarà a les famílies a la reunió inicial o a l’hora de la matrícula. Els infants d’incorporació tardana, faran el programa d’adaptació establert al Pla d’acollida. CONTROL D’ESFÍNTERS EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 37/111
 39. 39. Si l’infant no controla esfínters, la família haurà de seguir les consignes pactades amb la tutora. Consistiran en pactar un treball de deshabituació progressiu i d’autonomia personal. BERENAR El berenar ha d’anar sempre amb una carmanyola dins la bossa que du l’alumne/a. Ha de ser variat i sense excedir-se en quantitat ja que l’infant se l’ha de poder acabar tot. L’escola proposa el consum diari de fruites i aigua en lloc de sucs envasats i tracta de promoure una alimentació saludable per la qual cosa no recomana els berenars prefabricats. Es pot complementar amb un entrepà o galetes. SORTIDES Únicament es comunicaran a les famílies amb antelació, les sortides que es realitzin amb transports i les previstes a la PGA. Les sortides pel barri es faran dins la programació d’aula i les famílies no rebran notificació específica ja que a principi de curs es sol·licita una autorització vàlida per a totes aquestes sortides. Podrà venir un adult familiar major d’edat a les sortides que tinguin previstes la participació de les famílies. Els familiars es comprometran a fer-se càrrec dels infants que tinguin assignats durant tota la sortida. ATENCIÓ A MARES I PARES Hi ha un dia a la setmana, el dimarts, assignat per a les entrevistes individuals amb les famílies. Aquests dia es decideix a principi de cada curs dins l’elaboració dels horaris per tal de facilitar aquesta tasca. Sempre que sigui necessari, es pot assignar una entrevista fora de l’horari establert. Si és estrictament necessari, les mestres i les famílies poden mantenir converses curtes en el moment d’acomiadament dels infants. Quan sigui necessari resoldre una situació urgent, s’intentarà, per part de l’equip de mestres, atendre el problema al mateix moment, duent a terme els canvis que siguin necessaris. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 38/111
 40. 40. 5.- PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS Es contemplen: - A cada programació. - A les avaluacions que realitza l’equip de suport. - Als informes d’avaluació trimestral. Els objectius que es pretenen en les sessions d’avaluació són: - Analitzar i valorar els resultats del procés d'ensenyament-aprenentatge, tant individual com grupal. - Aprofundir en el coneixement dels infants a través de la informació aportada per tot el professorat i l'orientador/a. - Analitzar els alumnes que necessiten suport individual i específic. - Dissenyar estratègies de canvi si es considera necessari, encaminades a facilitar i millorar el rendiment escolar de l’alumnat. - Valorar les causes de les avaluacions negatives. L´avaluació serà global, continua i processal. El seguiment dels infants es basarà en l´observació sistematitzada dels processos de desenvolupament i aprenentatge de cada infant. S´avaluarà si s´han assolit els objectius generals i els continguts de la programació de cada trimestre, per poder ajustar el procés d´ensenyament i aprenentatge a tots els infants. L´avaluació serà inicial, formativa i final. Inicial: El setembre es passaran unes proves inicials de nivell maduratiu per conèixer orientativament els coneixements previs dels infants a les diferents àrees. Aquestes proves ens serviran per ajustar els diferents objectius i continguts a treballar a les seves necessitats i diferents nivells evolutius i maduratius. Formativa: Basada en l´observació constant dels avenços dels infants. També s´avaluaran els materials, espais, horaris, organització de les activitats i l´actitud i feina de la mestra. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 39/111
