Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 63 Ad

Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet

Download to read offline

Uudet hankintalait antavat entistä paremmat mahdollisuudet painottaa hankinnoissa ekologisia, sosiaalisia ja paikallisia tekijöitä sekä antavat hankintojen jakamisen kautta paremmat mahdollisuudet pk-yrityksille.

- Sissi Kohtala avasi hankintalakia ja sen käytäntöjä Rahoitusvoimalan Oriveden paikallistalouden kehittämispajassa Taiston talolla 24.5.2017

Uudet hankintalait antavat entistä paremmat mahdollisuudet painottaa hankinnoissa ekologisia, sosiaalisia ja paikallisia tekijöitä sekä antavat hankintojen jakamisen kautta paremmat mahdollisuudet pk-yrityksille.

- Sissi Kohtala avasi hankintalakia ja sen käytäntöjä Rahoitusvoimalan Oriveden paikallistalouden kehittämispajassa Taiston talolla 24.5.2017

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet (20)

Advertisement

Recently uploaded (14)

Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet

 1. 1. Hankintalain mahdollisuudet– miten hankkia joustavasti ja paikallisuus huomioiden Paikallistalouden kehittämispaja Orivesi 24.5.2017 1© Castrén & Snellman
 2. 2. Ohjelma • Hankintalait yleisesti • Lakiuudistus • Kynnysarvot ja hankintalajit • Joustavuus hankinnoissa • Markkinakartoitus • Hankinnan jakaminen • Hankintamenettelyn valinta • Paikallisuus hankinnan kriteereissä • Oikeuskäytäntöä 2© Castrén & Snellman
 3. 3. Uudet hankintalait voimaan 2017 alusta • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) • Sovelletaan lakien voimaan tulon jälkeen aloitettuihin hankintamenettelyihin 3© Castrén & Snellman
 4. 4. Uudistuksen tavoitteet ja periaatteet 1) Avoimuuden varmistaminen 2) Yksinkertaistaminen ja joustavuus 3) Innovointi 4) Ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien painottaminen 5) Pk-yritysten aseman parantaminen 6) Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön kirjaaminen säännöksiin 7) Oikeusvarmuuden lisääminen 4© Castrén & Snellman
 5. 5. Kynnysarvot Pienhankinnat, kansalliset hankinnat ja EU- hankinnat 5© Castrén & Snellman
 6. 6. Kansalliset kynnysarvot nousivat • Alle kansallisten kynnysarvojen kyseessä on pienhankinta • Yli kansallisten mutta alle EU- kynnysarvojen, kyseessä on kansallinen hankinta 6© Castrén & Snellman
 7. 7. Pienhankinnat jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle • Hankintayksikön omat hankintaohjeet • Hankinnan yleiset periaatteet huomioitava • Tasapuolisuus • Syrjimättömyys • Avoimuus • Suhteellisuus • Hankintayksikkö voi kuitenkin julkaista myös pienhankinnoista hankintailmoituksen ja noudattaa hankintamenettelyjä 7© Castrén & Snellman
 8. 8. Mitä huomioon pienhankinnoissa • Vaikka hankintalaki ei sovellu, otettava kuitenkin huomioon muu lainsäädäntö ja periaatteet • Esimerkiksi tilaajavastuulain velvoitteet • Ei muutoksenhakua markkinaoikeuteen • Hankintaoikaisu mahdollinen • Kunnallisvalitus mahdollinen (KHO:2014:189, KHO:2011:93) 8© Castrén & Snellman
 9. 9. Paikallisuuden huomioinen pienhankinnoissa • Omiin hankintaohjeisiin voi merkitä esimerkiksi lähiruoan tavoitteeksi • Paikallisten tuotteiden tunteminen • Paikallisuus huomioon hankintastrategioissa • Tasaisin väliajoin tehtävät markkinakartoitukset • Pienhankinnoissa on enemmän joustavuutta huomioida paikallisuutta 9© Castrén & Snellman
 10. 10. Kansalliset hankinnat (1/2) • Hankintamenettelyä ei ole täsmällisesti säännelty kuten EU- hankinnoissa, hankintayksikkö voi määritellä käyttämänsä menettelyn • Yleisten periaatteiden (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteellisuus) puitteissa • Valittu hankintamenettely on kuvattava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä • Voi käyttää EU-menettelyjä (avoin, rajoitettu jne.) • Hankintailmoitus on aina julkaistava ja tarjousmenettely suoritettava  Suositeltavaa ohjata käytäntöjä sisäisellä ohjeistuksella 10© Castrén & Snellman
