Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egely György - Gömbvillám

1,665 views

Published on

Egely György - Gömbvillám

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Egely György - Gömbvillám

 1. 1. EGELYGY0RGY rr l LLAII|GOIIJIBIIA K U L C SA N E G Y E D I K I M E N Z I O B A N ? D Mdsodik. b6vitett kiad6s CMD rtnpO HArrEn BU D APEST
 2. 2. Borit6terv: VARCA TnuAs l9ia-ben szulettem. Eretts5giutdn a Budapesti Mftzaki Egye- tem Cdp6szmdrnoki KarAn tanultam tovdbb. Nem a gdpek 6rdekeltek, hanem az 1raml1stechnika, az energiadtudesi probldmdk, ilyen szakon is vAgeztem. Kevdss€ ismeretesaz emberek el6tt, de ezek a k1rddsek l6pten-nyomon felmertilnek az 6letunkben. Az Srantlssi, ener- giadtaddsi p.robl6mAk nemcsak az er6m(ivekben, a rak6tdk- ban, a repill6g6pekben vagy aut6kban fontosak, hanem a to- kaji bor min6s4g6t befolydsolS pinceh6mdrs1klettsl kezdve szdmos 6rdekes, furcsa biol1giai alkalmazdsiterulett)k is van. A Kozponti Fizikai Kutat6 Intdzetben sokdigfoglalkoztam a hirtelen forrdsbajovd folyaddkokkal kapcsolatosszdm ftdsok- kal, a bubor1k 6s a folyad6k kozotti kolcsonhatdsokkal. Egy id6 mllva mdr 1lmomban is tudtam, mennyi energidt adhat @ Egely Cyirgy,"1992 vagy kaphat egy gomb alakrt, gdz halmazdllapofi kozeg a kornyezet6tdl. Esamikor elSszor lSttam fot6n, hogyan csindlt a gombvill1m egy tizedmlsodperc alatt a siros talajbfl uveg- salakot, tudtam, hogy ez olyan ter(ilet, amit lehet is, 1rdemes is kutatni. Az esetlefrdsok, megfigyel1sek elemzdse olyan dr- tsBN 963 7455 6U4 dekes, izgalmas dolog, amit csakritkdn 6l i{t az ember. Egyre inkdbb kirajzol1dott elfittem a jelens4gek kozotti osszefdgg6s, Felel6s kiad6: dr. KissErn6 hiszen az egymdst6l terben 6s id6ben messze Eld emberek Felel6sszerkesztd:Hutai Katalin Mfiszaki vezet6: LantosKdlmdn azonos m6don fttdk (6s frjdk) le ugyanazokat a jelens1geket.Mfiszaki szerkeszt6:Cregor Ldszl6 A megfigyelAsek,,tulajdonsdgmozaikjdnak" osszerakdsautdn Kiadvdnysziim:2/330 mdr vil1gosan lStszott, hogy ,,baj van" a jelensdggel: jelenlegi K6sziilta Borsodi Nyomddban ismereteink szerint sem bels6, sem ktils6 energiaforrdsokkal Feleldsvezet6: Ducsai Cyorgy nem mtkodhet.
 3. 3. Aztdn megint csak vdletlenek sorozata vezetett r5, hogy egyrtjabb t6rdimenzi6 bevezet1s1vel pr6bdlkozzam - olyan fizi-kai modellel, ami leftja a jelensdg osszestulajdonsdgdt, kulo- Mi6rt?nosebb er6ltetett felt4telek n€lkiil. Term1szetesen tudom,hogy az ilyen modell mindenki szdmdra idegen, de a jelens1gegyszer1en nem enged ,,olcs6bb" megolddst, erre a k1nyszer-pdlydra ker}lilnk, ha a feladatot maraddktalanul meg akarjukoldani. - K6rdds,bevezetf helvett - Ma a gombvilldm m4g alig-alig ismert, szdrvdnyosan el6for-du16jelens1ge a term4szetnek, igazdn komolyan nem figyel-nek rd; tAlsdgosan furcsa 6s ritka ahhoz, hogy tudomdnyos Most, amikor ezt a konyvet rjtjdra bocsdtjuk, n6hdny fontosprogram legyen, s a tetej6be eddig m6g csak vdletlenul sent k6rd6stkell bevezet6ben tisztiiznom.Mindenekel6tt a116lsze-sikerult mestersdgesen el6Sllitani! Ez a jelens6g ma mdg seho- retn6maz olvas6tmeggy6zni,hogy mi6rtfonto.sa gombvilldmgyan semilleszthet6 bele ismereteinkbe, de mivel nem nagyon kutatiisa.Taldn az6rt, mert m6g titok ovezi. sokin a r6t6t iszavar6, hallgatni is lehet r6la. k6ts6gbe vonjdk. Mdsok misztikus tulajdonsdgokkarruhitzzak Abban biztos vagyok, hogy a feladat hdrom t6rdimenzi6ban fol. En_dgy hiszem,hogy tudomdnyosan meglehet6s alapos-nem oldhat6 meg, de az is biztos, hogy a v4gs5, tok6letes sdggal felt6rkdpezett korunkban m6g mindig jdcskdnakadnakmegolddsig m6g hossz1 az At. nyitott 6s tisztazitsravdr6 probl6mdk, s ezek koz6 tartozik a Megint csak v6letlenul kerultem a gombvillSm kapcsdnaz gombvillSmis. A term6szetfelettinek, netdnvalamelyFordonUFO-probl6ma kozel6be. A meglepet1s itt az volt szdmomra, kivrili civiliz6ci6naktulajdonitottjelens6gek regytinkszer6- -hogy mennyire ki1lezett, heves, n1ha szem€lyesked6 a vita nyek - legaldbbegy r6sze igenismegmagyarltziatd6s 6rtel-l6gkore, 6s sok esetben mennyire sz1lsds4gesenmerevek az mezhetS.Csaka kulcsot kell megtal6lnihozz6. Ezeka kutatii-6lldspontok. Ez mindig akkor kovetkezik be, ha az igazi 6rvek sok s ez a konyv is egyfajta,,kulcskeres6s,,.hiLnyoznak a vitdb1l. En semlegesnek f6leg 1rzelemmen- 6s El6szoraz amerikai6s a szovjetfoly6iratokban megjelenttesnek 6rzem magam a kdrddsben, de Agygondolom, a gomb- gombvilldmfrdsokra, cikkekre6s tud6sitdsokra figyeltemfel.vi Ildmok megismer4sesegit sok megfigyel6s 6rtelmez6sdben. Erthetetlennek tartottam,hogy a kutat6k- sem NyJgaton,semEnnek ellendre mai tuddsunk szintjdn mdg rengeteg kdrdds - Keleten nemcsak gombvill6mot a nem tudtik laborat6riumimarad itt nyitva - ezt nem lenne szabad sz1gyellni. F6lig ki- korulm6nyekkozott el6iillitani,hanem m6g a jelens6gdltalmondott tiltdsok sora, el6it6letek, korldtok jelennek meg itt a okozott rombolSsokat sem" Mi van itt? Milyen jelens6gez?hivatalos tudomdny rdsz1rdl, amivel szemdly szerint 6n nem Honnan szerzititokzatosenergi6it? Hogyan keletkezik?Mi-6rtek egyet. A tudomdnynak nem kivonulni, hanem bevonulni lyen kovetkezm6nyei, - ,,tunetei" vannak? taldn ezek voltakkellene minden vitds teruletre. az elsd k6rd6sek, amiket feltettemmagamnak. Ebben a tilt1sban lehet, hogy szerepetjdtszik a ,,hiv6k" ke- El6szoris a gombvill6mmalfoglalkoz6 irodalmat kellettm6ny fanatizmusa,az idSnkdnti hamisftdsok6s tdved1sek,de megismernem.Nagy, 6tfog6, komputeresirodalomkeres6smindaddig, amig sok embert 1rdekel az I,JFO-k6rd6s egy6l- 6s - kezd5dott els6sorban amerikai a szoviet az 6s szakirodalom-talSn bdrmilyen k1rd1s, addig nem szabad Agy tenni, minthasemmi sem tort4nt volna. A szerzd 6 7
 4. 4. ban.Csaknem (konyvet, ezerhivatkozdst cikket,tanulrrr;inyt,esetlefrdst olvastam stb.) el. Az eldgettf6rfi esefe Ezekutdnaz a benyomdsom tdmadt, hogya szakirorl,rlom-b6fnagyon fontos sok adathiSnyzik, ahhoz,hogytovillrbl6p- shessek,els6sorban kell szemtan0kkal besz6lnem, ez6rla ha- P6ldak6nt 6lljona kovetkez6, kulonleges, ritkaeset Angli6b6l,zai eseteket megvizsg6lnom. kell egy olyan szemtanrj tolmiicsolSsdban, kozvetlentll tor- aki a tdntek utdn 6rkezetta helysztnre. Nyugdijas helyszfnelf nyomoz6 vagyok, huszonot 6vig dolgoztam a gwenti renddrdrson. Az volt a munkdm, A term6szettitka, a giimbvillflm hogy sAlyosb0nt6nyek 6s hirtelen haldlesetekszinhely6n osszegytijtsem a bizonyitdkokat a torv4nyszdki orvos- szak1rt1i vizsgi|latokhoz. fgy azt1n j6l ismerem a halSl-Mintegy szLz6vvelezel6tt megdllapodott sok tud6s6gytartot- eseteket is, mdsr1szt szakdrtf szemtanrt vagyok.ta, hogya foldrajztudomdnyhoz hasonl6an fizikafejl6d6se a | 980. janudr 6-6n Cwentben egy olyan helyszinre kel-lezilruit,mdr csakk6t apr6 feh6rfolt ,,felt6rk6pez6se" maradt lett kimennem, ahol dllft6lag egy meglehetdsen szokatlanh6tra. t(izhal6l tort6nt. Meg keltett tudni,mi6rtfeketedik a f6nyk6plemez meg szu- A hdz magdnyosan 6llt egy hegytet6n. Aznap 6ppenrok6rckozel6ben, mi6rtnem lehetkiszdmftani 6s a testek h5- cudar hideg volt az id6. Ahogy a hdzba l6ptem, m6gis sugilrzlsittE probl6mdk persze csakn6hdnytucatembert6r- kellemes