 41. 41. Final: Al final de cada trimestre s´avaluarà individualment a cada infant per conèixer les seves adquisicions en les diferents àrees i si ha aconseguit els objectius plantejats. Es donarà un informe a cada família amb tots els aspectes avaluats per a què tenguin un coneixement de l´evolució del seu fill/a. Aquesta avaluació serà orientativa per saber on podem ajudar a l´infant a superar les seves dificultats, si les té. Emprarem registres d´avaluació, amb una graella on posarem tots els ítems que volem avaluar. Ens servirà per controlar tots els aspectes evolutius dels infants i la consecució dels objectius marcats. Consideram l'avaluació com un procés sistemàtic i continu que valora els canvis produïts en les conductes de l’infant. Ens serveix per avaluar els progressos, verificar els coneixements, detectar les dificultats i trobar solucions i per corregir la programació al llarg del curs. Per dur a terme l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge emprarem els següents instruments:  Observació directa sistemàtica.  Enregistrament en vídeo o càmera fotogràfica: són molt útils per veure les actituds que apareixen de forma no controlada per part del mestre.  Observador extern: et presenta un punt de vista diferent.  Qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge: ens aporten dades per a l’avaluació sempre que prèviament haguem decidit quins aspectes avaluarem en la seva realització.  Joc: ens proporciona informació de l’infant sobretot el l’aspecte relacional i sociològic d’aquest. La sessió d’avaluació tindrà el següent protocol: - A l’inici de la sessió, totes les mestres escoltaran un resum grupal tret per les tutores de les dades dels alumnes. - Durant la sessió es posarà especial esment en aquells alumnes que hagin presentat més dificultat i s’intentaran consensuar estratègies de funcionament. S’iniciarà la valoració seguint aquests passos: EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 40/111
 42. 42. - Avaluació i conclusions grupals (exposició de reflexions individuals, actituds, ambient, habilitats de treball, aptituds, grau d’esforç, relacions dins del grup, relacions amb el professorat, neteja, ordre a classe). - Avaluació individualitzada dels casos més significatius. (Relació d’alumnes amb més dificultats, possibles causes i solucions, elaboració de propostes respecte a l’alumne/a i respecte a la família) - S’inclourà dins l’expedient l’informe signat per la tutora i s’elaborarà una acta de la sessió amb els acords i temes tractats, signada pels assistents, en el llibre d’actes del cicle corresponent. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 41/111
 43. 43. 6.- ANNEXOS ANNEX1. Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions curriculars, pla d’actuació de l’equip de suport. ANNEX 2. Pla de formació dels professors. ANNEX 3. Pla de convivència. ANNEX 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars. ANNEX 5. Memòria administrativa a) Estadística de principi de curs b) Estat de les instal·lacions i equipaments ANNEX 6. Acta d’aprovació de la PGA pel consell escolar. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 42/111
 44. 44. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2013-2014 EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 45. 45. ÍNDEX 7. INTRODUCCIÓ 1.1.- Contextualització 1.2.- Organització del temps 1.3.- Metodologia 1.4.- Estratègies metodològiques. 1.5.- Prova de lectura i escriptura 1.6- Atenció a la diversitat. 1.7.- TIC 1.8. Tractament de les Competències Bàsiques 1.9- Criteris d’avaluació. 1.10- Instruments d’avaluació. 1.11- Unitats didàctiques. 8. UNITAT DIDÀCTICA 1 “La vida quotidiana dins l’aula” 2.1.- Justificació 2.2.- Temporalització 2.3.- Objectius didàctics 2.4.- Continguts. 2.5.- Metodologia. 2.6.- Activitats principals 2.7.- Recursos 2.8.- Avaluació 9. UNITAT DIDÀCTICA 2 “El joc de la sorpresa” 3.1.- Justificació 3.2.- Temporalització 3.3.- Objectius didàctics 3.4.- Continguts. 3.5.- Metodologia. 3.6.- Activitats principals 3.7.- Recursos 3.8.- Avaluació 10. UNITAT DIDÀCTICA 3 “Feim matemàtiques” 4.1.- Justificació 4.2.- Temporalització 4.3.- Objectius didàctics 4.4.- Continguts. 4.5.- Metodologia. 4.6.- Activitats principals 4.7.- Recursos 4.8.- Avaluació 11. UNITAT DIDÀCTICA 4 “Com et trobes? Educació emocional” 5.1.- Justificació 5.2.- Temporalització 5.3.- Objectius didàctics 5.4.- Continguts. 5.5.- Metodologia. 5.6.- Activitats principals 5.7.- Recursos EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 46. 46. 5.8.- Avaluació 12. UNITAT DIDÀCTICA 5 “Berenatural. alimentació saludable” 6.1.- Justificació 6.2.- Temporalització 6.3.- Objectius didàctics 6.4.- Continguts. 6.5.- Metodologia. 6.6.- Activitats principals 6.7.- Recursos 6.8.- Avaluació 13. UNITAT DIDÀCTICA 6 “Feim tradició” 7.1.- Justificació 7.2.- Temporalització 7.3.- Objectius didàctics 7.4.- Continguts. 7.5.- Metodologia. 7.6.- Activitats principals 7.7.- Recursos 7.8.- Avaluació 14. UNITAT DIDÀCTICA 7 “Taller de cuina i experiments” 8.1.- Justificació 8.2.- Temporalització 8.3.- Objectius didàctics 8.4.- Continguts. 8.5.- Metodologia. 8.6.