 11. 11. Kansalliset hankinnat (2/2) • Hankintayksiköllä ei ole velvoitetta asettaa hankinta-asiakirjoja sähköisesti kaikkien saataville hankintailmoituksen julkaisuajankohdasta • Ei myöskään vähimmäismääräaikoja tarjouksen ja osallistumishakemuksen tekemiselle • Varattava ”kohtuullinen määräaika” huomioiden hankinnan koko ja luonne sekä tarjouksen laatimiseen vaadittava aika • MAO:284/14, 2.5.2014 (peliareenat ja monitoimipallokentät) • Hankinta sisälsi mm. asennus- sekä pohja- ja maatöiden suorittamista. Tarjouksen laatiminen on voinut edellyttää molempiin, eri paikkakunnilla sijaitseviin asennuspaikkoihin tutustumista paikan päällä.  Yhden viikon mittainen tarjousaika oli liian lyhyt. 11© Castrén & Snellman
 12. 12. Liitteen E sote-palveluiden kilpailuttamisen erityispiirteitä • Sote-palveluiden hankinnassa otettava huomioon: • Käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen (jo suunnitteluvaiheessa) • Palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus sekä innovointiin liittyvät tekijät • Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen • Yleisten suorahankintaperusteiden (40 ja 41§) lisäksi suorahankinta mahdollista, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta 12© Castrén & Snellman
 13. 13. EU-kynnysarvot 1.1.2016-31.12.2017 13© Castrén & Snellman Hankintalaji EU-kynnysarvo (euro) Tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut (keskushallintoviranomaiset) 135.000 Tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut (muut hankintayksiköt) 209.000 Rakennusurakat 5.225.000
 14. 14. Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida hankinnan ennakoitu arvo (1/2) • ”Nyrkkisääntö”: hankinnan arvoon on laskettava mukaan kaikki hankinnasta tarjoajalle koituva taloudellinen vastike • Mahdolliset optiokaudet, matka- ja kokouspalkkiot ym. • Arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa • Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa arvoksi lasketaan 48 kk ennakoitu arvo (sopimuksen arvioitu kuukausiarvo x 48) • Arvon on pädettävä silloin, kun hankintailmoitus julkaistaan tai hankinta muutoin aloitetaan
 15. 15. Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida hankinnan ennakoitu arvo (2/2) • Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti osina, osien yhteenlaskettu arvo ratkaiseva • Laissa tiettyjä poikkeuksia sellaisten osien osalta, joiden arvo alle 20 % hankinnan kokonaisarvosta • Hankintayksikön on tarvittaessa perusteltava tekemänsä arvio • Muistio tmv. seikoista, joiden perusteella arvio on tehty • Ennakoitu arvo voi olla hintahaarukka • Enimmäisarvo ratkaiseva ilmoitusvelvollisuuden kannalta 15© Castrén & Snellman
 16. 16. Joustavuus hankinnan valmistelussa 16© Castrén & Snellman
 17. 17. Hankinnan valmistelu • Mahdollisimman etupainotteisesti • Tärkeimmät ratkaisut tehdään valmisteluvaiheessa • Ennen hankintamenettelyn aloittamista on syytä arvioida ja selvittää mitä hankinnalla tavoitellaan • Hankintayksikön sisäinen vuoropuhelu • Hankintastrategioiden sisältö • Hankintakokonaisuuden hahmottaminen 17© Castrén & Snellman
 18. 18. Markkinakartoitus (65§) • Molemminpuolista tietojen jakamista ennen hankintamenettelyn aloittamista • Toimittajille tietoja tavoitteista, tarpeista, hankinnan suuruudesta ja aikataulusta • Hankintayksikölle tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista ja vaihtoehdoista • Markkinakartoitus alan toimittajien kanssa • Vuoropuhelu esim. hankintayksikön oman henkilökunnan, asiakkaiden tai muiden hankintayksiköiden kanssa 18© Castrén & Snellman
 19. 19. Markkinakartoitukset ja ennakkokeskustelut • Markkinakartoitus suositeltavaa • Markkinoiden kartoittamiseksi • Teknisten tms. mahdollisuuksien selvittämiseksi • Tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen ehtojen laatimiseksi • Ei rajoituksia keskusteluteemojen suhteen • Huomioon aina avoimuus, syrjimättömyys ja tasapuolinen kohtelu 19
