Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EİB- EXIMBANK KREDİLERİ SUNUMU

3,124 views

Published on

EİB- EXIMBANK KREDİLERİ SUNUMU

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EİB- EXIMBANK KREDİLERİ SUNUMU

 1. 1. TÜRKİYE İHRACAT KREDİBANKASI A.Ş. İHRACATIN FİNANSMANI VE “ TÜRK EXIMBANK” Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. İzmir Şubesi ARALIK 2012 1
 2. 2. 2
 3. 3. COFACE France Compagnie FrançaisedAssurance pour le Commerce ExterieurEH GERMANY Germany Euler HermesKreditversicherungs-AG THAI Thailand Export-Import Bank of ThEXIMBANK ailand 3
 4. 4. US EXIMBANK USAExport-Import Bank of the UnitedStatesMEXIM MalaysiaExport-Import Bank of Malaysia BerhadEXIMBANKA SR Slovak RepublicExport-Import Bank of the SlovakRepublic 4
 5. 5. TURK EXIMBANKExport Credit Bank ofTurkey 5
 6. 6.  1987 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan (Devlet Yatırım Bankası’ndan Dönüş türülmüş tür) Türk Eximbankın temel amacı;  ihracatın geliş tirilmesi,  ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeş itlendirilmesi,  ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,  ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve giriş imlerinde gerekli desteğ in sağ lanması,  ihracatçılar ile yurt dış ında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,  yurt dış ında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satış ının desteklenerek teş vik edilmesidir. 6
 7. 7. 7
 8. 8.  Gelişmiş ülkelerde ihracat için gerekli finansman genellikle ticari bankacılık sistemi tarafından sağlanmakta olup, ihracat finansman kuruluşları ihracat sektörüne ve bankalara, sigorta ve garanti programlarıyla destek vererek sadece risksiz bir ortam sağlama işlevini yerine getirmektedir. Türk Eximbank ihracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanısıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir. Bu iki fonksiyonu aynı çatı altında yürüten çok az sayıda İhracat Destek Kuruluşu bulunmaktadır (US EXIM/ABD, EDC/Kanada, EFIC/Avustralya). 8
 9. 9. Türk Eximbankın faaliyetleri; Mal ve hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadelikredilerle finanse etmek, İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıya yurtiçive yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacakkredi için garanti vermek, Mal ve hizmet ihracında, ihracatçının ticari vepolitik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının bellibir bölümünü teminat altına almak. 9
 10. 10.  Türk Eximbank, gerek ihracatçılara finansman imkanı sağlayan kredi programları, gerekse ihracatçıların/müteahhitlerin politik ve ticari risklerden arındırılmış ortamlarda çalışmalarına imkan tanıyan sigorta ve garanti programları ile ülkemiz ihracatının ve uluslararası girişimlerinin desteklenmesinde kurumsallaşmış bir ihtisas bankasıdır. Kurulduğu 1987 yılından bu yana ihracat sektörüyle yakın işbirliği içinde çalışan Türk Eximbank, ihracatçıdan, dış müteahhitlere, dış yatırımcılara, nakliyecilere ve turizmcilere kadar uzanan çok geniş bir yelpaze içinde hizmet vermektedir. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. Sevk Öncesi İhracat Kredileri Özellikli İhracat KredisiDış Ticaret Şirketleri İhracat Yurtdışı Mağazalar YatırımKredileri Kredisiİhracata Hazırlık Kredileri Gemi İnşa ve İhracatı Finansman ProgramıKOBİ İhracata Hazırlık Kredileri Yurtdışı Müteahhitlik HizmetlerineReeskont Kredisi Yönelik Teminat Mektubu ProgramıSevk Sonrası Reeskont Kredisi Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi İhracata Yönelik İşletme Sermayesi / Yatırım KredisiDöviz Kazandırıcı Hizmetler Krd. İhracat Finansmanı Aracılık KredisiTurizm Kredisi (Limitin dolması nedeniyle yeni başvuru alınmıyor.) AYB Kaynaklı Yatırım Kredisi (Limitin dolması nedeniyle yeni başvuru alınmıyor.)Uluslararası Nakliyat Paz.Kredisi 13
 14. 14. Kısa Vadeli İhracat Kredilerinden, İmalatçı / ihracatçı, İhracatçı veya, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı faydalanabilirler. Krediler Teşvik Mevzuatı gereğince vergi resim harç istisnasından yararlanırlar, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilir, TL ve Döviz Kredilerinde azami vade 540 gündür. 14
