Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013

703 views

Published on

נתונים עדכניים על מצב החינוך בישראל מראים שהמגמה בשנים האחרונות היא חיובית, העגלה מתחילה לצאת מהבוץ, ההישגים בעליה. הם התחילו בבתי הספר היסודיים, המשיכו לחטיבת הביניים וכעת ניצבים בפתחה של החטיבה העליונה. אבל, ההישגים עדיין נמוכים מדי, הפערים גדולים מדי, והדרך עוד ארוכה.

Published in: Education
 • Be the first to comment

מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013

 1. 1. ‫מגמות בהישגי החינוך בישראל‬ ‫3102‬
 2. 2. ‫ממצאים עיקריים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫בשנים האחרונות נרשמת מגמת שיפור בהישגי הלימוד בישראל,‬ ‫המתבטאת בכל המבחנים הארציים והבינלאומיים.‬ ‫השיפור חל בעיקר בבית הספר היסודי, מתחיל להגיע גם לחטיבת‬ ‫הביניים, אך טרם נטע שורש בחטיבה העליונה ובהשכלה הגבוהה.‬ ‫השיפור ניכר בעיקר בידע ובקיאות, אך גם (במידה פחותה) במיומנויות‬ ‫הבנה ויישום.‬ ‫הפוטנציאל למצויינות בקו שיפור - שיעור התלמידים המצטיינים נמצא‬ ‫בעלייה, ושיעור המתקשים בירידה.‬ ‫עם זאת, ההישגים עדיין אינם מספקים והפערים על רקע חברתי-כלכלי‬ ‫עודם גדולים. ההישגים נמוכים במיוחד בבתי הספר הערביים.‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫מגמת שיפור בהישגי החינוך בישראל‬ ‫מבחני פיזה‬ ‫בודקים ידע‬ ‫מעמיק, הבנה‬ ‫ויכולת יישום,‬ ‫בקרב תלמידים‬ ‫בני 51 במדינות‬ ‫ה-‪.OECD‬‬ ‫ישראל היא‬ ‫המדינה השמינית‬ ‫ב-‪ OECD‬בקצב‬ ‫השיפור בהישגי‬ ‫המתמטיקה‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫3‬
 4. 4. ‫מגמת השיפור בהישגים מתחילה בבית הספר היסודי: סיכום ההישגים במיצ"ב 3102-7002‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫4‬
 5. 5. ‫מגמת השיפור בהישגים מחלחלת גם לחטיבות הביניים: סיכום ההישגים במיצ"ב 3102-7002‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫5‬
 6. 6. ‫יותר מצטיינים, פחות מתקשים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫6‬
 7. 7. ‫יותר מצטיינים, פחות מתקשים‬ ‫(עליה בפוטנציאל למצויינות)‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ישראל עדיין מתאפיינת בריבוי יחסי של תלמידים מתקשים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫8‬
 9. 9. ‫פערים בהישגים מוסברים בעיקר בפערים בין בתי הספר‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫9‬
 10. 10. ‫בישראל הפערים בתוך בתי הספר הממוצעים גדולים במיוחד‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫01‬
 11. 11. ‫קשר חזק בין תעסוקת אם התלמיד והישגיו‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ההורים משחקים תפקיד מרכזי‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫הערכת מורים: בישראל, פחות שיתוף עמיתים, יותר פיקוח וליווי חיצוני‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫31‬
 14. 14. ‫בעיות חשיבה והישגים לימודיים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫41‬
 15. 15. ‫רשתות חברתיות והישגים לימודיים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫51‬
 16. 16. ‫תחושת מסוגלות והישגים לימודיים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫61‬
 17. 17. ‫בישראל הישגים ודיווח על הנאה מלימודי מתמטיקה אינם מתחברים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫71‬
 18. 18. ‫השיפור בהישגים עדיין לא מגיע לחטיבה העליונה:‬ ‫המשך הירידה במספר הניגשים לבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד‬ ‫00041‬ ‫00021‬ ‫00001‬ ‫0008‬ ‫9688‬ ‫2479‬ ‫84501‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫25011‬ ‫74211‬ ‫97521‬ ‫00921‬ ‫0006‬ ‫0004‬ ‫0002‬ ‫0‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬
 19. 19. ‫היערכות לשיפור בחטיבה העליונה:‬ ‫עליה במספר הסטודנטים להוראת מתמטיקה בעל-יסודי‬ ‫006‬ ‫005‬ ‫16‬ ‫333‬ ‫004‬ ‫042‬ ‫003‬ ‫502‬ ‫75‬ ‫612‬ ‫342‬ ‫15‬ ‫44‬ ‫96‬ ‫05‬ ‫03‬ ‫07‬ ‫35‬ ‫68‬ ‫35‬ ‫002‬ ‫86‬ ‫37‬ ‫45‬ ‫602‬ ‫411‬ ‫421‬ ‫231‬ ‫021‬ ‫031‬ ‫73‬ ‫97‬ ‫97‬ ‫26‬ ‫41‬ ‫58‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫הסבת אקדמאים‬ ‫מכללות להוראה‬ ‫001‬ ‫07‬ ‫0‬ ‫2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫91‬
 20. 20. ‫ניצנים אפשריים לשינוי מגמה במספר הניגשים לבגרות בפיזיקה (חשמל)‬ ‫2629‬ ‫9498‬ ‫0059‬ ‫0009‬ ‫3868‬ ‫0058‬ ‫0928‬ ‫9897‬ ‫4708‬ ‫1987‬ ‫0008‬ ‫0057‬ ‫0007‬ ‫3102‬ ‫3102.21.51‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫4002‬ ‫02‬
 21. 21. ‫מחסור גובר במורים למתמטיקה ומדעים (9002)‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫12‬
 22. 22. ‫שיעור הנבחנים בחמש יחידות לימוד בכל מחוז (9002)‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫22‬
 23. 23. ‫טיפוח מומחיות קלינית של מורים‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫32‬
 24. 24. ‫התמתנות בהרחבת הנגישות להשכלה‬ ‫3102.21.51‬ ‫‪www.trump.org.il‬‬ ‫2102-0991‬ ‫42‬
 25. 25. 25 www.trump.org.il 15.12.2013

×