 20. 20. Markkinakartoituksen tavat • Yleinen tiedotustilaisuus • Toimittajille lähetettävä kysely, tietopyyntö tai tarjouspyyntöluonnos • Erilliset nettisivut • Kahdenkeskiset neuvottelut • Tekninen vuoropuhelu hankinnan teknisistä yksityiskohdista, vaatimuksista, valintakriteereistä ja sopimusehdoista • Tai muu sopiva tapa, sisältöä tai tapaa ei säännelty 20© Castrén & Snellman
 21. 21. Markkinakartoituksen hyötyjä • Lisää hankintayksikön markkinatuntemusta • Voi auttaa hankinnan kohteen tarkemmassa määrittelyssä • Voi ohjata hankintamenettelyn valinnassa • Tuo lisätietoa mahdollisuuksiin jakaa hankinta osiin tai osatarjouksiin • HUOM! Markkinakartoituksessa aina huomioitava hankintojen periaatteet ja mahdolliset esteellisyydet tai ristiriitatilanteet 21© Castrén & Snellman
 22. 22. Markkinakartoitus ja paikallisuus • Hankintayksikkö saa tietoonsa paikalliset toimittajat ja tuotteet • Esim. ruokapalvelukilpailutuksissa voi selvittää paikallisten juuresten, marjojen ym. saanti • Paikalliset toimittajat saavat etukäteen tietoonsa mitä tuotteita/palveluita ollaan hankkimassa, jolloin voivat varautua tulevaan kilpailutukseen • Paikallisten toimittajien erityispiirteet voidaan ottaa huomioon kilpailutuksessa • Kunhan on tasapuolista eikä syrjivää, huomioon myös esteellisyys 22© Castrén & Snellman
 23. 23. Esteellisyys • Esteellisyys: 1) Esteellisyys hankintayksikön puolella 2) Esteellisyys tarjoajayrityksessä • Laki sääntelee viimeksi mainittua • Lain ja oikeuskäytännön lähtökohta: menettelyn pitää myös näyttää ulospäin tasapuoliselta ja syrjimättömältä 23© Castrén & Snellman
 24. 24. Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun • 66 §: Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on hankintayksikön varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua • Markkinakartoituksen toteuttaminen tavalla, joka ei luo esteellisyyttä • Jos jollakin tarjoajista tiedollinen etulyöntiasema, muut tarjoajat saatettava tiedollisesti samaan asemaan (hy:n velvollisuus) 24© Castrén & Snellman
 25. 25. Poissulkeminen intressiristiriidan perusteella (81 § 1 mom 8 k) • Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan • jonka osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun on vääristänyt kilpailua, eikä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä; ennen poissulkemista ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen hankinnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen 25© Castrén & Snellman
 26. 26. Esteellisyys laajoissa hankkeissa • Laajoissa ja monivaiheisissa hankkeissa mietittävä tasapuolisuuden näkökulmasta etukäteen, voiko sama yritys tulla valituksi useaan vaiheeseen • Esivaiheen suunnittelu • Jatkovaiheen suunnittelu • Toteutus • Konsulttien asema eri vaiheiden kilpailutuksissa • Menettelysäännöt hyvä kertoa etukäteen jo hankinta-asiakirjoissa 26© Castrén & Snellman
 27. 27. Hankinnan jakaminen 27© Castrén & Snellman
 28. 28. Hankinnan jakaminen • Uusi hankintalaki kannustaa hankintojen jakamiseen, taustalla pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen • Hankinnan jakamisen perustuttava kuitenkin todellisiin ja objektiivisiin seikkoihin • Huomiota samaan hankintakokonaisuuteen ja hankinnan arvoon (pilkkomiskielto) • Hankinnan voi jakaa myös tarjouskilpailun sisällä sallimalla osatarjoukset 28© Castrén & Snellman
 29. 29. Hankinnan jakamisen mahdollisuudet • Tuoteryhmäkohtaiset erilliset tarjouskilpailut • Saman hankintamenettelyn sisällä tehtävät osatarjoukset • Esim. määrittelemällä kunta maantieteellisesti moneen alueeseen • Puitejärjestely/dynaaminen hankintamenettely usean toimittajan kesken 29© Castrén & Snellman