 15. 15. ORTAK HÜKÜMLER İHRACAT TAAHHÜDÜ Döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı, TL kredilerinde ise, kredinin başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru’ndan döviz karşılığı kadardır. FOB ihracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır. Kullandırılan kredinin döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların taahhüt hesapları ile ilişkilendirilmesinde GB tarihindeki TCMB çapraz kurları dikkate alınır. İhracat taahhüdünün kredi talep formunda taahhüt edilen malların ihracatı ile kapatılması esastır. 15
 16. 16. ORTAK HÜKÜMLER İHRACAT TAAHHÜDÜ Peşin döviz ile gerçekleştirilen ihracatlarda döviz alış tarihi ile ihracat tarihinin kredi vadesi içinde kalması kaydıyla Döviz Alım Belgesi ile GB’nin üzerine şerhler düşülerek kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. Satış bedelinin DAB düzenlemeden DTH’na alınması halinde dövizin DTH’a alındığı tarihi belirten banka yazısı yeterli olur. Serbest Bölgelere yapılan ihracatın ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. Ülkelere yapıldığının “Serbest Bölge İşlem Formu” ve alıcı adına düzenlenen “fatura” ile belgelenmesi koşulu aranır. Özel Fatura düzenlemek kaydıyla yapılan satışların bu faturaların İhracatçı Birlikleri ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin onayının alınması suretiyle ihracat taahhüdüne saydırılabilir. 16
 17. 17. ORTAK HÜKÜMLERMÜEYYİDELER Kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmemesi durumunda veya ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde, kredi akdi faiz oranı ile taahhüt kapatma tarihinde kredi programı bazında geçerli olan en yüksek cari faiz oranından yüksek olanın 1,2 katı temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilir. 17
 18. 18. Fİ RMA KREDİ ONAYI KULLANDIRIMIBAŞ VURU ÖDEME KREDİ GERİ İ ER ME G E ÖD BAŞ VURU Tİ CARİ BANKA Kredi Talep Formu KREDİ (Muhatap Ş ube) KULLANDIRIMI Firma Bilgi Formu Firma Taahhütnamesi Muvafakatname 18
 19. 19.  Aracı bankalar, kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az % 30’unu KOBİ’lere kullandırmak zorundadır. Aracı bankaların, kendilerine tanınan TL limitlerinin en az % 5’ini kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra ekonomik ve ticari faaliyetlerini Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) icra eden firmalara kullandırma zorunluluğu vardır. 19
 20. 20.  Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde icra eden imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY’de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY’de üretilmesi kaydıyla) firmalar bu krediden yararlanırlar. Firma limiti 15 Milyon ABD Doları’dır. 20
 21. 21.  Firma Limiti: Toplam Döviz ve TL kredi limiti azami 15 Milyon ABD Doları’dır TL ve Döviz kredilerinde azami vade 540 gündür. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde 2 seçenek mevcuttur;  Kredinin anapara ve faizi eşit taksitlerle ödenir,  Faizler 6’şar aylık dönemlerde ödenmek üzere anapara vade sonunda ödenir (TEK TAKSİT) Ticari Banka tarafından, TL Kredilerde %1, Döviz Kredilerde %0,50 aracılık komisyonu alınır. 21
 22. 22. 4 1 2Firma İhracat Taahhüdünde 3 Teminat bulunabiliyor mu? Başvuru EVE Getirebilir mi? Evrakları T EVET Kabul Edilir Zorunlu Koşul 22
 23. 23. MALİ ANALİZ KREDİ ONAYI KREDİ KREDİ KOMİ TESİ KULLANDIRIMIKredi Kullandırım EvrakıGenel Kredi Sözleşmesi, Firma Taahhütnamesi, Teminat Mektubu 23
 24. 24. GERİ ÖDEME TEMİNAT MEKTUBU BİLDİRİMİ TAZMİNİ 30 G GB İÇİ ÜN ND GÖ ASIL E ND L ER ARI İLİ HAYIR R. GERİ ÖDEME? HAYIR TAAHHÜT TEMİNAT MEKTUBU KAPATMA TAZMİNİ EVET BİLDİRİME CEVAP TEMİNAT MEKTUBU İADESİ 24
