SlideShare a Scribd company logo

תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009

1 of 21
Download to read offline
‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬
‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
‫הליכוד‬ ‫תנועת‬
2008
www.likud.org.il
www.netanyahu.org.il
‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬
‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 45 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
7 '‫עמ‬ 	‫ה‬‫פתיח‬
8-9 '‫עמ‬ 	?‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬
10-11 '‫עמ‬ 	?‫מדי‬ ‫קטן‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬
12-13 '‫עמ‬ 	?‫ההישגים‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬
14-15 '‫עמ‬ 	?‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬
16-17 '‫עמ‬ 	?‫בחינוך‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫מהו‬
18-19 '‫עמ‬ 	?‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫מגייסות‬ ‫כיצד‬
20-21 '‫עמ‬ ?‫הנכונים‬‫המקצועות‬‫את‬‫מלמדים‬‫בישראל‬‫המורים‬‫האם‬
23-24 '‫עמ‬ 	?‫לממשו‬ ‫כדי‬ ‫שהצבנו‬ ‫היעד‬ ‫ומהו‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫מהו‬
25-35'‫עמ‬ 	?"‫להוראה‬ ‫"הטובים‬ ‫התוכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫חמשת‬ ‫מהם‬
36 '‫עמ‬ 	?‫למציאות‬ ‫מחזון‬ ‫תהפוך‬ ‫שהתוכנית‬ ‫כדי‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬
37 '‫עמ‬ 	‫ם‬‫סיכו‬
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 89 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫חינוך‬
.‫ל‬‫בישרא‬ ‫החברתיים‬ ‫הפערים‬
‫בניגוד‬ .‫ל‬‫ישרא‬ ‫ילדי‬ ‫בקרב‬ ‫הפערים‬ ‫לצמצום‬ ‫חיוני‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬
‫בהצלחה‬‫להתמודד‬‫כישורים‬‫לאדם‬‫נותן‬‫טוב‬‫חינוך‬,‫הקצבאות‬‫למדיניות‬
‫לילדינו‬ ‫מקנה‬ ‫הוא‬ ;‫מולם‬ ‫ישע‬ ‫חסר‬ ‫שיחוש‬ ‫במקום‬ ‫החיים‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬
‫את‬ ‫בכבוד‬ ‫לפרנס‬ ‫שיוכלו‬ ,‫וגאים‬ ‫עצמאיים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להיות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬
.‫משפחותיהם‬ ‫ואת‬ ‫עצמם‬
‫למצוא‬ ‫סיכויו‬ ‫גדלים‬ ‫כך‬ ,‫עולה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫שנות‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬
.‫שכרו‬ ‫גדל‬ ‫וכך‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬
‫לימוד‬ ‫שנות‬ 16 ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ 2000 ‫בשנת‬ ‫האבטלה‬ ‫שיעור‬ ,‫לדוגמא‬
50%-‫כ‬ ,₪ 9,215 ‫היה‬ ‫הממוצע‬ ‫ושכרם‬ ‫בלבד‬ 4.5% ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ומעלה‬
.)2-‫ו‬ 1 ‫(גרפים‬ ‫שנים‬ 13-15 ‫שלמד‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬
‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫היא‬ ‫פערים‬ ‫ולסגור‬ ‫העוני‬ ‫מן‬ ‫אנשים‬ ‫לחלץ‬ ‫הדרך‬
‫עני‬ ‫מחלצת‬ ‫בהכרח‬ ‫אינה‬ ‫ממשלתית‬ ‫קצבה‬ .‫ך‬‫בחינו‬ ‫שווה‬ ‫הזדמנות‬
.‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫כן‬ ‫השכלה‬ - ‫מעוניו‬
1 ‫גרף‬
2 ‫גרף‬
‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1011 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬
‫אינה‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬
‫התקציב‬ ‫גודל‬
‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬ ,‫המקובלת‬ ‫לדעה‬ ‫בניגוד‬
.‫ך‬‫החינו‬ ‫תקציב‬ ‫גודל‬ ‫אינה‬
‫בהשוואה‬ ‫באמצע‬ ‫טוב‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫בחינוך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההשקעה‬
‫אך‬ .‫ר‬‫סבי‬ ‫במקום‬ ‫היא‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ‫וגם‬ .)3 ‫(גרף‬ ‫בינלאומית‬
,‫ך‬‫החינו‬ ‫לתקציב‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫הישגי‬ ‫את‬ ‫כשמודדים‬
‫דן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫על-פי‬ .‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫שישראל‬ ‫מתברר‬
‫לכוח‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ,‫ב‬‫אבי‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫בן-דוד‬
‫שההישגים‬ ‫בעוד‬ ,‫וגרמניה‬ ‫יפן‬ ,‫ב‬"‫ארה‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫גבוהה‬ ‫המקומי‬ ‫הקנייה‬
‫לתוצאות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכים‬ ‫ומדעים‬ ‫במתמטיקה‬ ‫ישראל‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬
‫ממדינות‬‫יותר‬‫יחסי‬‫באופן‬‫מוציאה‬‫ישראל‬,‫ר‬‫כלומ‬.‫אלה‬‫מדינות‬‫תלמידי‬
.‫מהן‬ ‫פחות‬ ‫ומשיגה‬ ‫מתקדמות‬
‫אם‬ ‫אך‬ .‫נכון‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫תמיד‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫תקציב‬
‫גם‬ ,‫מתנהלת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫להתנהל‬ ‫תמשיך‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬
‫טובה‬ ‫בהגדרה‬ ‫תחילה‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫ל‬‫תועי‬ ‫לא‬ ‫התקציב‬ ‫הכפלת‬
.‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬
3 ‫גרף‬