nteleg csapott meg, noha sern kozponti f(it1s,deke az eg1sz Idgon,a,,marad6k" ltek vi tobb sz6zmilli6 ber em sem miisf4le f6tds nem m(ikodott. A nyomozdst vezetdnem is hallottezekr6l ,,apr5s1gokr5l". akiket6rdekelt, az De tiszt azt mondta, hogy a tIzeset a nappaliban tort6nt.azoksemtudtdk elk6pzelni, hogymi lesz k6rd6sek e megoldd- Kinyitottam az ajt6t, 6s mintha egy kih(ilSben l6v6 ke-sdnak kOvetkezm6nye. viszont lenne Ma az elk6pzelhetetlen, menc6be l4ptem volna be. C6zolg5, szaunaszerI h6s1ghaa kvantummechanika ebb5lkin6tt s az elektronikaa nuk- s volt, 6s a szoba 6les, narancsszfn(i ragyogdsban Aszott. ledristechnika eredm6nyei n6lk0lkellene 6lni A narancsszin(i fdny egy csupasz villanykortdbdl 6radt, Maradt az6rtegyolyan feh6rfolt is, ami16ltobbentudtak, melyet valamilyen ragad6s, narancssdrgaanyag boritott, mintaz el6z6kett6r6l, amit az6ta de semsikerultmegismerni akdrcsak az ablakot. A szoba hdmdrs1klete roviddel ez-- ez a g6mbvilldm. talSnaz utols6 Ez term6szeti jelens6g el6tt m4g rendkivIl magaslehetett. A falakbdl 6rezhet6en foldunkon,amit alapjaiban nem 6rtUnk,amivel eddig az d6lt a h6s6g. Az ablakon pdra folyt le. A hdsdg az egyik osszes pr6bdlkozds kudarcot lott. val ab Iak uveget megrepesztette. Rendkivtil bizarrtulajdonsdgai vannak.Akik lSttdk, m6g Az izz6 azdrt l6gott csupaszon, mert a m(ianyag l6mpa- 6vekm6ltdnis eml6keznek arraa n6hdny m6sodpercre, amfg erny6 elolvadt. A falakat, a mennyezetet 6s minden fe- lett6k. taldlkozds A szintemindigbaj n€lktllv6gz6dik, vagy luletet ragacsas,fekete korom borftott. csakegy kis ijeds6ggel, b6r csak - - szerencs6re ritkdn el5for- Az egyik falon nyitott kandall6 volt, melyben m4g ott dulnakrombolSsok s6rul6sek 6s is. volt a hamu. A kandall6 rendezett volt, semmi jele sem volt annak, hogy szdn esettvolna ki a t(izbdl. TSle taldn B
 5. 5. egymdterreafdldon egy rdszben megAgettkarossz6kel6tt dall6n semmisdrtilAs nyomanem lStszott. Semmijel nemegy kupac hamu volt. A hamub6legypdr, zokniba brtita- mutatottarra, hogy valaki beleesett volna a t6zbe. Mdgistottemberi lSbfejl6gott ki. A l1bfejek6sa zoknik sdrtetle- a szak6ndkeldgedetten tdvoztaka maguk kis,,b6rmint6-nek voltak. A hamu egy el6gettember maradvdnya volt. jdval". A sz6nyega hamu alattelszenesedett ugyan,de a ron- Egyh6t mrtlva a f6felugyel6hfvatott, 6s megmutattaagdlSsnem terjedttovdbb a hamuperemdtdln6hdnycen- rostszdvetorvossz k6rtdi vizsgdIatdnak eredm6ny6t. Ki - atim4tern1l. A kevesebbmint egy mdterre l6vd kanap6, derIlt, hogy a szovetszarvasmarhdt6l szdrmazik. Ennekmelyet gytlAkony anyagb6l kdszillt Sgytakar6boritott, ellen6re nem folyt vizsgdlata t1z okdnak kideritdsdre.m6gcsakmeg sem perzsel1dott. padl6t borit6 mfianyag A A l4gdrammal mfik6d6 kremat6riumokban 900 "C-onlapok sem s6r1ltekmeg a szdnyegalatt. 69 el a test.Ahhoz, hogy ugyanezt hatdstl6gdram a n6lk1l A szobdbanrendkfvtil magash6mdrs6kletalakult ki, 6rjuk el, | 600 "C-ra van sztiks6g.Hogyan lehet ekkoram6gsem6geftel semmi, ami nem keriilt kozvetlen6rint- h6m6rsdkletet el65lI itani egyb6rlakdsban, nappaliban, akezdsbeaz 1gdsbenl6v6 tesftel.Az eszem azt mondta, an6lkul, hogy az elhamvadt testt6l kevesebbmint egyhogy amit ldtok, Iehetetlen.A helyszinenmindenki ezt a m1terreaz Sgytakar6 megperzsel6dne? szobamindkdt Ahitetlenked66rz6sttapasztaltaerdsosztonzdst : arra,hogy ajtajdn l6gszigetel4svolt, igy a szoba gyakorlatilag her-ne higgyenekaz 6rz6keiknek. metikusanle volt zdrva. EIhatdroztam, hogy torvdnyszdkiorvossza rtdt hivo k ke Sose lSttamolyan testet, m6ga legvadabb t1zbensem,a helyszinre, hogy a bizonyit6kot ott helyben vizsgdlia - ahol el4gettvolna a torzs is. Ebbenaz esetben a tobbimeg. Cyorsanrdjoftem azonban,hogy senkisem tdved- osszegyIjtottspontdnemberi6g1seset6hez hasonl6an-hetetlen. a forditottja tort6nt. A torzs6gettel, 6sa v4gtagokmarad- Amikor a spontdn6gdstemlftettem mint az elhamvadds tak meg.lehetsdges okdt, a szak6rt6kelndzdmosollyal vetettdk el, A kutat6kaz emberi 6g6staz Agynevezett,,gyertyaef-mondvdn, hogy a t(iz teljesenmagyardzhat6. ,,lndokl1- fektus"segits6g€vel pr6bdltdkmagyardzni.Ezaz elneve-suk" a kovetkezdvolt: az elhunyt olyan szobdban6gett z6s egy - kor}lbelul negyedszdzada v4gzett- kisdrletb6lhamuvd, ahol sz6n 6geft a ttzben, az emberi testpedig szdrmazik. N6hdnydekaemberizsirt raktakkemcs6kor6,nem gyullad megkAIsdttzforrdsndlkul, tehdtcsakaz 696 6s beboritottekbbb rdtegv6konyszovettel.(A kdmcs6asz6n lehetettaz 6g6soka. ElgondolSsuk al1tdmasztdsdra csontszer(i szilSrdsdgot volt hivatva biztositani.)A zsfr-valamilyen6gettrostszovetet mutattak,amely a kandal16 hengertBunsen-6g6ve! csaknem percig6geft6k, egy amfgrdcsdnak fels6rldjdhoz tapadt.Ebb6larrakovetkeztettek, meggyulladt. A pr6badarabot ventillStor l4gdramdbanhogy az elhunyt valahogyfejjel a rdcsnakesett,igy gytii 6gett6kel. Egy5ra alatt 6gettel teljesen.totta meg mag1,t. Biztosakvoltakbenne, hogy az analizis Az olyan anyag, amelynekmeggyrtjdsdhoz tobb mintmajd kimutatja:ez a rostszovet 6gettemberi b6r. Erdekes egypercigvansz0ks6g Bunsen-6g6re, alighajelent t6zve-m6don a szak6rt6ksemmi furcsdtnem talSltakabban, sz6lyt.Ha az emberi testleveg6tlen szobdban va!6elham-hogy egy emberfejjel a kandall6rdcsdnakesik,meggyul- vaddsdt az,,emberizsfr-gyertya" ldgAramban er6s tortdndlad, mint egy viaszgyertya, aztdnvalahogykiszedimagdt 6g6s6re val6 hivatkozdssa! magyardzzuk, akkorez korul-a rdcsb6l, 6s leul a karossz6k1be, hogy magdt6s a szdk bel}l annyi, mintha azt vdrndnk,hogy elhamvadjon aznagyrAszdt hamuvd6gesse. Amint mdr mondtam,a kan- okor, ha gyufdt tartunk a farki4hoz. 10 11
 6. 6. Az olyan emberi 6g4s,aminekszemtanlia voltam, az Ez azonban egydltal6n nembiztos, tobb dologis az 6ngyil- ismert tdrv1nyekent6Ii magyardzatotigEnyel. koss6g v6lelme ellensz6l.Egyr6szt nyolcdeciliter petr6leum- t6l, ha azillet6a szabad alattonti le magdt, 69 nemtud a teljes A nyomoz6joggaI m6ltatlankodottaz igazslgtigyi szak6rt6k fels6testeelszenesedni, ehhezm6genneka mennyis6gnek alekezel6 miatt,6s az 6rvel6sei helytdll6ak viselkeddse is Egy tfzszerese kev6slenne.Mert ilyenkornemcsak is er6senfelnagyviztartalmtitestet nem lehet,,gyertyak6nt" el6getniAgy, kell melegiteni dont6 tobbs6g6ben a vizet tartalmaz6 testet,hogy kozbena csontokis hamuvdvdljanak.A tettesm6gsem hanema vizetel is kell piirologtatni. Mindezrendkfvril rosszismeretlen. Amennyite az esetlefr6sdb6l ez kikovetkeztethe- hatdsfokkal tort6nikszabad alatt, hiszena h6 nagy r6sze 69t6, g6mbvillsmokoztaa szokatlan t(zhalelt. A gombvillSrn nem a testet, hanema kornyez6 leveg6t melegfti. llyenkoraugyanis (de megjelenhetettz6rt helyen bejoheta k6m6nyen a ruh6raontottpetr6leum nagyobb r6szeelpdrolog, ugyanfgy,iit is), igen nagyenergias(r(s6ge lehet,tehdt a csontokat is mint a petr6leumldmpa kan6cdn, mikOzben kan6canyaga ahamuvdvdltoztathatja. csakkev6ss6 melegszik lassan a folyamatsordn.spon- 6s fogy A Term6szetesen Magyarorszdgonel6fordultilyenspont6n is t6n 6g6sn6l viszont jelent6senergiahidny mutatkozik. J6val6g6s,mlgpedigtobb is. Az els66rdekes eset,amelyreeml6k- tobb energiiira nagyonnagy h6m6rs6kletre sztiks6g 6s