 30. 30. Hankinnan jakamisen hyödyt • Kun hankinnat ovat kooltaan pienempiä, on pk- yrityksillä paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen • Hankintayksikkö voi saada enemmän toimittajia mukaan • Pienemmät kokonaisuudet • Mahdollisuus huomioida erityistarpeita 30© Castrén & Snellman
 31. 31. Joustavammat hankintamenettelyt 31© Castrén & Snellman
 32. 32. Hankintamenettelyt (EU-hankinnoissa) • Avoin menettely • Rajoitettu menettely • Neuvottelumenettely • Kilpailullinen neuvottelumenettely • Innovaatiokumppanuus • Dynaaminen hankintajärjestelmä • Suunnittelukilpailu 32© Castrén & Snellman
 33. 33. Avoin menettely Tarjousten vertailu Tarjousten tarjous- pyynnönmukaisuuden tarkistus Hankintasopimus (odotusaika 14 pv.) Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisu Tarjoukset (tarjousaika 35 pv.) 33© Castrén & Snellman Tarjoajien soveltuvuuden tarkistus
 34. 34. Avoin ja rajoitettu menettely v. neuvottelumenettely • Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Neuvottelumenettely on avointa ja rajoitettua menettelyä joustavampi: • Voidaan neuvotella sopimuksen ehdoista tarjoajien kanssa, mutta ei minimivaatimuksista eikä vertailukriteereistä • Avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä ei käydä neuvotteluja ja tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentämismahdollisuus rajallista • Neuvottelut voivat vähentää riskiä tarjouspyynnön epäselvyydelle + tarjousten tarjouspyynnön vastaisuudelle • Menettelyn valinta tehtävä tapauskohtaisesti hankinnan kohteen mukaan 34© Castrén & Snellman
 35. 35. Neuvottelumenettelyn käyttöalaa laajennettu lakiuudistuksen myötä • Kun hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää olemassa olevien ratkaisujen mukauttamisella • Hankinta, joka sisältää suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja • Kun hankinta sen luonteen, monimutkaisuuden, oikeudellisen muodon yms. takia sisältää merkittäviä riskejä • Kun avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä saadut tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia • Hankinnan kuvausta ei voi laatia viittaamalla standardiin/yhteiseen tekniseen eritelmään tmv. 35© Castrén & Snellman
 36. 36. Neuvottelumenettelyn vaatimuksia • Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä kuvattava tarpeet ja tuotteilta vaadittavat ominaisuudet • Alustava tarjouspyyntö: • Ilmoitettava kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste (hinta/hinta-laatu/kustannukset) • Vertailuperusteet voidaan lain esitöiden mukaan ilmoittaa muita menettelyitä väljemmin ja neuvottelujen aikana täsmentää lopulliset painoarvot, alatekijät ja niiden painoarvot • Ilmoitettava selkeästi vähimmäisvaatimukset, joista ei neuvotella  Osaavan markkinavuoropuhelun merkitys korostuu 36© Castrén & Snellman
 37. 37. Neuvottelumenettelyn vaatimuksia • Mukaan valituilta ehdokkailta pyydetään neuvottelujen pohjaksi alustavat tarjoukset • Hankintayksikkö voi tehdä hankintapäätöksen ilman neuvotteluja jo alustavien tarjousten perusteella, jos näin on ilmoitettu • Vaiheittainen tarjousten karsinta mahdollista hankinnan vertailuperusteilla • Neuvottelujen aikana tarjouspyyntöä saa muuttaa, pl. vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset • Neuvottelujen päätyttyä lopulliset tarjoukset, joista ei neuvotella 37© Castrén & Snellman
 38. 38. Esimerkki neuvottelumenettelystä Neuvottelujen päättäminen ja lopullinen tarjouspyyntö Neuvotteluvaihe • tarkennetut tarjoukset • tarjousten karsinta Hankintapäätös ja tiedoksianto Lopulliset tarjoukset Osallistumis- hakemukset (määräaika 30 pv.) 38© Castrén & Snellman Ehdokkaiden (3) valinta ja pyyntö jättää alustavat tarjoukset (määräaika [30] pv.) Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja vertailu Hankintasopimus (odotusaika 14 pv.) Hankintailmoitus, osallistumishakemus- pyyntö ja alustava tarjouspyyntö