Recommended

CANENERO Advertising - Gilberto Chiacchiera
CANENERO Advertising - Gilberto ChiacchieraCANENERO Advertising - Gilberto Chiacchiera
CANENERO Advertising - Gilberto Chiacchierabnioceanoblu
 
Бренд-комьюнити от Sitko.Ru (Brand-Community of Sitko.Ru)
Бренд-комьюнити от Sitko.Ru (Brand-Community of Sitko.Ru)Бренд-комьюнити от Sitko.Ru (Brand-Community of Sitko.Ru)
Бренд-комьюнити от Sitko.Ru (Brand-Community of Sitko.Ru)Serj Nazarov
 
Html5 history api
Html5 history api Html5 history api
Html5 history api 景智 張
 
Group 2 - Pitch
Group 2 - PitchGroup 2 - Pitch
Group 2 - Pitchollieknott
 
Afstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag finalAfstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag finalhanskanns
 
World Computer Congress Keynote
World Computer Congress KeynoteWorld Computer Congress Keynote
World Computer Congress Keynotefabricapo
 
Proform 505 cst Treadmill Buying Guide
Proform 505 cst Treadmill Buying GuideProform 505 cst Treadmill Buying Guide
Proform 505 cst Treadmill Buying GuideSharon Hamlin
 
SEO Esettanulmány: optimalizált tartalommarketing
SEO Esettanulmány: optimalizált tartalommarketingSEO Esettanulmány: optimalizált tartalommarketing
SEO Esettanulmány: optimalizált tartalommarketingGabor Papp
 

More Related Content

Viewers also liked

JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDD
JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDDJavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDD
JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDDsearls
 
CloudSurance - We backup web application data
CloudSurance - We backup web application dataCloudSurance - We backup web application data
CloudSurance - We backup web application dataSam Bowen
 
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)Sherri Goodwin
 
PHP 7 Crash Course
PHP 7 Crash CoursePHP 7 Crash Course
PHP 7 Crash CourseColin O'Dell
 
Describe
DescribeDescribe
Describesilmb
 
Medier i en digital verden 150922
Medier i en digital verden 150922Medier i en digital verden 150922
Medier i en digital verden 150922Stale Lindblad
 
The power of abstraction
The power of abstractionThe power of abstraction
The power of abstractionACMBangalore
 

Viewers also liked (11)

JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDD
JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDDJavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDD
JavaScript Craftsmanship: Why JavaScript is Worthy of TDD
 
National hero
National heroNational hero
National hero
 
CloudSurance - We backup web application data
CloudSurance - We backup web application dataCloudSurance - We backup web application data
CloudSurance - We backup web application data
 
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)
SHERRI GOODWIN Resume 1 (2)
 
מחדד 05.03
מחדד 05.03מחדד 05.03
מחדד 05.03
 
Ic tmagic tm clevedon
Ic tmagic tm clevedonIc tmagic tm clevedon
Ic tmagic tm clevedon
 
PHP 7 Crash Course
PHP 7 Crash CoursePHP 7 Crash Course
PHP 7 Crash Course
 
Describe
DescribeDescribe
Describe
 
J350 Social Media Intro
J350 Social Media IntroJ350 Social Media Intro
J350 Social Media Intro
 
Medier i en digital verden 150922
Medier i en digital verden 150922Medier i en digital verden 150922
Medier i en digital verden 150922
 