vanszem,p6r 6ve, egycsendes 6szi napontort6nt. ahhoz,hogya testvagyegy r6sze hamuvd 6gjen. A lakdsttizek tapasztalataiellentmondanak is annak,hogy Hdrom nyomoz6 keresett meg, mert Budapest hatdrS- egy hulla ilyen m6rt6kben elszenesedjen hogy kozben 0gy, ban egy nagyfesz1lB4g1 tdwezetdkalatt egy hulldt, pon- bizonyos r6szei teljesen6penmaradjanak, aruh1zatm6g csak tosabbana maradvdnyaittal1ltdkmeg. A testfels6r6sze megse porkol6djon. derdkt6l felfel! teliesenel volt szenesedve,csaka gerinc- Egymdsikesetn6l viszontmdr k6ts6g semf6r ahhoz,hogy oszlop6sa koponya maradtmegfelismerhet6 6llapotban. az fgynevezett spont6n 6g6st gombvill6m okozhatta. A borddk 6s a bels6 szervek telieseneltfintek, hamuvd zsugorodtak.Der1kt6l lefel1 azonban a test6p maradt, Ugyancsak n6hdny 6ve, egy nydri ddlutdnonfiatal h5- rajta voltatelies ruhdzat,s6tmegsemporkdl6dott.A hul- zaspdr utazott a 3-as f6rtton Budapestfel6. Az aut6ban la ftives terepenfekudt, de kdr1lotte a f6 nem 6gettmeg. egy27 6vesmdrnok6sa felesdge A 109-es AIL kilomAter- Onnan vettdk 6szre, hogy vaIami rendk f vAIi doIog tdrt6nt, szelvdnyn€llev6 parkol6ban megdlltak.A fdrfi kiszdllt, hogy az arraidr6 emberektdvolr6lfiistolgAstvettek 6szre hogy a mez6nelvdgezze dolgdt. Ndhdnymdterretdvo- a Amikor rneglalSltdk maradvdnyokat, a azonnalielentet lodott el a parkol6t6l, amikor a feles4ge vette 6szre, azt t6k a renddrs6gen. hogy a f6rje fels6test6t egy pillanatra k4kesfehdr fdnybu- A rend6rs6g kiszdllt,szdmosfelv6telt kdszitett,de me7- rok veszikordl, majd a fdrfi kezeit szdttdrvaarcra bukott, maradta k6rdds: ,,Vajon mi lehetettez?" kdr1lmdnyeket A elterillt a szdnt6foldon. feles6ge A azonnalodarohant,6s tovdbb bonyolftotta, hogy a hulla mellett tal1ltak egy megdllapitotta, hogy a f6rje mtdrnem ldlegzik. Megfordf- nyolc deciliteres petr6leumosflakont. Ez6rta nyomozdst totta 6s ldtta, hogy a fdrje inge a sziv tdjdkdnegy kicsit azzal zdrtdk Ie, hogy nagy val6szin1s6ggel ongyilkossdg elszakadt, 6getthAsnak hajnakdreztea szagdt. ferfi 6s 6s A tdrt6nt. vastag gumitalpl cip6je messzire repillt, csakk6sdbb ta- lel6k meg. A felesdgazonnalkirohant az ttra, 6s ledllf- totta az els6aut6buszt,amelyenv1letlentil6ppenaz egri 12 13
 7. 7. k6rhdz kirdndul6 orvosai 6s n6v6rei utaztak. Azonnal azzal sem lehet megnyugtatni senkit, hiszenakkor meg az megpr6bdltdk az rtjra6leszt1st,de semmilyen mddszer id6ben mindjobbantorzulva terjedneka r6luk sz6l6 hfrek. nemhaszndlt,a halSl bedllt. Viszonthatudjuk,hogyaz ilyeneseteket ritk6nel6fordu16 egy Egerben v6geztdkel a boncol1st, amelynek meglep6 term6szeti jelens6gokozza,s csakelv6we van ilyen hatdsa, eredm1nye lett:a f6rti gyomra elszenesedett, bels6szer- a akkornapirendre lehett6rnia dologfelett.lnnenm6ra kutat6k vei nagym6rt5kbenszdtroncsol6dtak,szive, ttideie sz6t- dolga,hogymegoldjdk jelens6ggel a kapcsolatosprobl6mdkat. szakadt. M i6rtfelt6tehzhet6,hogygdmbviI|6m okoztaezeket ese- az teket? Az,6rt,mert ezekhezhasonl6,csak szerencs6sebb ki- Ezazeset tipikusspont6n 6g6s, ugyanakkor tipikus gombvil- menetehi tal6lkozdst tdbbhelyen feljegyeztek. alSbbi m6r is Azldm eset is. A f6rfi gyomrdbankeletkezett egy val6szfnrileg esetet szemtan{igy frta le: akism6retf gdmbvilldm,amely ugyanottnemsokdra sz6t isesett,em kisz6r6d6toltesea f6rti gyomrdtelszenesltette, 6s 1978. mdjus I 0-6n d6lel6tttizkor zivatartort ki. Ahogybels6szerveiben visszafordfthatatlan kdrokatokozott.A ki- vill1mlott, megjelent a villanykapcsol6negy emberi fejdramlotttolt6segyr6szeaf6rti l6bdnkereszttll testel6d6tt,fgy nagysdgri,vil6git6, lila gomb. A kapcsol6 egy pillanatvastag gumitalpricip6j6t is Strltotte nagyfesztilts6g. a alatt kigyulladt. Eml6kszem, arra gondoltam, hogy ha a Sainos nemmindig jutnakelhozzdm ezeka hirek. Tudom6- l1ngok 1tterjedneka tapdtdra,akkor le6ghetaz egdsz fa-som szerintSzombathely korny6k6n tort6ntegy ilyeneset, is h6zunk. Teljeser6mb6l a kapcsol6 fel6 csaptam,erre aahol valamilyenok miatt nagyonnagysz6gyennek 6rezt6k, gombvill1mrogton egy halom kisgombre esett sz6t, me-hogyilyesmit6rt6nhetett, azonnal, 6s szintetitokban eltemet- lyek a f1ldre ereszkedtek.Csak ekkor vett er6t rajtam at6k az Sldozatot. f6lelem.A kezem megdgett, ujjaimon elszenesedett az a Az UFO Magazin1992/2.sz6m6ban m6g egy 6rdekes be- b6r.szdmol6olvashat6. Toldi Mikl6s, 48 6ves t(zolt6hadnagymondja:,,Combvilldm okoztak6rokkal tobbszor talSlkoztunk Ebb6l tort6netb6l kivildglik a is enneka furcsa fizikaijelen-mdr, de igazAnm6ly nyomot mds6lm6nyhagyottbennem. s6gnek a tulajdons6ga, az hogya testeket, melyekbelekertll-Ndhdny 6vvelezel6tttort6nt. pontos A idej6re mdrnememl6k- nek,teljes t6rfogatukban hevftifel, m6ghozzA rendkfvtil gyor-szem,mertakkoriban ilyeneseteket volt szabad az nem doku- san,6s n6haigenmagas h6m6rs6kletre.ment6lni. Hangsrilyoznunk azonban, kell hogynemcsak maga jelen- a Ott fekudt a hasdn iidozat. illetveami m6g megmaradt az s6g ritka, hanem azonbelulazilyen szomorfi esetek A gomb- is.bel6le,a szobaparkettdjdn. het6b6l futball-labda A egy nagy- villSmmintjelens6g j6val kisebb kdrokat okozember6letbensiig( r6szki volt 6gve.lgy meggy(jtani, el6getni valakitnem 6s anyagiakban mint a villiimok, is, azok l6tviinyAhoz pedig lehet. Mdig semtudom,hogymi letta vizsg6lat eredm6nye." hozzdszoktunk. A vizsgdlatoknak ilyenkor nincs eredm6nye. Tudom6sul ve- A gombvilldmmal f6leg ny6rizivatarok idej6n tal6lkozha- szik,6s a dosszi6t megsemmisftik. Trils6gosan bizarraz eset tunk, de n6hat6li h6viharok idej6nis megjelenik. Erdekes, ahhoz,hogy nyilvdnossdgra hozz6k. hogyAngliSban t6len viszonylaggyakrabban fordulel6, lehet, A fenti eletekut nem ijeszt6snek, hanemp6lddnak sz5ntuk. hogya gyakoribb front6tvonuldsok miatt.Az aldbbi esetr6legy Az ilyen6sehhez hason16 esetekn6l ugyanis gyakran merulnek magyar megfigyel6 sz6molt Londonb6l: be fel t6vesvagymisztikus magyardzatok, ha hallgatunk de 16luk, 14 15
 8. 8. t977. december 29-En este hdt 6rakor Londonban a illetve lStogatjdk-efoldrlnket fejlett civilizilci6jri l6nyek vagy Str n d en taI6 Ikozta m egy vo ros t(izgo m b be I. Lehai toft fei - a azok ,,robotfthaj5i" . Szak6rt6k6s laikusok 6ltaldbanegyet6r- jel a jdrddt ndzve sdtdltam, amikor hirtelen, nagy sebes- tenekabban,hogyelvilegmdscsillagok korul is kialakulhattak sdggel, hangtalanul a lSbam el6 csap6dott egy futball- bolyg6k, s ezeken6let is l6trejohetett, akdr magas fokri techni- labda nagysdgl, vorosen izz6 t(izgomb. 