 25. 25.  Ticari & Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektubu, veya  Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya  Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri Firma Limiti: Döviz ve TL kredilerinde toplam firma limiti azami 15 Milyon ABD Dolarıdır. TL ve Döviz kredilerinde azami vade 540 gündür. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 360 gün vadeli ve 540 gün vadeli kredilerde 2 seçenek mevcuttur;  Kredinin anapara ve faizi eşit taksitlerle tahsil edilir  Faizler 6’şar aylık dönemlerde ödenmek üzere anapara vade sonunda ödenir (TEK TAKSİT) 25
 26. 26. Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu Kırk (40) Milyon TL’yi aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. Bir işletme;  Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip değilse, Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, Bağımsız işletme olarak kabul edilir. 26
 27. 27. 2 3 1 Analiz Teminat BaşvuruFirma KOBİ Niteliğini Taşıyor Mu? EVE Getirebilir mi? EVE Evrakları 1 T T Kabul Edilir Başvuru Koşullarını MALİ ANALİZ Taşıyor Mu? 4 Kredi başvurusu onaylanırsa, 5 Firma aranır ve 6 kullandırım evrakları Kredi istenir. Onaya Evrakta eksiklik Sunulur yoksa kullandırım gerçekleşir. KREDİ KULLANDIRIMI 27
 28. 28.  Firma Limiti : 1 Milyon ABD Dolarıdır. Vade : Azami vade TL ve Döviz Kredilerinde 540 gündür Teminatlar : Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu, veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya Devlet İç / Dış Borçlanma SenetleriTeminat Oranı : Anapara + faiz + muhtelif masraf tutarının %100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılır. 28
 29. 29. FİRMA Teminat Başvuru Evrakı EVET Getirebiliyor mu? EVET Kabul Edilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi Ünvanı var MALİ ANALİZ mı?Limit tahsisi Kredi Onaya Kredi başvurusu yapılır Sunulur. onaylanırsa, Firma aranır ve Y.K.K. KREDİ kullandırım ONAYI KREDİ evrakları istenir. KULLANDIRIMI Evrakta eksiklik yoksa kullandırım gerçekleşir. 29
 30. 30.  Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından, Firmaların bir önceki takvim yılı itibariyle ihracat performansına Limit kullanım oranlarına Bankamızla olan kredi ilişkisine ve Bankamızın toplam kaynağına bağlı olarak belirlenir. Teminat Oranı: anapara + faiz + muhtemel masraf tutarlarının % 100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılmaktadır. Vade: 120 ve 180 gündür. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 30
 31. 31. EVET EVETFİRMA Banka Avali Başvuru Evrakı alabiliyor mu? Kabul Edilir. Türk Eximbank lehine borçlu sıfatıyla senet (BONO) düzenleyebiliyor mu? T.C.M.B. ONAYI KREDİVadesine en fazla 120 / Senet iskonto edilerek180 (TL) gün kalmış firmaya aktarılır.bonolar, Türk Eximbanktarafından TCMBreeskontuna götürülür. 31
 32. 32.  Firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır.Teminatlar Kredi Tutarında Ticari Banka Avalini Taşıyan Bono, Genel Kredi Sözleşmesi Firma Taahhütnamesi DTŞ ve SDTŞ için bono bedelinin %1,5’u üzerinden emre muharrer senet TL Krediler için Talep edilen TL kredinin %15’i tutarında 2. bono veya teminat mektubu veya nakit blokaj. 32
 33. 33. Yararlanabilen Firmalar: DTSŞ, SDTŞ, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihaiüreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar yararlanabilir.Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (Sevk Sonrası ReeskontKredisi kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere) (DTŞ ve SDTŞfirmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.)İşlem Limiti: Program kapsamında en az 200.000 ABD Dolarıtutarında işlem limiti uygulanmaktadır.Vade: Program kapsamında vadesine 120/180 gün kalan bonolariskonto edilecektir. Döviz Faiz 120 Gün Oranı : LIBOR/EURIBOR +0,75 TL Faiz Oranı 120 Gün : 5,50 – 6,00 TL Faiz Oranı 180 Gün : 5,75 - 6,25 33
 34. 34.  Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı ve imalatçı- ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. Söz konusu program, T.C. Merkez Bankasının (TCMB) "Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri" esas ve şartları doğrultusunda Bankamıza tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında; • Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar, • Vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları, • Herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal/vesaik mukabili ve kabul kredili ihracat alacakları iskonto edilmektedir. 34