The power of abstraction
The power of abstractionThe power of abstraction
The power of abstraction
 

Similar to תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009

חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםq1q2q3
 
Teach First Conference Sept 2012
Teach First Conference Sept 2012Teach First Conference Sept 2012
Teach First Conference Sept 2012Eli Hurvitz
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011Eli Hurvitz
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1Zafir Rivka
 
ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעונטע לב
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...יהושע גלעד
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012Eli Hurvitz
 
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014Eli Hurvitz
 
הוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible Learningהוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible LearningEli Hurvitz
 
חינוך אל העתיד
חינוך אל העתידחינוך אל העתיד
חינוך אל העתידTamir Ninari
 
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013Eli Hurvitz
 
תכנית יזמות לילדים ולנוער
תכנית יזמות לילדים ולנוערתכנית יזמות לילדים ולנוער
תכנית יזמות לילדים ולנוערGalit Zamler
 
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגתלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגיהושע גלעד
 
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולם
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולםתכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולם
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולםGalit Zamler
 
Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30mjbinstitute
 
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויותילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויותNOVA
 
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגותיהושע גלעד
 

Similar to תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009 (20)

חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
 
Teach First Conference Sept 2012
Teach First Conference Sept 2012Teach First Conference Sept 2012
Teach First Conference Sept 2012
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי 2011
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
 
ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעו
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
 
Ofek hadash
Ofek hadashOfek hadash
Ofek hadash
 
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014
חשבון נפש: מצב לימודי המתמטיקה בישראל - 2014
 
Hinuch Tov
Hinuch TovHinuch Tov
Hinuch Tov
 
הוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible Learningהוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible Learning
 
prakt-shachar.pdf
prakt-shachar.pdfprakt-shachar.pdf
prakt-shachar.pdf
 
חינוך אל העתיד
חינוך אל העתידחינוך אל העתיד
חינוך אל העתיד
 
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013
מגמות בהישגי החינוך בישראל 2013
 
תכנית יזמות לילדים ולנוער
תכנית יזמות לילדים ולנוערתכנית יזמות לילדים ולנוער
תכנית יזמות לילדים ולנוער
 
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגתלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
 
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולם
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולםתכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולם
תכנית יזמות לילדים כמודל לאנשי חינוך בעולם
 
Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30
 
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויותילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
 