1gy izzott, mint k a i c i v i l i z 6 c i 6 v ai ls . a pardzsl6 sz1n. A iSrda egyik sz6l6t6l a mdsikig cikdzott Mivel a technik;iban tudomdnyban 6s neh6zhosszri tdvon nagy gyorsasdggal, mindig kozvetlenul el6ttem. Megdll- el6rej6solni,nemigen tudjuk megmondani, hogyttz-htszezer tam egy pillanatra, 6s behunytam a szemem, hogy nem 6v m0lva hol tart majd az 6rhaj6z|s,milyen eszkozei lehe- 6s kdprdzik-e. Amikor rtjra kinyitottam, a voros tfizgomb a tSs6gei lesznek. Ekkoraid6el6nypedignemcsak elk6pzelhet6 l1baim el6tt 6llt. Osztonosen kikerilltem, de alig tettem miis civilizdci6k lavAra,hanemfel is kell t6teleznunk, hogy egy-kdt l6p6st, amikor Aira nagy sebessdggel a l6baim szdmunkra csak nagyon nehezenfelfoghat6m6don elSttunk elStt tdncolt. Mivel igy akaddlyozott a iSrdsban, dib6l tartanak a techn i kai fej |6d6sben.H a ehhez azt is hozzitszmft- megdlltam. Tortem a feiem, hogy mit csindliak. Ndhdny juk, hogy az €letesetlegm6s molekulSris alapokon,mds h6- pillanat mAlva a voros t(izgomb Aib6l a l1baim el6tt 6llt. m6rs6kleti viszonyok mellettis kialakulhat, m6gtobb az es6ly Arra gondoltam, hogy rd kellene l6pni, de fdltem t6le. arra, hogy a ,,csillagkozi l6togat6k" 6rkez6q6vel komolyanfog- Ekkor nyilegyenesenelindultel6ttem a iSrddn, 6spillana- l al k o z z u n k . tokon belul elt(int a szemem el6l. Egy darabig futottam Elvialapokon a vitdtnem leheteldonten Fejlett ezt i. m[iszaki utdna, hogy lSssam, folemelkedik-e a levegdbe, de mdr civiliz6ci6kl6t6reeskuttenni sem dll m6dunkban.Ha pedig sehol sem lSttam. Semmilyen hangot nem adott ki. elvi dont6s nem lehets6ges, akkor az egyeskonkr6tmegfigye- l6sekgondos, r6szletekbe men6en alapos vizsgllatlval lehet c s a ke l S b b r eu t n i . j A fel-fellobban6vitdkban itthon 6s krilfoldon egya16nt el6996 szenved6lyes sz6ls6s6ges 6s dlldspontok kialakulnak, is UFO vagygiimbvilldm? Ez perszeegyik oldalnak sem haszndl.Haladdst gadt, tdrgyilagos f6leg tArgyszer( csak a hig- 6s vitdt6l, vizsg6l5d6st6l re- m6lhetunk. Ehhez azonbanmindk6tf6lnek alapos tirgyi isme- ahola gombvilldmtulajdons;i- r e t e k k ek e l l e n e e n d e l k e z n i e . u l o n o s e n l l e z a g o m b v i l l S m l r K dVan egy mdsikolyank6rd6skor,gainak alapos ismeretefontos lenne: ezek az tigynevezett viselked6s6re tulajdonsdgaira, 6s amit kevesen ismernek.Pe- it- dig a jelens6g pontosan rhat6,sajdtossdgai lef rendreism6tl6d-U FO-megfgyel6sek.A kifejez6spontosford itdsba azonos i n,, jelent,de 6ltalSbancsaka Foldonkivuli nek a megfigyel6sekn6l.hatatlanrepti16 testet" N6zzuk p6lddula kovetkez6 esetet:iirhaj6kat6rtik alatta. N6hael6fordul,hogya gombvillSmot-furcsa tulajdonsdgai Az egyik 6szlel6s Zigel professzor dokumentdci6iszerint 1961. dprilis27-6nreggel,az Onyega-tavon tort6nt. esetet, Az6s hatdsamiatt- UFO-nakv6lik. Ezegy5ltalS,n meglep6. nem(Ldsd err6l a k6rd6srol A repulS cs4szealiak reitdlye cim(i amely huszonot szemtan( el5tt zajlott le, egyuttes polgdri 6s katonai bizottsdg vizsgdlta.A jelent6sek tanrlsdga szerint azkonyvet, amely Pet6 Cdbor Pdl tollSb6l a Magvetd Kiad6 jelent meg.) 6genegy k6keszold, ov6lisobjektumtfint fel, amelyhangtala-Cyorsu16 sorozatdban id6 nul 6s nagyongyorsanrepult keletfel6. A szemtanfkszerint lsmeretes, hogy r6g6tafolyik a vita, vajon megldtogattdk-e, 16 17
 9. 9. az objektum olyan m6lyen pepult,hogy tr6scn ltorzsoll;r a A tisztdn fdmes anyagok gyakoriak a foldre lehul16 me_j e g e t , m a j d p i l l a n a t n y il a s s f t d s 6 l k u l , i r i i n y . i tv , i l l o z , t l l . t n u l n teoritokban, de ritkdk a szokvdnyos foldtani folvamatokmegtartvatov6bbrepult.Az objektum nyomilkenl ,t itigen sordn keletkezd foldi kdzetekben. ttt a f6mek nagyrlsztmintegy tizenh6t m6ter hosszf 6s hdrom m(tttrsztiltsiirok ryagyoxiddlt 6llapotban vannak jelen, vagy m6s e1emek_keletkezett, aminekals6 r6szehalvdnyzold volt. A i6gvizsgS- kel..,alkotoft,. glyu! vegyuletek formdjdan, amelyeietlati pr6b6k sordnaz olvad6simarad6kban mang.lrt, kitlt itrm elSbb meg kell olvasztani ahhoz, hogy a tiszta flmhez6s titdn f6meket talSltak,tovdbbd iclegen eredetr,i fdrrrrlarabot lozldjuthassunk. A kutat6k folteszik, hogy u winansi vil_6s picikefeketegomboket kulonboz6 - geometriai form,lkkal - lg.mk6 ldtrejottekor a kdzet oxig6nj6net{irSV r6szi: " ,litvas-,sziIi kon-, ndtriu m-, Iftium-, titdn-6s :lIttm [niunrl,trl,t lom- l1mcsapdskorfelszabadulta f6moxidokb6T, fgy alaku!_ smal. A gombok savra6s magash6rc 6rz(:kttltlntkttck l>i.rr-r- hatott ki a f1mest megkozelitd dllapofu any-ag.nyultak.A leleteket 6tvizsgSlta VlagyimirSitronov istncrl szov- Szovjet kutat6k mdr rAgebbenbesz6moltak a116l,hogy.iet geofizikusis, akinek nyilatkozata szcrint ,,4 ftkrttt magok erdsen redukdlt dllapotti, term1szetesf6mesanyagrt tatZi-ez id6 szerint ismeretlensz6rmazAsrj, etgdszett de [liztosan tak fulgyritban, de kozl1seiket k6tked6s fogadia.A michi_mesters6ges term6kek,minden val6szin(s6gszerintegy re- gani villdmkd most meger1sfti: megfelel6 kArulm1nyek p u 1 6s z e r k e z ed a r a b j a i o l y a n t e c h n i k a s z f n v o n a l o n ( r s z u l t t , i k ktzott foldilnkon csakugyan keletkizhet kev6ss6 oxiddlta n y a g b 6 l a m i k i b f r t ae z t a s 0 l y o s s s z e u t k o z 6 is t" . , o s Sllapotu f6m. Az el6bbi megfigyel6st mds megvildgitSsba helyezi az acikk, ami a Science Newsc(m(foly6iratbanjelentmeg.Ebllen leirtdk, hogy a Winans-t6 mellettegy nagym6retri, m6ter ot hosszri, helyenk6nt szurke,mdsholzold szinti t6rgyat talSltk6tfirl. Kideruft,hogy ez az eddig follelt legnagyobbvill5mk5, Fiildi jelensdg?szakmainev6n fulgurit,ami akkor keletkezik,amikor a Foldfelszindtvi Il6mcsapds 6ri. Annyit mlghozzitkell tenni mindehhez, hogyels6sorban nem A szakemberek mdr kdtszdz 6ve tudiSk, hogy a villSrn a magashdm6rs6klet(leveg6olvasztjameg a k6zetet,hanem p Iazm adIIapofu Ievegdi e, m eIynek h 6 m 6rs6kIete eI6i h eti a vi.llSm.csatorn6jiiban dram16elektronsugdr. magas A h6m6r- a | 0 000 Kelvin-fokot (ez megkozeliti a Nap felszfndnek s6kletfileveg6rendkivrilgyorsanleh(|. H6dtaddsJ rendkfvrll hdfokdt), becsap6ddskor bdrmely k6zetet megolvaszt. ros.sz, ez6rt k6ptelenjelent6kenymennyis6g( h6t kornyezet6- Az olvad1kb6l megszilSrdul6 villSmk6 tobbnyire cs6 ala- nekdtadni.A magas h6m6rs6klet( elektronsugdrazonban igen krt,safalakdzetuveg. rovid id6 alatt k6pes fllizzftani m6g elektromosanszigeGl6 A Winans-tavi villdmk6ben k6t olyan 1svdnyttalSltak, t.irgyakatis. amely foldilnk k6zetei kozt m1g nem fordult el6. Fonto- Az el6bbiekb6lmdr ldtszik,hogy igen 6vatosan kell eljdr- sabb azonban, hogy a villSmk6be bedgyaz6dva apr6 f6m- nunk akkor,amikoraz 6llit6lagos UFO-k 6ltalhagvott nyomo- gombocskdk keralrck napvi ldgra. Ezekr5l elektronsugaras kat vizsgdljuk.Azt is tudjuk, hogy a gombviltdm-iOtdi eiredet? mikroelemzdssel kideritettdk, hogy vasat 6s sziliciumot jelens4g, 6s villSmlSskor alakul ki, annak egy kllonleges for- tartalmaz6 f1mvegyilletekbfl 6llnak. A meglep1 az, hogy mdja. Alapvetdena gombvilliim is toltott r6szecsk6kei tartal- e f6mgombocskdkben roppant kev4s volt az oxigdn. maz, melyeknagy energidval rnozognakbenne.Emiatta k6t 1B 19