 39. 39. Kilpailullinen neuvottelumenettely • Käyttöedellytykset samat kuin neuvottelumenettelyssä • Tarjousten valinta tehtävä hinta-laatusuhteen perusteella • Tavoitteena hankinnan toteuttamisen ratkaisuvaihtoehtojen karsiminen yhteen tai useampaan • Tarjousvertailun jälkeen mahdollista neuvotella esim. rahoitussitoumuksista tai viimeistellä muita ehtoja voittaneen kanssa edellyttäen, että hankinnan olennaiset osat eivät muutu tai menettely syrji muita tarjoajia • Soveltuu esimerkiksi innovatiivisiin hankkeisiin, liikenneinfrastruktuurihankintoihin, tietoverkkohankintoihin ja vaativiin palveluhankintoihin 39© Castrén & Snellman
 40. 40. Esimerkki kilpailullisesta neuvottelumenettelystä Neuvottelujen päättäminen ja lopullinen tarjouspyyntö Neuvottelut ratkaisumalleista • ratkaisujen karsinta Hankintapäätös ja tiedoksianto (lisäneuvottelut) Lopulliset tarjoukset (+ selvennykset) Hankintailmoitus, osallistumishakemus- pyyntö ja hankekuvaus Osallistumis- hakemukset (määräaika 30 pv.) 40© Castrén & Snellman Soveltuvien ehdokkaiden (3) valinta ja neuvottelukutsun lähettäminen Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja vertailu Hankintasopimus (odotusaika 14 pv)
 41. 41. Innovaatiokumppanuus 41© Castrén & Snellman
 42. 42. Innovaatiokumppanuus • Tavoite: mahdollistaa entistä tehokkaammin julkisten hankintojen strateginen käyttö innovoinnin edistämiseksi • Hankintayksiköt voivat esim. yhdistää T&K- palveluhankinnan ja työn lopputuloksena syntyneen idean toteuttamista koskevan hankinnan yhdeksi kokonaisuudeksi Kehitystyön tulosta ei tarvitse erikseen kilpailuttaa • Mahdollista valita yksi tai useampia kumppaneita • Pitkäaikainen kumppanuus 42© Castrén & Snellman
 43. 43. Innovaatiokumppanuuden käyttöedellytykset • Hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai urakoita tai ilman tarjolla olevien ratkaisujen olennaisia muutoksia • ”Innovatiivinen uutuustuote”; ei pelkän prototyypin kehittäminen; tuotteen tai palvelun kehittäminen mahdollista koko elinkaaren ajan • Innovaatiokumppanuutta on EU-maissa hyödynnetty mm.: • Tutkimus- , tiedonkeruu- ja ohjelmistojen kehittämispalveluissa • Maisemanhoitopalveluissa • Lääketieteellisissä kuvantamispalveluissa • Junien matkustajavaunujen hankinnassa 43© Castrén & Snellman
 44. 44. Innovaatiokumppanuus – menettely • Hankintayksikkö määrittelee hankintailmoituksessa tarpeensa ja kuvaa vähimmäisvaatimukset, joista ei neuvotella • Neuvotteluihin otettavien toimittajien määrä voidaan rajata • Ehdokkaita otettava kolme, jollei soveltuvia vähemmän • Neuvottelut etenevät kuten neuvottelumenettelyssä • Kumppaneiden lukumäärää voidaan vähentää vaiheittain; vaiheittaisuudesta ja sen ehdoista ilmoitettava hankinta- asiakirjoissa • Hankintayksikön asetettava innovaatiokumppanuudelle välitavoitteita ja määrättävä korvauksen suorittamisesta 44© Castrén & Snellman
 45. 45. Puitejärjestely • Puitejärjestelyn kesto lähtökohtaisesti 4 vuotta • Yksittäinen puitejärjestelyyn perustuva hankintasopimus voi (selvästikin) ylittää puitejärjestelyn keston Vaihtoehdot: 1) Yksi toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu • Tarjouksen täsmentäminen/ täydentäminen sallittu konkreettisen hankintatarpeen mukaiseksi 2) Usea toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu 3) Usea toimittaja, minikilpailutus 4) Yhdistelmä kohdista 2 - 3 45© Castrén & Snellman
 46. 46. Dynaaminen hankintajärjestelmä • Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin koko sen voimassaoloajan • Dynaaminen hankintajärjestelmä soveltuu tavanomaisiin hankintoihin • Kyse on tuotteista, rakennusurakoista tai palveluista, joita markkinoilla on yleisesti saatavilla • EU-maissa käytetty mm. tapahtumapalveluihin, koululais- ja sosiaalikuljetuksiin, oikeudellisiin palveluihin, toimintaterapiavälineisiin, leikkaussalilaitteisiin ja instrumentteihin 46© Castrén & Snellman
