Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió 5_IES NÚM.1 XÀBIA

Presentació utilitzada per introduir la sessió 5 del Bloc sobre Avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sessió 5_IES NÚM.1 XÀBIA

 1. 1. Sessió 5_ IES Núm. 1 Avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en la UDI
 2. 2. Objectius • Reflexionar sobre les pràctiques pròpies
 3. 3. Objectius • Conéixer els instruments d’avaluació • Conéixer en quina mesura contribueixen a valorar el grau d’adquisició de les CCBB per part de l’alumnat.
 4. 4. Objectius • Definir els indicadors més adequats per a les distintes competències • Creació de diversos instruments d’avaluació
 5. 5. Aspectes bàsics de l’avaluació educativa •http://cefire.edu.gva.es/ mod/page/view.php?id=4 50294
 6. 6. “Pràctica” • Anàlisi d’un instrument d’avaluació • Lectura (Recurs 5.1.a) la qual us vàrem demanar que féreu • Pràctica (Recurs 5.1.b). Farem ara. • Conclusions que s’obtinguen serviran per a: • Revisió del procés d’avaluació que el docent realitza en l’actualitat • Identificar els canvis que serien necessaris per a actualitzar el model
 7. 7. Instruments d’avaluació •http://cefire.edu.gva.e s/mod/page/view.php?i d=450295
 8. 8. “Deures” •Disseny d’avaluació per a les tasques de la UDI • Presentació del vídeo (Recurs 5.2.a) • Pràctica (Recurs 5.2.b)
 9. 9. “Deures” •Elaboració d’una rúbrica • Guia per a elaborar rúbriques (Recurs 5.3.a) • Plantilla (Recurs 5.3.b)
 10. 10. ACTES • Prendre nota del treball i discussions que puguen sorgir en les sessions de treball amb un guió.
 11. 11. RECURSOS RECURS 5.4. APLICACIÓ DIGITAL • CNiiE l’ha creat per al projecte COMBAS per a facilitar: • l’elaboració de les concrecions curriculars (mapa de relació entre elements curriculars), • el disseny d’unitats didàctiques integrades, • el procés complet d’avaluació dels continguts i de les competències, • l’elaboració de diversos tipus d’informes per a comunicar els resultats de l’avaluació
 12. 12. REFLEXIÓ • Contribució de cada àrea al desenvolupament de cada competència • com equilibrar i valorar el nombre de criteris i indicadors d’avaluació? • quin valor concedir-los (el mateix, diferent) segons criteris pedagògics diversos? • quines pautes decidim establir per a equilibrar el total d’indicadors? • com hem de contextualitzar l’avaluació en el centre?

×