- Activitats principals 8.7.- Recursos 8.8.- Avaluació 15. UNITAT DIDÀCTICA 8 “Sa jaia Corema volta pel món” 9.1.- Justificació 9.2.- Temporalització 9.3.- Objectius didàctics 9.4.- Continguts. 9.5.- Metodologia. 9.6.- Activitats principals 9.7.- Recursos 9.8.- Avaluació 16. UNITAT DIDÀCTICA 9: “Un món de contes” 10.1.- Justificació 10.2.- Temporalització 10.3.- Objectius didàctics 10.4.- Continguts. 10.5.- Metodologia. 10.6.- Activitats principals 10.7.- Recursos 10.8.- Avaluació EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 47. 47. 17. UNITAT DIDÀCTICA 10: “Jocs de pati” 10.1.- Justificació 10.2.- Temporalització 10.3.- Objectius didàctics 10.4.- Continguts. 10.5.- Metodologia. 10.6.- Activitats principals 10.7.- Recursos 10.8.- Avaluació EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 48. 48. 1.- INTRODUCCIÓ 1.1.- CONTEXTUALITZACIÓ L’EEI Paula Torres és un centre únicament d’educació infantil, adscrit al CP La Soledat. L’escola està situada a la barriada del Polígon de Llevant, barriada de la ciutat prou coneguda per la problemàtica social que s’hi ocasiona. El centre acull alumnat de diferent procedència, ja que les incorporacions tardanes són habituals, donant-se una gran mobilitat al llarg del curs. L’alumnat prové majoritàriament de famílies immigrants i d’ètnia gitana. En els darrers 3 cursos quasi la meitat del nostre alumnat prové d’altres barriades, el que suposa un esforç afegit per aconseguir una assistència regular a l’escola. En l’actualitat tenim un 65 % aproximadament d’alumnat estranger. Aquest fet ocasiona una problemàtica lingüística considerable ocasionada pel desconeixement de les llengües, de la cultura, de les nostres tradicions... El professorat del centre és majoritàriament estable. Té 5 mestres amb plaça definitiva, enguany una d’elles està en comissió de serveis a un altre destí i hi ha una persona interina ocupant el seu lloc. L’escola és petita i no disposa d’espais suficients per fer front a les necessitats que s’han plantejat amb el pas del temps ni tampoc per dur a terme activitats que es feien abans que arribés l’escoleta municipal (cuina, berenar comunitari, aula desdoblament...). 1.2.- ORGANITZACIÓ DEL TEMPS Per organitzar el temps hem de pensar en les necessitats fisiològiques dels més petits que marcaran el ritme de les activitats i les rutines a l’escola infantil. La distribució del temps s’ha de caracteritzar per la flexibilitat i hem de preveure: temps per al treball directe amb els infants, temps per a l’atenció a les famílies, temps per a treballar en equip, temps per a la planificació, temps per a la formació. L’horari comú a les tres aules serà el següent, encara que serà molt flexible i s’adaptarà a les motivacions i interessos dels infants. Cada aula tendrà, apart, el seu propi horari on col·locarà les sessions de psico, plàstica, art/educació emocional, projecte/filosofia, desdoblaments, treball de lectura i escriptura, matemàtiques... EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 49. 49. 1.3.- METODOLOGIA El procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest curs es basarà en una metodologia constructivista on l’infant elaborarà els seus aprenentatges i esquemes de coneixement a partir del que ja sap, relaciona, actua i reflexiona… Aquest aprenentatge li permetrà reorganitzar els seus esquemes de coneixement i adquirir unes actituds, coneixements i procediments aplicables a altres realitats i moments. D’acord amb aquesta metodologia i fent referència a l’organització dels continguts, aquest procés es durà a terme des d’un enfocament globalitzador. El tractament de la lectura i l’escriptura es basarà en l’enfocament de l’Anna Teberosky. És tindrà com a punt de partida el nom propi de l´alumne/a ja que desperta l’interès per aproximar-se al camp de la llengua escrita. A partir de diverses activitats i situacions quotidianes com són: observació dels dies de la setmana i registres d’assistència, les notícies, els projectes, notes informatives, llistes, receptes, cançons, títols de contes, elaboració de contes… els infants van identificant lletres, establint relacions, comparacions i classificacions fins arribar a l’estadi alfabètic que els permet llegir i escriure amb espontaneïtat. L’aspecte comunicatiu del llenguatge és el que es tindrà present a les diferents activitats que es faran a l’aula. Es procurarà transmetre aquest aspecte: el llenguatge escrit és un mitjà de comunicar, explicar, informar… La funció del/a