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 

תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009

 • 1. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬ ‫הליכוד‬ ‫תנועת‬ 2008 www.likud.org.il www.netanyahu.org.il
 • 2. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬
 • 3. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 45 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 7 '‫עמ‬ ‫ה‬‫פתיח‬ 8-9 '‫עמ‬ ?‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬ 10-11 '‫עמ‬ ?‫מדי‬ ‫קטן‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬ 12-13 '‫עמ‬ ?‫ההישגים‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬ 14-15 '‫עמ‬ ?‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫הגדלת‬ ‫האם‬ 16-17 '‫עמ‬ ?‫בחינוך‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫מהו‬ 18-19 '‫עמ‬ ?‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫מגייסות‬ ‫כיצד‬ 20-21 '‫עמ‬ ?‫הנכונים‬‫המקצועות‬‫את‬‫מלמדים‬‫בישראל‬‫המורים‬‫האם‬ 23-24 '‫עמ‬ ?‫לממשו‬ ‫כדי‬ ‫שהצבנו‬ ‫היעד‬ ‫ומהו‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫מהו‬ 25-35'‫עמ‬ ?"‫להוראה‬ ‫"הטובים‬ ‫התוכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫חמשת‬ ‫מהם‬ 36 '‫עמ‬ ?‫למציאות‬ ‫מחזון‬ ‫תהפוך‬ ‫שהתוכנית‬ ‫כדי‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬ 37 '‫עמ‬ ‫ם‬‫סיכו‬
 • 5. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 89 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לצמצום‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫חינוך‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫החברתיים‬ ‫הפערים‬ ‫בניגוד‬ .‫ל‬‫ישרא‬ ‫ילדי‬ ‫בקרב‬ ‫הפערים‬ ‫לצמצום‬ ‫חיוני‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫בהצלחה‬‫להתמודד‬‫כישורים‬‫לאדם‬‫נותן‬‫טוב‬‫חינוך‬,‫הקצבאות‬‫למדיניות‬ ‫לילדינו‬ ‫מקנה‬ ‫הוא‬ ;‫מולם‬ ‫ישע‬ ‫חסר‬ ‫שיחוש‬ ‫במקום‬ ‫החיים‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫את‬ ‫בכבוד‬ ‫לפרנס‬ ‫שיוכלו‬ ,‫וגאים‬ ‫עצמאיים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להיות‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ .‫משפחותיהם‬ ‫ואת‬ ‫עצמם‬ ‫למצוא‬ ‫סיכויו‬ ‫גדלים‬ ‫כך‬ ,‫עולה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫שנות‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬ .‫שכרו‬ ‫גדל‬ ‫וכך‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬ 16 ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ 2000 ‫בשנת‬ ‫האבטלה‬ ‫שיעור‬ ,‫לדוגמא‬ 50%-‫כ‬ ,₪ 9,215 ‫היה‬ ‫הממוצע‬ ‫ושכרם‬ ‫בלבד‬ 4.5% ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ומעלה‬ .)2-‫ו‬ 1 ‫(גרפים‬ ‫שנים‬ 13-15 ‫שלמד‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫היא‬ ‫פערים‬ ‫ולסגור‬ ‫העוני‬ ‫מן‬ ‫אנשים‬ ‫לחלץ‬ ‫הדרך‬ ‫עני‬ ‫מחלצת‬ ‫בהכרח‬ ‫אינה‬ ‫ממשלתית‬ ‫קצבה‬ .‫ך‬‫בחינו‬ ‫שווה‬ ‫הזדמנות‬ .‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫כן‬ ‫השכלה‬ - ‫מעוניו‬ 1 ‫גרף‬ 2 ‫גרף‬
 • 6. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1011 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫אינה‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫התקציב‬ ‫גודל‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬ ,‫המקובלת‬ ‫לדעה‬ ‫בניגוד‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫תקציב‬ ‫גודל‬ ‫אינה‬ ‫בהשוואה‬ ‫באמצע‬ ‫טוב‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫בחינוך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההשקעה‬ ‫אך‬ .‫ר‬‫סבי‬ ‫במקום‬ ‫היא‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ‫וגם‬ .)3 ‫(גרף‬ ‫בינלאומית‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫לתקציב‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫הישגי‬ ‫את‬ ‫כשמודדים‬ ‫דן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫על-פי‬ .‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫שישראל‬ ‫מתברר‬ ‫לכוח‬ ‫ביחס‬ ‫בישראל‬ ‫לתלמיד‬ ‫ההוצאה‬ ,‫ב‬‫אבי‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫בן-דוד‬ ‫שההישגים‬ ‫בעוד‬ ,‫וגרמניה‬ ‫יפן‬ ,‫ב‬"‫ארה‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫גבוהה‬ ‫המקומי‬ ‫הקנייה‬ ‫לתוצאות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכים‬ ‫ומדעים‬ ‫במתמטיקה‬ ‫ישראל‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫ממדינות‬‫יותר‬‫יחסי‬‫באופן‬‫מוציאה‬‫ישראל‬,‫ר‬‫כלומ‬.‫אלה‬‫מדינות‬‫תלמידי‬ .‫מהן‬ ‫פחות‬ ‫ומשיגה‬ ‫מתקדמות‬ ‫אם‬ ‫אך‬ .‫נכון‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫תמיד‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫תקציב‬ ‫גם‬ ,‫מתנהלת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫להתנהל‬ ‫תמשיך‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫טובה‬ ‫בהגדרה‬ ‫תחילה‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫ל‬‫תועי‬ ‫לא‬ ‫התקציב‬ ‫הכפלת‬ .‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ 3 ‫גרף‬
 • 7. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1213 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ירדו‬ ‫והתוצאות‬ ‫גדל‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫לעליות‬‫אבל‬.‫אחוזים‬‫בעשרות‬‫החינוך‬‫תקציב‬‫גדל‬‫האחרונים‬‫בעשורים‬ ‫מערכת‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫החינוך‬ ‫בתקציב‬ ‫הדרמטיות‬ ‫בעקביות‬ ‫להתדרדר‬ ‫ממשיכות‬ ‫שהתוצאות‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫זה‬ .‫ך‬‫החינו‬ .‫להוצאה‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬ ‫במבחנים‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫ישראל‬ ‫הייתה‬ 60-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ .‫הרביעית‬ ‫בעשירייה‬ ‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היום‬ .‫הבינלאומיים‬ ‫(גרף‬ 70%-‫כ‬ ‫של‬ ‫מרשים‬ ‫בשיעור‬ ‫לתלמיד‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב‬ ‫גדל‬ 90-‫ה‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דרמטי‬ ‫גידול‬ ‫גם‬ .)4 ‫של‬ ‫הקריאה‬ ‫מבחני‬ ‫את‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ 60% ‫עברו‬ 1985 ‫בשנת‬ ,‫לדוגמא‬ ‫(גרף‬ 32%-‫ל‬‫זה‬‫שיעור‬‫ירד‬‫כבר‬ 2002‫בשנת‬‫ואילו‬,‫סבירה‬‫ברמה‬‫צה"ל‬ .‫אלה‬ ‫בשנים‬ ‫הגדולות‬ ‫התקציב‬ ‫תוספות‬ ‫חרף‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ,‫זאת‬ ‫כל‬ - )5 ‫אלא‬ ,‫ך‬‫בחינו‬ ‫משקיעים‬ ‫אנו‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫אפוא‬ ‫אינה‬ ‫החשובה‬ ‫השאלה‬ ‫פועלים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫נשנה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫אותו‬ ‫משקיעים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬ .‫לרדת‬ ‫תמשכנה‬ ‫התוצאות‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫בתחום‬
 • 8. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1415 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ,‫ל‬‫בישרא‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫יש‬ ‫החינוך‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫לא‬ ‫לבדו‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ‫אך‬ .‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫בהעלאת‬ ‫מתמקד‬ ‫בישראל‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫השיח‬ .‫להעלותו‬ ‫ויש‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫נמוך‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫המורים‬ ‫שכר‬ .‫ך‬‫החינו‬ ‫מערכת‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫תשפר‬ ‫לא‬ ‫לבדה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ההוראה‬ ‫למקצוע‬ ‫שהנכנסים‬ ‫מראים‬ ‫רבים‬ ‫מחקרים‬ ‫לילדינו‬ ‫להעניק‬ ‫הרצון‬ ‫היא‬ ‫ביותר‬ ‫השכיחה‬ ‫הסיבה‬ .‫מגוונות‬ ‫מסיבות‬ .‫וערכים‬ ‫כישורים‬ ‫לגבי‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫בייחוד‬ .‫ראוי‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫המורים‬ ‫ששכר‬ ‫כמובן‬ ‫צריך‬ ‫ונדרשים‬ ‫התלמידים‬ ‫כיתות‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫העומדים‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫השכר‬ .‫קשים‬ ‫בתנאים‬ ‫חשובה‬ ‫מלאכה‬ ‫לעשות‬ ‫ההוראה‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫דרושים‬ ,‫ר‬‫השכ‬ ‫העלאת‬ ‫בצד‬ .‫ל‬‫בישרא‬