 47. 47. Dynaaminen hankintajärjestelmä – menettely 1/2 • Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan hankintailmoituksella • Menettelyksi valitaan rajoitettu menettely • Halutessaan hankintajärjestelmän voi jakaa luokkiin • Kestoa ei ole (enää) rajoiteta lainsäädännössä • Osallistujien määrää ei saa rajoittaa • Osallistumishakemuksille 30 pv. määräaika perustamisvaiheessa • Valintapäätös lähtökohtaisesti 10 työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta • Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat tulee hyväksyä • Osallistumishakemuksen voi jättää myös myöhemmin hankintajärjestelmän keston aikana 47© Castrén & Snellman
 48. 48. • Yksittäiset hankinnat kilpailutetaan: • Tarjouspyynnössä yksilöitävä hankinta • Tarjoukset kaikilta tarjoajilta samanaikaisesti • Tarjousaika min 10 pv. 48© Castrén & Snellman Dynaaminen hankintajärjestelmä – menettely 2/2
 49. 49. Tarjouspyyntö ja paikallisuus 49© Castrén & Snellman
 50. 50. Tarjouspyyntö • Tarjouspyyntö on lopullinen ja tarjousten on oltava tarjouspyynnön mukaisia • Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei voida enää käydä vuoropuhelua tai neuvotteluja • Ainoastaan keskitetty kysymys & vastaus-vaihe • Tarjouspyyntöön määriteltävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja vertailtavat kriteerit • Joita ei voi enää muuttaa menettelyn kuluessa 50© Castrén & Snellman
 51. 51. Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet • Tuotteen vähimmäisvaatimukset = ehdottomat vaatimukset jotka on täytettävä tai tarjous hylätään • Vertailuperusteet = perusteet, joiden mukaan tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään • Kaikki ilmoitetut vaatimukset on otettava huomioon, ja kaikki tarjoukset on arvioitava ja pisteytettävä samojen perusteiden mukaan • Muita kuin tarjouspyynnössä ilmoitettuja vähimmäisvaatimuksia tai vertailuperusteita ei voi käyttää 51© Castrén & Snellman
 52. 52. Mahdollisia vähimmäisvaatimuksia/ laatukriteereitä • Tuoreus – toimitus tietyn ajan kuluessa • Luomu – laatua määrittävä kriteeri • Tuotteen alkuperä – alkuperämaa ilmoitettava • Ravintoainepitoisuus – esim. proteiinia yli 10% • Toiminnan elinkaareen mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus • Pakkausten ympäristövastuullisuus ja kestävän kehityksen mukaisuus 52© Castrén & Snellman
 53. 53. Paikallisuus tarjouspyynnön osana • Hankintojen tulee aina olla avoimia ja syrjimättömiä ja tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi • Tietyn sijainnin tai paikallisuuden vaatimukset ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä • Paikallisuusvaatimus ei saa rajoittaa kilpailua • Joissakin hankinnoissa sijainnille voi kuitenkin antaa merkitystä, jos sijainnilla on tosiasiallista merkitystä hankinnan kannalta • Paikallisuuden huomioiminen v. paikallisuuden suosiminen 53© Castrén & Snellman
 54. 54. Oikeuskäytäntöä: MAO 337/13 sijaintivaatimus • Hanselin työterveyshuollon kilpailutus • Tampereen alueella vaatimuksena oli vähintään yksi työterveyshuollon palveluja tuottava toimipiste, jonka pitää sijaita kyseisen vertailualueen pakollisella postinumeroalueella • Perusteena vaatimukselle oli se, että kyseisillä alueilla sijaitsee eniten hankintayksikön asiakkaita, jolloin sijaintivaatimus liittyi tarjoajan edellytyksiin hankinnan toteuttamiseen 54© Castrén & Snellman
 55. 55. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 337/13 • Tarjouspyyntö on ollut omiaan johtamaan siihen, että olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole voitu käyttää riittävästi hyväksi • Kohtuutonta vaatia perustamaan uusi toimipiste • Sijaintivaatimus tietylle postinumeroalueelle oli liian ankara ja suhteellisuusperiaatteen vastainen • Työterveyshuollon palveluiden asiakkaat eivät sijaitse vain yhdellä tietyllä alueella • Lisäksi vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja rajoitti perusteettomasti kilpailua 55© Castrén & Snellman