mestre/a serà de guia, orientadora, facilitadora de l’aprenentatge, motivadora i creadora de problemes situant a l’infant a la zona òptima d’aprenentatge. La nostra actitud serà la d´analitzar, planificar i observar tots els aspectes involucrats en l´educació de l´infant, per poder-nos ajustar a les seves demandes. Això ho farem des d´una actitud d´entusiasme cap a la feina que feim, i des del respecte, l´afectivitat, la sensibilitat, la comprensió i escolta cap a l´infant. La nostra metodologia es basarà en una sèrie d´actuacions, totes elles, amb la finalitat d´estimular i potenciar a l´infant en el seu desenvolupament íntegre, sempre tenint en compte les seves característiques individuals i les seves necessitats. 1.4.- ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Es duran a terme amb la intenció de: 1. Potenciar l’activitat mental i física de l’infant.  Potenciar treballs de creació i recerca en grup (racó de la biblioteca, projectes de treball...)  Plantejar l’ús de recursos varis (llibres, vídeos, diaris...) EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 50. 50.  Plantejar preguntes, dubtes, matisacions... per guiar el procés.  Potenciar l’autocorrecció, mitjançant comparacions, observacions...  Facilitant la participació, establint un clima de confiança.  Aprofitar qualsevol fenomen en el moment que succeeixi per realitzar qualque activitat.  Implicar l’alumne a l’aprenentatge mitjançant la pròpia elaboració i aportació de material.  Potenciar l’autonomia dels infants 2. Oferir un aprenentatge significatiu, funcional i útil.  Tenir en compte els coneixements previs que té l’alumne/a mitjançant preguntes orals, diàlegs...  Qüestionar-los contínuament les coses.  Amb la “pluja d’idees” (a partir d’un concepte general fer relacionar diferents idees).  Recollir informació sobre el tema.  Tenir cura de la manera en que es presenta el contingut.  Utilitzar documents i materials útils per a la vida diària (llibres, diccionaris i enciclopèdies, lupes, receptes...)  Fer que experimentin proporcionant diverses vivències.  Realitzar activitats referents a temes actuals o relacionals amb l’entorn. Oferir un aprenentatge motivador. 3.  Amb la utilització d’activitats atractives (dramatització, jocs de moviment, teatre...)  Amb la realització de sortides (relacions dels aprenentatges amb l’entorn).  Amb l’ús de mitjans audiovisuals.  Amb el plantejament de problemes per resoldre.  Amb l’organització de les activitats per grups cooperatius.  Deixant que sigui l’alumne la part activa de l’aprenentatge (elaborant i aportant materials...).  Realitzant intercanvi d’informació entre classes.  Amb la participació d’altres membres de la comunitat a l’escola. Procurar l’atenció a la diversitat 4.  Donar el temps que necessiti l’alumne per realitzar l’activitat.  Proposar activitats flexibles perquè puguin intervenir des de diferents nivells de coneixement. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 51. 51.  Proporcionar en els racons, activitats i jocs amb dificultats diferents.  Avaluar en funció de les possibilitats de l’alumne (interès, actitud, progrés...).  Organitzar i treballar amb diferents agrupaments (petit grup, parelles...). 1.5.- PROVA DE LECTURA I ESCRIPTURA Per poder conèixer el moment en què es troba cada infant, la seva evolució, i així poder adequar la nostra tasca a les necessitats dels alumnes es passarà la següent prova individual a cada trimestre. A més, també passarem una prova d´escriptura lliure on l´infant donarà nom a una sèrie de dibuixos especialment triats per afavorir aquesta tasca. DONAM UN PAPER I UN LLAPIS A L’INFANT, i LI DEIM QUE ESCRIGUI: - De manera lliure el nom de les imatges que veu. - De manera lliure a partir d’un dibuix, escriure un text del que veu. Una vegada fetes les proves s’observarà en quina etapa evolutiva està l’infant. NIVELL PRESIL·LÀBIC: És l’escriptura menys evolucionada, és quan l’infant no te accés a la correspondència del so-grafia; per escriure fa gargots, pseudo-lletres, lletres no convencionals, fan servir una sola grafia per escriure un sol nom o fan una tira de grafies fins que s’acabi el full. NIVELL SIL·LÀBIC: Un cop l’infant s’ha adonat de la varietat de lletres i la diferent quantitat que se’n necessita per a escriure paraules diferents, es planteja la quantitat de grafies que li calen, buscant una grafia per a cada síl·laba o cop de veu. És quan comença a entendre el valor sonor convencional de les lletres que necessita per a escriure la paraula, sobre tot el valor sonor inicial. NIVELL SIL·LÀBIC-ALFABÈTIC: És un nivell intermedi fins arribar al alfabètic. L’infant va adquirint més fluïdesa en l’escriptura. Es va llançant a escriure textos. Té en compte la separació de paraules; algunes regles ortogràfiques i l’escriptura convencional d’algunes paraules “difícils”. De mica en mica, l’infant va arribant així al NIVELL ALFABÈTIC. UN EXEMPLE D’EVOLUCIÓ SERIA: ETNIAE pre-sil·làbic. UAA sil·làbic FURMAA sil·làbic-alfabètic FURMAXA alfabètic FORMATGE ortogràfic 1.6.