 35. 35. Program Kapsamındaki Uygulamalar: Bu program kapsamında son yapılan değişikliklerle Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kullanacak firmalarımız banka teminatı getirmeksizin bu krediden faydalanabileceklerdir. Bunun için ihracatçılarımızın tüm sevkiyatlarını Bankamıza sigorta ettirmeleri ve geçerli bir sigorta poliçesi imzalamaları gerekmektedir. Firma bazında Alıcı Limiti onayı almış tüm vadeli satışlar bu limitle sınırlı olmak üzere çok uygun bir maliyetle iskonto edilebilecektir.Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar yararlanabilir.Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (DTŞ firmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.) (Reeskont Programı kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere)Vade: Vadesine en fazla 120 gün kalan alacaklar iskonto edilir. Faiz Oranı: LIBOR/EURIBOR + 0,75 35
 36. 36. Amaç İhracatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, fuarlara katılımsağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyonfaaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.Fir ma LimitiFuar organizatörleri için azami 1.000.000.- TL ileMilli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TLaralığındadır.Kr edi TutarıFirma limitini aşmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisindegerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım ve organizasyonfaaliyetlerine ilişkin toplam tahmini harcama tutarının, organizatörleriçin %30’una ve katılımcılar için %80 ine kadar kredi kullandırılabilir. 36
 37. 37. Yararlanabilen Firmalar: TÜRSAB üyesi, A grubu seyahat acentaları, Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan yurt dışından en az 1.000.000 ABD Doları döviz sağlayan turizm işletmeleri krediden faydalanır.Firma Limiti: Pazarlama projesi tutarının %100’ü kredilendirilir.Ancak kredi riski her halükarda 15.000.000 ABD Dolarını aşamaz. 37
 38. 38. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİLERİBu kredi programından Türkiye’de yerleşik uluslararasıkarayolu/denizyolu/havayolu taşımacılığı yapan firmalar, uluslararasılojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleriorganizatörlüğü yapan firmalar kredi vadesi içerisinde yapacaklarıuluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabilgerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri uluslararası taşımacılık hizmetlerikarşılığında faydalanabileceklerdir.Yararlanabilen Firmalar: Türkiye’de yerleşik olarak faaliyetgösteren; C2/L2/R2 yetki belgesi bulunan karayolu, gemi tasdiknamesi /kira sözleşmesi bulunan denizyolu, işletme ruhsatı bulunan havayolunakliyat firmaları bu krediden faydalanabilir. 38
 39. 39. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİLERİFirma Limiti: 6.000.000 ABD Dolarıdır. Geçmiş takvim yılı bazındagerçekleştirilen navlun girdisinin %100’ü kredilendirilir.Firmalar aldıkları kredi tutarı kadar uluslararası taşımacılık hizmetitaahhüdünde bulunurlar.Teminat : Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve DışBorçlanma Senetleri veya KGF Kefaleti alınır.Kredi Vadesi: Azami 540 gündür. 120 ve 180 gün vade seçeneği demevcuttur. 39
 40. 40. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı Türkiye’de yerleşikfirmaların  yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile  yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlıkgibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak uygulamayakonulmuştur.Yararlanabilen Firmalar: Türk Eximbank tarafından yapılacakistihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etikaçısından yeterli görülen ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalarbu programdan yararlandırılır. Firma Limiti: Azami 4 milyon ABD Doları’dır 40