 10. 10. jelens6g hasonlft. az el6bbicstl,rrr.r hivja hatdsafol a figyelmet, gyakran Ez hogymilyennagykorultekint6st (rv,rlossdgot (s A szilzarcrtgiimbvillilmig6nyel UFO-nyomok az vizsgSlata. T6ved6sre mindig szdmoslefreiOseg kfndlkozik. Eddigm6g nem sikertilt olyantdrgyattal6lni, imety eg6szen bizonyosan Foldon kfvuli trcclet(. A jelens6gismertet6s6t azokkalaz esetekkel kezdjuk,amikor Minden UFO-megfigyel6snek 6t kell mennien(h.lny sz(- kisebb-nagyobb romboldssal, anyagikdrral jdrt a gombvilldm r6n. Ezekkozul a az els6az, hogy magyarlzhat6-e iclens6g megjelen6se. Ezena tipuson belul is azokaz esetek szerepel-term6szetes, eredet(okokkal,(llyenek fOldi lehetnek me- cr nek el6szor, ahol napfdnyesid6ben 6szlelt6k a jelens6get.teor,elszabadult l6ggomb, az els6sz6m( de gyanfsftott .1lta- Ez az6rt 6rdekes mi szempontunkb6l, a mert gyakranel6for- l 6 b a n i n d i ga g o mb vi l l 6 m.) m dul, hogy az UFO-k napf6nyes id6benjelennekmeg,6s ilyen- A konyvneknem az a c6lia, hogy megfellebbezhertetlen, kor dltal6ban nem kotik ossze megfigyel6st a term6szeti jelen-v6gs6ft6ietet hozzon egy ma m6geldonthetetlen vitdban, ha- s 6 g e k k e l ,v i h a r r a l , g o m b v i l l d m m a l .P e d i g a g o m b v i l l d m nemat, hogy min6l jobban megvildgitva k6rd6st, a segitsen egyik,k6ts6gtelenul kulonostulajdonsdga, hogyel6zetes, koz- az olvas6na( n6zetek, a v6lem6nyek kozottieligazoddsban. v e t l e nv i l l S m c s a p d s o k l k u li s k i a l a k u l h a tA m e g f i g y e l 6 s e k - n6 . A gombvilldm tulajdonsdgainak megismer6se n6lku16zhetet- b6l kivildglik,hogy ha a kozvetlen korny6ken nincsis zivatar, lenaz UFO-megfigyel6sek 6rt6kel6sekor. harminc-negyven kilom6teres korzetbenmindenk6ppen van A konyvels6r6sz6ben magyarorszAgi a megfigyel6sek egy valahol. igy tehdta k6t jelens6g ok-okozati osszefugg6se meg- r6sz6tismertetjuk.kulonboz6 ltt tfpusokrabontvamutatjuk be van. a megfigyel6seket, eza besorol6s b|r n6haneh6zs6gekkeljdrt, A kovetkez5 csoportba olyan megfigyel6sek kerultek,ahol hisze-n uby-ugy megfigyel6st t(pusbais be lehetsorolni tobb felhds idd volt az 6szlel6sidej6n, de a zivatar m1g nem tort Az esetlJirasok j6 seglts6g6vel olvas6nak dltal6nos az k6pe,. ki, ez|rta megfigyel6k rnegintosszekotik UFOjelenl6t6vel. az benyomdsa alakul ki a gombvilldmmal kapcsolatban, ez 6s Zivatar idejdnjelenik meg legtobbszor gombvilldm.llyen- a utdnm6r magais el tudjadonteni, hogyegySllft6lagos.yFO- kor az emberekdltalSban term6szetesnek tartjdkrnegjelen6s6t, megfigyel6s 6eleillik-e err6l a term6szeti jelens6gr6l alkotott s ekkor tobbnyire nem tulajdonitjdkUFO-nak a megfigyelt jelens6get. keph, vagysem. tfm" i konyvben gombvill6mmal a kapcsolatos fizikai A m6sodiknagy csoportba azok a megfigyel6sek kerultek, probl6mdk ajelens6g 16l, le(rdsdtmegkfs6rl6 elm6leti model- ahol valamilyen elektromoshatdsfigyelhet6 me1 naposvagy iekr6lnem leszsz6.(Akiket is 6rdekel,ez azokelolvashatjdk zivatarosid6ben.Az elektromos hat6sok az6rt6rdekesek, mert a szerz6nek M(szakiKonyvkiad6 a PrizmasorozatSbanko- a ezekb6l a jelens6gn6hdny fizikai tulajdonsdg6ra lehet kovet- zelm0ltban megjelent, titokzatos A gombvill6m c(m(konyv6t.) keztetni.lgen k0lonos, hogy eg6szenkis m6ret6gornbvillS- mok jelent6s elektromos hatdst A okozhatnak. sz6mitdsok azt mutatliik, hogy j6val tobb elektromostolt6s dramlik ki egy g o m b b 6 l ,m i n ta m e n n y i t - e l v i l e g e g y i l y e nk i s e b b - n a g y o b b - gomb t6rolnitudhat. Ugyanilyen probl6m6t jelenta gombvil- ldm energiatartalma ami gyakrannagyobb,rnintamennyit is, jelenlegi fizikai ismereteinkkel meg tudn6nk magyarlzni. A harmadiknagycsoportba tartoznak azokaz esetek,ami- 20 21
 11. 11. kor valamilyen biot6giai hatdstokozott gombvillSm.Altal6- a szakatort6nik, akkora f6nyjelens6g m6rete6stdvolsdga egydl-ban ezek csak elektromos ut6sek,,,rlzlsok" , ami megintcsak tal6n nem ft6lhet6meg biztonsdgosan. Ez6rtaz ilyen mlgfi-arra hfvja fel a figyelmet,hogy a jelens6g alapvet6en elektro- gyel6seket nagyon<ivatosan kezelni.Mindenesetre na- kell amos term6szet(.Olyan esetekr6l tudunk, amikor a fell6p6 is gyobb gombvillSmokat szabadban figyelik meg.s6lyosabb vagyenyh6bbtuneteknem magyardzhat<ik pusztAn EI6ggyakran fordul el6, hogya jelens6g keletkez6s6t 6sz- iselektromos sokkhatdssal, bdr elk6pzelhet6,hogy ijedstig, reveszik. gombvilldmhirtelen A ,l6tsz6lag minden el6zm6nypszich6s hatiisis kivdlthat ilyentuneteket. azt a lehet<5s6get De n6lkuljelenikmega megfigyel6 el6tt.Ezsokf6lre6rt6sre, misz-iem lehet elvetni, hogy eddig ismeretlen jelens6ggel aillunk tikus magyarlzatrais adhat okot, de a jelens6gfizik|ja szem-szemben,hiszena nov6nyekre vagy dllatokratett hatirsnem pontjdb6lfontos6s figyelemre m6lt6 t6ny.magyar1zhat6pszich6s eredettel. Neha elSfordul,hogy nem egy, hanem tobb flnyjelens1get A legtobbmegfigyelds romboldsndlkfliesetet le, ez6rtezt ir figyefnek meg, amelyek csoportosanmozognak, nem szdrdd-a kateg6riSt tobb csoportra osztottuk. n a k s z 6 t . F o n t o s h o g y i l y e n k o ra l a k j u k6 s s z i n u kd l t a l d b a n , nz els5 csoportbaazok a megfigyel6sek tartoznak, ahol a megegyezik, am(ghaladnak, 6s nagyjdb6l tartjdk egymdst6l azgombvillSm kisdr valakit vagy valamif,esetleg jdrm(vet. (Ezek va16 tdvolsdgot. llyenkorelt(n6stik egyszerreis tort6nik meg-aaz UFO-megfigyel6sek gyakranvisszat6rd motivumai, ez6rt figyel6sek tanrisdga szerint,azonosm6don: vagydurrandssal,k u l o n f i g y e l m e t e l l f o r d f t a n ir d j u k . ) k vagy csondesen. Egy mdsik csoportba tartoznak azok az esetek, amikor a A magyar ktilfoldi megfigyel6sek 6s alapjdnisdllithat6,hogygOmbviltam bemegy egy szobdba, 6s ott kozvetlen kozel16l nagyon furcsa,a term6szetben sehol mdshol nem tal6lhat6figyelhet5meg. Az 6szlel6sek jelent6sr6szetartozikebbe a fizikai anomdlidkatokozhatnaka gombvilldmokvagy kfs6r6-cioportba, amlbOlaz kovetkezik,hogy valamilyenfizikai ha- jelens6geik. ilyen megfigyel6sekb6l a legkevesebb, Az vantdseredm6nyek6ppen gombvilldm,,megtal6lja" helyisdgek a a emiattezek nem olyan megbizhat6ak, mint a tobbiek. ny(l6sait.Minden val6szhts6g szerintez az6rt lehets6ges, N6hdny megfigyel6s mutatja,hogy a gombvilldmhala- azt mert a helyis6gekben elektromos az potenciSl kornyezethez a ddsakor er6t tud kifejteni a kornyezet6benlev6 tdrgyakra. k6pestalacsony.Ezvonzza a gombvilldmot,ami az elektro- Tobb megfigyel6is megjegyezte, hogy odanyomta6ket a fal- mos tolt6st leadvamegemelia helyis6gpotencidljdt, ez6rt s hoz, vagy lenyomta a fejriket. (Hason166szlel6seket UFO- tiivozik. megfigyel6sekben taldlhatunk.is ) A vfzzel kapcsolatosmegfigyel1sekaz6rt 6rdekesek, mert . Nemcsak ny6ri zivatarokidej6njelenik meg gombvilldm. egyfel6lazt rnutatjdk, hogy a gombvilldmnak nagyonnagYaz Erdekes m6don n6ha- ritkdn- hidegben t6lenis megfigyelhe- , energiatartalma, energias(r6s6ge, mdsfelSl azt, hogy nem t6. Ez, bdr ktilonosnek t(nik, minden bizonnyalvisszavezet- csakegyszerf lassan en h(16, forr6leveg6 a jelens6g, ez hiszen het6 a ritkdbbt6li zivatarokra. akkor vfuzel6rintkezve igen gyorsan meg kellenesz(nnie. De Akad egy-k6tmegfigyel6s, amikor a gomb A{aGrgyak kor- a felsorolt6rdekesp6lddkb6l is l6tszik,hogy a gombvilldrn nyezet6bennem egyenes,hanem spirdlis. Ennekfizikai oka tobb, mint forr6 plazma. van: a tolt6ski6ramlSs egyenetlens6g6re visszavezetni. lehet A szabadbanmozg6 gombvill6mot szoktek leggyakrabban N6hdnyesetben el6fordul,hogya gombvill6mfolrobband- UFO-nakv6lni, ez6rtez a megfigyeldscsoport k0lonosfigyel- sakor m6g a t6le nagyobb tdvolsdgra tart6zkod6megfigyel6k met 6rdemel.Altaldbanilyen esetben nregfigyel6s a tdvolsdga is hirtelen h66rzetr6lszdmolnak pedig dltaldban jelens6- be, a nem hatdrozhat6 meg egy6rtelm(en, ha a megfigyel6s s6t 6i get m6g kozvetlen kdzelrll sem k(s6ri h66rzet. Ez a megfigye- 22 23
