Lhzb andra feldmane

637 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lhzb andra feldmane

  1. 1. Finanšu instrumenti un turpmākās attīstības perspektīvas 2011. gada 23. novembris
  2. 2. Hipotēku bankas aktuālākie darbības pamatrādītāji 2011.gada 9 mēnešos <ul><li>Kapitāla pietiekamības rādītājs - 16,8% (likumā minimums 8%); </li></ul><ul><li>Likviditātes rādītājs 79,3% (likumā minimums 30%); </li></ul><ul><li>Reitings ir Baa3 - atbilst Latvijas valsts reitingam; </li></ul><ul><li>Aktīvi 733 milj. Latu; </li></ul><ul><li>Peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļu nomaksas 8,6 milj. latu (kopējais finanšu rezultāts - peļņa 3,3 milj. latu) </li></ul>
  3. 3. EK jaunie izaicinājumi 2014+ <ul><li>ES dotācija/grants </li></ul><ul><ul><li>mazāk efektīvs instruments; </li></ul></ul><ul><ul><li>iejaucas tirgus regulētā mehānismā; </li></ul></ul><ul><ul><li>galvenokārt īstermiņa efekts; </li></ul></ul><ul><ul><li>neliels ieguvums salīdzinājumā ar lielajām administratīvajām izmaksām </li></ul></ul><ul><li>Finanšu instrumenti </li></ul><ul><li>atjaunojamie resursi (revolving fund) paver iespēju izmantot ES fondus vairākas reizes; </li></ul><ul><li>lielāks skaits atbalstītu projektu; </li></ul><ul><li>jaunu finanšu instrumentu ieviešanas nepieciešamība; </li></ul><ul><li>nepieciešamība stiprināt reģionālās/ pašvaldības finanšu iespējas. </li></ul>
  4. 4. Valsts Kase/ Komercbanku aizņēmumi Finanšu kapitāla tirgus līdzekļi Attīstības bankas programmas Mez anīna aizdevums Pašu kapitāls Sākotnējie ieguldījumi projekta sagatavošanā Būvniecība Ekspluatācija Publiskā sektora naudas plūsma Projekta uzturēšanas izmaksas Gala lietotāju maksājumi projektam Refinansēšana Papildus peļņas veidošana, jeb citi ienākumi projektā Pamata finansējuma avoti Pakārtota finansējuma avoti Publiskā sektora ieguldījumi Investīciju projektu ienākumi Attīstības bankas līdzfinansēts holdinga fonds Atbalsta ietvars – juridiskais , un līgumiskais ietvars 6 Investīciju projektu finansēšanas mehānismi
  5. 5. <ul><li>Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas programma ERAF, NIB / lielie un vidējie uzņēmumi </li></ul><ul><li>MVU izaugsmes aizdevumi EIB / vidējie un mazie uzņēmumi </li></ul><ul><li>Starta programma ESF / mazie un mikrouzņēmumi – uzsācēji </li></ul><ul><li>Mikrokreditēšanas programma – Jaunums! Šveice / mikrouzņēmumi </li></ul><ul><li>Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programma Valsts kase / lauksaimn. uzņ., kooperatīvi </li></ul><ul><li>Lauksaimniecības kredītu fonds </li></ul><ul><li>LAF/lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji </li></ul>Esošās valsts atbalsta programmas
  6. 6. Publiskā un privātā sektora sadarbība <ul><li>Nākotnes jautājumi/perspektīva: </li></ul><ul><ul><li>sekmēt integrēto pieeju investīciju projektam; </li></ul></ul><ul><ul><li>palielināt investīciju apjomus, paplašināt sadarbības sfēras. </li></ul></ul><ul><li>Pieejamie finanšu resursi un to instrumenti : </li></ul><ul><ul><li>ES fondu finansējums; </li></ul></ul><ul><ul><li>ieguldījums pamatkapitālā; </li></ul></ul><ul><ul><li>aizdevuma formā; </li></ul></ul><ul><ul><li>garantiju veidā; </li></ul></ul><ul><li>PPP projekti. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Paldies! </li></ul><ul><li>Andra Feldmane </li></ul>

×