Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nozaru vadlinijas kurzeme

406 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nozaru vadlinijas kurzeme

 1. 1. Nozaru politiku vadlīniju tematiskais aptvērums <ul><li>1. Vispārējā izglītība un pirmsskolas izglītība </li></ul><ul><li>2. Pieaugušo izglītība </li></ul><ul><li>3. Sports </li></ul><ul><li>4. Jaunatnes politika </li></ul><ul><li>5. Profesionālā izglītība </li></ul><ul><li>6. Kultūra </li></ul><ul><li>7. Nodarbinātība </li></ul><ul><li>8. Bērnu un ģimenes politika </li></ul><ul><li>9. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība </li></ul><ul><li>10. Vienlīdzīgu iespēju politika (personu ar invaliditāti tiesības) </li></ul><ul><li>11. Vienlīdzīgu iespēju politika (dzimumu līdztiesība) </li></ul><ul><li>12. Veselības aprūpe un veselības veicināšana </li></ul><ul><li>13. Vides aizsardzība </li></ul><ul><li>14. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā </li></ul><ul><li>15. Satiksme un sakari </li></ul><ul><li>16. Enerģētika un energoefektivitāte </li></ul><ul><li>17. Uzņēmējdarbības attīstības programmu izstrāde (Inovācija) </li></ul><ul><li>18. Investīcijas un eksports </li></ul><ul><li>19. Tūrisms </li></ul><ul><li>20. Uzņēmējdarbības vides sakārtošana </li></ul><ul><li>21. Mežu apsaimniekošana un zemes pārvaldība </li></ul><ul><li>22. Lauksaimniecība un lauku attīstība </li></ul>
 2. 2. Jautājumi (izglītība un sports) <ul><li>1. Vispārējā izglītība un pirmsskolas izglītība </li></ul><ul><li>Vai mazo skolu saglabāšanai ir plānots kāda veida atbalsts no ministrijas? Vai IZM neplāno veikt izmaiņas pieejā „nauda seko skolēnam”, piemēram, paredzot lauku pašvaldībām ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu vairāk līdzekļu par vienu skolēnu? </li></ul><ul><li>Vai ir plānots valsts atbalsts mājturības un darbmācības kabinetu modernā aprīkošanā, lai veicinātu dzīves un darba pamatprasmju apguvi? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? </li></ul><ul><li>2. Pieaugušo izglītība </li></ul><ul><li>Kāds ir bijis valsts atbalsts reģionos pieaugušo neformālajai izglītībai? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? Kādās ES programmās pašvaldība var piedalīties konkursā finansējuma saņemšanai pieaugošo mūžizglītībai? Kas ir prioritārie pasākumi vai projekti, ko pašvaldībai vajadzētu paredzēt? Vai kādreiz ir plānotas valsts dotācijas pieaugušo izglītībā pašvaldībām mūžizglītības kontekstā? </li></ul>
 3. 3. Jautājumi (izglītība un sports) <ul><li>3. Sports </li></ul><ul><li>Vai plānojot atbalstu sporta bāzēm un sporta infrastruktūras remontdarbiem pamatskolās, kritērijā par 100 skolēniem tiks ņemti vērā arī piecgadnieki un sešgadnieki? </li></ul><ul><li>2007.-2013.g. sports un sporta infrastruktūra vispār nav atbalstāma joma. Vai nākamajā plānošanas periodā būs citādāk? </li></ul><ul><li>4. Jaunatne </li></ul><ul><li>Vai arī mazajos novados ir nepieciešams jauniešu lietu speciālists, kas tiek prasīts Jaunatnes likumā? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? </li></ul>
 4. 4. Jautājumi (vienlīdzīgu iespēju politika) <ul><li>9. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība </li></ul><ul><li>Kā novērst situāciju, ka dāsnā sociālā politika atņem motivāciju atgriezties darba tirgū? Cik lielā mērā tā ir valsts un cik lielā mērā pašvaldības atbildība? (P.S. Ir iedzīvotāji, kuri GMI uztver kā savu ikmēneša „algu”!) Kā radīt nosacījumus, ka cilvēki strādājot tomēr spētu nopelnīt vairāk nekā saņemot izdzīvošanas pabalstus? Kā motivēt cilvēkus censties dzīvot labāk nevis tikai eksistēt? Nepieciešama lielāku pilnvaru piešķiršana pašvaldībai (un sociālajam dienestam) personu (ģimenes) ienākumu izvērtēšanā un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņemšanā! </li></ul><ul><li>Kāds atbalsts nākamajā ES fondu plānošanas periodā pašvaldībām varētu būt pieejams alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, t.sk. sociālo māju būvniecībā un/vai siltināšanā? </li></ul><ul><li>8. Bērnu un ģimenes politika </li></ul><ul><li>Lūdzam nosaukt kādus atbalsta pasākumu piemērus, ko pašvaldībām būtu lietderīgi īstenot visām ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no to ienākumiem. </li></ul>
