Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica per elaborar exposicions orals

384 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica per elaborar exposicions orals

  1. 1. I.E. Francesc Cambó i Batlle RÚBRICA PER ELABORAR EXPOSICIONS ORALS INDICADORS A AVALUAR MATERIAL DE SUPORT AVANÇAT EXPERT 1. L’alumne saluda abans de començar l’exposició No saluda, ni es presenta i comença directament l’exposició. Senzillament saluda i sense presentar-se comença l’exposició. Saluda i es presenta de forma col·loquial i inicia l’exposició. Modulació, pronunciació, to i volum inadequats. Sense marcar o respectar pauses. Frases massa llargues i parla massa ràpida. Modulació, pronunciació, to i volum no del tot correctes. Poc respecte o marca de pauses. Frases llargues i parla poc fluida. Modulació, pronunciació, to volum correctes. Marca respecte a les pauses. Frases estructurades i fluides Saluda i es presenta correctament i formal, presenta els companys del grup, si és el cas, diu el títol, els apartats que conté el treball i inicia l’exposició. Molt bona pronunciació, Molt bon to i volum. Molt bona fluïdesa del llenguatge: pauses, frases, entonació i precisió. Es mostra tens. No gesticula ni manté contacte visual. Tics amb mans, cos... Es mostra una mica tens; gesticulació pobra i/o forçada; contacte visual a les persones properes o a les que semblen més interessades; consciència i certa rectificació de tics. Cos força relaxat, mostrant confiança i seguretat; gesticulació correcta; contacte visual per sectors. Rectificació i quasi absència de tics. Cos, braços, peus molt relaxats mostrant molta confiança i despertant interès; gesticulació molt natural i personal; Contacte visual amb tothom. Cap tic marcat. El seu discurs no està estructurat en absolut i, per tant, no s’entén. L’estructura no és clara i el missatge resulta confús. Tot i que l’estructura no és del tot clara, s’entén molt bé el missatge. S’identifica clarament l’estructura i s’entén molt bé el missatge. Informació a un nivell molt simplista. El contingut mostra que s’ha entès el que s’ha treballat però no es tracten tots els punts necessaris. La informació és força clara, mostra una certa reflexió sobre el tema, tractant tots els punts. La informació és excel·lent: s’ha entès el tema, hi ha reflexions, anècdotes i conclusions. Es tracten tots els punts necessaris amb profunditat. 6. Temporització CONTINGUT APRENENT 2. Modula, pronuncia i utilitza un to i volum adequats, respecta les pauses i utilitza frases estructurades i fluides. 3. Postura corporal correcta. POSADA EN ESCENA INEXPERT L’exposició és massa llarga o massa curta. Un o més membres del grup realitzen quasi tota l’exposició. L’exposició no s’acaba d’ajustar al temps demanat. El temps d’exposició no és igual entre tots els membres del grup L’exposició s’ajusta bastant al temps demanat però alguns membres del grup tenen més protagonisme. L’exposició s’ajusta exactament al temps demanat i tots els membres del grup intervenen el mateix període de temps. Presentació multimèdia A la diapositiva apareix escrit tot allò que s’explica. Hi ha moltes faltes d’ortografia. Presentació pobre visualment, sense ordre. Conté molts espais buits. Hi ha molta imatge i cap títol o paraula clau. S’utilitzen cossos de lletra diferen, subratllat, negreta i majúscules sense criteri. No utilitza cap altre tipus de material de suport. A la diapositiva apareix una part important del que s’explica. Hi ha alguna falta d’ortografia. No hi ha un ordre correcte i la presentació no és prou atractiva visualment. Hi ha alguna diapositiva sense títol o paraula clau. Utilitza alguna vegada cossos de lletra diferent, subratllat, negreta i majúscules sense criteri. Utilitza algun altre tipus de material de suport. A la diapositiva només apareixen els títols o paraules claus que ajuden a aclarir o subratllar els conceptes que s’expliquen. No hi ha faltes d’ortografia. Presentació multimèdia bastant atractiva. Es realitza una exposició correcta. A la diapositiva només apareixen els títols o paraules claus que ajuden a aclarir o subratllar conceptes que s’expliquen. No hi ha faltes d’ortografia. Presentació multimèdia molt atractiva, aconsegueix despertar l’ interès de l’auditori. Utilitza altres materials de suport. Utilitza altres materials de suport que enriqueixen l’exposició. 4. Hi ha introducció, desenvolupament i conclusió 5. Contingut Material de suport i i

×