 12. 12. l6s val6szin(leg annak kovetkezm6nye, hogy a folrob.banogombvilldmb6lnagymennyis6g(elektromos tolt6s6ramlikki, Rombolissal jfu6 esetek az folhevfti a leveg6t. Konyvunknem kdnny( 6s egyszerri olvasmdny,.d" esetek azelofvasdsa, elemz6se utan j6l kirajzol6dnak olvas6el6tt a azgombvillSm tulajdonsdgai,,,szok6sai". van 6rdemeezek- Hanek a kutatdsoknak annak a sz6leskor( segfts6gnek, s amit az orszirgkulonboz6 r6szeib6l 6rkez6 megfigyel6kt6lkaptunk,akkor"az mindenk6ppenaz, hogy segft egy ,,titokr6l"felleb-benteni a fdtylat, segft meg6rtetniaz emberekkel, hogy m6gmindig nagyonsok rejtelyvan a term6szetben, amit meg kell A megfigyeldsek tirlnyom6 r6sz6ben semmilyen romboldstismernunk. nem tapasztaltunk,s5t az esetek mintegy fel6ben hirtelen, nyorntalanul tfint el a jelens6g.Ez€rthazlnkegyes viddkein tgy rartj6k,hogy a jelens6g Artalmatlan N6ha nagy energialeaddssal jdr6 esetek is megfigyelhet6k, s ezek mdr csak az€rt is 6rdeke- sek, mert ezekb6l bizonyos m6rt6kig kovetkeztethettink a jelens6g mogon lev6 fizikai folyamatokra. L6nyegesszemponr, hogy tobb esetn6la gombvilllmb6l leadott energia sokkal tobb, mint amit bdrmilyen k6miai vagy elektromdgneses m6don tdrolni lehet. Ez mfir onmagAban jelent6s probl6ma, de ezt i.s meg tovdbb neheziti, hogy olyan roncsollsnyomok keletkez- nek, amiket gyakran m6g mesters6gesensem lehet ellillitani. Ilyen esetek p6ldlul azok, amikor ablakrivegen pdrologtat lvukat, vagryvllyogfalat frrr ki a gdmbvilllm. S mindez rigy tort6nik, hogy aki mellett a gombvilldm elmegy, nem €rezh6t. A felt6telezett lJFO-megfigyel€sekegy r 6.sz€n€l ugyneve- (az zett ,,mdsodik tipusfi talillkozitsoknal") is valamilyen fizikai uagt bio l6giai hatas figyelhet6 meg. Eppen ez€rt az els6 hlrom g6mbvill6mmegfigyel€s-csoporr azokataz esetekettartalm-azza, amelyek ilyen szempontb6l drdekesek lehetnek. igy k6pet kaphatunk arr6l, hogy milyen hatdsokat,sdr0l€seket,romboli- sokat okozhat a jelensdg.Az els6 csoporrban kiilon szerepelnek azok az esetek, melyeket napfdrtyes,.illewe felb6s id6ben Ezen a helyen ha|t meg a 3.as it 1o9.es kilom4terk6i4n6l egy fiatal f6rfi, mert gyom. figyeltek meg, uilldnzlas jelenl€te ndlkt il. Ezekben az esetekben riiban giimbv illiim keletkezett kiilonosen fenndll a lehet6s6geannak,hogy a megfigyel6k nem hiszik el, hogy term€szeri jelens6get l6tnak, s mesters6ges eredetii tArgyra gyanakodnak. 25
 13. 13. Amikorfelh6tlen, napos id6 uolt biztosft6kokat nem v6gta ki. As.esem6nyek urAn nem sokkal 6rtem oda, a ton€nteker - a szemtanrik elbesz€l6sealapiAn - ut6lag igy lehetett rekonstrudlni:Cs.Mikl6sn€, Szekszfrd A gombvillim el6sz6r a transzformAtor tetejdn ielent meg, majd letitotte a kozeli hLz k€m€ny€r6l a szdlkakast,ut6na az 191.5-bart Sz6kesfehdrviron lakturrk. Az<>n nyiron tortent, a istdll6 v6lyogfal6nfiirt egy llukat. (Ennek a lyuknak hdt-nyolcegy meleg napon,hogy a tiszta,deriih dgl16l bclirtt a lak6"sba egy centim6ter 6tm€r6je leheten.) Ezutdn megolte az istiil6bangombvilllm. Akonyha melletti kantrftutk rutgy,ttyitottkemdnye lev6 tehenet €s a mellette 6116 borjrit rigy, hogy mindkett6nvolt. Ott jott be a nyiton ait6nAt a korrylrllxr, A ndvdrcm 6ppen lyukat 6getett. Mindk6t lllatot l6nam, szabAlyos alaldt, or-hatoft e[t, a kezdben egy kisbalt|val. A g0rnbvill;lnl>r5l csak egy centim6ter 6tm€r6j(r lyuk volt rajtuk. Asz6r a sebsz6iAn6l kiss€fdnyes csikot litott, de utina nem tudta a bahAt elengedni. megperzsel6dott, de mds roncsol6snem volt ldthat6.A gombvil-Olyan 6rz6se volt, minthafirarniitotte volna meg. Agombvilldm lAm Atflgette a mdsik falat is, 6s azon kereszttil tfivozott. Ezutfuna konyha fal6n felszaladt a plafonig, s mindemin porkol6si egy owen m6terre all6hinfel6 vene 6riat. In azait6k6s ablakoknyomot hagyon maga utdn. A mennyezeten lnorte a falat a nyitva voltak. A gombvilldm el6szor az asztalneliil6 hAzigazdAt szobilba, majd lefele, a padl6 irilnyirban haladva eltrint. A 6rte, akit rnegolt. (A szerencs6tlentil j6ft ferfitugyancsak Atf6rta, szobAbankozvedenti I az ir 6asztalmel lett ment el, de a r ajtalev 6 mint a teheneket, test6n szabilyos alakf, ndgy-ot centim6tersok papir, irat nem gyulladt meg. Aplm szerint a foldszinten Atm€r6iflyukat €getett.A halon ingdn csakgyengep6rkol6d6silev6 telefon kibel6n vagy a nyitott ablakon kereszttil t|vozha- nyom ldtszott, egydb elvAltozis nem.) A gombvillArn ezutiln atott. Az 6priletnek nagyon vastagfalai voltak. Avller;rtal, melyen nyitott h6ts6 ait6n kereszttil elhagyra ahAzat, s a kertben egya gombvilhm 10-15 cm 6tm6r6jii lfrrkat ritott, szint6n el6g meggyfa tov€n6l hangos robbands uren megsemmisrilt. (Avastagvolt. meggyfa szdtroncsol6dott.) A transzform6tort6l meglehet6sen cikcakkos irton k6tszflz-k€tszinhirszm6ten tehetett meg, val6-Alatdl kelte: 1985. nnjus. Szd.ma:82. szinfleg nagyon gyorsan. A n6gy-ot szemranfi, akikkel besz€l- tenr, azt dllitotta, hogy futball-labdilniil kisebb vok, 6s er6sen fdnylett. Altaliban sfurgfls,narancs kdkes f6nyeket lfuttak. 6sJ.Pel, Budapest Ebb6l az esetb6l a jelensdg rendkiviil nagy energiatartalmdra k<ivetkeztet- 1954 nyaritn tortent. Lokltoros hirad6s katonak6nt szolgSl- hetilnktam.Mez6cslt mellett gyakorlatoztunk. Az egyik fiilledt, meleg,napstit6ses napon ddlel6tt gyakran kistiltek a kondenzltorok. Telefonbeszdlgetds,1 986.jtilhn. Szdma: 132 /b.Nem tudtam mire v€lni a sorozffis bajokat. Ddlucin a rend6r-s6g jott €rtem, hogy a segits6gemetk6rje egy eset folderit6s6-ben. Tudtik r6lam, hogy mdr lfittam gombvillimot, foglaikoz- IC L6szl6,Szombathelytam vele, ez€rt jonek hozzflm. Mez6csitt kozs6gben napos id6ben gombvilllm jelent meg Gombvillfmot Kdszegen llnam, egy gesfieny6sben, lgS4.egy ot kilovoltos transzforminor tetej€n. Nem okozon l<aft a itilius 19-6n. Itt a f6k kozril kiemelkedetr ket haralmas,oreg fa,transzformhtorban, sem a vezeteket nem 6gette el, sem a melyek korat legalilbb sztzetresre becstitrrik. A nagyobbik 26 27
 14. 14. harminch6tm6ter magaqtorzsdnekkertilete t(rbbIrrirrtn6gy hatalmas, vastag torzsri jegenyenyArfa. En a robbands furcsam€ter. A hegyen ez.a legmagasabb A ielzett iddpontban fa. m6don gyokeresttil forditona ki, 6s a sinekre d6nt0ne rigy,ddlutin 6t 6ra tAiban, hirtelen i6tt vihar elvonul4sa a utirntaldn hogy a mellette l6v6 gyrimolcsftrkat is Osszetorte.Eml6kezetemnegyed6r|val,m6r ism€tnapstit6sben ldttam,hogy6szaknlugat szerint a fa nem volt megperzselve, de a gyokerei szerosan,fel6l egy koriilbeltil tiz centim6teritm6r6iri gombvilldmreptil , szinte marokra fogva tartonak egy kristdlyszerfi anyagg| ossze-a magasban hull6mszer6 mozgtrssal- valahogy itgy, mint olvadt kovet. Nagy Gyula, aMlfira Mrizeum k6s6bbi igaz.gat6iaamikor alabda ugrdl - a fa fel€.Nem a fa csricslnalkotott ki, volt akkor a faluban az isl<olaigazgar6. nytrrtaaz 6 keniiikhOz Ahanem 22-24 m6terrel leJiebb,Itt egy pillanat alatt leszeltea kozel d6lt ki. Mire fuwa oda6rtem, 6mAr a megvtrltozottk1zetettalaf tizenkdtmdtermagassigban 16, t6l kihaj emberderdk va^stag- vizsgiita,6s az iskolls gyerekek keresgdlt6k a robbanAsszertlensfigt fgat. (Ezt kCs6bbmegmdrttik,egy kobm6ter fa volt