 • 9. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1617 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫היא‬ ‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫החינוך‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫שנה‬ ‫להצטיין‬ ‫ובסינגפור‬ ‫קוריאה‬ ‫בדרום‬ ,‫ד‬‫בפינלנ‬ ‫לתלמידים‬ ‫גורם‬ ‫מה‬ :‫הראשון‬ ‫המרכיב‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ?‫הבינלאומיים‬ ‫במבחנים‬ ‫שנה‬ ‫אחר‬ ,‫שלה‬ ‫המורים‬ ‫באיכות‬ ‫תלויה‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫איכות‬ .‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הלמידה‬ ‫כישורי‬ ‫מעוצבים‬ ‫בהן‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנים‬ ‫ובעיקר‬ .‫ד‬‫התלמי‬ ‫של‬ .‫ממוצע‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫זהות‬ ‫יכולות‬ ‫בעלי‬ '‫א‬ ‫בכיתה‬ ‫ילדים‬ ‫שני‬ ‫קחו‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬ ‫ארבע‬ ‫אחרי‬ ‫עצמו‬ ‫ימצא‬ ‫טוב‬ ‫מורה‬ ‫אצל‬ ‫שלמד‬ ‫התלמיד‬ ‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫מורה‬ ‫אצל‬ ‫שלמד‬ ‫התלמיד‬ ‫ואילו‬ ,‫הכיתה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫ברבע‬ ‫התחתון‬ ‫ברבע‬ ‫שילדים‬ ‫בעוד‬ .)7 ‫(גרף‬ ‫התחתון‬ ‫ברבע‬ ‫עצמו‬ ‫ימצא‬ ‫להדביק‬ ‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬ ‫מבוססות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שבאים‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫מבוססות‬ ‫פחות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שבאים‬ ‫ילדים‬ ,‫ר‬‫הפע‬ ‫את‬ ‫עתיד‬ ‫היא‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫עבורם‬ .‫דומה‬ ‫תמיכה‬ ‫לקבל‬ .‫בחברה‬ ‫פערים‬ ‫ונפערים‬ ‫הולכים‬ ‫כך‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ,‫ל‬‫בישרא‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫המצטיינות‬ ‫מדינות‬ ‫במדינות‬ ‫המורה‬ ‫שכר‬ ‫מהם‬ .‫אחרות‬ ‫מפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ?‫המורה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫האחרים‬ ‫הגורמים‬ ‫כן‬ ‫אם‬
 • 10. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 1819 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫שמעלים‬ ‫הם‬ ‫מתמדת‬ ‫והכשרה‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫המעמד‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫שהצליחו‬ ‫אלה‬ ‫הן‬ ‫בחינוך‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫מיון‬ ‫תהליך‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫עושות‬ ‫הן‬ .‫ההוראה‬ ‫מקצוע‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫סטודנטים‬ ‫לגבי‬ ‫אצלנו‬ ‫לנהוג‬ ‫בדומה‬ ,‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫קפדני‬ ‫במדינות‬ ‫ההוראה‬ ‫למקצוע‬ ‫הכניסה‬ ‫רף‬ .‫ולפסיכולוגיה‬ ‫לרפואה‬ .‫מצליחות‬ ‫הפחות‬ ‫במדינות‬ ‫הנהוג‬ ‫מהרף‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫המצטיינות‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫רק‬ ‫מסתפקות‬ ‫אינן‬ ‫המצטיינות‬ ‫המדינות‬ ‫להכשרת‬ ‫גדולים‬ ‫משאבים‬ ‫מקדישות‬ ‫גם‬ ‫הן‬ .‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫הבינו‬ ‫אלה‬ ‫מדינות‬ .‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫וגם‬ ‫למקצוע‬ ‫כניסתם‬ ‫לפני‬ ‫המורים‬ ‫(גרף‬ ‫שלהם‬ ‫ההכשרה‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫נגזרת‬ ‫היא‬ ‫המורים‬ ‫שאיכות‬ ‫נותנות‬ ‫מעטות‬ ‫מדינות‬ ‫רק‬ ,‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫שעניין‬ ‫אף‬ .)8 ‫שעות‬ 100 ‫מקצה‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫ר‬‫סינגפו‬ .‫הראויה‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שלא‬ ‫כמעט‬ ‫ישראל‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ .‫מורה‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫לפיתוח‬ ‫בשנה‬ .‫ר‬‫דב‬ ‫השקיעה‬
