Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pantone Compètencies Clau

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pantone Compètencies Clau

  1. 1. COMyINICACIÓ LINGUISTICA U’r¡I¡’rzes co- rrectement la ïeuo llengua per o expres- sor í enïendre míssofges? O
  2. 2. MATEMÁTIQUES, CIENCIA I TECNOLOGIA Domines el Ilenguoïge de les matemáti- ques í ho apli- quesenlore- solució de problemes en lo vida díórícp O
  3. 3. DESENVOLU! ’AMENT DE COMPETENCIES DIGITALS Tens habilítcïs per o buscar, obfindre, pro- cesscri comu- nicar informa- ció í transfor- mar-Ic en co- neixement > O
  4. 4. APRENDRE A APRENDRE Scps com continuar oprenenï de manera eficog, segons els ‘reus ¡nte- ressos ¡ les teues própie? necessitoïs .
  5. 5. COMPETÉNCIES s9cIALs l CIVIQU ES Q. ÉÏO. , ‘ < O K Comprens la ieuo reoliioi social i coniri- buïxes c: lc: seua milloro? Ac- cepies i practi- ques normes de convivencia ocords amb els volors demo? . 2 crohcs. .
  6. 6. SENTIT D'INICIATI- VA I ESPERIT EMPRENEDOR Eres capcc de portar avant les cccions ne- cessóries per c1 desenroillcr projectes indi- viduals o ) col -Ieciius O
  7. 7. coNscIÉNcIA l EXPRESSIO CULTURAL Eres capac d'apreciari valorar dife- renls manifes- ‘racions cultu- rals? Valores Ia Iliberlal d'expressió i la importancia d'un dialeg ira lercullural .

×