 41. 41. Proje Limiti: Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olanproje limiti, hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanansözleşme hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu sözleşmebedelinin % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbanktarafından belirlenir.Vade: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.Faiz Oranı: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.Kabul Edilen Teminatlar:Banka Teminat Mektubu, veyaDevlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, veyaKredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti 41
 42. 42. 42
 43. 43. Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üretenfirmaların Türk Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesindekredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan mal ve hizmetprojelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yenipazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine desteksağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarlakullandırılmaktadır.Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.Kredilendirme Oranı, Türk Eximbank tarafından belirlenir ancak, bu oran FOB ihracat taahhüdünün %80’ini aşamaz.Krediye konu olan malın asgari %50 yerli katkı oranı içermesi gerekmektedir.Kredi için Bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminatunsurları aranmakla birlikte, bu teminatların dışında ve ilave olarak başkateminatlar da alınabilecektir. Alınacak teminatların tutarı ve kompozisyonuBankamızca işlem bazında belirlenecektir. 43
 44. 44.  Türk firmalarının yurt dışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamalarına ve Değişik pazarlarda Türk menşeli tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları büyük alışveriş merkezi oluşturulmasına yönelik yatırımlara finansman destek verilmektedir. Yararlanabilen Firmalar: Krediden, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir. Kr edi Tutarı: Kredi konusu proje için Türk Eximbank tarafından uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami %85’i kredilendirilir. 44
 45. 45. Vade: Azami 7 yıldır. Ancak, kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geriödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferidenTürk Eximbank tarafından belirlenir.Faiz Or anı: Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenir.Teminatlar : Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya Kredi Garanti Fonu KefaletiAsgari Yatırım Tutarı: Türk Eximbank tarafından incelenerek tespitedilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.000 ABD Doları’nınaltında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. 45
 46. 46. Türk Bankaları tarafından kredibilitesi ve projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının, yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbanka muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap; Geçici teminat mektubu, İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu, İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu, talepleri karşılanır. 46
 47. 47. Fir ma Limiti: Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisikarşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı en fazla25 Milyon ABD Dolarıdır.Pr oje Limiti: Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ileyapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami% 25ine kadar teminat mektubu verilmektedir.Ülke Limiti: Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam programlimitinin azami %20si kadar olabilmektedir.Tutar ve Vadesi ve Faiz Or anı: Talep edilen mektubun türü, ihale 47