 • 11. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2021 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫במקצועות‬ ‫להתמקד‬ ‫חייבת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫האופנתיים‬ ‫במקצועות‬ ‫ולא‬ ‫הנכונים‬ ‫הישגי‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫לא‬ ‫הנכון‬ ‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫מלמד‬ ‫שאינו‬ ‫טוב‬ ‫מורה‬ ‫שהם‬ ‫לוודא‬ ‫חשוב‬ ,‫בכיתה‬ ‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫להצבת‬ ‫בנוסף‬ ‫לכן‬ .‫התלמידים‬ ,‫חשבון‬ ,‫וכתיבה‬ ‫קריאה‬ ‫כגון‬ ‫הנכונים‬ ‫המקצועות‬ ‫בהוראת‬ ‫מתמקדים‬ .‫ומחשב‬ ‫היסטוריה‬ ,‫ך‬"‫תנ‬ ,‫מדע‬ ,‫אנגלית‬ ‫ליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫לחיים‬ ‫בוגריה‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫אמורה‬ ‫חינוך‬ ‫מערכת‬ ‫שעות‬ ‫מבוזבזות‬ ‫בישראל‬ ‫אך‬ .‫וערכים‬ ‫בסיסיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫שמקנים‬ .‫הליבה‬ ‫ממקצועות‬ ‫חלק‬ ‫שאינם‬ ‫מקצועות‬ ‫על‬ ‫מדי‬ ‫רבות‬ ‫לימוד‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫ההוראה‬ ‫שעות‬ ‫שסך‬ ‫מעלה‬ ‫בן-דוד‬ ‫דן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ 56%‫על‬ ‫עומד‬ 9-11‫בגילאי‬ ‫הכולל‬ ‫ההוראה‬ ‫שעות‬ ‫מסך‬ ‫כאחוז‬ ‫הליבה‬ .)9 ‫(גרף‬ ‫המפותחות‬ ‫במדינות‬ 93% ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫לעומת‬ ,‫ד‬‫בלב‬ OECD
 • 12. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2223 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ...‫ך‬‫דר‬ ‫פריצת‬ ‫דרושה‬ ‫לימוד‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ .‫עמוק‬ ‫במשבר‬ ‫נמצאת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫פריצת‬ ‫דרושה‬ .‫ר‬‫המשב‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬ ‫המורים‬ ‫בשכר‬ ‫אחוזים‬ ‫וכמה‬ ‫בחינוך‬ ‫המפנה‬ ‫תמצית‬ ‫להלן‬ .‫לפתרונה‬ ‫ובדרכים‬ ‫הבעיה‬ ‫בהגדרת‬ ‫דרך‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫ליישם‬ ‫מתכוונים‬ ‫שאנו‬
 • 13. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2425 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ :‫החזון‬ ‫אמיתי‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫להעניק‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ :‫היעד‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫הפותחת‬ ‫לעשירייה‬ ‫שנים‬ 10 ‫המבחנים‬ ‫בדירוג‬ ‫בעולם‬ .‫הבינלאומיים‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ :‫בחינוך‬ ‫אמיתי‬ ‫למפנה‬ ‫התוכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ .1 ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ .2 ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ .3 ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ .4 ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ .5
 • 14. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2627 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ .1 ‫באמצעות‬‫בישראל‬‫ההוראה‬‫מקצוע‬‫של‬‫הגבוה‬‫המעמד‬‫להשבת‬‫נפעל‬ :‫עיקריים‬ ‫צעדים‬ ‫ארבעה‬ ‫העלאת‬ ‫על-ידי‬ ‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫קפדני‬ ‫מיון‬ .‫א‬ .‫למקצוע‬ ‫הכניסה‬ ‫רף‬ . ‫להוראה‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫הכשרה‬ .‫ב‬ .‫עבודתו‬ ‫שנות‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫התמקצעות‬ .‫ג‬ ...‫וכן‬ .‫המורים‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ .‫ד‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫חינוך‬ ‫"מערכת‬ ‫מהמורים‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫להיות‬ ".‫בה‬ ‫המלמדים‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫"המכנה‬ ‫הוא‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫החינוך‬ ‫מועמדים‬ ‫ולגייס‬ ‫לאתר‬ ‫היכולת‬ ".‫ר‬‫ביות‬ ‫הגבוהות‬ ‫מהרמות‬ 6.12.2007 ,‫אקונומיסט‬
 • 15. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 2829 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ .2 ‫גם‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלי‬ ‫חייבים‬ ,‫חינוכיות‬ ‫דמויות‬ ‫לשמש‬ ‫לחובתם‬ ‫בנוסף‬ :‫באמצעות‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מודרני‬ ‫לניהול‬ ‫מנהלים‬ ‫נכשיר‬ .‫ל‬‫לנה‬ ‫לדעת‬ .‫מנהלים‬ ‫להכשרת‬ ‫ומורחבת‬ ‫מיוחדת‬ ‫הכשרה‬ ‫אתוכנית‬. ‫טובים‬ ‫מורים‬ ‫לקדם‬ ‫הסמכות‬ ‫כולל‬ ,‫ל‬‫המנה‬ ‫סמכויות‬ ‫בהעצמת‬ . ‫בחלק‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫יכולת‬ ‫וכן‬ ,‫ראויים‬ ‫לא‬ ‫מורים‬ ‫ולהרחיק‬ .