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Educarem en la diversitat, acceptant i adaptant-nos a les diferències individuals i a les diferents necessitats educatives que es puguin presentar. Atendre aquestes necessitats individuals adequant la programació, activitats, materials, espais, recursos humans,.... a les característiques de l´infant, per afavorir la seva integració en el grup i en la societat i per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats. Aquesta feina es realitzarà amb la coordinació i col·laboració de l´equip de suport. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 52. 52. Farem tot el possible perquè tenguin l´atenció individualitzada i especialitzada per vetllar que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui el més funcional possible. També tendrem un contacte molt directe amb les famílies, fent entrevistes i reunions per informar-los del procés d´aprenentatge, de les rutines, hàbits,...que s´estan treballant amb tots els infants; aquestes reunions també serviran per a què la família ens pugui informar sobre aspectes significatius de l´infant i ens pugui comunicar els seus temors, dificultats, sentiments,... Observarem a tots els infants i si detectam qualque cosa que ens cridi l’atenció farem la demanda oportuna a l’equip de l´EAP, per a què se´n faci un estudi detallat per poder fer les intervencions oportunes. Al nostre centre l’atenció a la diversitat no és concebuda com l’educació d’un tipus d’alumnat, sinó que és entesa com el conjunt de recursos personals i materials posats a disposició del sistema educatiu perquè aquest pugui respondre adequadament a les necessitats que, de forma transitòria o permanent, poden presentar alguns alumnes. L’atenció a la diversitat ha de ser un pilar clau de la nostra intervenció a l’aula. Aquesta tendrà una doble vessant: per una part, afavorir una educació més individualitzada i , per l’altra, l’acceptació per part de tot l’alumnat del fet que tothom no és igual i que cal acaptar i respectar aquestes diferències. Dins l’aula i en la programació diària procurarem utilitzar recursos didàctics i estils d’ensenyaments que facilitin la inclusió de tot l’alumnat en les activitats. 1.7.- TIC A Educació Infantil s´empraran els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies com a mitjà d´aprenentatge i de coneixement de la realitat. Durant tot el curs podem accedir a l’ordenador de l’aula tant per cercar informació d’alguna cosa que ens interessa, per investigar, i per jugar, sobretot amb jocs que desenvolupen la motricitat quan al maneig del ratolí. Els mitjans audiovisuals que emprarem en aquesta etapa són: - Els llibres amb imatges. Les làmines de dibuixos. Les fotos. Revistes. Els murals. - Els C.D. de música i de contes. La ràdio. - El vídeo i D.V.D. - La càmera de vídeo. - La càmera de fotos. - Els ordinadors. 1.8.- TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES La finalitat de l’educació infantil és contribuir el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionantlos un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. La proposta curricular al llarg de tota l’educació bàsica posa l’accent en l’adquisició de les competències necessàries per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu. Atenent als requisits competencials i a les característiques evolutives dels infants fins a sis anys, es considera que, a l’educació infantil, no es pot demanar ni esperar que els infants desenvolupin les competències bàsiques, que impliquen elements d’autonomia i de complexitat elevada per EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 53. 