 48. 48. Kredi programı ile inşaat faaliyetleri devam eden ülkelerdeki ulusal ve/veyauluslararası işverenlerden iş almış olup, bu projeler kapsamında 2008 ve takip edenyıllarda tahakkuk etmiş ve işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsiledilemeyen alacağı olan müteahhitlik firmalarına kredi kullandırılacaktır.Yararlanabilen Firmalar:Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki TicaretMüşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik eden ve projebilgileri/alacak tutarları Bankamız ve Türkiye Müteahhitler Birliği yetkililerindenoluşacak komite tarafından yürütülen incelemeler neticesinde belirlenen müteahhitlikfirmaları bu programdan yararlandırılır.Ancak Libyada yaşanan belirsizlik durumu nedeniyle, Libyada iş yapan müteahhitlikfirmalarının yanı sıra, Libyada yerleşik ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden işalmış taşeron firmalar ile müşavirlik firmaları da Libyadaki faaliyetlerinin savaşkoşulları nedeniyle durduğunu Ticaret Müşavirliği/T.C. Büyükelçiliğincedüzenlenecek olan referans yazısı belgelemeleri koşulu ile 1 Eylül 2010 tarihindenitibaren tahakkuk etmiş alacakları için bu kredi programına başvurabiliriler. Bukapsamda kredi başvuruları için son tarih 30.09.2012dir. 48
 49. 49. Firma Limiti: 2008 ve takip eden yıllarda tahakkuk etmiş ve işverenmakamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen hak ediş tutarları toplamı;azami 25 milyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde, belirlenir. Döviz olarakkullanılabilecek azami tutar 10 Milyon USD’dir. Libya projeleri için 25 Milyon USDolarak hem döviz hem de karşılığı TL olarak kullanılabilmektedir. Vade : Kredi vadesi, döviz kredisinde azami 360 gün, TL kredisinde 12 ayı geriödemesiz dönem olmak üzere azami 24 aydır.Faiz Oranı: Döviz kredisinde USD birimli krediler için Libor+%3,50, Avro birimlikrediler için Euribor+%3,00 faiz oranı uygulanacaktır. TL Kredisinde kredi kullanıcısıfirmanın kredi talebinde belirteceği tercihi çerçevesinde sabit yada değişken faizoranı uygulanır. Program kapsamında uygulanacak sabit faiz oranı yıllık %9,75*değişken faiz oranı 6 aylık TRLIBOR+0,50’dir.Libya ve Suriyedeki projeler ile ilgili tahakkuk etmiş alacaklar karşılığında kullanılankredilerde faiz oranı döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+5,00 ve TL kredisinde içinTRLIBOR+1,5dur. Bu kapsamda kredi başvuruları için son tarih 30.09.2012’dir. 49
 50. 50. Kr edi: Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ ihraçedecek Türkiye’de yerleşik firmaların gemi inşa aşamasındaki harcamaları projebazında finanse edilir. Kredilendirme oranı %85’tir.Teminat Mektubu:Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile;- Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finanskurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve buna ilişkindoğabilecek faizler,- Proje konusu gemide kullanılacak makine ve ekipmanların vadeli ithalatıile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri,Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınır.Asgari Yer li Katkı Or anı : Proje konusu geminin yerli katkı oranınasgari %25 olması gerekmektedir. Asgari Öz kaynak Or anı: %15 50
 51. 51.  Yararlanabilen Firmalar: Krediden Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir. Nakdi Kredi / Teminat Mektubu Tutarı: Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Ancak, kullandırılacak kredinin / düzenlenecek teminat mektubunun tutarı gemi kontrat bedelinin azami %85’idir. Vade: Vade, her bir gemi için alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanmış olan sözleşme esas alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir. Azami vade 24 aydır. Teminat Mektubu Komisyonu: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kabul Edilen Teminatlar: Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti, Kredi / Teminat Mektubu konusu inşa edilen geminin ipoteği 51
 52. 52.  Amaç Türk Eximbank ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı Firmaların orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Yararlanabilen fir malar : Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya Yar ar lanabilen firmalar: ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmalara yararlanabilir. Fir ma Firma Limiti Firma limiti azami 20.000.000 ABD Dolarıdır. Ancak kredinin tutarı Ancak kredinin tutarı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. 52