‫התקציב‬ ‫מן‬ ‫התלמידים‬ ‫לתוצאות‬ ‫אחראים‬ ‫להיות‬ ‫ממנהלים‬ ‫גדרישה‬ . .‫ספרם‬ ‫בבית‬ ‫מתפקדים‬ ‫אינם‬ ‫פשוט‬ ‫ומיומנים‬ ‫יעילים‬ ‫אינם‬ ‫שמנהליהם‬ ‫ספר‬ ‫"בתי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫וברמה‬ ‫ואי-יעילות‬ ‫בבלבול‬ ‫מתאפיינים‬ ‫הם‬ .‫כראוי‬ ‫הדרישות‬‫בכל‬‫עומדים‬‫יעילים‬‫ספר‬‫בתי‬,‫להם‬‫בניגוד‬...‫התלמידים‬‫הישגי‬ ‫מצוינים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫תלמידיהם‬ ]‫[ואילו‬ .‫רצון‬ ‫משביעת‬ ‫בצורה‬ ‫הללו‬ ‫מהם‬ ‫שמצופה‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫עובדים‬ ‫ומוריהם‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫מגיעים‬ ".‫ל‬‫כל‬ ‫בדרך‬ ,‫סרג'יובני‬ ‫תומס‬ '‫פרופ‬ "‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ומצוינות‬ ‫"מנהיגות‬ ‫את‬ ‫המקדם‬ ‫גורם‬ ‫היא‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫"היכולת‬ ‫השליטה‬‫את‬‫למנהל‬‫לתת‬‫פירושו‬‫לנהל‬.‫המדינה‬‫של‬‫הבינלאומי‬‫הדירוג‬ ‫לגייס‬ ‫מורה‬ ‫איזה‬ ‫לקבוע‬ ,‫תמריצים‬ ‫להעניק‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫ב‬‫בתקצי‬ ".‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫כמה‬ ‫ואף‬ 6.12.2007 ,‫אקונומיסט‬
 • 16. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3031 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ .3 ‫הליבה‬ ‫למקצועות‬ ‫הלימוד‬ ‫שעות‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫נקצה‬ :‫ובראשם‬ ,‫לחיים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫המכשירים‬ .‫וכתיבה‬ ‫ .אקריאה‬ .‫ .בחשבון‬ .‫ .גאנגלית‬ .‫ומחשב‬ ‫דמדע‬. ‫ .ה‬.‫והיסטוריה‬ ‫תנ"ך‬ ,‫מכוון‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫"החינוך‬ ‫החניך‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫הבא‬ ".‫ד‬‫בעתי‬ ‫לחייו‬ ‫סימון‬ ‫ארנסט‬ ‫עקיבא‬ '‫פרופ‬
 • 17. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3233 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ .4 :‫באמצעות‬ ‫מאחור‬ ‫להישאר‬ ‫תלמיד‬ ‫לאף‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בעזרת‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫ביצועיו‬ ‫אחר‬ ‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫ .אמעקב‬ .‫חדשניות‬ ‫בקרה‬ ‫שיטות‬ ‫כדי‬ ‫בלימודים‬ ‫פער‬ ‫שפתחו‬ ‫לתלמידים‬ ‫מיידי‬ ‫ .בסיוע‬ .‫להתרחב‬ ‫זה‬ ‫מפער‬ ‫למנוע‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תקצוב‬ ‫לשיטת‬ ‫ .גמעבר‬ .‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫וחברתיים‬ ‫כלכליים‬ ‫הטובות‬ ‫החינוך‬ ‫"מערכות‬ ‫את‬ ‫שמזהות‬ ‫אלה‬ ‫הן‬ ‫בעולם‬ ‫מתחיל‬ ‫התלמיד‬ ‫בו‬ ‫הרגע‬ ‫ומתערבות‬ ‫מאחור‬ ‫להשתרך‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במהירות‬ ."‫ביצועיו‬ 2007 ,‫ך‬‫החינו‬ ‫על‬ ‫מקינזי‬ ‫דו"ח‬
 • 18. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 3435 | ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ .5 ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫בתכניות‬ ‫לערכים‬ ‫חינוך‬ ‫נשלב‬ ‫בתחומים‬ ‫נתמקד‬ .‫המורים‬ ‫של‬ ‫ההכשרה‬ ‫ובתכניות‬ :‫הבאים‬ !‫משמעת‬ .‫א‬ ‫ישראל‬ ‫ומורשת‬ ‫ציונות‬ .‫ב‬ ‫ודמוקרטיה‬ ‫אזרחות‬ .‫ג‬ ‫הנחלת‬ ‫פירושו‬ ,‫עברי‬ ‫"חינוך‬ ,‫הנצחיים‬ ‫היהדות‬ ‫ערכי‬ ,‫והאוניברסאליים‬ ‫הלאומיים‬ ".‫ל‬‫ישרא‬ ‫נביאי‬ ‫לנו‬ ‫שהורישו‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הלאומית-רוחנית‬ ‫"היצירה‬ ,‫עם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫תכלית‬ ‫היא‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ,‫יצירה‬ ‫לשם‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ".‫להתקיים‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ ‫ז'בוטינסקי‬ ‫זאב‬
 • 20. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ | 38 ‫נקבה‬ ‫בלשון‬ ‫למורה‬ ‫גם‬ ‫מתייחסת‬ ‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫למורה‬ ‫בטקסט‬ ‫ההתייחסות‬ *
 • 21. ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫בחינוך‬ ‫אמיתית‬ ‫למהפכה‬ ‫תוכנית‬ ‫להוראה‬ ‫הטובים‬ ‫לנהל‬ ‫למנהל‬ ‫לתת‬ ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫מיקוד‬ ‫לחלשים‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬ ‫לחינוך‬ ‫הערכים‬ ‫השבת‬ www.likud.org.il www.netanyahu.org.il