Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crèditsíntesipautes2neso

425 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Crèditsíntesipautes2neso

  1. 1. TREBALL CRÈDIT DE SÍNTESI 1er ESO
  2. 2. REQUISITS Treball en grup: 3 o 4 persones Tema: De turistes a Barcelona? Elaboració: Dilluns 11 i dimarts 12 de juny Data de lliurament: 15 de juny del 2012  TREBALL ESCRIT: Entregar el treball en suport paper. Impressió a càrrec dels alumnes. Entregar annexos: treball individual de cada membre del grup  PRESENTACIÓ ORAL: Entregar la presentació en suport informàtic. Penjar el fitxer a l’aula moodle.
  3. 3. EN QUÈ CONSISTEIX EL TREBALL? TREBALL DE SÍNTESI Ha de constar de 2 parts…1ª 2ª TREBALL ESCRIT PRESENTACIÓ ORAL• Treball a mà • Microsoft Power Point• Open Office Writer/Word • Open Office Impress
  4. 4. TREBALL ESCRIT Passos a seguir abans de començar a redactar… PLANIFICAR EL TREBALL RECERCA INFORMACIÓ• Organització • Internet• Repartició de rols ORGANITZAR LA REDACTAR INFORMACIÓ TREBALL • Posar en comú la informació (Pluja didees, esquema i redacció en brut)
  5. 5. TREBALL ESCRIT Parts del treball 1. Portada 2. Índex 3. Introducció 4. Cos del treball 5. Conclusions 6. Bibliografia 7. Annexos
  6. 6. TREBALL ESCRIT Format del treball • Utilitzar fulls blancs A4 vertical, per una cara. • Presentar el text justificat (alineat als marges dret i esquerre) • Marges: Esquerre – 3cm, Dret – 2,5cm , - Superior – 3 cm , Inferior – 3 cm • Utilitzar una mateixa família de lletres (Arial o Times). • Grandària del text principal: 12 punts. • Línia en blanc entre paràgrafs. • Interlineat d’un espai i mig. • No deixar mai una sola línia d’un paràgraf sola al final o començament d’una pàgina. • Numerar les pàgines (és preferible posar la numeració centrada). • La portada no s’ha de paginar • Ús coherent de les grandàries dels títols, capítols i apartats. • Cada capítol del treball ha de començar en una pàgina nova.
  7. 7. PRESENTACIÓ ORAL Com ha de ser? Durada: 10 a 12 minuts Qui ha de fer la presentació oral? Cada alumne/a ha de presentar una part del treball Contingut:  Ha de ser un resum del treball escrit  La informació s’ha de presentar ordenada.  Ha d’incloure el màxim de recursos apresos .  Les diapositives han de ser clares, amb poca lletra, i entenedores
  8. 8. AVALUACIÓ TREBALL DE SÍNTESI PRESENTACIÓTREBALL TREBALL DELS TREBALL ORALA L’AULA ROLS DE REDACCIÓ 25% 25% 25% 25 %

×