 53. 53.  Vade & Faiz Or anı Krediye uygulanacak vade ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Asli Teminatlar  Kredinin anapara ve faiz tutarları toplamının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir. Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri Kredi Garanti Fonu kefaleti Gayrimenkul Rehni, Ticari İşletme Rehni, Gemi İpoteği 53
 54. 54. AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİAmaç:Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa YatırımBankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi,turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve ortabüyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlereyönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ileişletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.KOBİ TanımıBir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 500’den az çalışanıolan bağımsız işletmelerdir. Bu işletmelerin bağımsız kabul edilmesi içinsermayesinin; Ø %25’i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait olmamalı, Ø %25’i veya daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa aitse, şirket/kuruluşgrubunun toplam çalışan sayısı 500’den az olmalıdır.Firma LimitiFirma limiti 12,5 milyon Avro’dur. 54
 55. 55. AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİProje Tutarı:Program kapsamında tutarı 25 milyon Avro’yu geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Firma limiti 12,5 milyon Avro’durVade & Faiz OranıKrediye uygulanacak vade ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.Asli TeminatlarTürk Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara, faiz ve masraflar toplamının %100ü oranında asli teminat alınır. Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve KGF Kefaleti Gayrimenkul İ poteğ i 55
 56. 56. İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİKredinin Amacı: Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Krediye konu harcamaların hammadde, ara malı, makine, teçhizat ve aksam için olmalıdır. Tedarik edilen malların Türk menşeli ve Türkiye’de üretilmiş olması gerekmektedir. Kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar kabul edilmektedir. Arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilmez.Yararlanabilen Firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.Firma Limiti: 7,5 Milyon Avro veya muadili USD veya TL’dir.Asli Teminatlar: Teminat Mektubu, veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, veya KGF Kefaletidir.Vade ve Faiz Oranı: Kredinin vadesi 1 yılı geri ödemesiz azami 5 yıldır. (1+4) 5 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4,00), (Libor+4,50) ve (TL %11,75) 56
 57. 57. İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİKredinin Amacı: Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı- ihracatçıların, makine-teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Krediye konu harcamaların makine-teçhizat ve diğer yatırım unsurlarını içermesi gerekmektedir. Kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar kabul edilmektedir. Arsa, bina ve Kullanılmış mal alımları finanse edilmez.Yararlanabilen Firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.Firma Limiti: 10 Milyon EURO veya muadili USD veya TL’dir.Asli Teminatlar: Teminat Mektubu, veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, veya KGF Kefaletidir.Vade ve Faiz Oranı: Kredinin vadesi 2 yılı geri ödemesiz azami 7 yıldır. (2+3) 5 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4), (Libor+4,50) ve (TL %11,75) (2+5) 7 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4,25), (Libor+4,75) ve (TL %11,75) 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60.  Türk Eximbank’ın Ülke Kredi/Garanti Programlarının çerçevesi;  Ülkemiz dış politika hedefleri,  Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin rekabet potansiyeli olan ve stratejik olarak desteklenmesi gereken sektörler,  İlgili ülke ile olan ticari ilişkilerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir. Program kapsamında dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ve sermaye malı ihracatı ya da protokoller çerçevesinde gerçekleştirilecek proje için finansman sağlanmakta ya da garanti verilmektedir. 60