 56. 56. Oikeuskäytäntöä: MAO 472/15 sijaintivaatimus • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköt • Hankinta jaettu osatarjouksiin niihin alueisiin, joissa yksikön pääasialliset toimipaikat sijaitsevat • Osallistumisen ehdottomana vaatimuksena on ollut, että tarjoajalla on liike sillä alueella, johon tarjoaja osallistuu • Perusteena vaatimukselle oli työnantajan kustantaman näyttöpäätelasien tutkimuksen, sovituksen ja noudon johdosta syntyvien työaikaisten poissaolojen keston minimoiminen 56© Castrén & Snellman
 57. 57. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 472/15 • Tarjoajan liikkeelle asetettu sijaintivaatimus ei ole ollut hankinnan kannalta perusteltu • Vaatimus on mahdollistanut sen, että tarjoajan liike on voinut sijaita paljon kauempana hankintayksikön toimipaikoista kuin esimerkiksi valittajan liike, jolloin myös matka-aika on voinut olla pidempi eikä vaatimus siten ole taannut kohtuullista etäisyyttä ja poissaolojen minimointia • Olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole voitu hyödyntää riittävästi ja sijaintivaatimus on ollut syrjivä. 57© Castrén & Snellman
 58. 58. Oikeuskäytäntöä: MAO 624-626/10 paikallistuntemus • Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut Tuusulan kunnan alueella • Vertailuperusteena oli mm. henkilöstön kokemus ja “riittävä toiminta-alueen tuntemus” • Perusteena paikallistuntemukselle oli hankintayksikön mukaan se, että ensihoitopalvelussa on kysymys sairaiden ja loukkaantuneiden henkilöiden hoitamisesta, ja paikallistuntemuksen puute voi johtaa ihmishenkien menetykseen 58© Castrén & Snellman
 59. 59. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 624- 626/10 • Hankinnan kohteena olevassa ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelussa palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla ja pätevyydellä on erityinen merkitys • Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailuperusteet liittyvät hankinnan kohteena olevien palvelujen tehokkaaseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen ja ne ovat siten olleet hankinnan kohteen kannalta merkityksellisiä 59© Castrén & Snellman
 60. 60. Oikeuskäytäntöä MAO 611-612/14 paikallistuntemus • Mikkelin alueen pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävien palveluhankinta • Tarjoajan kelpoisuusehtona ja tarjouksen valintakriteereinä ollut mm. palvelua toteuttavan henkilöstön ”paikallistuntemus” • Tarjoajien on tullut esittää tehtäviin esitettävien henkilöiden henkilökohtainen kokemus oppilaitosrakentamisesta sekä paikallistuntemus 60© Castrén & Snellman
 61. 61. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 611- 612/14 • Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset eivät tarkoita sen eron poistamista tarjoajien väliltä, että jollakin yrityksellä voi olla tosiasiallista etua muihin tarjoajiin siten, että yritys on hoitanut vastaavanlaisia hankintoja aikaisemmin • Asiassa ei esitetty selvitystä siitä, että hankinnan kohteena oleviin palveluihin liittyisi sellaisia paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä, jotka olisi voitu perustellusti ottaa huomioon tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa tai tarjousten laatua vertailtaessa • Epätasapuolinen ja syrjivä 61© Castrén & Snellman
 62. 62. Lyhyesti • Hankintalait ja periaatteet ohjaavat hankintoja • Pienhankinnat voi tehdä joustavammin • Hankinnan valmistelu suositeltavaa tehdä kunnolla ja ajan kanssa • Markkinakartoitus, vuoropuhelut, hankinnan jakaminen • Hankintamenettelyn valinnalla voi saada joustoa • Paikallisia toimijoita ei voi suosia eikä sijaintia tai paikallistuntemusta lähtökohtaisesti edellyttää 62© Castrén & Snellman
 63. 63. Kiitos! Sissi Kohtala Associate Asianajotoimisto Castrén & Snellman 63© Castrén & Snellman

×