53. a les seves característiques evolutives, com ara, la plena autonomia en la seva aplicació, que sovint encara és molt dirigida per la persona adulta, així com la possibilitat de resoldre problemes molt diversos i en situacions diferents, accions que també requereixen nivells de complexitat elevats. Per això, en aquest cicle es parla de desenvolupar capacitats que són les que finalment han de permetre que siguin competents quan la seva maduresa ho permeti. Unes bones bases en aquestes capacitats, assegurarà que els infants més endavant adquireixin les competències bàsiques per a la vida en el món actual, quan la seva maduresa personal ho permeti. No podem oblidar que els infants d’aquesta etapa poden ser competents en moltes situacions, en petites tasques, però no en les competències bàsiques per a la vida. Al llarg de l’etapa d’educació infantil, caldrà desenvolupar unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals, i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual. Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents: - APRENDRE A SER I ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA. - APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR. - APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA. - APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN. 1.9. CRITERIS D’AVALUACIÓ L´avaluació serà global, continua i processal. El seguiment dels infants es basarà en l´observació sistematitzada dels processos de desenvolupament i aprenentatge de cada infant. S´avaluarà si s´han assolit els objectius generals i els continguts de la programació de cada trimestre, per poder ajustar el procés d´ensenyament i aprenentatge a tots els infants. L´avaluació serà inicial, formativa i final. Inicial: El setembre es passaran unes proves inicials de nivell maduratiu per conèixer orientativament els coneixements previs dels infants a les diferents àrees. Aquestes proves ens serviran per ajustar els diferents objectius i continguts a treballar a les seves necessitats i diferents nivells evolutius i maduratius. Formativa: Basada en l´observació constant dels avenços dels infants. També s´avaluaran els materials, espais, horaris, organització de les activitats i l´actitud i feina de la mestra. Final: Al final de cada trimestre s´avaluarà individualment a cada infant per conèixer les seves adquisicions en les diferents àrees i si ha aconseguit els objectius plantejats. Es donarà un informe a cada família amb tots els aspectes avaluats per a què tenguin un coneixement de l´evolució del seu fill/a. Aquesta avaluació serà orientativa per saber on podem ajudar a l´infant a superar les seves dificultats, si les té. Emprarem registres d´avaluació, amb una graella on posarem tots els ítems que volem avaluar. Ens servirà per controlar tots els aspectes evolutius dels infants i la consecució dels objectius marcats. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 54. 54. Consideram l'avaluació en E.I. com un procés sistemàtic i continu que valora els canvis produïts en les conductes de l’infant. Ens serveix per avaluar els progressos, verificar els coneixements, detectar les dificultats i trobar solucions i per corregir la programació al llarg del curs. 1.10.- INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Per dur a terme l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge emprarem els següents instruments:   Observació directa sistemàtica. Enregistrament en vídeo o càmera fotogràfica: són molt útils per veure les actituds que apareixen de forma no controlada per part del mestre. Observador extern: et presenta un punt de vista diferent. Qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge: ens aporten dades per a l’avaluació sempre que prèviament haguem decidit quins aspectes avaluarem en la seva realització. Joc: ens proporciona informació de l’infant sobretot el l’aspecte relacional i sociològic d’aquest.    1.11.- UNITATS DIDÀCTIQUES Aquestes unitats didàctiques es treballaran de manera globalitzada i al llarg del curs, a més faran referència a les tres àrees curriculars. Es treballaran al llarg de tot el cicle, adaptant-ne els continguts a l’edat dels infants. Distribució temporal de les unitats didàctiques: De tot el curs: o La vida quotidiana a l´aula. “Les rutines”. o Feim matemàtiques. o El joc de la sorpresa. o Els tallers de cuina i experiments. o Berenatural. L´alimentació saludable. o Com et trobes? Educació Emocional. o Feim tradició. o Un món de contes. o Jocs de pati. Trimestrals:. o Sa jaia Corema volta pel món. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 55. 55. 2.- UNITAT DIDÀCTICA 1: “la vida quotidiana dins l´aula”. Les Rutines 2.1.