az sz€tsz6r6dott, a kornyez6 kavicsokt6l elt6r6 kisebb darabokat.,,eredm€ny".) lev4gott k€kesfelh6benzuhantle a f6ldre. A A 69 Sajnos nem f6rtem kozel a robbands ritotte lyuktroz, mertl6bamhlan megremegetta talaj.Minden tele lett faforgdccsal. nagyon sokan llltak kortildtte, igy nem tudom megmondani,Ezt k6vet6en a gombvilllm megolvasztottaa dr6tkerit6st, €s hogy mennyire volt forr6 az anyag,6shogy a godorben maradthdrom,fib6l k€sztiltkeritdsoszlopot apr6 forgltcsokrarobban- foldon voltak-e olvaddsnyomok.Atalaj kavicsosvolt, kisebb-na-tott sz€t,maid eltfint a gyepesfoldben. gyobb kovek voltak benne, de olyan hatalmastomb, mint amit a fa gyokerei kozt megolvadva l6ttam, nem leheten az eg€sz A megfigyeles etemz€se ket fontos eredm6nyt ad lu egyik az, hogy a kornydken.nedves h szinte sz€trobbant, ez6rt keletkezett a sok szilink A m4sik:h6vezetds segits€g€vel, anz ah "rnelegit6sevel" ezt a hatist semmikeppen Az eset j6lp€ldiaza, hogy a jelensdg f<ild alatt is megfelenhet.sem lehetett volna eldillitani. A lettdl kehe: 1986. d.ecember.Szdma: 313.Al.ettdlkelte: 1986.augusttls. Szdma:2O5/b. V. J6zsef,BudapestT.B6li.lnr6, Gy6nk 1925 nyarin, jriliusban, rekken6 h6s€gben, ragyog6 tiszt^ 1953 nyarin Gy0ngyossolymosk6zs6gben egy d6lel6tt a id5ben dolgoztam a budapesti VI. kertileti Szondi urca 90.felh6tlen 6gb6l, a ragyog6napstit6sbener6s dorrends hallat- szAmt berhin masodik emeleti lakilsAban.Villanyt szerekemszott.A faluhAzaib6l mindenki futott a Szin-patakpartir€t fel6, mint ifi6 szakmunkds.A lakas konyhlgilban zsin6rfiiggeszrekermeft ott i6szott* a gyerekek, €s azt hitttik, hogy htrbonis javitottam.A nyitott ablaknak h ittal lilva bekapcsoltama kapcso-l6szert taldltak,€s az robbant fel. Csakegy 6reg ndni mondta, l6t. L6trdn llltam. Hirtelen nagy f6nyess€get6s h6hatast drez-hogy ,M6nkrfi volt, meft biid0s." fn val6szinrilegiiedtemben tem. Megforduham, 6s egy tiz-tizenk€t centimerer Atm€r6jfi,nem 6reztem,de akik a robbandshelyszindhezk6zelebb laktak, fdnyes go mbot l6ttam Iebegni az ablakb an. Hat6r ozon kontfi rj aazok k€s6bb aa mondtdk, hogy a kvarcoldskor tapasztalhat6 volt, 6s olyan, aranyra eml6keztet6 szine, mint mikot azac1ltszagor6rezt€|K. olvasztjAk. A hdziasszony ebben a pillanatban nyitott be a Atrol a matrai kisvasft laioshflza fel6 men6 sinei haladtaka korrylrlrba,meglAttaa tiSzg1mbot,6s nagy sikolrissal kiszaladt..Szin-patak k6zeldben,a f6utcai ha?akkertfeinekalfilbandllt egy Gyors4rrbecsaptaazajt6t,6s mint k6s6bb kidertilt, azrjedslgt6l 2B 29
 15. 15. elliult, de mds baja nem toftent. A gombvillim kilibegett az F. GdzAn€,Hegyeshalomablakon Atazudvarra, illewe a nyitott korfolyos6ra.Leugrottamal6trAr6l,6s 6n is kirohantam.Llttam,hogy a gomb tov6bblebe- 1970. rniius ll€n d6lutin 5 6rakor,atrogymondaniszokrlik, agen a folyos6 vaskorldtjafelett, annakvonaldt kovewe, legfeljebb dertilt 6gb6l lakdsunldracsapotr egy gombvilltm. tu eenhrisz centim6terrel folotte. Elment a felvon6 vasajtaiflig,ott mindosszeegy kis gomolyfelh6 volr, n6h6ny csepp es6 eser,lestillyedt az aknilba, €s a foldszinten 6116felvon6szekrdny aztlnegyetlenhaalmas dorrendsthallotn:nk.Acsaknemfi (hattetejdbe titkozve sz6trobbant. Kiss6 megolvasztotta a vas ftrg- 6ve kdsztilt) hlzunkban a villdm nagy kirt ten. Flariresei hrlgeszt6szerkezetet. istennek nem toft€nt, de az anyagi kerunk ielenr6s. tn a Amikor kozel volthozzAm a gombvilllm, irgy €reztem, hogy robbanis pillanatiban a hint6l tizenot m€terre, az utcitn, azer6s elektromos tdrben vagyok. A hdziasszonyszerirrt a l-rajam 6priletnek hattzJ dlham, igy a villlm becsap6disdt nem isaz €gnek lllt, 6s szikr6k pattogtak a fejem k6riil. A gornhvilldrn l1thattarn.K6s6bb mondta a szomsz€dasszony, hogy 6 l6rta.,meglehet5sen vakitott, csak hunyoriwa lehetett n€zrti.A niegle- amint egyf€nygdmb v6gonle az 6gb6l,6sakkor lehetenfrananiapetesen kivi.il szerencs6re nem tortent semmi bajom. !u" egesz dorrenest.A hin osszesajtniaes ablarka zawa volt. A robban6sdolog - a gOmbvilllm sz€trobbanilsirig- legfeljebb tizendt-hirsz utAn a cserepek nagy r€sze leroprilt a ter6r6l. A lakAsban azmdsodpercig tarthatott. osszes villanyvezet€kle€gen, csilldrokes alimpitt<egy r6sze a osszetorr,a televizi6 felrobbant, a ftird6szobilban a niiaOMa A szerel6 haja termdszetesenaz elektrosztatikus hatis miatt eilt az 6gnek, megrepedt, _egy papirdobozbana szennyesami a nagy potenciilktildnbs6g iele. j ruh6kkoztil n6h:iny ntegporkol6don. lu egyik szoblban aludt a fdriem €s azAleudl kelte: 1987.jfiniu.s. Szd.ma:314. unokim, de nekik szerencsdre semmibaiuknem lett.Egyablak osszetort,6s kiszakadr red6ny is.A villany6rat a szomsz€d a hln udvarin tallitil< meg. A dorren6s id6pontjlban a farubantobbA. Laios, Szamosangyalos konnektorb l6ngcsaporr 6l ki. 1955 nyarin bementem Szamosangyaloson lf€szboltjiba a az A nagyszobibartm€g a vasrag konefiib6l k6sztlt szekrdny isn6v€remhez, aki ott dolgozott. Szdp, napf€nyes, ny4ri ddlutdn osszetort, egyikmiiszfiasruhaujjdnh6rom-n6gy az centim6teresvolt, a sz€l is alig lengedezett. Nehenypercelehettemott, amikor €gdsinyommaradt.Arelevizi6sz€trobbanlsautanazarkatrlszekhirtelen vihar kerekedett. Az 6pi.ilet d6li oldal6n lillo nagy megs6rtett6kafalat, aszrlAnkok €s nyomdta k6pekis ,,6rzik".aklrcflt<atmajdnem kicsavarta a sz€L, az egyik nagy fa lryai €srecsegve-ropogvahullottak a f6ldre. Egyszer csak egy f6nyes, A leudlkelte:1986. jrtnius. Szdma: 67.sArgts,gdmbszerii tiinemdny rohant be az rizlet nyitott ajtajin,egyenesena pult mogotti polcokhoz. Ott tiroltdk apoharakat.Azegyik reke :ben porrlzizott mindent, ami csakott volt. Kozbennagy 169A mlas keletkezett. A ttizes gomb irinyt vfiltoztawa azugyancsak nyitott hAts6 ablakon At nagy csattandskis6ret6benkirobbant. Aboltban lev6 embereknek nem esett bajuk.A jelensdgj6 id6ben, de mir akdzelit6 zivat^t idej6n tort6nik.Aleudl "elte:1987. jilnius. SzArna:315. 30 31
 16. 16. olvadasokat litalilban a sarkokndl tapasztaltuk.)A fdm alkatr6- Amikorfelbils id6 uolt szek kozel€bena faegy kicsit bekormol6dott, €s n6h6nyhelyen megrepedt. De sem az ajt6nti, sem az ablaknli, sem a szoba tdvolabbi rdszdben lev6 miianyag vagy gumi alkatr€szeknekS.Franll Taksony (Budapest) nem tort6nt semmi bajuk. Kilyukadt avizzel tolton radidtor is, bdr a lyuk nem nagy.luajto kiszakadta tokjdb6l, sazfuszerkezet 1987. jfnius 27-6n d€lel6tt zivatar vonult el t6hink nem deformdl6dott. A f6m alkatr6szek helydn mindenutt enyhemesszire. Tivoli vill6mlasokat €s dorgdseket lehetett l6tni, kormoz6das- 6s 6g6snyomok taliihatok.illetve hallani. Az ap6som hAzAnakerk6ly6niiltam,€s figyeltema melletttik 6pril6 hinunlraa;t. Hirtelen 6szrevettem, hogy egy Figyelemre m6lt6, hogy a jelens€g a legkisebb rdsen, nyilison is it tud briini,kortilbelril harminc centimeter atmer6itr, vor6sen izz6 gomb ha kell, a kulcslyukon is.kozelit az ti hilz tet6zete fel6. l.edobilt hirom darab otkil6sbetoncserepet a tet6r6l, maid M igy keletkezett r6sen leeresz- 1987. jrllir.ts. Szdma: 323. Helyszini beszdlgetds,kedve, ^ tet6 alani 2Qx 25 centi m6teres tart6ge rendft hos szflbanegy-misfdl m€ter hosszan felhasogatta. Ezutin fel m6terrelleifebb