 5. 5. Jautājumi (nodarbinātība un sociālā palīdzība) <ul><li>7. Nodarbinātība </li></ul><ul><li>Kā veicināt jauniešu nodarbinātību laukos? Vai ir kādi konkrēti plāni vai finansējums jaunu darba vietu radīšanai? Kādas ir atbalsta iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanai? Kāda ir labā prakse citās pašvaldībās? Kādas pašvaldības rīcības varētu sekmēt bezdarbnieku atgriešanu darba tirgū? Nepieciešams turpināts NVA vai citas valsts atbalsta programmas ar izdevīgākiem nosacījumiem uzņēmējiem, kuri nodarbina (t.sk. kā praktikantus) jauniešus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un tml. </li></ul><ul><li>Kādi ir ieteicamie bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi, kurus pašvaldība varētu īstenot? </li></ul><ul><li>Ar kādiem valsts un pašvaldības instrumentiem varētu veicināt tā saucamo sociālo uzņēmējdarbību (tiek veidoti uzņēmumi vietās, kur ir liels bezdarbs vai attālās vietās, bet kas nav izdevīgi uzņēmējiem, t.i. nevar būt peļņu nesoši)? </li></ul>
 6. 6. Jautājumi (veselības aprūpe un veselības veicināšana) <ul><li>12. Veselības aprūpe un veselības veicināšana </li></ul><ul><li>Kā plānots turpmāk nodrošināt veselības veicināšanas koordinēšanu, ja reģionālie veselības veicināšanas koordinatori 2012.gadā vairs nav paredzēti? Kas to darbu darīs turpmāk? </li></ul><ul><li>Kā valsts ir gatava atbalstīt ārstniecības personāla piesaisti lauku teritorijās, kur ir maz iedzīvotāju un zema maksātspēja? </li></ul><ul><li>Kā pašvaldība var palīdzēt ar zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu lauku teritorijās? Kāda ir labā prakse (pašvaldību pieredze) zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanā laukos? </li></ul>
 7. 7. Jautājumi (satiksme un sakari) <ul><li>15. Satiksme un sakari </li></ul><ul><li>Kādas ir Eiropas prioritātes transporta politikas jomā? Kas no Baltajā grāmatā minētā attiecas uz Latviju? </li></ul><ul><li>Vai ir jau zināma valsts ceļu sakārtošanas programma jaunajā plānošanas periodā? Vai tiks prasīts un ņemts vērā pašvaldības viedoklis? Vai tiks atjaunota ceļu sakārtošanas programma novadu atbalstam? </li></ul><ul><li>Meža transports krietni pārsniedz pieļaujamos kravas apjomus un sagandē jau tā sliktās kvalitātes ceļus. Kas tiek darīts, lai to novērstu? </li></ul><ul><li>Kā veicas ar platjoslu interneta ierīkošanu reģionos? Kad mūsu pagastos būs šis ātrais un kvalitatīvais internets? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? </li></ul>
 8. 8. Jautājumi (vides aizsardzība) <ul><li>13. Vides aizsardzība </li></ul><ul><li>Ar kādām rīcībām tiks veicināta atkritumu šķirošana un kāda loma atkritumu šķirošanā ir paredzēta pašvaldībām? </li></ul><ul><li>Kad tiks pieņemti nepieciešamie dokumenti, lai reāli Latvijā sāktu darboties PET, Stikla un skārda iesaiņojumu savākšana? Kādas aktivitātes ir plānotas, lai nodrošinātu atkritumu šķirošanu arī ārpus daudzdzīvokļu māju teritorijām? </li></ul><ul><li>Vai visur, kur ir pieejama centrālā ūdensapgāde un kanalizācija būs iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus ūdenssaimniecības sakārtošanai? </li></ul><ul><li>Vai plānota valsts un ES atbalsta pieejamība alternatīvās enerģijas izmantošanas veicināšanai gan publiskām, gan privātām personām uz tādiem nosacījumiem, lai projektu dokumentācijas gatavošana neatbiedētu potenciālos pretendentus? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? </li></ul>
 9. 9. Jautājumi (kultūra) <ul><li>6. Kultūra </li></ul><ul><li>Kādām/ kurām pašvaldībām varētu būt aktuāla atsevišķu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde sabiedrības integrācijas un pilsoniskas sabiedrības jomā? </li></ul><ul><li>Ar kādu finansējumu pašvaldības var rēķināties nākošgad un turpmākos 3-5 gadus? Vai plānots valsts un ES atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai gan publiskām, gan privātām personām? </li></ul>

×