 61. 61.  1989 yılında ilk olarak S.S.C.B’ne açılan ülke kredileri, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak devam etmiştir. 1992 yılından itibaren Türk Eximbank, diğer ülkelerin benzer ihracat kredi kurumlarından daha önce, Orta-Batı Asya Cumhuriyetlerine girerek verdiği krediler ile Türk müteşebbislerinin önünü açmıştır. Ülke Kredi/Garanti Programları ile 1989 yılından bugüne kadar 23 ülkeye yaklaşık olarak 2,24 milyar dolar tutarında kredi kullandırılmış, 2,58 milyar dolarda tahsilat yapılmıştır. 61
 62. 62. YARARLANMA KOŞULLARI Finanse edilen projenin borçlu ülkenin önceliklerine uygun olması ve bu ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etki sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Proje yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olmalı ve projenin geri ödeme gücü yüksek olmalıdır. İhracı/yatırımı düşünülen malın/projenin ilgili ülke bankasınca talep edilmesi gerekmektedir. İhracatı yapılacak olan makine ekipman ve malzemenin yerli katkı payı en az %50 olmalıdır. Toplam vade ödemesiz dönem de dahil 10 yılı aşmamalıdır. 62
 63. 63. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYGUNLUK Türkiye’nin, DTÖ ve OECD İhracat Kredi Grubu’na üyeliklerinden ve AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Türk Eximbank sigorta, garanti ve kredi programları uygulamalarında DTÖ, OECD ve AB’nin ilgili düzenlemelerini sürekli izleyerek, uluslararası normlara uygun hareket etmeye özen göstermektedir. 63
 64. 64. 2011 YILITÜRK EXİ MBANK PERFORMANSI 64
 65. 65.  Türk Eximbank 2011 yılı itibariyle ihracat sektörüne; 6,67 milyar dolar nakdi kredi desteği, 5,75 milyar dolar tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak toplam 12,42 milyar dolar lık bir destek vermiştir. Bu tutar, Türkiye ihracatının % 9 ,2’ sine tekabül etmektedir. 65
 66. 66.  2011 yılında kredi programları çerçevesinde 11,2 milyar TL ( 6,67 milyar dolar ) ihracat kredisi kullandırılmıştır. Kredilerin % 68’i döviz, % 32’si TL cinsinden kullandırılmıştır. 68 32 Kredilerin % 42’si aracı bankalar tarafından, % 58’i ise 42 58 doğrudan kullandırılmıştır. 2011 yılında kısa vadeli kredi programlarından 3.068 firma yararlanmış olup, kredi kullanan firmaların % 67’si KOBİ ’dir. ’dir 2011 yılında kısa vadeli ihracat kredilerinin % 31’i KOBİ’lere 31 kullandırılmıştır. 66
 67. 67. İhracat Kredi Sigortası Programları çerçevesinde 2011yılında;yılında Sigortalanan sevkiyat tutarı 5,8 milyar dolar, dolar Tahsil edilen prim tutarı 20,5 milyon dolar , Programdan yararlanan ihracatçı sayısı 1.232, Ödenen tazminat tutarı 7,2 milyon dolar olmuşturSigorta faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık166.180 yabancı firmanın ayrıntılı kayıtlarını içeren bir“bilgi bankası” oluşturulmuştur. Bu çerçevede geçerlialıcı limiti onay tutarı da 4,5 Milyar Dolar seviyesindegerçekleşmiştir. 67
 68. 68. Fİ NANSMAN VEMALİ YAPI 68
 69. 69.  Türk Eximbank’ın kaynakları;  Sermaye girişlerinden,  Yurt içi bankalardan,  Euro-sendikasyon kredilerinden,  Tahvil ve banka bonosu ihraçlarından,  Uluslararası finans kurumlarından, sağlanmaktadır. Bankanın ödenmiş sermayesi 2 milyar TL’dir. 69
 70. 70. Türk Eximbank’ın 31 Aralık 2011 itibariyle, Aktif büyüklüğü 9,7 milyar TL Kredilerin aktife oranı %83 Öz kaynak karlılığı %5,9 Aktif karlılığı %2,3 ve Sermaye yeterliliği oranı %108 olarak gerçekleşmiştir. 70
 71. 71. (www.eximbank.gov.tr) Bankamızın internet sitesinde Bankamız programlarına ait her türlü bilgiye ve başvuru formlarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca, programlarımız hakkındaki her türlü sorularınız için ilgili kişilerin telefon numaraları da internet sitemizde yer almaktadır. 71
 72. 72. Türk Eximbank İzmir Şubesi Mahfuz DOĞU Müdür Yrd.Tel : 0 232 445 85 60 – D:13Fax : 0 232 445 85 61e-mail : mdogu@eximbank.gov.tr 72
 73. 73. TEŞEKKÜRLER…www.eximbank.gov.tr 73

×