- JUSTIFICACIÓ Les rutines són aquelles activitats que es fan de manera sistemàtica, regular i periòdicament al llarg de la jornada escolar i al llarg dels dies. Es basen en la repetició d´activitats i ritmes en l´organització espacial i temporal de la classe. Amb les rutines afavorim el llenguatge verbal i escrit, els infants han de reproduir verbalment tot el procés de la rutina, han de cantar les cançons, han d´escriure,... A més, les rutines ajuden als infants a interioritzar l´activitat, a actuar amb autonomia, i a situar-se en l´espai i el temps. Per aquest motiu, ha de ser una feina diària i que ha hagut de ser planificada i estar ben estructurada. 2.2.- TEMPORALITZACIÓ Començam a treballar-les el segon dia que començam el curs i continuarem durant tot el curs. Les anirem introduint progressivament. Els encàrrecs els feim a primera hora del dematí, després de l´assemblea, i els racons de joc a la darrera sessió o quan els infants ho necessitin. 2.3.- OBJECTIUS DIDÀCTICS - - Afavorir l´autonomia de l´infant. Fixar seqüències i maneres de fer per donar una seguretat a l´infant (a través de les rutines treballades). Reconèixer qualque paraula, grafies i els noms dels companys. Orientar-se en l´espai i en el temps (espai aula i horari escolar). Aprenentatge i reforç d´hàbits. Respectar les normes de funcionament de les diferents rutines. Mantenir el temps d´atenció en la realització de les tasques quotidianes. Respectar als companys i els materials. Aprendre la seqüència de la rutina. Respectar els torns. Valorar la comunicació com a eina de relació amb els altres (escoltar, pactar, decidir, opinar,...) Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular i de comunicació amb els altres. Afavorir el joc i les relacions amb els companys en un ambient agradable. 2.4.- CONTINGUTS Coneixement de si mateix i autonomia personal: - Confiança en les pròpies possibilitats. Els sentiments i emocions propis i dels altres. Iniciativa per realitzar les rutines autònomament. Autonomia en la realització de les rutines. Hàbits relacionats amb el funcionament de les rutines. Hàbits relacionats amb l´organització, constància, atenció i capacitat d´esforç en la pròpia activitat. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS
 56. 56. - L´autonomia. - Les normes elementals de relació i convivència. Coneixement de l’entorn. - Responsabilitat i participació en les tasques de grup. - Actitud d´ajut i col·laboració vers els altres. - Interès per escoltar i prestar atenció als companys i mestra. - Respecte cap els sentiments, emocions dels altres. - Interès per participar en les petites responsabilitats de la vida quotidiana. - Col·laboració i participació en les activitats organitzades a l´escola. - Respecte i cura del material. - Respecte i cura dels diferents espais de l´aula. - Respecte de les normes de convivència. - Respecte en l´ordre establert en els torns dels encarregats. - Identificació i establiment de relacions entre els diferents coneixements. - Orientació en els espais habituals, ús correcte dels racons i autonomia en la seva utilització. - Orientació en el temps. - Ús correcte del material. - Actuar segons l´ordre establert de l´activitat. - Hàbits relacionats amb el grup-classe. - Vivències del temps amb les rutines quotidianes (dies de la setmana, mesos, horari escolar,...) - Els objectes dels racons. - Les normes de funcionament de les rutines i dels racons. Llenguatges: comunicació i representació. - Expressió dels propis sentiments, emocions, opinions,... - Actitud d´escolta i interès davant les diferents rutines. - Valoració i utilització dels diferents llenguatges com a mitjà d´expressió i comunicació. - Plaer pel joc simbòlic i la representació de rols. - Plaer per cantar. - Interès i esforç per comunicar-se en la llengua vehicular de l´escola. - Comprensió de les intencions comunicatives de l´activitat quotidiana. - Participació activa en l´activitat encomanada. - Utilització de la llengua vehicular a l´escola. - Resolució de problemes senzills de la vida quotidiana, amb l´ajut dels diferents llenguatges. - Participació activa en el joc simbòlic i en la representació de rols. - Utilització de les diferents cançons significatives de les rutines. - Potenciarem al màxim el llenguatge verbal i la realització autònoma o amb ajuda, si cal, d´aquestes rutines amb l´infant amb nee. - Conceptes matemàtics: relacionar, diferenciar, comptar, repartir, sumar, reconèixer números,...La data. EI PAULA TORRES Programació General Anual - PGA 2013-2014 ANNEXOS

×