a mAr osszerakon, de mdg be nem vakolt t€glafalb6lkidobon k6t t6glft, €s eltrint at€gllk kdzti r6sen. Nemsokirarobbands hallatszott, maidkivtrg6dott a kilincsre bezfut ait6, denem kifel€, hanem befel€, apadlist€r fel€. A robbanispillanatirban el6g nagy lOk€shulldmot dreztunk. Kds6bb vetttik €szte,hogy a betonkever6 elektromos kibele 6s az egyik szomsz6d-nak a hiit6szekr6ny-csatlakoz6dugaszol6iaer6sen megporkol6- dott, zArlatos lett. Az 6pi.il6 hiz manzltrdiilban kds6bb, amikor szAmbavettuk alarolat,ldttuk, hogy a jelensdg legal1bbh6romhelyen ,,folyt 5t" afalon. A fels6 helyen, ahol legaldbb huszonotcentimeter vastagvoltaz dntottbeton-rdteg, ezt okldmnyi dara-bokra torte szel A betont ott torte At, ahol kori.ilbeltil egy millim6ter vastagac6ldr6tot hagytunk benne a zsaltziskor. Avdkony dr6t teljesen elplrdlgott, de ^tryomata beton meg6riz te: apr6 fdmgombocsk€ket ltrnunk a szertehullt betondarabo- kon. Egy mdsik helyen kdt tegla kozott, eg€szen kicsi, talln tiz millim6teres r€sen btit itt a gombvillitm egy t€sze.A mellette lev6 reped6sen kereszttil megolvasztotta a t€gla feltilet€t, s ezen rivegbubor€kok keletkeztek. A harmadik hely, ahol a gombvilllm nyomdt lltni lehetett,azablakfels6 sarkin6l volt. Itt a ftglat a sarokban rigy elszinezte, mintha llnghegeszt6vel melegitett6k volna fel. Az ajt6 6s azablak sarokpdntiai,apr6bb Alibanevel5 €piilet eleie.J6l l6that6 as6riilt k6mdny 6saf€mtoldal6ka tet6n fdm ilkatrdszei tobb helyen megolvadtak. (6rdekes, hogy az 32 33
 17. 17. N. Gyorgyn€, Fibiinsebesty€n pedig megrepedt. A tet6 n6h:iny r€sze messzire, a szomsz€d zabf6ldi6ig roptilt. Szlntiz liblnk doglon meg azon a napon, de 1987. jirnius 27-en k6s6 ddlutan zivarar vonult el feleniink. nem tudjuk, hogy ebb5l mennyit kell irnunk a lok6shulllmvagy Estefel€ mdr rivoli dorg€st sem lehetett hallani. M€g el6g esetleg m6s hatis szlxnlijilra. Szomsz€dunk akkor tizen6ves villgos volt, amikor az 6llatok idegeskedni kezdtek: a kecske lfnlra is lltott a zabfoldek felett egy gyorsan mozg6,piros szinti, beugrott a kozeli kis patakba, a kutyik vadul ugattak, a libdk is gombot tdvolodni fel6ltink a robbandsutdn. ert5sen glgogtak. A libanevdl6 melletti szoba ablaMn kin6zve lattam, hogy a patak menten egy sztirkdsfekete gomolyag Esetiinkben nemcsaka leadott energia nagysilgaa fontos, hanem az is, hogy szinte eg€szbenemelte le a tet6t a jelens6g. kozeledik az 6pulettink fel6. Sz6ltam a fdrjemnek, hogy joiyon, n€z.zemeg, mi az, ami jon, de abban a piilanatban, amikor a f€riem az ablal<hoz 6,rt,ez az ,,alalaat" rn1r fol6nk 6rt, 6s nagy Helyszini szemle, 1987. jrtnius. Szdma: 322. er6vel folrobbant. A robbanas utdn a harminc6t m6ter hosszri 6s tizenk€t m6ter sz€les libanevel6 dpulet teteje elrdptilt. (A R. Ferenc, Nagybak6nak tet6 fagerenddkra 6p,iilt, hulldmpallval volt boriwa, €s az egdszet beburkoltuk m€g n6gy r6teg miianyag f6lilval is.) Led6lt az €pilet hirs6 r€glafala,s a mi fejunk foltil is elr6ptilt a 7987. mi|us 17-€n az esti 6rikban vdratlanul elsot6tedett Nagybakonakfolott az €9. Er6s szdl tAmadt.Villlmlas nem voh, tet6. Avascs6b6l k€szrilt k€m6ny azudvarra zuhant, at€glardsze csak nagyon tlvolr6l hallottunk valami mennydorg6sszerfi morgast. A kozs6g egy volgyben helyezkedik el. A volgyet korulolel6 hegyen a sz6l6ben figyeltek fel el6szor kdt, tal6n mdsfel m6ter Atm€r6i(t g6mbvill6mra, melyek egymdst kovewe a sz6l irlnyflban mozogtak. Amint el6n6k a kozs6g sz6l€nl6v6 sz6l6ket 6s pinc6ket, az egyikpince tetej6r6l let6pt€k a kfltrlny - papirt, 6s feldontott6k a budit. Hdrman is lAnak a k€t gombot, melyek tovdbbsodr6dtak a falu fel6. In azthallottaegy megfigye- 16, hogy valami olyan er6sen zrig, mint a repiil5. A g0mbvilli- mok a faluhoz 6rve el6szor egy csrir sark6r6l sz6rtll< le a cserepeket, majd ndgy, egymds ut6n, egy .sorbatilteten gyti- mdlcsfdt dontottek ki. Ezutdn egyhincserepeit sz6rt1kle, majd egy magas feny6fa tetei€b6l mintegy n6gym6teres rdszt tortek le. Kiforditottak a helyeb6l egy nagy 6s vastag ffirtAt. Ezuuin 6rkeztek le a volgy aljirba, a falu kozep€be. Elr6piiltek egy Iovaskocsi fol6tt, 6s ism6t leven6k a cserepeket egy hinrol. Rasz6lltak a faluba vezet6 villanyvezet€kre is, maid a sz6l ir4nyilra mer6legesen folytanik ritiukat. K6t szemunri l6na a k6t A 35 miter hosszritet6 egy rdsze a szomsz6doszabfOlddni: 34 35
 18. 18. utan, 2"J. 6ra konil, lefekv€shez k€sznlldon. Az utcira n€26 ablak el6tt egy fdnyes gomb megjelen6sdre leu figyelmes. A kicsi, tiz-tizenot centim€teres, f6nyes,trizes gomb kis ugrdsok- kal mozgon a foldon, majd ot-hat ugris utfun a leveg6be emelkeden,6s ahfn kdmdnyei kozul azt, amelyet egym6teres vastoldal6kkal toldottak meg, ledontone, 6s sz6trobbant. A k6m6nyen keresztul llng hatolt be a hii6szobiba. A falon vizszintesen vezetett, legallbb k6tmdteres oldalirinyu kdlyha- csovon At a kilyhAn, annak ajtajain it htsz centim€teres llngnyelvek csaptakki. A jelens6ga k6m6nyb6l,akliyhacs6b6l €s akliyhib6l az osszeskormor kifi"rjta aszobdba. Ugyanakkor a hii6szoblval szomszddos vir6tere m fal|na deszkaburkolatban vezetett t|vir6-l€gvezetek burkolatf.t a falr6l leszakitotta. A harmadik helyisdgben lev6 tiwir6k€szil€k 6rintkez6si pontjait osszeolvasztotta. Szem6lyi s€rtil6st 6s tiizesetet nem okozott. Mint a fiibidnsebesty6ni esetben, itt is a k6m6ny vastoldal6kir ,,kereste me$ a jelenseg. A hiz felett elhalad6 g6mbvilLim elvitte a bal oldali feny6h csricsit Aleudl kelte: 1987.jtllior.s.Szarna:363. gombot, melyek most m6r el6g lassan mozogtak. A k6t gomb kozeleden egymlshoz, maid amikor eldrtdk egymdst,porfelh6t kavawa sz6tdurrantak. F. Gdbor, Budapest Az eset kapcsin nem v6laszthat6 sztt pontosan, hogy mekkora kirokat okozott a vihar, 6s meHcorit a gdmbvilklmok De az anyagikinokcsak abban 1987. jirlius 15-6n reggel h€tkor a balatonfoldvAri keleti ^ naryon keskeny sivban keletkeztek, ahol a kdt g<imbvillim elvonult. strandt6l pdr kilomdterre gyors zivatart6rtki. A strand irsz6mes- Val6szinff, hogy ezek csak megkezdt6k a rombolist, 6s az anyagiklrok nagy r€sze ezutiur mir a vihar kovetkezm€nye volt. tere, aki €ppen a ftives teruletet soporte, er6s csattandst hallott a feie fol6tt. Folndzett, €s azt l6tta, hogy n6hany m6terre a feie Helyszini szemle, 1987. md.jt ts.Szdn a: 326. felett tobb, kis, k€kesfeh€r, zizeg6 gomb lebeg. Ezek hirtelen egy tizenot-hrisz centimdteres gombbd robbantak ossze. I3gy 6rezte, hogyvalamilyen er6 emeli felfel6, de allbaatalaitnem F. Ferenc, Budapest hagyta el. Agomb fel6l h6sugirz{stnem 6rzetr. Futdsnakeredt. A tdvolabb dll6 kendsz ^zt vette €szre, hogy a gombvillim 1911. jrinius els6 napjaiban tdrt€nt Str€m kozs€g (akkor Vas odalebegett egy aluminiumburkolatir fagylaltosb6d€hoz, 6s a v6rmegye, ma Burgenland, Ausztria) vasritlllomdsdnak 6prilet6- foldelt kapcsol6doboznil felrobbant. A kds6bbi v izsgllatmegdl- ben, kortilbehil tizenot perccel egy heves zivatar el6tt. Apam, lapitona, hogy a pavilonban ledobta a villanybojler als6 lapjfut,;i aki akkor a vasrit6llomls fdnoke volt.az utols6 vonat elhalad1sa azt, ami avillanyvezeteket fedi. Ezut6n kidobta helyer5l a falra 36 37

×